Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

489/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010

489

 

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2009,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

___________

1)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.

Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácené daně, ale v jiném členském státě.

Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství.

Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „ , která není osobou povinnou“ nahrazují slovem „nepovinnou“.

 

3.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

4.

V § 2 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

jestliže se jedná o pořízení použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti při dodání obchodníkem z jiného členského státu, pokud je dodání tohoto zboží předmětem daně s použitím zvláštního režimu v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, obdobně jako v § 90.“.

 

5.

V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění,“.

 

6.

V § 4 odst. 1 písm. c) a h) se slova „§ 10 odst. 14“ nahrazují slovy „§ 10k“.

 

7.

V § 4 odst. 1 písm. u) se slova „v jiném z členských států“ nahrazují slovy „v rámci obchodování mezi členskými státy“.

 

8.

V § 4 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

a)

dopravním prostředkem vozidlo nebo jiný prostředek anebo zařízení, určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a obvykle užívané k uskutečnění přepravní služby,

b)

novým dopravním prostředkem

1.

vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,

2.

loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo

3.

letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu.“.

 

9.

V § 5a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a člen skupiny nesmí být současně častníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy“.

 

10.

V § 7 odst. 4, § 7 odst. 5 písm. c) a v § 13 odst. 7 písm. c) se slovo „cestujících“ nahrazuje slovem „osob“.

 

11.

V § 7 odst. 5 písm. a) se slovo „cestujících“ nahrazuje slovem „osob“ a slova „mohli nastoupit cestující“ se nahrazují slovy „mohly nastoupit osoby“.

 

12.

V § 7 odst. 5 písm. b) se slovo „cestujících“ nahrazuje slovem „osob“ a slova „mohli vystoupit cestující“ se nahrazují slovy „mohly vystoupit osoby“.

 

13.

§ 9 včetně nadpisu zní:

§ 9

Základní pravidla pro stanovení místa plnění

při poskytnutí služby

 

(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

(2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani považuje

a)

osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,

b)

osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.

(4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle odstavců 1 a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

 

14.

§ 10 včetně nadpisu zní:

§ 10

Místo plnění při poskytnutí služby

vztahující se k nemovitosti

 

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází.“.

 

15.

Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10k, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7e znějí:

§ 10a

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob

 

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

 

§ 10b

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury,

umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy

a podobných služeb

 

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci, jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i služby organizátora této akce, je místo, kde se tato akce skutečně koná.

 

§ 10c

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

 

(1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

(2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropského společenství, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.

(3) Pro účely odstavce 2 se rozumí

a)

úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropského společenství úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem ukončení přepravy osob,

b)

místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení osob na území Evropského společenství po případném přerušení cesty ve třetí zemi,

c)

místem ukončení přepravy osob místo posledního plánovaného vystoupení osob na území Evropského společenství, které nastoupily na území Evropského společenství před případným přerušením cesty ve třetí zemi.

(4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou přepravu.

 

§ 10d

Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu

dopravního prostředku

 

(1) Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde je dopravní prostředek skutečně předán zákazníkovi do držení nebo užívání.

(2) Pro účely stanovení místa plnění se krátkodobým nájmem rozumí nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní.

 

§ 10e

Místo plnění při poskytnutí služby

zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani

 

Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby nepovinné k dani, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.

 

§ 10f

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží

osobě nepovinné k dani

 

(1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

(2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.

(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se rozumí

a)

přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení přepravy a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států,

b)

místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně začíná, bez ohledu na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží nachází,

c)

místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně končí.

 

§ 10g

Místo plnění při poskytnutí služby

přímo související s přepravou zboží

a služby oceňování movité věci a práce

na movité věci osobě nepovinné k dani

 

Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta, pokud jde o

a)

službu přímo související s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace a podobná činnost,

b)

službu práce na movité věci nebo službu oceňování movité věci.

 

§ 10h

Místo plnění při poskytnutí služeb

zahraniční osobě nepovinné k dani

 

(1) Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, pokud jde o

a)

převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva,

b)

reklamní službu,

c)

poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací,

d)

přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci,

e)

bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,

f)

poskytnutí pracovníků,

g)

nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,

h)

poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro plyn nebo přenosové a distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a distribuce plynu nebo přenosu a distribuce elektřiny prostřednictvím těchto soustav, včetně poskytnutí přímo souvisejících služeb,

i)

telekomunikační službu,

j)

službu rozhlasového a televizního vysílání,

k)

elektronicky poskytovanou službu.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

elektronicky poskytovanou službou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), je zejména hostitelství internetových stránek website hosting, webpage hosting, dálková údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení a jeho aktualizace, dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází, dodání hudby, filmů a her, včetně loterií a jiných podobných her a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí a poskytnutí služby výuky na dálku; za elektronicky poskytnutou službu se nepovažuje samotná komunikace prostřednictvím elektronické pošty mezi osobou, která službu poskytuje, a osobou, které je služba poskytována,

b)

telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů včetně příslušného převodu nebo postoupení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k informačním sítím.

 

§ 10i

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby,

služby rozhlasového a televizního vysílání

a elektronicky poskytované služby

zahraniční osobou povinnou k dani

osobě nepovinné k dani

 

(1) Při poskytnutí elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.

(2) Při poskytnutí telekomunikační služby nebo služby rozhlasového a televizního vysílání zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.

 

§ 10j

Místo plnění při poskytnutí nájmu

dopravního prostředku

 

Pokud je podle § 9 nebo § 10d místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku stanoveno

a)

v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění se považuje třetí země,

b)

ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko.

 

§ 10k

Místo plnění při poskytnutí služby osobě

povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání

nebo provozovnu ve třetí zemi

 

Pokud je podle § 9 odst. 1 místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko.

___________

7e)

Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty.“.

 

16.

V § 13 odst. 8 písm. c) se slova „reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty“ nahrazují slovy „dárku v rámci ekonomické činnosti“.

 

17.

V § 14 odst. 5 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

18.

§ 15 se včetně nadpisu zrušuje.

 

19.

V § 16 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „až 82b“.

 

20.

V § 20 odst. 3 větě první se slova „a 3, pokud jsou součástí celního území Evropského společenství14)“ včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušují.

 

21.

V § 21 odst. 4 větě první se slova „ , nejpozději však“ nahrazují slovem „nebo“ a na konci věty první se doplňují slova „ , a to tím dnem, který nastane dříve“.

 

22.

V § 24 odstavec 1 zní:

(1) Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud jsou podle § 108 povinni přiznat a zaplatit daň plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je služba poskytnuta.“.

 

23.

V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Při poskytnutí služby, u níž jsou plátce nebo osoba identifikovaná k dani povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. b), se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního roku, pokud je služba k tomuto dni poskytována alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

24.

V § 24a se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní:

(4) Při poskytnutí služby, u níž je plátce povinen podat souhrnné hlášení podle § 102 odst. 1 písm. d), se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního roku, pokud je služba k tomuto dni poskytována alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců.“.

 

25.

V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „přijetí úplaty;“ nahrazují slovy „přijetí úplaty za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání;“.

 

26.

V § 26 odst. 4 se za slova „kvalifikovaném certifikátu“ vkládají slova „vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)“, slova „podle zvláštního právního předpisu20)“ se nahrazují slovy „vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická značka“)“ a poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

 

27.

V § 27 odst. 2 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu20) nebo označen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu20)“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou“.

 

28.

V § 28 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

29.

V § 29 odst. 1 se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a f)“.

 

30.

V § 30 odstavec 5 zní:

(5) Pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou.“.

 

31.

V § 31 odst. 1, § 32 odst. 1, § 39 odst. 1 a v § 45 odst. 1 se slova „podle § 15“ zrušují.

 

32.

V § 35 odst. 4 se slova „uskutečnění služby“ nahrazují slovy „pořízení zboží“.

 

33.

V § 36 odst. 1 se slova „vyjma daně“ nahrazují slovy „bez daně“.

 

34.

V § 36 odstavec 6 zní:

(6) Základem daně je v případě, že se jedná o

a)

dodání zboží nebo převod nemovitosti podle § 13 odst. 4 písm. a) až f), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena zboží nebo nemovitosti nebo cena obdobného zboží nebo obdobné nemovitosti, za kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží nebo převod nemovitosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

b)

poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“.

 

35.

V § 36 odst. 10 se slova „vyjma daně“ nahrazují slovy „bez daně“.

 

36.

Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26a a 26b zní:

§ 36a

Základ daně ve zvláštních případech

 

(1) Základem daně je cena obvyklá25) bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata za zdanitelné plnění

a)

nižší než cena obvyklá25) a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo

b)

vyšší než cena obvyklá25) a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.

(2) Hodnotou plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je cena obvyklá25) zjištěná k datu jeho uskutečnění, je-li plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata nižší než cena obvyklá25) a plátce, který uskutečnil plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.

(3) Osobami, na které se vztahují odstavce 1 a 2, jsou

a)

kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,

b)

jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,

c)

osoby blízké26a),

d)

osoby, které jsou v pracovněprávním26b) nebo v jiném obdobném vztahu k plátci,

e)

osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy.

___________

26a) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

26b)

§ 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

37.

V § 42 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d).“.

 

38.

V § 42 odst. 4 písm. a) se slova „a c)“ nahrazují slovy „c) a e)“.

 

39.

V § 42 odst. 5 se věta třetí zrušuje.

 

40.

V § 42 odstavec 9 zní:

(9) V případě opravy podle odstavce 1 písm. e) plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle § 37 odst. 1 ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží za plnění podle § 13 odst. 3 písm. d), a částkou bez daně, která plátci náleží do data předčasného ukončení smlouvy. Opravu lze provést do 3 let od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem.“.

 

41.

V § 49 odst. 1 se slova „ , která má povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108,“ zrušují.

 

42.

V § 49 odst. 3 se slova „je samostatným zdanitelným“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 je samostatným“ a na konci odstavce se doplňují věty „U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na české koruny se v tomto případě použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.“.

 

43.

V § 49 odst. 4 se za slovo „daně“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

 

44.

V § 49 odstavec 5 zní:

(5) Opravu výše daně podle odstavce 1 může provést plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kteří uskutečnili původní plnění, nebo jejich právní nástupce.“.

 

45.

V § 54 odst. 1 písm. a) se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech“.

 

46.

V § 61 písm. g) se za slova „seskupení osob“ vkládají slova „ , která jsou právnickou osobou,“, za slovo „uskutečňují“ se vkládá slovo „pouze“ a slova „v seskupení“ se nahrazují slovy „na poskytnuté službě“.

 

47.

V § 62 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

 

48.

V § 63 odst. 2 se slova „nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve“ zrušují.

 

49.

V § 64 odst. 3 se slovo „předpisu,25)“ nahrazuje slovem „předpisu24),“.

 

50.

V § 66 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropského společenství potvrzený celním orgánem. Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 30 odst. 4 písm. a) a § 30 odst. 5.

(5) Za den umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu se považuje den potvrzený celním orgánem na rozhodnutí o umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu v tuzemsku. Umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 30 odst. 4 písm. b) a § 30 odst. 5.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

 

51.

V § 66 odst. 6 se věta první zrušuje.

 

52.

V § 68 odst. 1 písm. a) se slovo „cestující“ nahrazuje slovem „osoby“.

 

53.

V § 71f se slova „prostředku pro dopravu“ nahrazují slovy „dopravního prostředku“.

 

54.

V § 72 odst. 2 písm. e) se slova „písm. a) až d)“ zrušují.

 

55.

V § 73 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 6 až 12.

 

56.

V § 73 odst. 7 větě první a druhé se slova „podle § 15“ nahrazují slovy „osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani“.

 

57.

V § 73 odst. 11 větě druhé se za slovo „vznikla“ vkládají slova „při jejich přijetí“.

 

58.

V § 74 odst. 3 se za slovo „účinnosti“ vkládají slova „registrace uvedené na“.

 

59.

V § 74 odst. 4 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 2“.

 

60.

V § 75 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c)“.

 

61.

V § 76 odst. 2 se slovo „údajů“ nahrazuje slovem „hodnot“ a za slova „a součet“ se vkládá slovo „hodnot“.

 

62.

§ 82 včetně nadpisu zní:

§ 82

Vracení daně plátcům v jiných členských státech

 

(1) Plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72 odst. 4 nebo 5, má nárok na vrácení daně pouze v poměrné výši.

(2) Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Ministerstvem financí. Přístup na elektronický portál přidělí místně příslušný správce daně na základě žádosti o přidělení přístupu podané elektronicky ve struktuře zveřejněné Ministerstvem financí.

(3) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Přijetí žádosti o vrácení daně bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického portálu.

(4) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu podle § 76, provede plátce opravu částky daně, o kterou požádal nebo která již byla vrácena. Opravu provede plátce v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení daně nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického portálu.

(5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud žadatel v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou nepovinnou k dani. Oznámení o nepředání žádosti o vrácení daně bude sděleno prostřednictvím elektronického portálu.

(6) Okamžikem doručení v případech podle odstavců 1 až 5 se rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu.“.

 

63.

Za § 82 se vkládají nové § 82a a 82b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 59b a 59c znějí:

Vracení daně v tuzemsku osobám

registrovaným k dani v jiném členském státě

 

§ 82a

 

(1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku má osoba povinná k dani registrovaná k dani v jiném členském státě, pokud během období pro vrácení daně

a)

neměla sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, a

b)

neuskutečnila dodání zboží, převod nemovitosti ani poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66, 68 a 69, dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých byla podle § 108 povinna přiznat a zaplatit daň osoba, které byla tato plnění poskytnuta, nebo plnění podle § 17, které uskutečnila jako prostřední osoba.

(2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za nichž má plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba registrovaná k dani v jiném členském státě má nárok na odpočet daně v poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze v této poměrné výši.

(3) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly uplatněny

a)

v rozporu s tímto zákonem,

b)

u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19, 64 nebo § 66 odst. 2 písm. b).

(4) Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v němž má osoba registrovaná k dani sídlo, místo podnikání nebo provozovnu.

(5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

a)

daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty žadatele,

b)

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, místo pobytu žadatele,

c)

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, místo pobytu zástupce, pokud je ustanoven,

d)

elektronickou adresu,

e)

popis ekonomické činnosti žadatele, pro niž je zboží pořízeno nebo služba přijata, pomocí harmonizovaných kódů,

f)

období pro vrácení daně, na které se žádost o vrácení daně vztahuje,

g)

prohlášení žadatele o tom, že splnil podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. b),

h)

údaje o účtu, včetně kódů IBAN, BIC, název vlastníka účtu a měny účtu,

i)

za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží tyto údaje:

1.

daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, nejde-li o dovoz zboží,

2.

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečnil zdanitelná plnění,

3.

evidenční číslo daňového dokladu,

4.

datum uskutečnění zdanitelného plnění,

5.

základ daně a výši daně v české měně,

6.

celkovou výši nároku na vrácení daně v české měně,

7.

koeficient pro výpočet poměrné části nároku na odpočet daně vyjádřený jako procentní podíl,

8.

druh pořízeného zboží nebo přijaté služby v členění podle kódů uvedených v odstavci 6.

(6) V žádosti o vrácení daně musí být druh zboží nebo služby popsán podle těchto kódů:

1

uhlovodíková paliva,

2

nájem dopravního prostředku,

3

výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod kódy 1 a 2),

4

mýtné a silniční poplatky,

5

cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě,

6

ubytování,

7

potraviny, nápoje a restaurační služby,

8

vstupné na veletrhy a výstavy,

9

výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,

10

jiné.

(7) Žádost o vrácení daně musí žadatel

a)

vyplnit v českém jazyce, a to i v případě vyžádání doplňujících údajů,

b)

doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 EUR u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.

(8) Období pro vrácení daně, za které lze podat žádost o vrácení daně, činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce, případně období kratší než tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku. Částka daně uvedená v žádosti o vrácení daně nesmí být nižší, než je ekvivalent částky

a)

400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než tři měsíce, nebo

b)

50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku.

(9) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet částky daně v EUR na českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni měsíce ledna roku, za nějž je žádost o vrácení daně podána. Přepočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny dolů.

(10) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Žádost o vrácení daně se považuje za podanou, jen pokud žadatel uvedl všechny údaje požadované podle odstavce 5.

(11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve za období pro vrácení daně, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň, nebo ve kterém byla vyměřena daň při dovozu zboží. Žádost o vrácení daně může obsahovat také daň, která nebyla zahrnuta v předcházejících podaných žádostech o vrácení daně, ale pouze daň, která se týká plnění uskutečněného v příslušném kalendářním roce, ke kterému se žádost o vrácení daně vztahuje.

(12) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu pro výpočet poměrné části nároku, provede osoba registrovaná k dani v jiném členském státě opravu částky daně, o kterou požádala nebo která již byla vrácena. Opravu provede v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení daně nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického portálu. Je-li podáno samostatné prohlášení, správce daně vezme v úvahu tuto opravu a postupuje obdobně jako u žádosti o vrácení daně.

 

§ 82b

(1) Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se postupuje podle zákona upravujícího správu daní a poplatků59), není-li stanoveno tímto zákonem jinak.

(2) Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě je Finanční úřad pro Prahu 1.

(3) Správce daně může činit veškeré úkony vůči žadateli elektronicky. Oznámení, výzvy a rozhodnutí ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se doručují na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně. Doručením se pro účely tohoto ustanovení rozumí odeslání datové zprávy na uvedenou elektronickou adresu.

(4) Správce daně neprodleně vyrozumí žadatele o datu obdržení žádosti o vrácení daně.

(5) Správce daně si může do 4 měsíců od data obdržení žádosti o vrácení daně vyžádat doplňující údaje, a to od žadatele, příslušného orgánu jiného členského státu nebo jiné osoby. Doplňující údaje musí být správci daně poskytnuty do 1 měsíce ode dne doručení výzvy k doplnění údajů. Pokud má správce daně pochybnosti o správnosti konkrétního nároku, je oprávněn si vyžádat doplňující údaje v podobě předložení originálu nebo kopie příslušného daňového dokladu, v tomto případě se nepoužijí částky uvedené v § 82a odst. 7 písm. b).

(6) Rozhodnutí59b) o vrácení daně doručí správce daně žadateli do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně. V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje podle odstavce 5, doručí správce daně rozhodnutí do 2 měsíců od data obdržení doplňujících údajů. Jestliže správce daně neobdrží výzvou vyžádané doplňující údaje, doručí žadateli své rozhodnutí do 2 měsíců od data, kdy měly být doplňující údaje zaslány. Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně nebo její části v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně, maximálně však činí 8 měsíců.

(7) Rozhodnutí59b), kterým není žádosti o vrácení daně zcela vyhověno, musí být odůvodněno. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání59c).

(8) Vznikne-li v důsledku rozhodnutí o vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně žadateli do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 6, a to na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Vratitelný přeplatek se vrací v tuzemsku nebo v jiném členském státě. Pokud je vratitelný přeplatek vrácen na účet, který je veden v jiném členském státě, jdou poplatky za převod vratitelného přeplatku k tíži žadatele. Dnem převodu u bezhotovostních převodů prováděných z účtu je den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu správce daně.

(9) Není-li dodržena lhůta pro převod vratitelného přeplatku podle odstavce 8, správce daně za dobu prodlení uhradí žadateli úrok podle zákona upravujícího správu daní a poplatků69). Správce daně zašle přiznaný úrok na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Žadateli nevzniká nárok na úrok, pokud nepředložil doplňující údaje ve lhůtě podle odstavce 5 nebo dokud nepředložil doklady, které mají být poskytnuty podle § 82a odst. 7 písm. b).

(10) V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným způsobem, je žadatel povinen vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit úrok z neoprávněně vrácené částky. Úrok se počítá ve výši, jako by šlo o prodlení s úhradou daně, vypočítává se za celou dobu od vyplacení do skutečného vrácení. Nárok na vrácení částky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který byla vyplacena.

(11) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok podle odstavce 9 vydá správce daně rozhodnutí, ve kterém současně původní rozhodnutí o vrácení daně zruší, popřípadě je změní v rozsahu odpovídajícím výši neoprávněně přiznané částky. Není-li stanoveno jinak, neoprávněně vyplacená částka se spravuje jako daň podle tohoto zákona.

___________

59b)

§ 32 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

59c)

§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

64.

V § 83 odst. 1 se slova „zaplacené v ceně nakoupeného“ nahrazují slovy „za nakoupené“ a slova „podle § 15, pokud“ nahrazují slovy „ , u nichž“.

 

65.

V § 83 odst. 2 se slova „zaplacené v ceně nakoupeného“ nahrazují slovy „za nakoupené“ a slovo „elektronické“ nahrazuje slovy „elektronicky poskytované“.

 

66.

V § 83 odst. 5 písm. b) zní:

b)

doložit daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,“.

 

67.

V § 83 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 7 až 11.

 

68.

V § 83 se na konci odstavce 9 doplňují věty „Správce daně vrátí schválenou částku na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo v jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena v jakémkoli jiném státě, poplatky za převod schválené částky jdou k tíži zahraniční osobě.“.

 

69.

V § 85 odst. 10 písm. c) se slova „obchodní firmu nebo“ a slova „místo podnikání nebo“ zrušují.

 

70.

Nadpis § 88 zní: „Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb“.

 

71.

V § 88 odst. 1 se slovo „elektronickou“ nahrazuje slovy „elektronicky poskytovanou“ a slovo „elektronických“ se nahrazuje slovy „elektronicky poskytovaných“.

 

72.

V § 88 odst. 2 písm. b) se slova „§ 10 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 10i odst. 1“ a slovo „elektronické“ se nahrazuje slovy „elektronicky poskytované“.

 

73.

V § 88 odst. 9 písm. b) a d) a v § 88 odst. 11 písm. b) a c) se slovo „elektronické“ nahrazuje slovy „elektronicky poskytované“.

 

74.

V § 88 odst. 13 se slovo „zaručeného“ nahrazuje slovem „uznávaného“.

 

75.

V § 89 odstavec 4 zní:

(4) Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má poskytovatel poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.“.

 

76.

V § 90 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 15 se označují jako odstavce 3 až 14.

 

77.

V § 90 odst. 6 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

 

78.

V § 92a odst. 5 písm. l) se slovo „výše“ nahrazuje slovem „výši“.

 

79.

V § 93a odst. 3 se slova „odst. 17“ nahrazují slovy „odst. 20“.

 

80.

V § 94 odst. 1 větě druhé a v § 94 odst. 2 písm. a) se slova „dnem nabytí“ nahrazují slovem „datem“ a za slovo „účinnosti“ se vkládají slova „registrace uvedeným na“.

 

81.

V § 94 odst. 2 písm. b) se za slovo „plnění“ vkládají slova „nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně“.

 

82.

V § 94 odstavce 8 a 9 znějí:

(8) Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem poskytnutí této služby. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den.

(9) Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den.“.

 

83.

V § 94 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 12, které znějí:

(10) Osoba povinná k dani, které je dodáno zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 nebo dodán plyn nebo elektřina podle § 7a odst. 1 nebo 3, s místem plnění v tuzemsku, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem dodání zboží. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze zboží dodaného v tento den.

(11) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.

(12) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb.“.

Dosavadní odstavce 10 až 17 se označují jako odstavce 13 až 20.

 

84.

V § 94 odst. 16 se slova „ , která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku,“ a slova „která nemá provozovnu v tuzemsku,“ zrušují.

 

85.

V § 94 odst. 18 se slovo „dnem“ nahrazuje slovem „datem“ a za slovo „účinnosti“ se vkládá slovo „registrace“.

 

86.

V § 95 odst. 6 se číslo „14“ nahrazuje číslem „17“.

 

87.

V § 95 odst. 8 se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovem „povinná“.

 

88.

V § 95 odst. 9 se číslo „16“ nahrazuje číslem „19“.

 

89.

V § 95 odst. 11 se číslo „17“ nahrazuje číslem „20“.

 

90.

V § 95a odst. 5 se slova „v případě zrušení skupiny nebo vystoupení ze skupiny“ zrušují a slovo „ukončení“ se nahrazuje slovy „dni zrušení registrace skupiny nebo následujícím dnem po dni zániku“.

 

91.

V § 95a odst. 7 a 8 větě druhé se za slovo „do“ vkládají slova „15 dnů ode“.

 

92.

V § 95a odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova „a 2“.

 

93.

V § 96 odst. 1, 2 a 3 a v § 97 odst. 2 se slova „ , která není osobou povinnou“ nahrazují slovem „nepovinná“.

 

94.

V § 96 odst. 3 se za slovo „účinnosti“ vkládají slova „registrace uvedenému na“.

 

95.

V § 98 odst. 1 se za slova „celkového souhrnu úplat“ vkládají slova „ , které jí náleží“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Náhradu však nelze takto stanovit z úplat za plnění uskutečněná v kalendářních měsících, za které by nebylo možné stanovit daňovou povinnost z důvodu uplynutí lhůty pro vyměření.“.

 

96.

V § 99 odst. 8 větě druhé se za slova „nebo 2,“ vkládají slova „a to dosažením nebo překročením obratu ve výši 10 000 000 Kč nebo nedosažením obratu ve výši 2 000 000 Kč za předcházející kalendářní rok,“ a slova „následujících letech“ se nahrazují slovy „následujícím roce“.

 

97.

V § 99 odst. 10 se slova „sídlo ani místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo, místo podnikání ani provozovnu“.

 

98.

V § 99 odstavec 12 zní:

(12) Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc.“.

 

99.

V § 101 odst. 2 větě první se slova „účinnosti rozhodnutí o úpadku“ nahrazují slovy „ , který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku,“.

 

100.

V § 101 odst. 7 se slova „sídlo ani místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo, místo podnikání ani provozovnu“ a za slova „vznikla daňová povinnost“ se vkládají slova „nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně“.

 

101.

V § 101 odst. 8 se slova „povinnost přiznat a zaplatit daň vznikla“ nahrazují slovy „vystavila doklad, na kterém uvedla daň“.

 

102.

V § 102 odstavec 1 zní:

(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil

a)

dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

b)

přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

c)

dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle § 17, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo

d)

poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.“.

 

103.

V § 102 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Souhrnné hlášení se podává formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými správcem daně. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

104.

V § 102 odstavec 4 zní:

(4) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.“.

 

105.

V § 102 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

(6) Pokud plátce podle odstavce 5 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c). Tento plátce dále po-dává souhrnné hlášení podle odstavce 4, a to za každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1 písm. a) až c).“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

106.

V § 102 odstavec 7 zní:

(7) Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými správcem daně.“.

 

107.

V § 102 odst. 8 se slova „prověří, případné nejasnosti odstraní a údaje“ nahrazují slovy „posoudí, případně prověří a“.

 

108.

V § 106 odst. 1 se za slovo „plátce“ vkládají slova „ , s výjimkou plátce podle § 94 odst. 14,“ a slova „uvedeného v rozhodnutí“ se nahrazují slovy „registrace uvedeného na rozhodnutí“.

 

109.

V § 106 odst. 5 a 6 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.

 

110.

V § 106a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku člena skupiny zaniká jeho členství ve skupině.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

111.

V § 107 odst. 1 a 2 se slova „ode dne nabytí účinnosti“ nahrazují slovy „od data účinnosti registrace uvedeného na“.

 

112.

V § 107 odst. 3 se slova „dni nabytí“ nahrazují slovem „datu“ a za slovo „účinnosti“ se vkládají slova „registrace uvedenému na“.

 

113.

V § 108 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

b)

plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku,

c)

plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j, dodáváno zboží s montáží nebo instalací s místem plnění v tuzemsku podle § 7 odst. 3 nebo dodáván plyn nebo elektřina s místem plnění v tuzemsku podle § 7a odst. 1 nebo 3, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku,“.

 

114.

V § 108 odst. 1 písm. k) se slova „uvede daň na dokladu“ nahrazují slovy „vystaví doklad, na kterém uvede daň“.

 

115.

V § 108 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku se pro účely tohoto ustanovení rozumí zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku. Pokud zahraniční osoba nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, mají v tuzemsku provozovnu, považují se za osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku za podmínky, že tato provozovna se neúčastní daného zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

116.

V příloze č. 1 položce s číselným označením „4401“ se čárka za slovy „podobných tvarech“ nahrazuje středníkem a na konci textové části se doplňují slova „ , určené jako palivo“.

 

117.

V příloze č. 1 se za slova „textové části“ vkládá slovo „této“.

 

118.

V příloze č. 2 se za slova „k 1. lednu 2003.“ vkládají slova „Snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu Standardní klasifikace produkce a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících se použijí dosavadní právní předpisy.

2.

Žádosti o vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů.

3.

Následné souhrnné hlášení za zdaňovací období do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona je plátce povinen podat podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Je-li člen skupiny současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy, je skupina povinna podat žádost o vystoupení člena skupiny nejpozději do 31. října 2010, pokud neprokáže, že člen skupiny již k tomuto datu není současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy.

5.

Je-li člen skupiny ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona v úpadku, zaniká jeho členství ve skupině dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.