Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

103/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb.

1.1.2014

Novela ruší část šestou, která již byla zrušena z. o. č. 340/2013 Sb.

zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

Více...

103

 

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000,

kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám

a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-3)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 5)

Čl. V

V § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zd), které včetně poznámky pod čarou č. 60) zní:

zd)

příjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popřípadě spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru, přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle § 24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví bytů.60)

__________

60)

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 6)

Čl. VI

V zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., se v § 11 odst. 2 písm. m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

n)

společenství vlastníků jednotek3a) v řízení o návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

__________

3a)

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.