Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

133/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13 až § 17, § 25 písm. b), § 26 a § 28 body 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 414/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 412/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 270/2021 Sb.

1.2.2022

Více...

133

 

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

(zákon o evidenci obyvatel)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Evidence obyvatel a rodných čísel (§ 1-25)

Hlava I

Evidence obyvatel (§ 1-9)

§ 1

[Údaje evidence obyvatel]

Ustanovení § 1 písm. b) a c) nabývají účinnosti až dnem 1. ledna 2003.

(1)

V evidenci obyvatel se vedou údaje o

a)

státních občanech České republiky1 (dále jen „občan“),

b)

osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,

c)

cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo dítětem občana.

(2)

Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

§ 2

Výkon státní správy

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“),

b)

krajské úřady,

c)

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst (dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností"),

d)

obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, (dále jen "ohlašovna").

Informační systém evidence obyvatel

§ 3

[Výklad pojmů, údaje]

Ustanovení § 3 odst. 3 nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2003.

(1)

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen „informační systém“), jehož správcem5 je ministerstvo. Tento informační systém je agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a

(2)

Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí

a)

místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození,5c

b)

místem uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)5d obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b, na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,

c)

místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b na jehož území došlo k úmrtí obyvatele, popřípadě na jehož území bylo tělo obyvatele nalezeno, anebo u obyvatele prohlášeného za mrtvého, na jehož území naposledy pobýval živý.

(3)

V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

e)

rodné číslo,

f)

státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí,

g)

adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích trvalých pobytů a adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, kterou je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území České republiky, se vede i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl; v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky12a je tento údaj označen jako adresa úřadu; to neplatí, pokud má občan adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky z důvodu užívání objektu podle § 10 odst. 1,

h)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky; datum podle § 10b odst. 3, jeho změna nebo zrušení,

i)

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti5e včetně uvedení čísla jednacího a soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti,

j)

o opatrovnictví údaje v rozsahu

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, a agendový identifikátor fyzické osoby, je-li přidělen, opatrovníka, který je fyzickou osobou; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

2.

název a adresa sídla opatrovníka, který je právnickou osobou; údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,

3.

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka30, číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o jmenování opatrovníka rozhodl, datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka,

k)

zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti31, čísla jednacího a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,

l)

zákaz pobytu25, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu,

m)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob,

n)

rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zdánlivém manželství5g, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i; uvedené místo a okres uzavření manželství na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

o)

datum, místo a okres vzniku partnerství5l, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n; uvedené místo a okres vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

p)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,

q)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,

r)

o osvojenci údaje v rozsahu

1.

stupeň osvojení,

2.

původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení osvojence,

3.

původní a nové rodné číslo osvojence a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,

4.

datum, místo a okres narození a u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

5.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodné příjmení a datu narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen,

6.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla otce a matky7a; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

7.

datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,

s)

záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 10),

t)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

u)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného,

v)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

w)

agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,

x)

poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až w).

(4)

V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména,

b)

příjmení, rodné příjmení, je-li známo,

c)

rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d)

datum narození,

e)

místo a okres narození, v případě narození v cizině, místo, je-li známo, a stát narození,

f)

státní občanství,

g)

rodinný stav nebo partnerství,

h)

datum úmrtí, je-li známo,

i)

agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl přidělen.

(5)

Ministerstvo je uživatelem5 veškerých údajů vedených v informačním systému , pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.

(6)

Ministerstvo nebo orgán veřejné moci stanovený jiným zákonem v informačním systému zpracovává5p údaje potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem6 v rozsahu údajů podle odstavců 3 a 4.

(7)

V informačním systému se o všech v něm vedených údajích zpracovávají a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému známa.

(8)

V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a § 8 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují:

a)

kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a označení subjektu, pro jehož účel se údaje poskytují,

b)

den, měsíc, rok a čas zpracování,

c)

agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj společný,

d)

důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.

Zápis a užívání údajů z informačního systému

§ 3a

[Krajský úřad]

(1)

Krajský úřad zapisuje údaje o fyzických osobách, u nichž došlo

a)

k nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. a) až f) a m) až q),

b)

k pozbytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. a) až f).

(2)

Údaje o pozbytí nebo nabytí cizího státního občanství v rozsahu § 3 odst. 3 písm. f) krajský úřad zapíše, pokud jsou mu z jeho úřední činnosti známy.

(3)

Údaje o fyzické osobě, která není vedena v informačním systému, ale krajský úřad o ní zjistí, že je státním občanem, krajský úřad zapíše ve stejném rozsahu jako údaje v odstavci 1 písm. a).

(4)

Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. r) a s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů za podmínek stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

(5)

Působnost krajského úřadu podle odstavce 1 vykonávají v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy.

§ 4

[Obecní úřad obce s rozšířenou působností]

(1)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje údaje vedené v informačním systému u občanů, kteří nabyli státní občanství, v rozsahu údajů vedených v § 3 odst. 3 písm. m) až q), pokud nejsou tyto údaje zapsány krajským úřadem podle § 3a odst. 1 písm. a).

(2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. r) a s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.

§ 4a

[Údaje zapisované matričním úřadem]

Matriční úřad zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. a) až f), m) až r), t) a v), pokud nejsou tyto údaje zapsány podle § 6, a § 3 odst. 4.

§ 5

[Obec a obecní úřad]

(1)

Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h).

(2)

Obecní úřad, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, zapisuje údaj vedený v informačním systému podle § 3 odst. 3 písm. l), pokud není tento údaj zapsán podle § 6.

(3)

Obec a obecní úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. r) a s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

Zdroje informačního systému

§ 6

[Soud prvního stupně]

Ustanovení § 6 písm. c) nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2003.

Soud prvního stupně zapisuje do informačního systému údaje, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. i) až l), n) a o), jde-li o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o neplatnosti nebo o zdánlivém manželství anebo o neplatnosti nebo neexistenci partnerství, v rozsahu § 3 odst. 3 písm. m), jde-li o jiného zákonného zástupce, a v rozsahu § 3 odst. 3 písm. u) a v), jde-li o rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného.

§ 6a

zrušen

§ 7

[Předávání ministerstvu]

(1)

Orgány veřejné moci, které podle § 3a až 6 zapisují údaje do informačního systému (dále jen „zapisovatel údajů“), jsou povinny zapsat údaje do informačního systému bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

(2)

Zapisovatel údajů do informačního systému odpovídá za správnost zapisovaného údaje. Vznikne-li při zápisu údaje nebo při výkonu agendy, při níž využívá zapisovatel údajů údaje z informačního systému, pochybnost o správnosti údaje, označí tento údaj jako nesprávný a předá informaci o této skutečnosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. V tomto případě se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu22. Nemá-li občan údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním systému, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, je příslušným úřadem Magistrát města Brna.

(3)

Vznikne-li při využívání údajů z informačního systému uživatelem, který je oprávněn užívat údaje na základě zvláštního právního předpisu, pochybnost o jejich správnosti, je povinen informovat o této skutečnosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním systému, informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, informuje Magistrát města Brna. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností označí tento údaj jako nesprávný. V tomto případě se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu22.

(4)

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností uvedený v odstavcích 2 a 3 provede zjišťování správnosti údajů. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a občané jsou povinni poskytnout k plnění tohoto úkolu součinnost předáváním potřebných údajů.

(5)

Po ukončení zjišťování správnosti údajů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností opravu údaje, jestliže byl údaj nesprávný. Po ukončení zjišťování správnosti údajů vždy odstraní označení o nesprávnosti údaje. O výsledku zjišťování správnosti údajů informuje zapisovatele údajů nebo uživatele, který pochybnost o správnosti uplatnil.

(6)

V případě, že osoba zemřela před 1. červencem 2000 a z úřední činnosti se zjistí, že tato osoba je v informačním systému vedena s neúplnými nebo nesprávnými údaji, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dodatečně doplní nebo opraví pouze údaje o úmrtí.

(7)

Správce informačního systému vede přehled probíhajících zjišťování správnosti údajů a kontroluje proces zjišťování správnosti údajů.

§ 8

Poskytnutí údajů z informačního systému

Zákonem č. 261/2021 Sb. s účinností od 1. 2. 2022 mělo dojít k novelizaci tohoto ustanovení, nicméně zákonem č. 270/2021 Sb. došlo ke zrušení daných novelizačních bodů ještě před jejich vlastním nabytím účinnosti. Zákon č. 270/2021 Sb. pak toto ustanovení sám novelizoval.

(1)

Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis23.

(2)

Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu,

a)

nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,

b)

jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

(3)

Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. r), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. t) až v). Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, praprarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

(4)

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, , nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu8a a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(5)

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; v takovém případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před orgánem příslušným k jejímu převzetí. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy; v tomto případě musí občan provést svoji autentizaci pomocí občanského průkazu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána.

(6)

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem9. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti podle věty první.

(7)

V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,

c)

číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou identifikaci; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,

d)

adresa místa pobytu.

(8)

Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce. Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem5e. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

(9)

Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(10)

O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a 8 a 9 se provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.

§ 8a

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů

(1)

Ministerstvo odpovídá za přesnost údajů v informačním systému tak, aby údaje odpovídaly stavu, ve kterém byly zapisovatelem předány. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a obyvatelé jsou povinni poskytnout ministerstvu k plnění tohoto úkolu potřebnou součinnost předáváním aktualizovaných údajů vedených v informačním systému a poskytováním údajů vyžádaných ministerstvem.

(2)

Ministerstvo v případě oprávněných pochybností o správnosti údajů vedených v informačním systému zajistí označení takového údaje jako nesprávného a informaci o této skutečnosti předá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k provedení zjišťování správnosti údaje. V tomto případě se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu22. Obyvatel je povinen na výzvu předložit příslušnému správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti zapsaných údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti zapsaných údajů, je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu úřadu.

(3)

Pokud obyvatel požádá o provedení opravy nebo doplnění údajů zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly správné, má rovněž právo požadovat, aby údaje k jeho osobě, které nejsou správné, byly označeny jako nesprávné.

(4)

Ministerstvo využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému.

§ 8b

Zprostředkování kontaktu

(1)

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru obyvatel.

(2)

Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

(3)

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen9; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.

(4)

Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána . Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu8a, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(5)

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti podle odstavce 2 vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle odstavce 2. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

(6)

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

§ 9

Uchovávání údajů

(1)

Po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje v informačním systému uchovávají po dobu 75 let.

(2)

Údaje o fyzických osobách uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) se vedou v samostatné části informačního systému ve stavu ke dni pozbytí státního občanství a jsou v informačním systému uchovávány po dobu 75 let ode dne pozbytí státního občanství.

(3)

Záznamy o poskytnutí údajů z informačního systému se uchovávají po dobu 10 let.

(4)

Při vyřazování údajů podle odstavců 1 a 2 a dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu10.

Hlava II

Trvalý pobyt občanů (§ 10-12a)

§ 10

[Vymezení místa trvalého pobytu]

(1)

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11 označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.

(2)

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3)

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

(4)

V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky 12a v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem12b.

(5)

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.

(6)

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen

a)

vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o

1.

jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2.

vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b)

prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;

c)

doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14 Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

(7)

Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část24 občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby. V případě, že je oprávněná osoba současně vlastníkem objektu podle věty druhé, nepostupuje se podle věty druhé.

(8)

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

(9)

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

(10)

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce , poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.

(11)

Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e). Za občana staršího 15 let může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(12)

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu29 . Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9. Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle věty první, sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky opatrovník. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

§ 10a

[Náhradní místo trvalého pobytu]

Po nabytí státního občanství České republiky nebo nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů. Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a v případě, že se narodil v cizině.

§ 10b

[Adresa pro doručování písemností]

(1)

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

(2)

Adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

(3)

Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu5o, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

(4)

Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.

§ 10c

[Místo uložení oznámení]

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením28.

§ 11

zrušen

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1)

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a)

byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b)

byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c)

zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2)

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

(3)

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

§ 12a

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Hlava III

Rodná čísla (§ 13-17ca)

§ 13

[Pojem, struktura a nakládání]

(1)

V informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby, která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle tohoto zákona (dále jen „fyzická osoba“).

(2)

Rodné číslo určuje ministerstvo.

(3)

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním dnu.

(4)

Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu jako rodná čísla uvedená v odstavci 3, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

(5)

V případě, že jsou výdejovými místy rodných čísel (dále jen „výdejové místo“) pro daný kalendářní den v příslušném kalendářním roce vyčerpána veškerá určená rodná čísla, určí ministerstvo pro tento den novou, dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u mužů zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním dnu.

(6)

Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám.

(7)

Fyzická osoba je nositelem nejvýše jednoho rodného čísla.

(8)

Rodným číslem podle tohoto zákona se rozumí také rodné číslo přidělené na území Slovenské republiky před 1. lednem 1993. Toto rodné číslo musí splňovat definici rodného čísla uvedenou v odstavcích 3 a 4 a současně musí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 6.

(9)

Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (dále jen „nakládat s rodným číslem“) výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen „nositel rodného čísla“), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

§ 13a

Výklad pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

určením rodných čísel vyhotovení souboru rodných čísel ministerstvem ve tvaru uvedeném v § 13 odst. 3 a 5, se shodným třetím dvojčíslím, které odpovídá datu, v němž mají být rodná čísla individuálně přidělována výdejovými místy. Z tohoto souboru určených rodných čísel se zpracovávají sestavy určených rodných čísel (dále jen „sestava“) pro jednotlivé kalendářní dny, které zpracovávají výdejová místa,

b)

předáváním sestav doručení sestavy určené pro konkrétní den nebo souboru sestav pro stanovené kalendářní období příslušnému výdejovému místu k jejich dalšímu zpracování,

c)

přidělováním rodných čísel výběr rodného čísla ze sestavy a jeho individuální přiřazení fyzické osobě výdejovým místem,

d)

ověřováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno správné rodné číslo nebo chybné anebo nejedinečné rodné číslo; v případě, že se ověří vydání chybného nebo nejedinečného rodného čísla, provede se změna rodného čísla podle § 17,

e)

osvědčováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu o rodném čísle, kterým se potvrzuje, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno rodné číslo,

f)

prováděním změn rodných čísel přidělení nového rodného čísla v zákonem stanovených případech,

g)

využíváním rodných čísel jejich shromažďování, vedení nebo zpracování jiným způsobem,

h)

cizincem s povolením k pobytu na území České republiky cizinec s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizinec s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a občan Evropské unie, který na území České republiky hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce14a (dále jen „cizinci s povolením k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního předpisu14b.

§ 13b

Registr rodných čísel

(1)

Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel (dále jen „registr“). Registr tvoří veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných právních předpisů. Rodná čísla určená před 1. lednem 2003 lze vést pouze v listinné podobě.

(2)

Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel a vedení jejich evidence.

(3)

V registru ministerstvo vede

a)

důvod přidělení rodného čísla (§ 16),

b)

označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,

c)

rodné číslo,

d)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj,14c

e)

důvod provedení změny rodného čísla, v případě provedení změny z důvodu osvojení lze vést rovněž stupeň osvojení,

f)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich případné změny,

g)

datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,

h)

datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

i)

agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud byl přidělen,

j)

obrazový záznam dokladu o rodném čísle [§ 15 písm. b)], pokud jej má ministerstvo k dispozici,

k)

záznam o ověření, osvědčení nebo potvrzení změny rodného čísla, včetně data jeho vydání,

l)

poznámku, kterou vytváří a využívá správce registru rodných čísel.

(4)

V registru jsou vedena

a)

určená rodná čísla,

b)

přidělená rodná čísla,

c)

aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.

Rodná čísla podle písmen a), b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění a potvrzování změn rodných čísel, k ověřování a osvědčování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.

(5)

V registru podle odstavce 4 písm. c) je veden aktuální přehled určených rodných čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17.

(6)

Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa, vyjma zvláštní matriky, předají nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy zpracované za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní matrika předá ministerstvu vyplněné sestavy zpracované v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do 10 dnů po ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vyplněné sestavy předávají výdejová místa ministerstvu ve formě, v jaké jim sestavy poskytlo. Technický způsob předávání vyplněných sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis. Uvedený postup se nepoužije v případě, jsou-li sestavy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem.

§ 13c

[Využívání rodných čísel]

(1)

Rodná čísla lze využívat jen

a)

jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,

b)

stanoví-li tak zvláštní zákon,

c)

pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek, jsou-li přijata konkrétní opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů, která odpovídají stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, nebo

d)

se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(2)

Pro využívání rodných čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby.

(3)

Konkrétní opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů mohou zahrnovat zejména:

a)

technická a organizační opatření zaměřená na důsledné uplatnění povinnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,

b)

pořizování záznamů alespoň o všech operacích shromáždění, vložení, pozměnění a výmazu osobních údajů, které umožní určit a ověřit totožnost osoby provádějící operaci, a uchovávání těchto záznamů nejméně po dobu 2 let od provedení operace,

c)

informování osob zpracovávajících osobní údaje o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů,

d)

jmenování pověřence,

e)

zvláštní omezení přístupu k osobním údajům v rámci správce nebo zpracovatele,

f)

pseudonymizaci osobních údajů,

g)

šifrování osobních údajů,

h)

opatření k zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování,

i)

opatření umožňující obnovení dostupnosti osobních údajů a včasný přístup k těmto údajům v případě incidentů,

j)

proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování, nebo

k)

zvláštní omezení přenosu osobních údajů do třetí země.

§ 14

Výdejová místa

(1)

Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým místům, kterými jsou

a)

matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky,

b)

zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsaná podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky,

c)

ministerstvo, které přiděluje rodná čísla

1.

obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) a b),

2.

cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů14d,

3.

fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení nebo územní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14e,

4.

cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany14f,

5.

cizincům s povolením k pobytu na území České republiky,

6.

pro potřeby Policie České republiky (dále jen „policie“), celní správy a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů14g.

(2)

Výdejové místo je zapisovatelem údajů do registru o rodném čísle, které přidělilo.

§ 15

Doklad o přiděleném rodném čísle

Dokladem o přiděleném rodném čísle je

a)

rodný list, oddací list, doklad o partnerství nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,

b)

samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (dále jen „doklad o rodném čísle“),

c)

občanský průkaz,

d)

cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo, nebo

e)

doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu14b , 14f), pokud je v něm rodné číslo uvedeno.

§ 16

Přidělení rodného čísla

Rodné číslo přidělí výdejové místo

a)

fyzické osobě při narození nebo osvojení nezletilé fyzické osoby,

b)

občanu, který dosud rodné číslo neměl,

c)

cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,14b

d)

cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany14f,

e)

cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů 14b, popřípadě fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení nebo územní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu 14e.

§ 17

Změna rodného čísla

(1)

Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.

(2)

Změna rodného čísla se provede v případě, kdy

a)

totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,

b)

bylo přiděleno chybné rodné číslo,

c)

došlo k osvojení nezletilé fyzické osoby, nebo

d)

došlo ke změně pohlaví.

(3)

Změna rodného čísla se neprovede u osvojení zletilé fyzické osoby a u osvojení nezletilé fyzické osoby, jestliže se u téhož osvojence a týchž osvojitelů mění stupeň osvojení, a v případech, kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, že jeho číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do osobních a úředních dokladů a dalších listin (dále jen „užívané číslo“), pokud

a)

neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,

b)

fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(4)

Ministerstvo do registru provede záznam o užívaném čísle fyzické osoby a v případě, že užívané číslo je totožné s rodným číslem, které je v sestavách vedené jako dosud nepřidělené, toto rodné číslo ze sestav vyřadí.

(5)

Pokud se prokáže, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného rodného čísla podle odstavce 2 písm. a).

(6)

Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy 2 nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození, a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin, provedeným orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud každá z žijících fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(7)

Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo. Změny rodných čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje obdobným způsobem ministerstvo.

§ 17a

[Přidělení rodného čísla fyzické osobě]

(1)

V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), b), c) a d) a § 17 odst. 2 výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.

(2)

V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která obsahuje její

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

b)

rodné příjmení,

c)

den, měsíc a rok narození,

d)

místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

e)

pohlaví,

f)

státní občanství,

g)

adresu pro doručování,

h)

datum sepsání žádosti.

(3)

Podává-li za fyzickou osobu v případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) žádost její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e, uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti.

(4)

Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem,9 musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele,9 pokud ji žadatel nepodepisuje před zaměstnancem výdejového místa. Úředně ověřený podpis žadatele se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo územní správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).

(5)

K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 připojí žadatel kopii dokladu o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží k němu jeho úřední překlad do jazyka českého9. Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo územní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14e, nahrazuje úřední překlad dokladu podle věty první překlad provedený Českou správou sociálního zabezpečení nebo územní správou sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení nebo územní správa sociálního zabezpečení připojí k žádosti o přidělení rodného čísla adresu pro doručování fyzické osoby, pro niž o rodné číslo žádá podle § 16 písm. e).

(6)

O přiděleném rodném čísle vydá ministerstvo doklad o rodném čísle, který doručí do vlastních rukou fyzické osoby, jež je nositelem rodného čísla, nebo jejímu zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem5e.

(7)

Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo územní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14e, doručí ministerstvo doklad o rodném čísle do vlastních rukou fyzické osoby, pro niž bylo žádáno, a současně sdělí toto rodné číslo České správě sociálního zabezpečení nebo územní správě sociálního zabezpečení.

§ 17b

Ověřování rodného čísla

(1)

V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o jeho jedinečnosti, písemně požádá ministerstvo o ověření rodného čísla v registru. Žádost o ověření rodného čísla musí obsahovat

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,

b)

označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

c)

charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,

d)

adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,

e)

datum sepsání žádosti,

f)

podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o ověření rodného čísla podává (dále jen „žadatel o ověření“).

(2)

K žádosti podle odstavce 1 připojí žadatel o ověření kopii rodného listu nositele rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření.

(3)

Ministerstvo na základě údajů vedených v registru ověří správnost uvedeného výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda rodné číslo uvedené v žádosti je správné a je přiděleno nositeli rodného čísla, který je uveden v žádosti. Na základě zjištěných skutečností ministerstvo žadateli o ověření sdělí, že rodné číslo je správné, anebo že nositeli rodného čísla podle odstavce 1 písm. a) bylo přiděleno rodné číslo chybné anebo rodné číslo, které bylo současně přiděleno jinému nositeli rodného čísla. V případě zjištěné chyby v rodném čísle anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo provede změnu rodného čísla podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) a oznámí tuto skutečnost žadateli o ověření a zjištěnému nositeli nejedinečného rodného čísla.

(4)

Sdělení o ověření rodného čísla podle odstavce 3 musí být žadateli o ověření nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem5e, doručeno do vlastních rukou.

(5)

Ministerstvo o ověření rodného čísla podle odstavce 3 provede v registru záznam s uvedením data jeho provedení.

§ 17c

Osvědčování rodného čísla

(1)

V případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů uvedených v § 15, požádá ministerstvo o osvědčení rodného čísla.

(2)

Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,

b)

označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

c)

charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,

d)

adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e , uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,

e)

datum sepsání žádosti,

f)

podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o osvědčení rodného čísla podává (dále jen „žadatel o osvědčení“).

(3)

K žádosti podle odstavce 2 připojí žadatel o osvědčení kopii rodného listu nositele rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá doklad o státním občanství nositele rodného čísla.

(4)

Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří správnost postupu výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému v odstavci 1

a)

bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného čísla,

b)

bylo přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žádosti o osvědčení, nebo

c)

rodné číslo přiděleno nebylo.

V případě uvedeném v písmenu a) nebo b) ministerstvo vydá doklad o rodném čísle, ve kterém osvědčí správnost přiděleného rodného čísla.

(5)

Doklad o rodném čísle podle odstavce 4 musí být žadateli o osvědčení nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem5e, doručen do vlastních rukou.

(6)

Ministerstvo o vydání dokladu o rodném čísle podle odstavce 4 provede v registru záznam s uvedením data jeho vydání.

§ 17ca

Potvrzení změny rodného čísla

(1)

V případě, že nositel rodného čísla nemůže doložit, že byla provedena změna jemu přiděleného rodného čísla, písemně požádá ministerstvo o potvrzení této změny.

(2)

Žádost o potvrzení změny rodného čísla obsahuje

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,

b)

adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o jehož potvrzení rodného čísla je žádáno,

c)

důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,

d)

podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce , opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,

e)

podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce,

f)

datum sepsání žádosti.

(3)

K žádosti podle odstavce 2 se připojí kopie rodného listu nositele rodného čísla, popřípadě kopie jiného dokladu o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o potvrzení změny rodného čísla.

(4)

Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří, zda byla nositeli rodného čísla provedena změna rodného čísla, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak nositeli rodného čísla potvrdí, že

a)

byla provedena změna jeho rodného čísla, a sdělí mu datum a důvod provedení této změny a původní rodné číslo, pokud lze tyto údaje zjistit z archivních materiálů, nebo

b)

nebyla provedena změna jeho rodného čísla.

(5)

Potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 musí být žadateli o potvrzení změny rodného čísla nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem5e, doručeno do vlastních rukou.

(6)

Ministerstvo provede o vydání potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 písm. a) v registru záznam s uvedením data vydání potvrzení.

Hlava IV

Přestupky při vedení a užívání informačního systému (§ 17d-17f)

Přestupky

§ 17d

[Přestupky]

(1)

Přestupku se dopustí ten, kdo

a)

příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2) ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,

b)

správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,

c)

správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, nebo

d)

neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst. 9).

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.

(3)

Přestupky podle odstavce 1 projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

(4)

Výnos pokut uložených podle odstavce 1 je příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad pokutu uložil, v hlavním městě Praze je příjmem městské části, jejíž úřad pokutu uložil.

(5)

Pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, vztahuje se na přestupky a jejich projednávání zákon o přestupcích.14h

§ 17e

[Jiné správní delikty]

(1)

Přestupku se dopustí právnická osoba, která

a)

neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13 odst. 9), nebo

b)

neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1).

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 000 Kč.

(3)

Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad pro ochranu osobních údajů14h *) (dále jen „Úřad“).

§ 17f

zrušen

Hlava V

Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení (§ 18-25)

§ 18

Vztah ke správnímu řádu

(1)

V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 se vždy vydává rozhodnutí ve správním řízení.

(2)

O úkonech souvisejících s ohlášením změny místa trvalého pobytu podle § 10 odst. 4 až 11 se uskuteční záznam na přihlašovacím lístku.

§ 19

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1)

Zaměstnanci ministerstva, krajů nebo obcí a zaměstnanci a příslušníci policie jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2)

Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěny osoby uvedené v odstavci 1 pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů15 nebo podle § 22.

§ 20

[Poskytování údajů vedených v manuálních evidencích]

Ministerstvo a ohlašovny poskytují údaje vedené v manuálních evidencích souvisejících s agendou evidence obyvatel a rodných čísel notářům v souvislosti s vedením dědického řízení15a a Ministerstvu zahraničních věcí, předávají-li se tyto údaje podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, do zahraničí15b. Ostatním subjektům se tyto údaje poskytují v rozsahu, k účelu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

§ 20a

[Referenční údaje poskytované podle zvláštních předpisů]

(1)

Referenční údaje poskytované jiným subjektům podle zvláštních právních předpisů se poskytují z informačního systému evidence obyvatel do doby zaregistrování jednotlivých agendových informačních systémů, nejdéle však do 30. června 2012.

(2)

Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném do 1. července 2010, se ve lhůtě do 30. června 2012 převedou do samostatného datového souboru, který se uchovává do 31. prosince 2020; tyto údaje může ministerstvo využívat pouze pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.

§ 21

[Postup ke dni účinnosti]

(1)

Trvalý pobyt občana vedený dosud v evidenci pobytu občanů se ke dni účinnosti tohoto zákona považuje za místo trvalého pobytu podle tohoto zákona.

(2)

U občana, který nemá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veden trvalý pobyt v evidenci pobytu občanů, se postupuje podle § 10 odst. 3 obdobně.

§ 22

Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

(1)

Ministerstvo a okresní úřady poskytují z informačního systému do 31. prosince 2001 na dožádání

a)

orgánům sociálního zabezpečení16 údaje potřebné pro

1.

výběr a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

2.

provádění důchodového pojištění (zabezpečení) a nemocenského pojištění (péče);

b)

orgánům rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory a orgánům provádějícím kontrolní činnost17 údaje potřebné pro provádění státní sociální podpory;

c)

orgánům sociální péče a obcím18 údaje potřebné pro poskytování dávek nebo služeb sociální péče;

d)

Úřadu práce České republiky19 údaje potřebné pro plnění úkolů při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.

(2)

Údaje z informačního systému podle odstavce 1 se poskytují elektronickou formou.

(3)

Povinnosti podle § 8 odst. 2 platí i pro orgány a obce uvedené v odstavci 1.

§ 22a

[Výkon přenesené působnosti]

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem hlavního města Prahy, magistrátům územně členěných statutárních měst, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 22b

[Kopie dokladů]

Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny mohou při výkonu státní správy podle tohoto zákona pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů19a.

§ 22c

[Údaje poskytované ČSSZ]

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje ministerstvu na základě žádosti pro účely výkonu státní správy podle tohoto zákona z registru pojištěnců19b, popřípadě z jiných evidencí nebo spisové dokumentace, sloužících k plnění jejích úkolů, v listinné nebo elektronické podobě, tyto údaje o osobách:

a)

jméno, popřípadě jména, a současné příjmení,

b)

rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,

c)

datum a místo narození,

d)

rodné číslo, včetně jeho případných změn,

e)

datum úmrtí.

§ 22d

[Písmenná podoba údajů]

(1)

Jsou-li v informačním systému vedeny o obyvatelích, popřípadě o jiných fyzických osobách, údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v písmenné podobě uvedené v matričním dokladu obyvatele19c. Nebyl-li vydán matriční doklad, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.

(2)

V případě, že v písmenné podobě jména, popřípadě jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání těchto údajů v informačním systému k jakékoliv změně v jejich přepisu, přechýlení nebo v doslovném písmenném přepisu, oproti tvaru, který je uveden v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu, vede se v informačním systému údaj podle posledního platného aktuálního stavu písmenného tvaru a současně se jako historické údaje k příslušné fyzické osobě uchovávají také veškeré předcházející jazykové nebo gramatické podoby jejich jména, popřípadě jmen, a příjmení.

§ 23

Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti hlášení a evidence pobytu občanů, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z policie na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.

§ 23a

zrušen

§ 23b

[Údaje o cizincích]

(1)

V informačním systému se pro účely poskytování těchto údajů podle odstavce 2 vedou nejpozději do 30. června 2012 údaje o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e)

rodné číslo,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g)

druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

h)

číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i)

počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu na území,

j)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k)

správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

l)

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

m)

datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

n)

jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o)

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p)

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q)

o osvojeném dítěti

1.

stupeň osvojení,

2.

původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3.

původní a nové rodné číslo dítěte,

4.

datum a místo narození,

5.

rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,

6.

rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, vedou se údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

7.

datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

r)

záznam o poskytnutí údajů,

s)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, vede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,

u)

jméno, popřípadě jména, příjmení

1.

zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,

2.

nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,

3.

osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,

4.

cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5.

rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(2)

Údaje o cizincích podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo nejpozději do 30. června 2012 orgánům veřejné moci, které jsou podle zvláštního právního předpisu oprávněny získávat tyto údaje z informačního systému cizinců.

(3)

Policie nejpozději do 30. června 2012 předává ministerstvu údaje o cizincích tak, aby byly v informačním systému vedeny v aktuálním stavu.

(4)

Údaje o cizincích vedené v informačním systému podle odstavce 1 se nejpozději ke dni 1. července 2012 převedou do samostatného datového souboru, který ministerstvo předá policii; tyto údaje může policie využívat pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jí vedených informačních systémech.

§ 23c

Ministerstvo převede údaje o obyvatelích vedené v informačním systému podle § 3 odst. 3, 4 a 7 nejpozději ke dni 30. června 2016 do samostatného datového souboru. Ministerstvo může tyto údaje využívat pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.

§ 24

[Kontrolní činnost ministerstva]

Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů a ohlašoven.

§ 25

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

vzory tiskopisů „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, „Doklad o rodném čísle“, „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ a „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“,

b)

technický způsob předávání rodných čísel na výdejová místa, přidělování rodných čísel výdejovým místem,

c)

způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému.

Ustanovení § 26 nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2003.

V § 6 odst. 4 písm. p) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 134/1997 Sb., se slova "České správě sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "Ministerstvu vnitra".

Část třetí

Změna zákona o správních poplatcích (§ 27)

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:

V položce 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

ohlášení změny místa trvalého pobytu..... Kč 50,–“.

Část čtvrtá

Zrušovací ustanovení (§ 28)

§ 28

Zrušovací ustanovení

Ustanovení § 28 body 2 a 3 nabývají účinnosti až dnem 1. ledna 2003.

Zrušují se:

1.

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

2.

Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

3.

Zákon č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Část pátá

Účinnost (§ 29)

§ 29

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000. Ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13 až 17, § 25 písm. b), § 26 a § 28 body 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

§ 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1415 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 75 trestního zákoníku.

§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.

§ 1 zákona č. 301/2000 Sb.

§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 5 zákona č. 115/2006 Sb.

§ 14 zákona č. 115/2006 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

§ 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

§ 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

zrušena

Například § 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 46 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

§ 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

zrušena

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

§ 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

§ 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

14h) *)§ 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

*) Duplicitní poznámka 14h) vložena novelou č. 342/2006 Sb. do § 17e

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

14h) *)§ 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

*) Duplicitní poznámka 14h) vložena novelou č. 342/2006 Sb. do § 17e

Například § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

§ 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

§ 63 odst. 3, § 6566 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 582/1991 Sb.

§ 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.

§ 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

§ 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

§ 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.

§ 24 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb.

§ 5 zákona č. 115/2006 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

5a

§ 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.

5b

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

5c

§ 1415 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

5d

§ 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.

5e
5f
5g
5h
5i
5l

§ 1 zákona č. 301/2000 Sb.

§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

5m

§ 5 zákona č. 115/2006 Sb.

5n

§ 14 zákona č. 115/2006 Sb.

5o

zrušena

5p

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

6

Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

7a
8a

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

9

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

10

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

12a

§ 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12b

§ 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

14

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14a

§ 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

14b

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14c

§ 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

14d

Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

14e

§ 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

14f

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

14g

zrušena

14h

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

14h) *)§ 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

*) Duplicitní poznámka 14h) vložena novelou č. 342/2006 Sb. do § 17e

15

Například § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

15a

Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15b

Čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

16

§ 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

17

§ 63 odst. 3, § 6566 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

18

§ 1 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 582/1991 Sb.

19

§ 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.

19a

§ 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

§ 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

19b

§ 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.

19c

§ 24 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb.

22

§ 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

23

§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

24

§ 12 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

25

§ 75 trestního zákoníku.

§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.

28

Například § 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 46 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

29

§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

30
31