Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

154/2000 Sb. znění účinné od 1. 11. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 277/2023 Sb.

1.11.2023

zákonem č. 246/2022 Sb.

1.10.2022

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

Více...

154

 

ZÁKON

ze dne 17. května 2000

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA A EVIDENCE (§ 1-35)

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-3)

§ 1

Předmět a účel úpravy

(1)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2 upravuje

a)

šlechtění a plemenitbu skotu (Bos taurus), zebu (Bos indicus), buvola indického (Bubalus bubalis), koní (Equus caballus), oslů (Equus asinus), prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel (dále jen „vyjmenovaná hospodářská zvířata“),

b)

ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat,

c)

označování turů, koňovitých, prasat, ovcí, koz, běžců, jelenovitých, velbloudovitých a zvěře ve farmovém chovu (dále jen „označovaná zvířata“),

d)

evidenci označovaných zvířat, drůbeže, králíků, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury (dále jen „evidovaná zvířata“), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.

(2)

Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a evidenci zvířat v zoologických zahradách.2a Hlavy I až V se nevztahují na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji.

(3)

Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky a pravidla pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat, a dále pro ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat, pro označování označovaných zvířat a pro evidenci evidovaných zvířat, chovaných na území České republiky tak, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem pro zvelebování populací těchto zvířat a zachování jejich genetické rozmanitosti.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

plemennými zvířaty

1.

hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata podle čl. 2 bodů 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“), (dále jen „nařízení (EU) 2016/1012“),

2.

hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata zapsaná v doplňkovém oddílu plemenné knihy a

3.

ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, u drůbeže a plemenných ryb i populace, u včel i včelstva, která jsou evidována v plemenářské evidenci,

b)

tury zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodů Bison, Bos (včetně podrodů Bos, Bibos, Novibos a Poephagus) a Bubalus (včetně podrodu Anoa) nebo mezi potomky křížení uvedených druhů, s výjimkou volně žijících živočichů15),

c)

běžci hospodářsky využívaná podtřída ptáků, zejména plemena pštrosa dvouprstého,

d)

chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu; pro účely zápisu do plemenné knihy se za chovatele považuje osoba, z jejíhož chovu zvíře pochází,

e)

chovem skupina evidovaných zvířat nebo i jednotlivá evidovaná zvířata, držená jedním chovatelem nebo společně více chovateli za účelem jejich rozmnožování, získávání jejich produktů, produkce jatečných zvířat, anebo za účelem jejich sportovního nebo zájmového využití,

f)

populací soubor jedinců téhož druhu, jehož početnost umožňuje cílenou reprodukci,

g)

plemenem populace zvířat téhož druhu a shodného fylogenetického původu s charakteristickými vlastnostmi a znaky, které přenáší na potomstvo, schopná se reprodukovat,

h)

plemenářskou evidencí evidence ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat vedená uznaným chovatelským sdružením, která plní funkci obdobnou plemenné knize,

i)

šlechtitelským programem soubor šlechtitelsko-organizačních opatření a šlechtitelský program podle čl. 2 bodu 26 nařízení (EU) 2016/1012,

j)

oprávněnou osobou právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem20, které Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) udělilo souhlas k výkonu některých odborných činností podle § 3,

k)

inseminační stanicí středisko pro odběr spermatu nebo inseminační stanice, které byly schváleny podle zvláštního právního předpisu5,

l)

střediskem pro přenos embryí zařízení provozované týmem pro odběr embryí nebo týmem pro produkci embryí schválenými podle zvláštního právního předpisu5,

m)

ústřední evidencí komplexní databáze, která zahrnuje údaje o původu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemisťování a změnách jedinců, stád nebo hejn jednotlivých druhů evidovaných zvířat, dále údaje o hospodářstvích, chovatelích, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní s jednorázovou kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen „provozovatelé líhní“), provozovatelích zařízení pro svody kopytníků5a), provozovatelích zařízení pro svody drůbeže5a), osobách, které jako podnikatelé20 přímo nebo nepřímo nakupují a prodávají skot, prasata, ovce a kozy, mají pravidelný obrat těchto zvířat, která během 30 dnů znovu prodají, nebo je přemístí z jedněch prostorů do jiných prostorů anebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory nebo jatky nejsou v jejich vlastnictví, a které jsou pro tuto činnost schváleny a registrovány6 (dále jen „obchodníci“), dopravcích, kteří jako podnikatelé20 přepravují evidovaná zvířata (dále jen „dopravci“), uživatelských zařízeních6a a asanačních podnicích6b,

n)

pověřenou osobou právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo k výkonu činností podle § 23c,

o)

hospodářstvím jakákoliv stavba, zařízení nebo místo na území jednoho katastrálního území obce, kde jsou evidovaná zvířata držena, včetně chovu pod širým nebem,

p)

stájí, a to u ryb rybochovným zařízením a u včel stanovištěm, jakýkoliv provoz, stavba nebo místo anebo jejich konstrukční a technologický soubor uvnitř jednoho hospodářství, na kterém jsou evidovaná zvířata jednoho druhu držena nebo chována,

q)

stájovým registrem evidence turů, ovcí a koz chovaných ve stáji; u koní, oslů a jejich kříženců, prasat, běžců, drůbeže a zvěře ve farmovém chovu plní funkci stájového registru registr zvířat na hospodářství, u plemenných ryb plní funkci stájového registru odlovní a komorová kniha a u živočichů pocházejících z akvakultury plní funkci stájového registru evidence podle zvláštního právního předpisu6c,

r)

původem otec a matka, případně další generace předků evidovaného zvířete,

s)

uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám a obchod a vstup do Unie podle čl. 2 bodů 21 a 22 nařízení (EU) 2016/1012.

t)

hlavními vyjmenovanými hospodářskými zvířaty druhy vyjmenovaných hospodářských zvířat uvedené v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) 2016/1012,

u)

ostatními vyjmenovanými hospodářskými zvířaty druhy vyjmenovaných hospodářských zvířat, které nejsou uvedeny v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) 2016/1012,

v)

velbloudovitým zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Camelidae uvedeného v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,

w)

jelenovitým zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Cervidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429,

x)

koňovitým nebo zvířetem z řad koňovitých zvíře druhu náležejícího mezi lichokopytníky rodu Equus nebo mezi potomky křížení uvedených druhů,

y)

ovcí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodu Ovis nebo mezi potomky křížení uvedených druhů,

z)

kozou zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodu Capra nebo mezi potomky křížení uvedených druhů,

aa)

prasetem zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429.

(2)

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)

genetickým zdrojem zvířete

1.

zvíře evidované v Národním programu náležející k určitému druhu nebo plemeni nacházející se na území České republiky mající význam pro výživu a zemědělství a pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d, které jsou zařazeny do Národního programu, nebo

2.

genetický materiál živočišného původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a umožňuje přenos a regeneraci jedince při zachování jeho genetického základu, zejména odebrané sperma, vaječné buňky nebo embrya, a který je uchováván a evidován v genobankách zařazených do Národního programu,

b)

genobankou právnická osoba provozující soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat,

c)

biologickým materiálem odebraný materiál živočišného původu, který umožňuje získání informací o genetickém vybavení zvířete, a to zejména stěry sliznic, krev nebo chlupy.

§ 3

Oprávněné osoby

(1)

Ministerstvo udělí souhlas k výkonu odborných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené pro jejich výkon v těchto ustanoveních.

(2)

Ministerstvo zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba závažným způsobem poruší důležitou povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2 anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro udělení souhlasu. Ministerstvo může zrušit rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba méně závažným způsobem opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2.

(3)

Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud o to oprávněná osoba písemně požádá.

(4)

Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 se podává ministerstvu na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)

činnost, která je předmětem žádosti,

b)

druh zvířete, pro které budou odborné činnosti vykonávány.

(5)

Přílohou žádosti podle odstavce 4 je

a)

doklad o předmětu činnosti žadatele,

b)

doklad o odborné způsobilosti k provádění testování a posuzování osoby, která testování a posuzování provádí, a přehled technického vybavení, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 7,

c)

doklad o provádění mezinárodního testování po dobu minimálně 5 let, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 11 odst. 4,

d)

vzor osvědčení o ověření původu a vzor osvědčení o stanovení genetického typu, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 12,

e)

doklad o odborné způsobilosti žadatele k provádění inseminace, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 17.

HLAVA II

ŠLECHTĚNÍ VYJMENOVANÝCH

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (§ 4-14h)

§ 4

Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření

Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření spočívají

a)

ve stanovení šlechtitelských programů pro dosažení chovných cílů,

b)

ve zjišťování a evidování původu, vlastností a znaků vyjmenovaných hospodářských zvířat,

c)

v provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů, kontroly dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat,

d)

ve kvalifikovaném odhadu plemenné hodnoty vyjmenovaných hospodářských zvířat,

e)

ve vedení plemenných knih nebo plemenářských evidencí,

f)

v ověřování a osvědčování původu nebo stanovování genetického typu plemenných zvířat,

g)

v hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a jejich cílevědomé selekci a připařování v souladu se šlechtitelskými programy a cíli,

h)

v ochraně dědičných vlastností a znaků určité populace (genofondu) a udržování genetických zdrojů,

i)

ve vystavování dokladů o původu, výkonnosti a hodnotě plemenných zvířat,

j)

ve zveřejňování dosažených plemenných hodnot zvířat, výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.

Uznané chovatelské sdružení

§ 5

(1)

Ministerstvo na základě žádosti uzná chovatelský spolek6e, oprávněnou osobu se souhlasem k výkonu odborných činností podle § 7 nebo veřejnoprávní instituci jako uznané chovatelské sdružení, pokud splňuje podmínky stanovené v § 5a odst. 1 nebo § 5b odst. 1.

(2)

Žádost o uznání chovatelského sdružení se podává ministerstvu na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje druh zvířete a plemeno, pro které bude vedena plemenná kniha.

(3)

Přílohou žádosti podle odstavce 1 jsou

a)

stanovy, popřípadě jiný zakladatelský dokument, ve kterých jsou uvedeny podmínky členství a právo chovatelů účastnit se šlechtitelského programu,

b)

seznam členů,

c)

doložení požadovaného vzdělání podle § 30,

d)

vzor osvědčení o ověření původu nebo vzor zootechnického osvědčení vydávaný chovatelským sdružením,

e)

návrh šlechtitelského programu a způsob vyhodnocování výsledků spolu s vyznačením technické činnosti související s řízením svých šlechtitelských programů, kterou hodlá případně zadat třetí straně,

f)

návrh řádu plemenné knihy, který splňuje podmínky stanovené v § 9, nebo návrh řádu plemenářské evidence, který splňuje podmínky stanovené v § 10, a

g)

návrh způsobu vedení evidence, plemenné knihy nebo plemenářské evidence a návrh účinného systému kontroly dodržování plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo řádu plemenářské evidence a systému kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

Ustanovení písmen a) a b) se použije, pouze pokud to umožňuje právní povaha žadatele.

§ 5a

(1)

V případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat žadatel musí splnit podmínky stanovené nařízením (EU) 2016/1012 pro plemenářský spolek.

(2)

Za dostatečný počet kvalifikovaného personálu podle nařízení (EU) 2016/1012 se považuje alespoň 1 osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1 nebo 10.

(3)

Uznané chovatelské sdružení je v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat kromě povinností stanovených nařízením (EU) 2016/1012 dále povinno při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g.

§ 5b

(1)

V případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat žadatel musí splnit následující podmínky:

a)

je právnickou osobou a má sídlo na území České republiky,

b)

má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,

c)

prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu včetně selekce a testovacího připařování anebo zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,

d)

uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení a

e)

stanovy, popřípadě jiný zakladatelský dokument, obsahují zejména

1.

jako účel činnosti zabezpečování společných zájmů členů v oblasti šlechtění a plemenitby ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranu těchto zájmů,

2.

právo chovatelů stát se členem uznaného chovatelského sdružení a podmínky tohoto členství a

3.

právo chovatelů účastnit se stanovování a rozvíjení šlechtitelského programu v souladu s jednacím řádem, řádem plemenářské evidence a šlechtitelským programem.

Ustanovení písmene e) bodu 2 se použije, pouze pokud to umožňuje právní povaha žadatele.

(2)

Uznané chovatelské sdružení je v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat povinno

a)

postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky,

b)

vést plemenářskou evidenci podle řádu plemenářské evidence a evidovat v ní drůbež, plemenné ryby a včely podle § 10 odst. 2,

c)

kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenářské evidence,

d)

vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e)

evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti,

f)

zajišťovat hodnocení ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2),

g)

poskytovat pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence,

h)

poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g, a

i)

zajistit, že spory, jež mohou v průběhu provádění šlechtitelských programů vzniknout mezi chovateli a mezi chovateli a uznaným chovatelským sdružením, budou řešeny v souladu s pravidly stanovenými v jednacím řádu.

(3)

Uznané chovatelské sdružení má v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat právo

a)

v rámci svých schválených šlechtitelských programů určovat a provádět tyto šlechtitelské programy nezávisle, pokud při tom dodrží všechny podmínky pro jejich schválení, a

b)

vyloučit chovatele z účasti na šlechtitelském programu, pokud chovatel nedodržuje pravidla šlechtitelského programu nebo neplní povinnosti stanovené v jednacím řádu nebo řádu plemenářské evidence.

§ 5c

[Šlechtitelský program]

(1)

Ministerstvo schválí šlechtitelský program předložený žadatelem nebo uznaným chovatelským sdružením, který obsahuje náležitosti stanovené v odstavci 2 nebo 3.

(2)

Šlechtitelský program v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat obsahuje

a)

náležitosti podle čl. 8 nařízení (EU) 2016/1012,

b)

chovný cíl,

c)

vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy,

d)

systém kontroly vedení plemenné knihy a

e)

systém kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

(3)

Šlechtitelský program v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat obsahuje

a)

minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých plemen ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat,

b)

postupy provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování,

c)

minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota,

d)

způsob a kritéria pro hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev,

e)

obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru plemeníků nebo uznání chovu,

f)

rozsah zjišťování ukazatelů zdraví, známých dědičných vad a zvláštností,

g)

chovný cíl,

h)

vedení plemenářské evidence a řád plemenářské evidence,

i)

systém kontroly vedení plemenářské evidence a

j)

systém kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

(4)

Změnu šlechtitelského programu lze provést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Návrh změny oznámí uznané chovatelské sdružení písemně ministerstvu. Pokud ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nesdělí, že rozhodlo jinak, považuje se změna za schválenou. Uznané chovatelské sdružení informuje chovatele zapojené do svých šlechtitelských programů o schválené změně. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 1 obdobně.

(5)

V případě, že nastane rozpor mezi schváleným šlechtitelským programem a právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2, ministerstvo vyzve uznané chovatelské sdružení k předložení návrhu změny schváleného šlechtitelského programu. Pokud uznané chovatelské sdružení nepředloží návrh změny do 60 dnů ode dne doručení výzvy, pozbývá rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platnosti uplynutím posledního dne této lhůty. Jinak ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 1 obdobně.

§ 5d

Uznané chovatelské sdružení je oprávněno k výkonu odborných činností podle § 7. Práva a povinnosti stanovené v § 7 pro oprávněnou osobu platí pro uznané chovatelské sdružení obdobně.

§ 5e

(1)

Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské sdružení

a)

nemá schválený žádný šlechtitelský program,

b)

závažným způsobem poruší povinnost k výkonu odborných činností stanovenou v § 7, nebo

c)

o zrušení uznání písemně požádá.

(2)

Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat také tehdy, poruší-li uznané chovatelské sdružení závažným způsobem povinnost k výkonu odborných činností stanovenou v nařízení (EU) 2016/1012.

(3)

Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat také tehdy, poruší-li uznané chovatelské sdružení závažným způsobem povinnost stanovenou v tomto zákoně anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro jeho uznání.

(4)

Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o uznání v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud uznané chovatelské sdružení opakovaně méně závažným způsobem poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně.

§ 6

Chovatelský podnik prasat

(1)

Ministerstvo na základě žádosti podle čl. 4 nařízení (EU) 2016/1012 uzná chovatelský spolek, oprávněnou osobu se souhlasem k výkonu odborných činností podle § 7, soukromý podnik, který působí v uzavřených systémech produkce, nebo veřejnoprávní instituci jako chovatelský podnik prasat, pokud splňuje podmínky stanovené nařízením (EU) 2016/1012 pro chovatelský podnik.

(2)

Za dostatečný počet kvalifikovaného personálu podle nařízení (EU) 2016/1012 se považuje alespoň 1 osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1 nebo 10.

(3)

Žádost o uznání chovatelského podniku prasat se podává ministerstvu na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje název hybridního prasete, pro které bude veden chovný registr.

(4)

Ministerstvo schválí šlechtitelský program předložený žadatelem nebo chovatelským podnikem prasat, který obsahuje zejména

a)

náležitosti podle čl. 8 nařízení (EU) 2016/1012,

b)

chovný cíl,

c)

vedení chovného registru a řád chovného registru,

d)

systém označování zvířat,

e)

systém registrace rodičů,

f)

systém kontroly vedení chovného registru,

g)

systém testování a posuzování prasat ve vlastních nebo smluvních chovech a

h)

systém kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

(5)

Změnu šlechtitelského programu lze provést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Návrh změny oznámí chovatelský podnik prasat písemně ministerstvu. Pokud ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nesdělí, že rozhodlo jinak, považuje se změna za schválenou. Chovatelský podnik prasat informuje chovatele zapojené do svých šlechtitelských programů o schválené změně. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 4 obdobně.

(6)

V případě, že nastane rozpor mezi schváleným šlechtitelským programem a právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2, ministerstvo vyzve chovatelský podnik prasat k předložení návrhu změny schváleného šlechtitelského programu. Pokud chovatelský podnik prasat nepředloží návrh změny do 60 dnů ode dne doručení výzvy, pozbývá rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platnosti posledním dnem této lhůty. Jinak ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 4 obdobně.

(7)

Chovatelský podnik prasat je oprávněn k výkonu odborných činností podle § 7. Práva a povinnosti stanovené v § 7 pro oprávněnou osobu platí pro chovatelský podnik prasat obdobně.

(8)

Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud chovatelský podnik prasat

a)

nemá schválený žádný šlechtitelský program,

b)

závažným způsobem poruší povinnost k výkonu odborných činností stanovenou v § 7 nebo nařízení (EU) 2016/1012, nebo

c)

o zrušení uznání písemně požádá.

§ 7

Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy, kontrola dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat a testování užitkovosti

(1)

Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy, kontrola dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat a testování užitkovosti hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/1012 (dále jen „testování a posuzování“) se provádí podle postupů stanovených ve šlechtitelských programech jednotně v rámci plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat, v souladu s předpisy Evropské unie1,2 nebo v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, pokud pro testování a posuzování předpisy Evropské unie neexistují.

(2)

Testování a posuzování zajišťují v chovech nebo v testačních zařízeních oprávněné osoby, pokud k tomu mají zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30 a technické vybavení v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3)

Oprávněná osoba je povinna

a)

provádět testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud ji o to chovatel požádá a vytvoří k tomu podmínky podle odstavce 5 písm. a),

b)

dodržovat postupy testování a posuzování stanovené šlechtitelským programem,

c)

zjišťovat původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat,

d)

evidovat údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat v rozsahu stanoveném vyhláškou a předávat je pověřené osobě způsobem stanoveným vyhláškou,

e)

poskytovat poradenství v rozsahu činnosti vymezené rozhodnutím o udělení souhlasu (§ 3),

f)

v případě ukončení činnosti předat veškeré údaje a podklady osobě, která tuto činnost přebírá, případně chovateli a o tomto předání provést zápis.

(4)

Kontrolu dědičnosti zdraví a posuzování ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat podle šlechtitelského programu zajišťují chovatelé, oprávněné osoby, uznaná chovatelská sdružení nebo pověřená osoba.

(5)

Chovatelé, v jejichž chovech je prováděno testování a posuzování, jsou povinni

a)

vytvořit podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování,

b)

umožnit ve svých chovech testovací připařování a prověřování plemeníků kontrolou dědičnosti sledovaných vlastností a zdraví v rozsahu a podle pravidel smluvně dohodnutých s oprávněnými osobami uvedenými v odstavci 2, předvedení a posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat,

c)

poskytnout osobě uvedené v odstavci 2 plemenice, jejich samčí a samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce a jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál, u včel matky, které tato osoba sama vybere ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování,

d)

umožnit ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 12.

(6)

Provádí-li se testování a posuzování koní, nesmí docházet k diskriminaci koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, a to zejména jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží, testování a posuzování koní v průběhu soutěží, peněžní výhry nebo jiné zisky, které mohou ze soutěží plynout. Toto ustanovení neplatí pro soutěže pořádané na testování a posuzování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru. Podíl z peněžní výhry nebo jiného zisku, které plynou ze soutěží, určený pro zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu koní nesmí překročit výši 20 %. Seznamy soutěží pořádaných na testování a posuzování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru, na kterých dochází k diskriminaci koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, předávají v termínu stanoveném vyhláškou uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby pověřené osobě.

(7)

Zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci zajišťuje pověřená osoba v součinnosti s příslušným uznaným chovatelským sdružením. Výsledky testování a posuzování jsou zveřejňovány v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přenos, a to nejméně jednou ročně, přičemž jsou evidovány v listinné podobě, popřípadě na technických nosičích dat.

(8)

Uznané chovatelské sdružení převezme výsledky testování a posuzování prováděného v zahraničí jako rovnocenné výsledkům testování a posuzování prováděného v České republice, pokud bylo testování a posuzování prováděné v zahraničí prováděno v souladu s předpisy Evropské unie.

(9)

Vyhláška stanoví

a)

technické vybavení potřebné pro testování a posuzování a pro zjišťování údajů s tím souvisejících,

b)

požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a způsob předávání těchto záznamů pověřené osobě,

c)

termíny předávání seznamů soutěží uvedených v odstavci 6,

d)

podrobnosti zpracování, zveřejňování a evidence výsledků testování a posuzování.

§ 8

Hodnocení, genetické hodnocení a kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat

(1)

Hodnocení plemenných zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7.

(2)

Hodnocení plemenných zvířat zajišťují a o výsledku hodnocení vydávají doklady

a)

uznaná chovatelská sdružení

1.

u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu a u plemenic pro stanovení plemenné hodnoty,

2.

u koní při výkonnostních zkouškách podle šlechtitelských programů jednotlivých plemen koní,

b)

osoby oprávněné k testování a posuzování u koní při výkonnostních testech podle šlechtitelských programů jednotlivých plemen koní,

c)

chovatelské podniky prasat

1.

u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu a u plemenic pro stanovení plemenné hodnoty ve vlastních nebo smluvních chovech,

2.

při uznávání chovů, které rozmnožují a využívají jimi šlechtěné a rozmnožované populace,

d)

pověřená osoba při výběru plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha.

(3)

Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat a genetické hodnocení podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/1012 se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7 a na základě výsledků hodnocení plemenných zvířat podle odstavce 2.

(4)

Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat a jejich zveřejňování musí být v souladu s předpisy Evropské unie1,2 nebo v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, pokud pro kvalifikovaný odhad plemenných hodnot a jejich zveřejňování předpisy Evropské unie neexistují. Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot získaných na základě výsledků tuzemského testování a posuzování, jejich zpracování a zveřejňování zajišťuje pověřená osoba a předává je příslušnému uznanému chovatelskému sdružení. Způsob a postup kvalifikovaného odhadu plemenných hodnot a jeho zveřejňování musí být projednán a definován v součinnosti s příslušným uznaným chovatelským sdružením, odpovědným za chovatelský cíl a šlechtitelský program.

§ 9

Plemenné knihy a chovné registry

(1)

Plemennou knihu podle čl. 2 bodu 12 nařízení (EU) 2016/1012 vede podle řádu plemenné knihy uznané chovatelské sdružení. Chovný registr podle čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2016/1012 vede podle řádu chovného registru chovatelský podnik prasat.

(2)

Vyhláška stanoví požadavky na obsah řádu plemenné knihy a řádu chovného registru.

§ 10

Plemenářské evidence

(1)

Pro každé plemeno drůbeže, plemenných ryb a včel se vede jediná plemenářská evidence.

(2)

Plemenářské evidence vedou podle řádů plemenářských evidencí uznaná chovatelská sdružení.

(3)

Vyhláška stanoví požadavky na obsah řádů plemenářských evidencí.

§ 11

Potvrzení o původu plemenných zvířat,

doklad o původu prasat a osvědčení o původu hejna

(1)

Potvrzení o původu plemenných zvířat je doklad o identitě, původu a výkonnosti plemenných zvířat, dárců spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb (dále jen „potvrzení o původu“).

(2)

Potvrzení o původu vydává a údaje v něm uvedené na žádost chovatele porovnává uznané chovatelské sdružení, a to podle zápisu plemenného zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci.

(3)

Doklad o původu prasat pro své smluvní chovy vydává a údaje v něm uvedené porovnává chovatelský podnik prasat, a to podle zápisu zvířete v chovném registru.

(4)

K produkci násadových vajec je nutné osvědčení o původu hejna. Osvědčení o původu hejna vydává pro tuzemské chovy drůbeže uznané chovatelské sdružení, pro chovy drůbeže přemístěné z jiných členských států Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí oprávněná osoba.

(5)

Vyhláška stanoví podrobnosti o údajích potvrzení o původu platné i pro přemísťovaná a dovážená zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky a plemenný materiál ryb a podrobnosti o údajích osvědčení o původu hejna.

§ 11a

Zootechnická osvědčení

Zootechnická osvědčení podle kapitoly VII nařízení (EU) 2016/1012 vydává uznané chovatelské sdružení nebo chovatelský podnik prasat.

§ 12

Ověřování a osvědčování původu

a stanovování genetického typu plemenných zvířat

(1)

Původ plemenných zvířat ověřují a jejich genetické typy stanovují oprávněné osoby.

(2)

Oprávněná osoba je povinna

a)

doložit způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat osvědčením o akreditaci,

b)

doložit účast v mezinárodních srovnávacích testech, pokud se tyto testy provádějí, a trvale splňovat jejich kritéria,

c)

ověřovat původ a stanovovat genetický typ plemenného zvířete, požádá-li o to Česká plemenářská inspekce nebo orgány veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznané chovatelské sdružení anebo osoba uvedená v odstavci 6,

d)

vydávat osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu a poskytovat je České plemenářské inspekci nebo orgánům veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznaným chovatelským sdružením anebo osobě uvedené v odstavci 6, pokud o ně požádala.

(3)

Původ musí být ověřen u

a)

býků před výběrem k plemenitbě,

b)

hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí,

c)

hříbat plemene anglický plnokrevník a klusák,

d)

hejna plemenných ryb zařazených do genetických zdrojů a do plemenitby,

e)

dovezeného plemenného materiálu včel,

f)

beranů, kozlů a hřebců zařazených do inseminace.

(4)

Původ zvířat může být také namátkově ověřen pro výkon kontrolní činnosti.

(5)

Genetický typ musí být stanoven u

a)

býků a hřebců vybraných pro plemenitbu,

b)

kanců v rozsahu stanoveném ve šlechtitelském programu,

c)

beranů a kozlů zařazených do inseminace.

(6)

O ověření původu podle odstavce 3 nebo o stanovení genetického typu podle odstavce 5 je povinen požádat majitel zvířete.

(7)

Osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu musí obsahovat identifikační údaje majitele zvířete, identifikační údaje zvířete, identifikační údaje rodičů zvířete a výsledek ověření původu nebo výsledek stanovení genetického typu zvířete.

(8)

Vyhláška stanoví podrobnosti o údajích osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu.

§ 13

zrušen

§ 14

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

(1)

Ministerstvo zpracovává Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“), který obsahuje podmínky a postupy k zajištění ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat. Ministerstvo vydává Národní program na dobu 5 let; podnět k jeho změně může podat účastník Národního programu uvedený v odstavci 4.

(2)

Do Národního programu se zařazují

a)

druh nebo plemeno zvířete,

b)

uznané chovatelské sdružení nebo sdružení chovatelů zvířat6e (dále jen „sdružení“),

c)

fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete (dále jen „vlastník genetického zdroje zvířete“), a

d)

genobanka.

(3)

V Národním programu se evidují

a)

jedinec genetického zdroje zvířete,

b)

genetický a biologický materiál uchovávaný v genobance.

(4)

Účastníky Národního programu jsou

a)

veřejná výzkumná instituce21 zřízená ministerstvem, která koordinuje opatření směřující k realizaci Národního programu a opatření s tím souvisejících (dále jen „určená osoba“),

b)

vlastník genetického zdroje zvířete zařazený do Národního programu,

c)

sdružení uvedené v rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu,

d)

genobanka zařazená do Národního programu.

§ 14a

Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu

(1)

Druh nebo plemeno zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě písemné žádosti sdružení, pokud

a)

se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d, jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b)

Metodika uchovávání genetického zdroje zvířete (dále jen „Metodika“) odpovídá svou strukturou a obsahem osnově stanovené v prováděcím právním předpisu a

c)

řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést, zohledňuje postupy dané Metodikou.

(2)

Sdružení k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a)

podklady prokazující, že se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d, jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b)

návrh Metodiky a

c)

návrh změny řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést.

(3)

K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu musí kromě obecných náležitostí obsahovat název druhu nebo plemene zvířete a jako přílohu schválenou Metodiku a případně také řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence.

(5)

Vyhláška stanoví osnovu Metodiky, která je souborem postupů a organizačních opatření k zajištění uchování, ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat.

§ 14b

Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu

(1)

Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě jeho písemné žádosti, pokud zvíře

a)

je součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b)

je trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c)

odpovídá kritériím pro zaevidování genetického zdroje zvířete do Národního programu, které jsou uvedeny v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2)

Vlastník zvířete k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že jsou splněny podmínky pro zaevidování tohoto zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 1, a vyjádření určené osoby k podmínkám uvedeným v odstavci 1 písm. a) a c).

(3)

Rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat evidenční číslo vlastníka v rámci Národního programu a název druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(4)

Platnost rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete může ministerstvo na základě písemné žádosti vlastníka prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud vlastník splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává vlastník ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Vlastník k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení podle odstavce 2.

§ 14c

Zařazování genobanky do Národního programu

(1)

Genobanku zařadí ministerstvo do Národního programu na základě její písemné žádosti, pokud provozní řád genobanky zaručuje řádné uchování a evidenci genetického a biologického materiálu podle specifikace uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(2)

Genobanka k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a)

provozní řád genobanky a

b)

specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(3)

K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu a evidenční číslo genobanky v rámci Národního programu.

(5)

Platnost rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu může ministerstvo na základě písemné žádosti genobanky prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud genobanka splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává genobanka ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Genobanka k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že se nezměnily podmínky pro zařazení genobanky do Národního programu.

§ 14d

Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu

(1)

Ministerstvo změní rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže došlo ke změně

a)

údajů uvedených v rozhodnutí, nebo

b)

Národního programu týkající se podmínek, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno.

(2)

Ministerstvo rozhodnutí o zařazení do Národního programu zruší, jestliže

a)

právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, zanikla,

b)

fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, ukončila činnost,

c)

fyzická osoba, která je účastníkem Národního programu, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,

d)

účastník Národního programu o jeho zrušení sám písemně požádá,

e)

genetický zdroj zvířete ve vlastnictví účastníka Národního programu již nesplňuje podmínky dané Metodikou, nebo

f)

došlo ke změně Národního programu vylučující zařazení do Národního programu.

§ 14e

Zaevidování zvířete do Národního programu

(1)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, do Národního programu zaeviduje zvíře jako genetický zdroj

a)

se souhlasem vlastníka zvířete a

b)

způsobem stanoveným v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2)

Do Národního programu sdružení zaeviduje pouze zvíře, které je

a)

součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b)

trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c)

vyhovující z hlediska Metodiky, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(3)

Zvíře zaevidované do Národního programu zůstává genetickým zdrojem bez ohledu na změnu vlastníka zvířete.

(4)

Ministerstvo na návrh určené osoby a se souhlasem vlastníka zvířete vydá rozhodnutí k zaevidování zvířete do Národního programu, a to ve zvláště odůvodněných případech na základě kritérií stanovených prováděcím právním předpisem, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete; na základě tohoto rozhodnutí je sdružení povinno zaevidovat do Národního programu a zapsat do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj.

(5)

Zvíře zaevidované do Národního programu podle odstavce 4 může být použito k plemenitbě výhradně v rámci populace genetického zdroje zvířete stejného plemene a v souladu s Metodikou, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(6)

Vyhláška stanoví kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 4, a to z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete.

§ 14f

Ochrana a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete

(1)

Vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, je povinen

a)

dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b)

oznámit neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete,

c)

hodnotit genetický zdroj zvířete a vést o něm dokumentaci způsobem a v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a předávat výsledky tohoto hodnocení sdružení,

d)

předat na základě písemné výzvy určené osoby určené osobě nebo genobance, která je účastníkem Národního programu, vzorek biologického nebo genetického materiálu s příslušnou dokumentací, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g, nebo umožnit odběr tohoto vzorku. Velikost vzorku stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu. Postup předání je stanoven v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

e)

oznámit písemně ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

f)

oznámit písemně minimálně 30 dní předem určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země.

(2)

Určená osoba je povinna

a)

dodržovat podmínky uvedené v Národním programu,

b)

vést evidenci účastníků Národního programu a přidělovat jim evidenční čísla,

c)

koordinovat aktivity související s Národním programem, včetně zajištění dlouhodobého uchování genetického a biologického materiálu a genetických zdrojů zvířat,

d)

zajistit ve spolupráci s účastníkem Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e)

provést každoročně hodnocení Národního programu v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit ministerstvu a na základě jeho výsledků případně ministerstvu navrhnout nařízení opatření související se zajištěním ochrany, uchováním nebo udržitelným využíváním genetických zdrojů zvířat.

(3)

Účastník Národního programu je povinen umožnit zaměstnanci určené osoby prohlídku zvířete za účelem zjištění stavu genetického zdroje kontrolovaného zvířete; o tomto záměru musí určená osoba účastníka Národního programu písemně informovat. Zaměstnanec určené osoby, který se při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete seznámí s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství6g, je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Získá-li určená osoba při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete od účastníka Národního programu údaje o genetickém zdroji zvířete, které tvoří předmět obchodního tajemství6g, nesmí je určená osoba bez souhlasu účastníka Národního programu poskytnout třetí osobě.

(4)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, je povinno

a)

dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b)

oznámit neprodleně určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete, pokud se o takovém ohrožení dozví,

c)

oznámit ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

d)

zajistit ve spolupráci s ostatními účastníky Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e)

provést každoročně hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit určené osobě,

f)

poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g, potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

(5)

Ministerstvo vyzve sdružení ke změně Metodiky v případě změn právních předpisů, smluv vyplývajících z plnění mezinárodních závazků, Národního programu nebo na základě výsledků hodnocení Národního programu provedeného podle odstavce 2 písm. e) nebo na základě výsledků hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete provedeného podle odstavce 4 písm. e). Sdružení do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke změně Metodiky, nestanoví-li ministerstvo lhůtu delší, předloží ministerstvu návrh změn Metodiky. Nepředloží-li sdružení návrh změny Metodiky v požadovaném rozsahu a ve stanovené lhůtě, pozbývá rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu vydané podle § 14a odst. 4 platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu Metodiky. O změnu Metodiky může sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodů uvedených ve větě první. Pro řízení o návrhu změny Metodiky platí § 14a obdobně. Bude-li návrhu vyhověno, ministerstvo vydá podle § 14a odst. 4 nové rozhodnutí, jehož přílohou bude nové znění Metodiky.

(6)

Vyhláška stanoví

a)

způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete,

b)

velikost vzorku genetického zdroje zvířete, který tvoří odebraný genetický materiál zvířete,

c)

rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením,

d)

rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou.

§ 14g

Uchování genetického zdroje zvířete

(1)

Uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického materiálu nebo biologického materiálu (dále jen „materiál“) zajišťuje genobanka v souladu se svým provozním řádem a standardy pro genobanky, které stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(2)

Genobanka ukládá materiál na základě smlouvy mezi vlastníkem genetického zdroje zvířete a určenou osobou. Uložený materiál spravuje genobanka a jeho vlastníkem je určená osoba, pokud smlouva nestanoví jinak.

(3)

Genobanka je povinna

a)

uchovávat materiál v souladu s provozním řádem a standardy pro genobanky,

b)

oznámit vznik situace, která znamená riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu, neprodleně určené osobě a v součinnosti s ní zajistit opatření k eliminaci tohoto rizika.

(4)

Materiál uložený v genobance je určen pro dlouhodobé uchování a pro použití v případě nekomerčního výzkumu, testace nebo obnovy genetické rozmanitosti, hodnocení nebo regenerace druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(5)

Vzorek materiálu z genobanky poskytuje na vyžádání třetím osobám genobanka se souhlasem určené osoby, pokud existuje jeho dostatečná zásoba a poskytnutím vzorku nedojde k ohrožení genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek fyzický zánik genetického zdroje zvířete. Vzorek materiálu poskytuje genobanka za náklady, které nepřesahují náklady spojené s poskytnutím vzorku. Rozsah dostatečné zásoby materiálu stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(6)

Vyhláška stanoví

a)

standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou,

b)

rozsah dostatečné zásoby materiálu.

§ 14h

Financování ochrany genetického zdroje zvířete

Finanční prostředky pro konzervaci, ochranu, hodnocení, dokumentaci a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete v rámci Národního programu jsou poskytovány pro účely uvedené v tomto zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.

HLAVA III

PLEMENITBA SKOTU, BUVOLŮ INDICKÝCH, ZEBU, KONÍ, OSLŮ, PRASAT, OVCÍ A KOZ (§ 15-19)

§ 15

Ústřední registr plemeníků

(1)

K plemenitbě skotu, buvolů indických, zebu, koní, oslů, prasat, ovcí a koz mohou chovatelé, chovatelské podniky prasat a oprávněné osoby používat výhradně plemeníky zapsané ve speciální evidenci plemeníků (dále jen „ústřední registr plemeníků“) nebo jejich sperma.

(2)

Ústřední registr plemeníků vede pověřená osoba.

(3)

Ústřední registr plemeníků obsahuje identifikační údaje plemeníků, identifikační údaje chovatelů, v jejichž chovech se plemeníci narodili, identifikační údaje o majiteli plemeníka a další údaje specifické pro jednotlivé druhy a plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(4)

Ústřední registr plemeníků se vede podle druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat uvedených v odstavci 1; člení se zejména podle typů, linií a způsobu plemenitby. Ústřední registr plemeníků se vede jako zvláštní část informačního systému ústřední evidence.

(5)

Vyhláška stanoví podrobnosti vedení ústředního registru plemeníků, vymezuje údaje specifické pro jednotlivé druhy a plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat evidovaných v ústředním registru plemeníků.

§ 16

Inseminační stanice

(1)

Osoba provozující inseminační stanici je povinna

a)

používat výhradně plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků, pokud se používají k plemenitbě v České republice,

b)

vést provozní záznamy o jednotlivých plemenících po celou dobu jejich působnosti na inseminační stanici, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách a o výdeji inseminačních dávek a předávat je pověřené osobě,

c)

předávat provozní záznamy podle písmene b) v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou pověřené osobě.

(2)

Vyhláška stanoví podrobnosti vedení provozních záznamů na inseminační stanici a předávání těchto záznamů pověřené osobě.

§ 17

Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou

(1)

Inseminaci nebo vpravování embryí inseminační technikou (dále jen „inseminace“) může provádět oprávněná osoba, pokud je odborně způsobilá podle § 30.

(2)

Osoba oprávněná k provádění inseminace je povinna

a)

používat pouze sperma plemeníků zapsaných v ústředním registru plemeníků,

b)

vést záznamy o inseminaci v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu,

c)

dodržovat připařovací plán a testovací připařování v rozsahu stanoveném chovatelem.

(3)

Chovatelé jsou povinni zabezpečit pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory, zejména pro uložení pomůcek a oděvu, zdroj teplé vody, doklady potřebné pro záznamy o inseminaci, oddělení plemenic při volném nebo skupinovém ustájení, fixaci plemenic při inseminaci a další technickou pomoc.

(4)

U vlastních plemenic mohou chovatelé provádět inseminaci sami, pokud jsou k tomu odborně způsobilí podle § 30 odst. 5. Souhlas ministerstva k provádění inseminace podle § 3 se v těchto případech nevyžaduje. Pro tyto chovatele platí odstavec 2 obdobně.

(5)

Vyhláška stanoví podrobnosti vedení záznamů o inseminaci, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě a podrobnosti technické pomoci pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.

§ 18

Střediska pro přenos embryí

(1)

Osoba provozující středisko pro přenos embryí je povinna vést provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu.

(2)

Chovatelé jsou povinni zabezpečit pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory, zejména pro uložení pomůcek a oděvu, zdroj teplé vody, oddělení plemenic při volném nebo skupinovém ustájení, fixaci plemenic při přenosu embryí a další technickou pomoc.

(3)

Vyhláška stanoví podrobnosti provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě a další podrobnosti technické pomoci pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí.

§ 19

Přirozená plemenitba

(1)

K přirozené plemenitbě mohou chovatelé používat pouze plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků.

(2)

Chovatelé zajišťující přirozenou plemenitbu jsou povinni vést záznamy o provádění přirozené plemenitby a tyto předávat pověřené osobě podle jednotlivých druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat, a to v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)

Vyhláška stanoví podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby a podrobnosti jejich předávání pověřené osobě.

HLAVA IV

PLEMENITBA DRŮBEŽE,

PLEMENNÝCH RYB A VČEL (§ 20)

§ 20

(1)

K plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech mohou chovatelé používat jen plemeníky, jejich sperma a plemenice z tuzemských nebo zahraničních chovů, ze kterých je potomstvo prověřováno v tuzemských testačních zařízeních.

(2)

V chovech drůbeže a plemenných ryb nahrazuje výběr plemeníků osvědčení o původu hejna (§ 11 odst. 4).

(3)

K plemenitbě plemenných ryb se používá umělý, případně poloumělý výtěr.

(4)

K plemenitbě včel se používá přirozená plemenitba nebo inseminace včelích matek. K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské.

HLAVA V

UVÁDĚNÍ PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, SPERMATU,

EMBRYÍ, VAJEČNÝCH BUNĚK,

NÁSADOVÝCH VAJEC DRŮBEŽE, VČEL,

PLEMENNÝCH RYB A JEJICH PLEMENNÉHO

MATERIÁLU DO OBĚHU (§ 21)

§ 21

(1)

Plemenná zvířata narozená v České republice, násadová vejce drůbeže a plemenný materiál ryb a včel mohou být uváděny do oběhu jako plemenná, pokud

a)

jsou trvale označena nebo, jde-li o násadová vejce drůbeže, individuálně označena, s výjimkou plemenných ryb a včel,

b)

jsou provázena zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo potvrzením o původu, nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, a

c)

jsou provázena osvědčením o ověření původu nebo o stanovení genetického typu, jde-li o zvířata uvedená v § 12 odst. 3 a 5, není-li obsaženo v zootechnickém osvědčení podle písmene b).

(2)

Plemenná zvířata narozená v jiných členských státech Evropské unie mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud odpovídají předpisům Evropské unie1 , 2) a jsou provázena

a)

zootechnickým osvědčením, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo

b)

potvrzením o původu osvědčujícím jejich zápis v plemenné knize příslušného členského státu Evropské unie nebo způsobilost tam být zapsána, nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1.

(3)

Plemenná zvířata narozená ve třetích zemích mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud jsou provázena

a)

zootechnickým osvědčením vystaveným plemenářským subjektem, který je na seznamu plemenářských subjektů podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo

b)

potvrzením o původu, ze kterého je zřejmý jejich zápis do plemenné knihy nebo chovného registru, a dokladem, že budou zapsána do plemenné knihy nebo chovného registru v České republice anebo v jiném členském státu Evropské unie,

1.

jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 a potvrzení o původu nebylo vystaveno plemenářským subjektem, který je na seznamu plemenářských subjektů podle čl. 34 nařízení (EU) 2016/1012, nebo

2.

jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo 3.

(4)

Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice může být uváděno do oběhu, pokud na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci a

a)

jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti, nebo

b)

nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno

1.

potvrzením o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací,

2.

průvodním listem spermatu a

3.

u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu.

(5)

Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky může být uváděno do oběhu, pokud splňuje požadavky na obchodování se spermatem podle jiného právního předpisu5, na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci a

a)

jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti, nebo

b)

nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno

1.

potvrzením o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací,

2.

průvodním listem spermatu a

3.

u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu.

(6)

Sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků může být uváděno do oběhu na území České republiky, pokud na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci a je provázeno

a)

zootechnickým osvědčením s identifikací zvířete v ústředním registru plemeníků, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo

b)

potvrzením o původu dárce spermatu s identifikací zvířete v ústředním registru plemeníků, nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1.

(7)

Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru mohou být uváděny do oběhu, pokud splňují požadavky na obchodování s embryi a vaječnými buňkami podle jiného právního předpisu5, jsou na obalu označeny způsobem umožňujícím identifikaci embrya nebo vaječné buňky, je uvedena identifikace příjemkyně, jsou-li embrya prodávána současně s příjemkyní, a

a)

jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, jsou provázeny zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti a byly získány v souladu s čl. 21, 22 a 24 nařízení (EU) 2016/1012, nebo

b)

nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, jsou provázeny

1.

potvrzením o původu nebo dokladem o původu,

2.

průvodním listem embrya nebo vaječné buňky a

3.

v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetích zemí osvědčením o stanovení genetického typu obou genetických rodičů, jde-li o embrya, nebo genetické matky, jde-li o vaječné buňky.

(8)

Chovatelé a osoby uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb jsou povinni vést a předávat pověřené osobě údaje o uvádění do oběhu v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9)

Včely, plemenné ryby a jejich plemenný materiál lze přemísťovat z jiných členských států Evropské unie nebo dovážet ze třetích zemí na území České republiky jen se souhlasem ministerstva.

(10)

Vyhláška stanoví

a)

technické podrobnosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí, vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel,

b)

technické podrobnosti na identifikaci spermatu a na identifikaci embryí a vaječných buněk,

c)

technické podrobnosti vedení záznamů o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a technické podrobnosti jejich předávání pověřené osobě,

d)

technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel.

HLAVA VI

OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE (§ 22-28)

Díl 1

Označování (§ 22)

§ 22

(1)

Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou, u plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, u koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi prostřednictvím pověřené osoby.

(2)

Při označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je chovatel povinen zajistit, aby

a)

označování jiným než stanoveným identifikačním prostředkem nebo jiným než stanoveným způsobem nenarušovalo nebo nebylo zaměnitelné s označováním podle tohoto zákona a vyhlášky,

b)

k označování označovaných zvířat nebyly identifikační prostředky používány opakovaně.

(3)

Pro označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je pověřená osoba povinna

a)

přidělovat chovatelům označovaných zvířat identifikační čísla a identifikační prostředky pro jejich označovaná zvířata v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

na žádost chovatele zabezpečit označování koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(4)

Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, je příslušné uznané chovatelské sdružení povinno

a)

přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(5)

Označované zvíře, které není označené podle odstavce 1, nelze přemisťovat. Tury označené podle odstavce 1 lze přemisťovat pouze na evidovaná hospodářství [§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 2 písm. a)] nebo evidovaná zařízení (provozovny) [§ 23a odst. 1 písm. a)] anebo k evidovaným obchodníkům (§ 23a odst. 2).

(6)

Dojde-li ke ztrátě identifikačního prostředku nebo k jeho poškození, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými, je chovatel povinen

a)

zabezpečit do 2 pracovních dnů označení označovaného zvířete náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat,

b)

tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku,

c)

po obdržení duplikátu identifikačního prostředku jím příslušné označované zvíře neprodleně označit.

(7)

Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem lze pouze po úhynu nebo usmrcení označovaného zvířete, a to v asanačním podniku nebo na jatkách; chovatel může sejmout identifikační prostředek z označovaného zvířete při domácí porážce7 označovaného zvířete nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo utraceného označovaného zvířete.7a

(8)

Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem lze pouze

a)

dojde-li k poškození identifikačního prostředku, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými (odstavec 6),

b)

v případech stanovených ve vyhlášce.

(9)

Po sejmutí identifikačního prostředku z označovaného zvířete musí být identifikační prostředek dezinfikován a znehodnocen tak, aby nemohl být opakovaně použit.

(10)

Tuři pocházející z členských zemí Evropské unie a označení v souladu s předpisy Evropské unie se považují za tury označené v souladu s tímto zákonem a vyhláškou.

(11)

Tuři dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky, se označují způsobem stanoveným ve vyhlášce nejpozději do 72 hodin od příchodu zvířete na místo určení, v každém případě před opuštěním hospodářství, na které bylo zvíře dovezeno, s výjimkou turů dovezených k účasti na svodu zvířat;7b pověřená osoba zaeviduje původní identifikační číslo zvířete do informačního systému ústřední evidence současně s novým identifikačním číslem tohoto zvířete. Pokud dojde k dalšímu přemístění turů dovezených k účasti na svodu zvířat,7b označují se tito tuři způsobem stanoveným ve vyhlášce do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.7b

(12)

Vyhláška stanoví

a)

druhy a vzory identifikačních prostředků a technické požadavky na identifikační prostředky,

b)

údaje, které musí být na identifikačních prostředcích uvedeny,

c)

způsoby a termíny označování označovaných zvířat,

d)

požadavky na duplikáty identifikačních prostředků a údaje, které musí být na duplikátech identifikačních prostředků uvedeny,

e)

případy, kdy lze identifikační prostředek sejmout a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem,

f)

způsob zajišťování identifikačních čísel a identifikačních prostředků pověřenou osobou, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů.

Díl 2

Evidence (§ 23-23c)

§ 23

Povinnosti chovatelů

(1)

Chovatelé evidovaných zvířat, u králíků chovatelé dodávající zvířata na jatky, s výjimkou chovatelů drůbeže, kteří představují nevýznamné riziko podle čl. 85 nařízení (EU) 2016/429 a čl. 3 nařízení (EU) 2022/1345, chovatelů plemenných ryb a chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury, jsou povinni

a)

evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a identifikačními údaji o zákonném zástupci, je-li chovatelem nezletilá osoba, nebo opatrovníkovi, je-li chovatelem osoba, jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu; tato povinnost neplatí pro chovatele včel,

c)

předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou a další údaje potřebné z hlediska plemenitby, pokud si ji chovatelé sami zajišťují,

d)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2)

Chovatelé živočichů pocházejících z akvakultury a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

a)

evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode dne posledního záznamu,

c)

pro živočichy vnímavé k nákazám stanovené vyhláškou o veterinárních požadavcích na živočichy17 předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou, a to způsobem stanoveným touto vyhláškou,

d)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

Povinnosti uvedené v písmenech b) a c) neplatí pro chovatele živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno.

(3)

Ministerstvo může na základě návrhu kontrolních orgánů (§ 24 odst. 7) rozhodnout o rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo o zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(4)

Chovatelé koní a oslů a jejich kříženců a chovatelé turů jsou dále povinni

a)

vyžádat si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu,

b)

zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou a přímo použitelnými předpisy Evropské unie18 doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)

při přemisťování evidovaného zvířete předávat nebo přebírat společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně, kromě případů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie18, nebo průvodní list skotu,

d)

dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo průvodního listu skotu, vyžádat si od pověřené osoby neprodleně vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu.

(5)

Vyhláška stanoví

a)

konkrétní pravidla pro vymezení jednoho hospodářství chovatele pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby,

b)

rozsah, způsob a termín pro zaevidování hospodářství a chovatelů uvedených v odstavcích 1 a 2 u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku chovatele,

c)

způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti chovatele, včetně vzoru oznámení o ukončení činnosti chovatele.

(6)

Za chovatele drůbeže představujícího nevýznamné riziko podle čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2022/1345 se považuje chovatel, v jehož hospodářství jsou chována zvířata, přechovávány zárodečné produkty nebo produkty živočišného původu a primárním účelem není přemísťování těchto zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu do hospodářství nebo z něj.

§ 23a

Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů

líhní, provozovatelů zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže,

obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení a asanačních podniků

(1)

Provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé zařízení pro svody kopytníků, provozovatelé zařízení pro svody drůbeže, uživatelská zařízení a asanační podniky jsou povinni

a)

evidovat svá zařízení (provozovny) a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se údajů o těchto zařízeních nebo o vlastní osobě v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

c)

při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,

d)

po porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně anebo po zpracování evidovaného zvířete v asanačním podniku odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,

e)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2)

Obchodníci jsou povinni

a)

zaevidovat se u pověřené osoby a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se evidovaných údajů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

c)

při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu,

d)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3)

Dopravci jsou povinni

a)

být registrovaní podle zvláštního právního předpisu,7c

b)

při přijetí zásilky zvířete převzít od chovatele nebo obchodníka anebo od jiného dopravce průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při předání zásilky zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo jinému dopravci společně se zásilkou zvířete předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně.

(4)

Vyhláška stanoví

a)

rozsah, způsob a termín pro zaevidování zařízení (provozoven) a provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku,

b)

způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků, včetně vzoru oznámení o ukončení jejich činnosti,

c)

rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek, provozovateli líhní, provozovateli zařízení pro svody kopytníků, provozovateli zařízení pro svody drůbeže, uživatelskými zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené osobě,

d)

způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně provozovatelem jatek pověřené osobě.

§ 23b

Informační systém ústřední evidence

(1)

Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy7d zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.

(2)

Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je ministerstvo.

(3)

Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu stanoveném vyhláškou údaje o

a)

hospodářstvích,

b)

chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,

c)

evidovaných zvířatech,

d)

provozovatelích jatek,

e)

provozovatelích líhní,

f)

provozovatelích zařízení pro svody kopytníků,

g)

provozovatelích zařízení pro svody drůbeže,

h)

obchodnících,

i)

registrovaných dopravcích,

j)

uživatelských zařízeních,

k)

asanačních podnicích.

(4)

Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.

(5)

Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce

a)

chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,

b)

uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,

c)

oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.

(6)

Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům.

(7)

Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.

(8)

Vyhláška stanoví

a)

lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,

b)

způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.

§ 23c

Pověřená osoba

(1)

Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence a prováděním s tím souvisejících odborných činností pověří ministerstvo na základě výběrového řízení7f právnickou osobu s majetkovou účastí státu a uznaných chovatelských sdružení, která

a)

má technické a administrativní vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti,

b)

zajistí účast státu a uznaných chovatelských sdružení ve svých orgánech po celou dobu svého pověření,

c)

prokáže, že je způsobilá zpracovávat a zveřejňovat výsledky testování a posuzování a v tomto rozsahu nejméně 10 let vykonává uvedené činnosti,

d)

prokáže, že je způsobilá provádět hodnocení plemenných zvířat, a zároveň prokáže nejméně desetiletou praxi v hodnocení plemenných zvířat,

e)

prokáže, že je způsobilá zajišťovat kvalifikovaný odhad plemenných hodnot,

f)

prokáže, že je zapojena minimálně 5 let do mezinárodních systémů testování a posuzování a hodnocení plemenných zvířat,

g)

prokáže, že je způsobilá vytvářet ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem databázi ústředního registru plemeníků,

h)

prokáže, že je způsobilá vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání a nahrazování,

i)

prokáže, že je způsobilá poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,

j)

prokáže, že je způsobilá vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní včetně jejich duplikátů a vést o tom evidenci,

k)

prokáže, že je způsobilá vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů pro informační systém ústřední evidence, systém evidování přijatých údajů a jejich přenosu do databáze informačního systému ústřední evidence způsobem kompatibilním se současným systémem a má v této činnosti nejméně 5 let praxi,

l)

prokáže, že je způsobilá zajišťovat ochranu a bezpečnost všech údajů evidovaných v informačním systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich poškození, zneužití nebo ztrátě.

(2)

Pověřená osoba je povinna

a)

poskytovat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2, osobám provádějícím inseminaci podle § 17, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům zařízení pro svody kopytníků, provozovatelům zařízení pro svody drůbeže, obchodníkům, uživatelským zařízením a asanačním podnikům formuláře potřebné k poskytování údajů stanovených vyhláškou,

b)

shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle písmene a),

c)

vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

d)

předat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 pokyny o způsobu poskytování údajů po jejich schválení správcem informačního systému a provádět průběžnou informační a poradenskou službu,

e)

vést průkaznou evidenci o přidělování identifikačních čísel a identifikačních prostředků a jejich duplikátů, o označování koní a oslů a jejich kříženců, o pořízení údajů a jejich opravách a o vydávání průvodních listů skotu a průkazů koní a jejich duplikátů,

f)

doplňovat databázi v termínech stanovených vyhláškou shromážděnými a úplně zpracovanými údaji,

g)

registrovat plemeníky v ústředním registru plemeníků, vést jeho databázi a doplňovat ji v termínech stanovených vyhláškou správně pořízenými a úplně zpracovanými údaji,

h)

kontrolovat identifikační čísla zvířat a správnost údajů předávaných chovateli uvedenými v § 23 odst. 1 a 2 a osobami uvedenými v § 23a; pokud jsou údaje nevěrohodné nebo nesprávně poskytnuté, vyzvat chovatele nebo osobu uvedenou v § 23a k jejich odstranění a provádět opravy těchto údajů v databázi,

i)

ukládat vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob a uchovávat je nejméně po dobu 3 let,

j)

zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,

k)

v případě zrušení rozhodnutí o pověření předat veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto předání provést zápis,

l)

při přemístění zvířete z členského státu Evropské unie na území České republiky vrátit průvodní list skotu organizaci, která průvodní list skotu vystavila,

m)

odděleně evidovat údaje nesprávné nebo nepravděpodobné,

n)

zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 7,

o)

zajišťovat činnost podle § 8 odst. 2 písm. d),

p)

zpracovávat a zveřejňovat odhady plemenných hodnot podle § 8 odst. 4,

q)

přidělovat výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady, které ve struktuře kódu obsahují kód země pro Českou republiku19 ,

r)

plnit působnost příslušného orgánu podle čl. 38 nařízení (EU) 2016/1012,

s)

v případě, kdy si chovatel vyžádá průkaz koně uložený podle písmene i), tento průkaz koně před vydáním znehodnotit,

t)

shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle požadavků ministerstva, vyhodnocovat a zpracovávat tyto údaje a provádět s tím spojené odborné činnosti a zajišťovat jiné odborné činnosti podle pověření ministerstva.

(3)

Ministerstvo zruší rozhodnutím pověření, pokud pověřená osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro její pověření anebo pokud ukončí svou činnost.

(4)

Vyhláška stanoví

a)

způsob evidence a rozsah evidovaných údajů o hospodářstvích, chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní, provozovatelích zařízení pro svody kopytníků, provozovatelích zařízení pro svody drůbeže, obchodnících, dopravcích, uživatelských zařízeních a asanačních podnicích a o evidovaných zvířatech,

b)

obsah stájového registru nebo registru zvířat a způsob a rozsah vedení záznamů o evidovaných zvířatech,

c)

obsah hlášení, způsob předávání a rozsah údajů předávaných osobami uvedenými v písmenu a),

d)

obsah průvodního listu skotu a průkazu koně, způsob jejich vystavování a doplňování, rozsah záznamů, jejichž doplňování zajišťuje chovatel, způsob evidování jejich výdeje a náhrady, včetně termínů,

e)

způsob shromažďování a zpracování údajů, poskytování formulářů potřebných pro jejich získávání, evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do databáze, včetně termínů,

f)

způsob a rozsah vedení databází uvedených v § 23b odst. 3,

g)

způsob kontroly údajů a provádění oprav v databázích,

h)

způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené osoby.

HLAVA VII

DOZORČÍ ČINNOST (§ 24-25)

§ 24

Česká plemenářská inspekce

(1)

Zřizuje se Česká plemenářská inspekce (dále jen „inspekce“) jako orgán státní správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(2)

Práva a závazky dosavadní České inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona na inspekci zřízenou podle odstavce 1. Zaměstnanci, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru k České inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat, se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci inspekce ve funkcích odpovídajících jejich dosavadnímu funkčnímu zařazení.

(3)

Inspekce

a)

kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé zařízení pro svody kopytníků, provozovatelé zařízení pro svody drůbeže, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky, určená osoba, účastníci Národního programu a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v tomto zákoně,

b)

kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona souhlas, uznání, určení nebo pověření ministerstva,

c)

zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin, včetně termínu pro jejich odstranění,

d)

projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 26 a 27),

e)

může ukládat zvláštní opatření (§ 25),

f)

kontroluje splnění opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,

g)

kontroluje splnění uložených zvláštních opatření (§ 25),

h)

kontroluje plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie2 v oblasti šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat fyzickými a právnickými osobami.

(4)

Inspekce dále

a)

kontroluje dodržování postupů testování vyjmenovaných hospodářských zvířat,

b)

provádí kontroly na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat, označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c), nařízené ministerstvem, a kontroly podle zvláštního zákona8a v souladu s předpisy Evropské unie1,2, v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(5)

Kontrolu dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) provádějí kromě inspekce také orgány veterinární správy podle zvláštního zákona8b (dále jen „orgány veterinárního dozoru“). Orgány veterinárního dozoru provádějí rovněž kontrolu dodržování povinností stanovených při označování a evidenci přímo použitelnými předpisy Evropské unie2.

(6)

Inspekce a orgány veterinárního dozoru při kontrole podle odstavce 5

a)

kontrolují, jak chovatelé, pověřená osoba a uznaná chovatelská sdružení dodržují povinnosti stanovené v § 22,

b)

kontrolují, jak chovatelé, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé zařízení pro svody kopytníků, provozovatelé zařízení pro svody drůbeže, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v § 23 až 23c,

c)

zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládají opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin včetně termínu pro jejich odstranění,

d)

provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství8c v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém8d.

(7)

Inspekce a orgány veterinárního dozoru mohou na základě kontrolní činnosti podle tohoto zákona navrhnout ministerstvu rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(8)

Činnost inspekce a orgánů veterinárního dozoru při kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) koordinuje ministerstvo. Inspekce a orgány veterinárního dozoru se vzájemně informují o výsledcích jimi prováděných kontrol. O výsledcích kontrol zpracovává ministerstvo roční zprávu.

(9)

Kontrola je zahájena předložením pověření ke kontrole podle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu22. Pověřením ke kontrole je služební průkaz zaměstnance inspekce.

(10)

Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat poskytnutí součinnosti potřebné k výkonu kontroly, a to zejména

a)

předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných anebo evidovaných zvířat nebo jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,

b)

přístup k plemenným zvířatům, spermiím, oocytům a embryím odebraným nebo pocházejícím od plemenných zvířat za účelem asistované reprodukce,

c)

ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat, nebo

d)

předložení průvodního listu skotu nebo průkazu koně chovaných zvířat.

(11)

Kontrolované osoby jsou povinny, kromě povinností uvedených v čl. 46 nařízení (EU) 2016/1012 v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat, poskytnout součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle odstavce 10.

(12)

Vyhláška stanoví

a)

kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž se provádí kontrola plnění povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),

b)

náležitosti roční zprávy o provedených kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),

c)

vzor služebního průkazu zaměstnance inspekce.

§ 25

Zvláštní opatření

(1)

Inspekce může ukládat chovatelům, uznaným chovatelským sdružením, chovatelským podnikům prasat, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům zařízení pro svody kopytníků, provozovatelům zařízení pro svody drůbeže, obchodníkům, dopravcům, uživatelským zařízením a oprávněným osobám zvláštní opatření. Orgány veterinárního dozoru mohou ukládat zvláštní opatření pouze chovatelům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům zařízení pro svody kopytníků, provozovatelům zařízení pro svody drůbeže, obchodníkům, dopravcům a uživatelským zařízením.

(2)

Jako zvláštní opatření může pouze inspekce uložit

a)

zákaz prodeje nebo nákupu plemenného zvířete, jednodenní drůbeže, spermatu nebo vaječných buněk a embryí při nedodržení povinností uvedených v § 20 nebo v § 21 odst. 1 až 7,

b)

zákaz prodeje nebo nákupu násadových vajec drůbeže nebo běžců, plemenného materiálu ryb nebo včel, nebo likvidaci včelstev při nedodržení povinností uvedených v § 20 odst. 1 a 2 nebo v § 21 odst. 1 až 3, 6, 7 nebo 8,

c)

zákaz plemenitby při nedodržení povinností uvedených v § 12 odst. 3 nebo 5, § 19 odst. 1 anebo v § 20,

d)

zákaz dalšího líhnutí při nedodržení povinností uvedených v § 20.

(3)

Jde-li o tury, jako zvláštní opatření může inspekce a orgány veterinárního dozoru uložit

a)

utracení8e zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2 pracovních dnů; chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené zvíře,

b)

zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, jestliže jedno nebo více zvířat v hospodářství nesplňuje žádné požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru a přihlášení do ústřední evidence,

c)

zákaz přemísťování zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet těchto zvířat nepřesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství,

d)

zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, přesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství.

(4)

Inspekce současně stanoví dobu trvání zvláštních opatření uložených podle odstavce 2. Zvláštní opatření uložená podle odstavce 3 platí do doby jejich zrušení.

(5)

Odvolání proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(6)

Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 3 zaměstnanci inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru oznámí kontrolované osobě uložení tohoto zvláštního opatření a neprodleně o jeho uložení učiní písemný zápis. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým zvláštním opatřením, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení podat proti jeho uložení námitky; podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne ředitel inspekce nebo orgánu veterinárního dozoru ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek a v uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu; rozhodnutí ředitele je konečné. Tím není dotčeno právo kontrolované osoby uplatnit přezkoumání soudní cestou.8f

(7)

Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 26 až 28.

(8)

Při ukládání opatření podle § 24 odst. 3 písm. c) postupuje inspekce a podle § 24 odst. 6 písm. c) postupují inspekce a orgány veterinárního dozoru obdobně podle odstavce 6.

HLAVA VIII

PŘESTUPKY (§ 26-28)

§ 26

Přestupky fyzických osob

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f)

uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g)

uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h)

v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i)

nesplní některou z povinností uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c), zvláštním opatřením vydaným podle § 25 odst. 3 nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2,

j)

vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

k)

nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2)

Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)

nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b)

neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c)

neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d)

neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e)

v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g)

neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i)

nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j)

nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k)

nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3)

Fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6 nebo nařízení (EU) 2016/1012.

(4)

Fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5)

Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6)

Fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b)

neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e)

neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f)

neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7)

Fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b)

nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,

c)

v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d)

nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e)

sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f)

sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g)

nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h)

neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8)

Fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9)

Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10)

Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno, dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a), nebo

b)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(11)

Fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku tím, že

a)

nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d)

nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(12)

Fyzická osoba se jako provozovatel líhní dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá zařízení podle § 23a odst. 1 písm. a),

b)

nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b), nebo

c)

neoznámí ukončení činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(13)

Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle § 24 odst. 10 nebo nařízení (EU) 2016/1012.

(14)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

b)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo k), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5 nebo 6,

c)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10 , 11, 12 nebo 13.

§ 27

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f)

uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g)

uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h)

v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i)

nesplní některou z povinností uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c), zvláštním opatřením vydaným podle § 25 odst. 3 nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2,

j)

vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

k)

nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)

nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b)

neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c)

neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d)

neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e)

v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g)

neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i)

nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j)

nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k)

nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6 nebo nařízení (EU) 2016/1012.

(4)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b)

neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e)

neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f)

neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b)

nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,

c)

v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d)

nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e)

sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f)

sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g)

nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h)

neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno, dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a), nebo

b)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(11)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku tím, že

a)

nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d)

nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(12)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupku tím, že

a)

nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo

b)

v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.

(13)

Osoba provozující inseminační stanici se dopustí přestupku tím, že

a)

nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a), nebo

b)

v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede provozní záznamy o jednotlivých plemenících, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji inseminačních dávek nebo je nepředá pověřené osobě.

(14)

Středisko pro přenos embryí se dopustí přestupku tím, že nevede provozní záznamy nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.

(15)

Oprávněná osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nezajišťuje testování a posuzování v chovech nebo testačních zařízeních osobami odborně způsobilými nebo technickým vybavením podle § 7 odst. 2 nebo nařízení (EU) 2016/1012,

b)

neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a) nebo nařízení (EU) 2016/1012,

c)

nedodrží postupy a posuzování podle § 7 odst. 3 písm. b) nebo nařízení (EU) 2016/1012,

d)

nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. c) nebo nařízení (EU) 2016/1012,

e)

v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat nebo je nepředá,

f)

neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3 písm. e),

g)

nepředá v případě ukončení činnosti veškeré údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),

h)

nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6 nebo nařízení (EU) 2016/1012,

i)

v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

j)

nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),

k)

v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast v mezinárodních srovnávacích testech nebo trvale nesplňuje jejich kritéria,

l)

v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ nebo nestanoví genetický typ plemenného zvířete,

m)

nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1,

n)

neprovede inseminaci nebo vpravování embryí podle § 17 odst. 1,

o)

nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2 písm. a),

p)

v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,

q)

nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo

r)

neohlásí změny podle § 32.

(16)

Určená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),

b)

v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim nepřidělí evidenční čísla,

c)

nekoordinuje aktivity související s Národním programem podle § 14f odst. 2 písm. c),

d)

nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 2 písm. d),

e)

v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede hodnocení Národního programu nebo toto hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo

f)

neohlásí změny podle § 32.

(17)

Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci podle § 7 odst. 7,

b)

v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

c)

nevede ústřední registr plemeníků podle § 15 odst. 2,

d)

nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3 písm. a),

e)

nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3 písm. b),

f)

nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete podle § 22 odst. 11,

g)

neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,

h)

neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2 písm. a),

i)

neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. b),

j)

nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23c odst. 2 písm. c),

k)

nepředává chovatelům pokyny podle § 23c odst. 2 písm. d),

l)

nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),

m)

nedoplňuje databázi podle § 23c odst. 2 písm. f),

n)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje plemeníky v ústředním registru plemeníků nebo nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,

o)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje identifikační čísla zvířat a správnost předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění nebo k opravě údajů,

p)

neukládá vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),

q)

nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence podle § 23c odst. 2 písm. j),

r)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje nebo doklady nebo neprovede zápis o tomto předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,

s)

nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),

t)

neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),

u)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává nebo nezveřejňuje odhady plemenných hodnot,

v)

nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q),

w)

neohlásí změny podle § 32,

x)

neplní působnost příslušného orgánu podle § 23c odst. 2 písm. r), nebo

y)

neznehodnotí uložený průkaz koně před jeho vydáním podle § 23c odst. 2 písm. s),

z)

neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. t).

(18)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupku tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),

b)

neoznámí určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),

c)

neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 4 písm. c),

d)

nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. d),

e)

neprovede hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. e), nebo

f)

neposkytne informace podle § 14f odst. 4 písm. f).

(19)

Genobanka se dopustí přestupku tím, že

a)

neuchovává materiál podle § 14g odst. 3 písm. a), nebo

b)

v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí vznik situace znamenající riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí opatření k eliminaci tohoto rizika.

(20)

Uznané chovatelské sdružení se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 5b odst. 2 písm. a) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,

b)

v rozporu s § 5b odst. 2 písm. b) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná zvířata nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní neeviduje drůbež, plemenné ryby nebo včely,

c)

nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence podle § 5b odst. 2 písm. c) nebo nařízení (EU) 2016/1012,

d)

v rozporu s § 5b odst. 2 písm. d) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nevydá, neověří nebo nezkontroluje zootechnické osvědčení nebo potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e)

v rozporu s § 5b odst. 2 písm. e) nebo nařízením (EU) 2016/1012 neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,

f)

v rozporu s § 5b odst. 2 písm. f) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g)

neposkytne informace o plemenných zvířatech podle § 5b odst. 2 písm. g) nebo nařízení (EU) 2016/1012 ,

h)

neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 5b odst. 2 písm. h) nebo nařízení (EU) 2016/1012,

i)

nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

j)

nepřevezme výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 8, nebo

k)

neohlásí změny podle § 32 nebo nařízení (EU) 2016/1012.

(21)

Chovatelský podnik prasat se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,

b)

v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevede chovný registr nebo v něm neeviduje plemenná zvířata,

c)

nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle nařízení (EU) 2016/1012,

d)

v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevydá, neověří nebo nezkontroluje zootechnické osvědčení,

e)

v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí hodnocení hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

f)

neposkytne informace o plemenných zvířatech podle nařízení (EU) 2016/1012,

g)

neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle nařízení (EU) 2016/1012,

h)

nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1, nebo

i)

neohlásí změny podle § 32 nebo nařízení (EU) 2016/1012.

(22)

Provozovatel jatek, provozovatel líhní, provozovatel zařízení pro svody kopytníků, provozovatel zařízení pro svody drůbeže, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá zařízení (provozovny) nebo neoznamuje změny,

b)

nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b),

c)

nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1 písm. c),

d)

nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d), nebo

e)

neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(23)

Obchodník se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje nebo neoznamuje změny,

b)

nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 2 písm. b),

c)

nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo

d)

neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 2 písm. d).

(24)

Dopravce se dopustí přestupku tím, že

a)

není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a), nebo

b)

v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní.

(25)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle § 24 odst. 10 nebo nařízení (EU) 2016/1012.

(26)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 14,

b)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo k), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5, 6, 12, 16, 18, 19, 20 nebo 21,

c)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 24 nebo 25,

d)

do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 17.

§ 28

Společná ustanovení

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce nebo orgány veterinárního dozoru; orgány veterinárního dozoru projednávají pouze přestupky týkající se označování (§ 22) a evidence (§ 23 až 23c) podle své působnosti stanovené zvláštním zákonem8b).

(2)

Pokutu uloženou inspekcí vybírá a vymáhá celní úřad.

(3)

Pokutu uloženou orgánem veterinárního dozoru vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.

HLAVA IX

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 29-33)

§ 29

Kde se v předpisech Evropské unie týkajících se šlechtění, plemenitby, označování a evidence, které jsou předmětem úpravy tohoto zákona, hovoří o příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušné ústřední autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ministerstvo.

§ 29a

Veřejné listiny

Zootechnická osvědčení, potvrzení o původu, průkazy koní a průvodní listy skotu jsou veřejnými listinami.

Poskytování pomoci týkající se působnosti plemenářského zákona a souvisejících právních předpisů

§ 29b

Obecná ustanovení

(1)

Příslušným orgánem členského státu, který může požádat o poskytnutí pomoci nebo který může být požádán o poskytnutí pomoci v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů, je v České republice ministerstvo.

(2)

Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů se netýká poskytování informací a dokladů získaných ministerstvem při výkonu jeho činnosti na žádost soudního orgánu podle zvláštních právních předpisů; takové informace a doklady však musí být ministerstvem poskytnuty, jestliže k tomu soudní orgán dá ministerstvu souhlas.

(3)

Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů v případech, kdy by poskytnutím takové pomoci mohl být dotčen veřejný zájem nebo jiný podstatný zájem České republiky, může ministerstvo odmítnout; takové odmítnutí však musí ministerstvo řádně odůvodnit.

(4)

Informace poskytnuté podle § 29b až 29d lze poskytnout pouze tehdy, pokud to není v rozporu s právními předpisy České republiky.

(5)

Informace poskytnuté podle § 29b až 29d jsou důvěrné povahy; na jejich poskytování se vztahuje povinnost mlčenlivosti a platí pro ně zvláštní právní předpisy12. Informace týkající se fyzických nebo právnických osob lze poskytnout jen v rozsahu nezbytně nutném k oznámení činností, které jsou v rozporu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Ministerstvo zabezpečí, aby informace získané od dožádaných orgánů jiných členských států Evropské unie a od Komise zůstaly důvěrné i po uzavření případu. Ustanovení tohoto odstavce však nebrání využití takových informací v případě soudních sporů nebo řízení vedených kvůli nedodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů anebo při prevenci nebo odhalování nedostatků ve vztahu k fondům Evropské unie; v takovém případě ministerstvo orgán, který mu informace poskytl, o využití těchto informací informuje.

(6)

Informace poskytnuté podle § 29b až 29d nesmějí být poskytnuty jiným osobám než těm, jejichž povinnosti v jiných členských státech Evropské unie nebo v orgánech Evropské unie vyžadují, aby k těmto informacím měly přístup. Tyto informace nesmějí být využity k jiným účelům, než které jsou stanoveny ustanoveními § 29b až 29d, ledaže k tomu orgán, který informace poskytuje, dá výslovný souhlas a pokud takové sdělení nebo použití informací není v rozporu s předpisy členského státu Evropské unie, v němž sídlí orgán, který informace přijal.

(7)

Ustanoveními § 29b až 29d nejsou dotčeny právní předpisy o vzájemné právní pomoci poskytované v trestněprávních věcech.

(8)

S výjimkou úhrady honorářů vyplácených znalcům dožadující stranou se pomoc podle § 29b až 29e poskytuje bezplatně.

§ 29c

Pomoc poskytovaná na žádost

(1)

Na základě řádně odůvodněné žádosti příslušného orgánu jiného členského státu (dále jen „dožadující orgán“) ministerstvo

a)

předá dožadujícímu orgánu informace, osvědčení, doklady nebo jejich ověřené kopie, kterými disponuje a které umožňují prověřit, zda jsou dodržovány tento zákon a související právní předpisy,

b)

vhodným způsobem prověří správnost skutečností oznámených dožadujícím orgánem a o výsledku tohoto šetření dožadující orgán informuje, včetně poskytnutí informací, které byly k takovému šetření nezbytné.

(2)

Za účelem získání informací uvedených v odstavci 1 ministerstvo postupuje tak, jako by plnilo své vlastní úkoly nebo jednalo na žádost jiného orgánu České republiky. Ministerstvo rovněž zajistí koordinaci mezi příslušnými orgány České republiky a může pověřit jejich vzájemnou, případně přímou spoluprací orgány k tomuto úkolu speciálně zmocněné.

(3)

Na základě žádosti dožadujícího orgánu jej ministerstvo informuje o všech správních aktech nebo rozhodnutích vydaných příslušnými orgány, které se týkají uplatňování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů.

(4)

Žádosti o informaci s uvedením předmětu zákona nebo rozhodnutí, o jejichž sdělení je žádáno, musejí být opatřeny překladem do jazyka českého.

(5)

Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo poskytne dožadujícímu orgánu veškeré relevantní informace, které má k dispozici, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů nebo ověřených kopií či výtahů z takových zpráv nebo dokladů o zjištěných operacích, které jsou podle názoru dožadujícího orgánu v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy. Tyto doklady mohou být poskytnuty ve formě počítačově zpracované informace, která slouží stejnému účelu.

(6)

Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo provádí dozor nebo dá provádět nebo posílit dozor v rámci své působnosti všude, kde existuje podezření na porušení tohoto zákona nebo souvisejících právních předpisů, a to zejména nad zařízeními, nad místy, kde se zřizují sklady zboží, nad ohlášenými pohyby zboží a nad dopravními prostředky.

§ 29d

Pomoc poskytovaná bez žádosti

(1)

Za podmínek uvedených v § 29c poskytuje ministerstvo pomoc příslušným orgánům jiných členských států Evropské unie, a to i bez jejich žádosti.

(2)

Pokud to ministerstvo za účelem dodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů považuje za vhodné, i bez žádosti příslušného orgánu jiného členského státu

a)

provede, popřípadě posílí dozor podle § 29c odst. 6,

b)

sdělí neprodleně příslušnému orgánu jiného členského státu veškeré dostupné informace, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů, ověřených kopií nebo výpisů z takových zpráv, popřípadě dokladů, týkající se činností, které jsou nebo se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy, zejména pokud jde o způsoby nebo metody používané při těchto činnostech.

§ 29e

Informování Komise

(1)

Ministerstvo sdělí Komisi neprodleně poté, co samo získá

a)

informace, které považuje za užitečné, o zboží, které je předmětem transakcí, které jsou v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u něhož existuje podezření, že je předmětem takových transakcí,

b)

informace, které považuje za užitečné, o metodách a postupech, které jsou používány v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u nichž existuje podezření, že jsou používány v rozporu s těmito předpisy,

c)

informace o nedostatcích nebo mezerách v tomto zákoně nebo souvisejících právních předpisech, které jsou při uplatňování těchto předpisů předpokládány nebo zjištěny.

(2)

Pokud se ministerstvo dozví o činnostech, které jsou v rozporu nebo které se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy a které jsou z hlediska Evropské unie zvláště významné, zejména pokud se týkají nebo se mohou týkat i jiných členských států Evropské unie, nebo pokud se ministerstvu zdá být pravděpodobné, že podobné činnosti byly prováděny také v jiných členských státech Evropské unie, sdělí ministerstvo Komisi co nejdříve, buď z vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti Komise, všechny relevantní informace, v případě potřeby ve formě dokladů nebo kopií nebo výtahů z dokladů, které jsou nezbytné ke znalosti skutkového stavu a k tomu, aby Komise mohla koordinovat kroky podniknuté členskými státy Evropské unie.

(3)

Pokud se informace podle odstavce 1 týkají skutečností, které mohou představovat nebezpečí pro lidské zdraví a nejsou-li k dispozici jiné metody prevence, mohou být tyto informace po kontaktu mezi zúčastněnými stranami a Komisí oznámeny veřejnosti s uvedením důvodů.

(4)

Pokud ministerstvo postupuje podle odstavce 2, nemusí sdělovat informace podle odstavce 1 příslušným orgánům ostatních členských států Evropské unie.

§ 30

Odborná způsobilost

(1)

Osoba uvedená v § 5a odst. 2, § 5b odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud má vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu13 v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny anebo biologických věd; tuto skutečnost je povinna doložit vysokoškolským diplomem13a.

(2)

Osoba uvedená v § 7 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání.

(3)

Inseminaci (§ 17 odst. 1) může provádět osoba, která dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b a úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání a osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(4)

Osoba uvedená v odstavci 2 nebo 3, která nedosáhla předepsaného středoškolského vzdělání, se považuje za osobu odborně způsobilou, pokud prokáže, že v příslušném oboru vykonávala praxi nejméně po dobu 5 let.

(5)

Inseminaci vlastních plemenic (§ 17 odst. 4) může provádět chovatel, který alespoň úspěšně absolvuje odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinen doložit osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(6)

Odborné kurzy podle odstavců 3 a 5 může uskutečňovat zařízení, které má vzdělávání v předmětu své činnosti a jehož odborná, materiální a technická způsobilost umožňuje získání kvalifikace k provádění inseminace; ministertvo může pověřit příslušné zařízení výkonem těchto odborných kurzů nejdéle na dobu 5 let.

(7)

Přihláška do odborného kurzu musí obsahovat zejména údaje umožňující identifikaci uchazeče, jeho ukončené vzdělání, včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního programu, název odborného kurzu, do něhož se uchazeč přihlašuje, a specializaci odborného kurzu.

(8)

Odborný kurz se skládá z teoretického studia a z praktického výcviku provádění inseminace a ukončuje se odbornou zkouškou skládanou před nejméně tříčlennou zkušební komisí.

(9)

Odborná zkouška se dělí na část teoretickou a část praktickou; teoretická část se skládá z písemné a ústní zkoušky. Znalosti účastníků odborného kurzu u odborné zkoušky ohodnotí zkušební komise v celkovém hodnocení a v hodnocení každé části odborné zkoušky samostatně podle prokázaných znalostí. Pokud zkoušený neprospěje v jedné části odborné zkoušky, nevyhovuje ani v celkovém hodnocení. Uchazeči, který úspěšně vykoná odbornou zkoušku, vydá příslušné vzdělávací zařízení osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu. Osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu musí obsahovat údaje umožňující identifikaci příslušného vzdělávacího zařízení, údaje umožňující identifikaci absolventa odborného kurzu, název absolvovaného odborného kurzu a jeho specializaci a datum úspěšného složení odborné zkoušky.

(10)

Pro uznávání odborné kvalifikace platí zvláštní právní předpis13c.

(11)

Vyhláška stanoví podrobnější požadavky na vzdělávací zařízení pořádající odborné kurzy, vzor přihlášky do odborného kurzu, druhy odborných kurzů, včetně obsahu jejich teoretického studia a délky praktického výcviku, další podrobnosti provádění odborných zkoušek, včetně požadavků na složení zkušební komise a způsobu jejího jmenování, a vzor osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu.

§ 31

Cena za odborné úkony

Cena za odborné úkony spojené s testováním a posuzováním (§ 7), hodnocením a kvalifikovaným odhadem plemenné hodnoty ( § 8), vedením plemenné knihy nebo plemenářské evidence ( § 9 a 10), zejména se zápisem plemenného zvířete do plemenné knihy nebo plemenářské evidence, výpisem z plemenné knihy nebo plemenářské evidence, vydáváním potvrzení o původu ( § 11), vydáváním zootechnického osvědčení (§ 11a), ověřením původu nebo stanovením genetického typu plemenného zvířete a vydáváním příslušného osvědčení ( § 12), s registrací plemeníka v ústředním registru ( § 15 odst. 1), s prováděním inseminace ( § 17), s přenosem embryí (§ 18), označováním koní a oslů a jejich kříženců (§ 22) a vydáváním průkazu koně (§ 23) se sjednává podle zvláštního právního předpisu14 mezi oprávněnou osobou, uznaným chovatelským sdružením nebo pověřenou osobou a chovatelem, popřípadě jinou osobou, která o provedení takového odborného úkonu požádala.

§ 32

Ohlašovací povinnost

Uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, oprávněné osoby, určená osoba a pověřená osoba jsou povinny nejpozději do 1 měsíce ohlásit ministerstvu veškeré změny skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení souhlasu, o uznání chovatelského sdružení, o uznání osoby uvedené v § 6 odst. 1 jako chovatelského podniku prasat, v rozhodnutí o určení a v pověření osoby shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence anebo změny ve výkonu činnosti.

§ 33

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 7 odst. 9, § 9 odst. 2, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6, § 14g odst. 6, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, § 21 odst. 10, § 22 odst. 12, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, § 24 odst. 12 a § 30 odst. 11.

HLAVA X

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 34-35)

§ 34

Přechodná ustanovení

(1)

Oprávnění a pověření vydaná podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti 1 rok po nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2)

Osvědčení o způsobilosti k odborným činnostem vydaná podle dosavadních právních předpisů se považují za osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

(3)

Povinnost uvedená v § 22 odst. 1 tohoto zákona nastává dnem

a)

1. dubna 2001 pro chovatele koní narozených po 31. prosinci 1997,

b)

1. dubna 2002 pro chovatele prasat, ovcí a koz.

(4)

Povinnost uvedená v § 23 odst. 1 tohoto zákona nastává dnem

a)

1. dubna 2001 pro chovatele koní narozených po 31. prosinci 1997 a pro chovatele běžců, plemenných ryb a včel,

b)

1. dubna 2002 pro chovatele prasat, ovcí a koz,

c)

1. října 2002 pro chovatele zvěře ve farmovém chovu.1

§ 35

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění zákona č. 166/1999 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (§ 36)

§ 36

Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 158/2000 Sb., se mění takto:

1.

Položka 77 zní:

a)

Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností

Kč 2 000,-

b)

Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku

Kč 2 000,-

Poznámky:

1.

Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 3 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

2.

Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 56 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).“.

 

 

2.

Položka 78 zní:

„Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností, o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku

Kč 500,-

Poznámka:

Rozhodnutí zpoplatňovaná podle této položky jsou upravena v ustanoveních § 3, 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).“.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (§ 37)

§ 37

V § 15 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., se slova „Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat“ nahrazují slovy „Českou plemenářskou inspekci“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna veterinárního zákona (§ 38)

§ 38

V zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., se část druhá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (§ 39)

§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.

Příloha

zrušenaPoznámky pod čarou:

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

Čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.

§ 39 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

§ 214 a násl. občanského zákoníku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

§ 214 a násl. občanského zákoníku.

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

§ 21 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

§ 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

§ 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

§ 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

§ 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

Příloha č. 3 oddíl II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

Například nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.

Například nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.

Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

§ 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).

2a

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

5

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

5a

Čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

6

§ 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

6a

§ 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.

6b

§ 39 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

6c

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

6d

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

6e

§ 214 a násl. občanského zákoníku.

6g
7

§ 21 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

7a

§ 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

7b

§ 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

7c

Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7d

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

7f

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

8a

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

8b

Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8c

§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

8d

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

8e

§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

8f
12

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

13a

§ 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.

13b

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

13c

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

14

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

15

§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

17

Příloha č. 3 oddíl II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

18

Například nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.

19

ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí.

20

§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

21

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

22

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.