Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

158/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 201/2015 Sb.

17.8.2015

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

Více...

158

 

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna

a o bezpečnosti činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VYHLEDÁVÁNÍ, PRŮZKUM A TĚŽBA NEROSTNÝCH ZDROJŮ Z MOŘSKÉHO DNA A BEZPEČNOST ČINNOSTÍ V ODVĚTVÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU V MOŘI (§ 1-22)

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1-2)

§ 1

Předmět a účel zákona

(1)

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osob s bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky při vyhledávání, průzkumu nebo těžbě nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států a výkon státní správy s tím související.

(2)

Účelem zákona je provedení zásad a pravidel mezinárodního práva, podle nichž jsou dno, jeho podzemí a nerostné zdroje, uvedené v odstavci 1, považovány za společné dědictví lidstva.

(3)

Tento zákon dále zapracovává příslušný předpis Evropské unie11 a upravuje povinnosti podnikajících fyzických osob s místem podnikání na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, pokud jde o bezpečnost činností v odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři, ve výlučné ekonomické zóně nebo v kontinentálním šelfu v pravomoci států3 a výkon státní správy s tím související.

§ 2

Vymezení základních pojmů

(1)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

Oblastí dno moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, stanovenými v souladu s mezinárodním právem,

b)

nerostnými zdroji všechny tuhé, kapalné a plynné zdroje nerostů nacházející se v Oblasti, včetně polymetalických konkrecí, polymetalických sulfidů a kobaltonosných kůrek,

c)

vyhledáváním zjišťování nerostných zdrojů v Oblasti včetně odhadů jejich hodnoty bez práv na průzkum nebo těžbu,

d)

činností v Oblasti průzkum nebo těžba nerostných zdrojů v Oblasti s právy k této činnosti včetně plánování, provádění a vyhodnocování průzkumné a těžební činnosti,

e)

poškozením mořského prostředí znečištění mořského prostředí přímým nebo nepřímým zanesením takových látek nebo energie člověkem do mořského prostředí, které mají či mohou mít takové zhoubné účinky, jako jsou poškození živých zdrojů a mořského života, ohrožení lidského zdraví, zabránění mořské činnosti včetně rybolovu, či jinému oprávněnému využívání moře, zhoršení užitné jakosti mořské vody a omezení podmínek pro rekreaci,

f)

závažnou havárií

1.

nehoda zahrnující výbuch, požár, ztrátu kontroly nad vrtem nebo únik ropy, zemního plynu nebo nebezpečné látky, při níž došlo nebo velmi pravděpodobně mohlo dojít ke ztrátám na životech nebo těžkému zranění osob,

2.

nehoda, která má za následek závažné poškození zařízení nebo propojené infrastruktury, při níž došlo nebo velmi pravděpodobně mohlo dojít k usmrcení nebo těžkému zranění osob,

3.

jakákoli jiná nehoda, která má za následek usmrcení nebo těžké zranění pěti nebo více osob nacházejících se na zařízení na moři, kde se nachází zdroj nebezpečí, nebo zapojených do činnosti v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři v souvislosti se zařízením nebo propojenou infrastrukturou, nebo

4.

jakákoli závažná ekologická nehoda vyplývající z nehod uvedených v bodech 1 až 3, pokud k ní došlo v souvislosti se zařízením nebo související propojenou infrastrukturou používanou k činnostem v odvětví ropy nebo zemního plynu v pobřežním moři, výlučné ekonomické zóně nebo kontinentálním šelfu (dále jen „moře“) nebo v souvislosti s těmito činnostmi,

g)

činnostmi v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři všechny činnosti spojené se zařízením nebo propojenou infrastrukturou, včetně návrhu, plánování, výstavby, provozu a odstavení zařízení nebo propojené infrastruktury, a týkající se průzkumu a těžby ropy nebo zemního plynu, s výjimkou přepravy ropy nebo zemního plynu z jednoho pobřeží na druhé,

h)

zařízením stacionární, pevně ukotvené nebo mobilní zařízení nebo soubor zařízení, která jsou vzájemně trvale propojena mosty nebo jinými konstrukcemi, jež jsou používány k činnostem v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři nebo v souvislosti s těmito činnostmi; mobilní vrtné jednotky na moři jsou považovány za zařízení pouze v případě, že jsou v pobřežních vodách ukotveny za účelem vrtání vrtu, těžby nebo jiných činností souvisejících s ropou nebo zemním plynem v moři,

i)

propojenou infrastrukturou

1.

vrty a související stavby, doplňkové jednotky a zařízení spojené se zařízením,

2.

příslušenství nebo díla na hlavní konstrukci zařízení nebo k ní upevněná, nebo

3.

připojené potrubní příslušenství nebo díla,

umístěné v bezpečnostní zóně,

j)

bezpečnostní zónou oblast ve vzdálenosti do 500 metrů od jakékoli části zařízení.

(2)

Pro účely určení, zda je nehoda závažnou havárií podle odstavce 1 písm. f), se zařízení, které je běžně bez obsluhy, považuje za obsluhované zařízení.

HLAVA II

PODMÍNKY

PRO VYHLEDÁVÁNÍ A ČINNOST V OBLASTI (§ 3-10)

§ 3

Vyhledávání a činnost v Oblasti je oprávněna provádět fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky za podmínek uvedených v tomto zákoně (dále jen "oprávněná osoba"). Práce spojené s vyhledáváním a činností v Oblasti řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") vydalo rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti.

§ 4

Podmínky pro vydání rozhodnutí

o osvědčení odborné způsobilosti

Podmínkou pro vydání rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení") je

a)

dosažení věku 21 let,

b)

plná svéprávnost,

c)

bezúhonnost,

d)

prokázání odborné způsobilosti podle § 6.

§ 5

Bezúhonnost

(1)

Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen

a)

pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo z nedbalosti, který souvisel s vyhledáváním nebo činností v Oblasti,

b)

pro jakýkoliv jiný trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku.

(2)

Za bezúhonného se považuje také ten, kdo se trestných činů uvedených v odstavci 1 dopustil a byl za tyto činy odsouzen, pokud se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.1

§ 6

Odborná způsobilost

(1)

Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

ukončené vysokoškolské vzdělání geologického nebo báňského směru a 3 roky praxe v geologickém průzkumu nebo dobývání nerostných surovin,

b)

prokázání znalosti anglického nebo francouzského jazyka na úrovni státní základní jazykové zkoušky,2

c)

prokázání znalosti tohoto zákona, částí I, XI, XII a XV Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu3 (dále jen "Úmluva"), příloh III až VI Úmluvy, Dohody o provádění části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu4 (dále jen "Dohoda") a přílohy k ní a dále závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Mezinárodním úřadem pro mořské dno (dále jen "Úřad"),

d)

praxe při vyhledávání nebo při činnosti v Oblasti v délce nejméně 1 roku, z toho nejméně 1 měsíc při provádění prací na moři; praxi na moři lze nahradit úspěšným absolvováním zvláštního kurzu pořádaného Mezinárodním oceánským institutem nebo úspěšným absolvováním výcvikového programu pořádaného Úřadem.

(2)

Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením vydaným ministerstvem na podkladě protokolu o úspěšně vykonané zkoušce ze znalostí v rozsahu uvedeném v odstavci 1 písm. b) a c) před odbornou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem a za podmínky splnění ostatních požadavků odborné způsobilosti stanovených v § 4 až 6 a v § 7 odst. 1 a 2 tohoto zákona. Odborná zkušební komise se při ověřování znalostí podle odstavce 1 písm. b) a c) řídí jednacím řádem vydaným ministerstvem.

§ 7

Osvědčení

(1)

Fyzická osoba, která hodlá provádět vyhledávání nebo činnost v Oblasti sama nebo jako odpovědný zástupce jiných osob (dále jen "odpovědný zástupce"), podá ministerstvu žádost o vydání osvědčení.

(2)

K žádosti o vydání osvědčení připojí ověřené kopie dokladů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) a d). Pokud se fyzická osoba zdržovala v posledních 5 letech mimo území České republiky, předloží doklady uvedené ve větě první ze států, ve kterých se v posledních 5 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce; dále je tato osoba povinna prokázat svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným orgánem státu, popřípadě států, ve kterých se po uvedenou dobu zdržovala.

(3)

Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu5 výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Jsou-li splněny podmínky pro vydání osvědčení uvedené v § 4 až 6 a v odstavcích 1 a 2, vydá ministerstvo osvědčení s platností 7 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Nejsou-li tyto podmínky splněny, ministerstvo žádost o vydání osvědčení zamítne.

(5)

Za vydané osvědčení vybírá ministerstvo správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.6

§ 8

Vyhledávání

(1)

Oprávněná osoba je povinna písemně ohlásit Úřadu svůj záměr vyhledávat. Ohlášení se předkládá v některém z jednacích jazyků Organizace spojených národů.

(2)

Oprávněná osoba v ohlášení kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu uvede

a)

státní příslušnost, jde-li o fyzickou osobu,

b)

jméno, příjmení, bydliště, identifikační číslo a státní příslušnost fyzických osob, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, je-li tento orgán ustanoven,

c)

číslo telefonu, popřípadě též faxu a adresu elektronické pošty,

d)

jméno, příjmení, bydliště, identifikační číslo a státní příslušnost fyzické osoby, která je odpovědným zástupcem,

e)

druh nerostného zdroje, na který bude vyhledávání zaměřeno,

f)

závazek, že při vyhledávání bude postupovat podle Úmluvy, Dohody a závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Úřadem,

g)

souhlas s kontrolou dodržování závazku podle písmene f), prováděnou Úřadem,

h)

souřadnice území, v nichž má být prováděno vyhledávání,

i)

popis prací při vyhledávání,

j)

datum zamýšleného zahájení vyhledávání,

k)

předpokládanou dobu trvání vyhledávání.

(3)

K ohlášení oprávněná osoba připojí doklad o pojištění své odpovědnosti za škody způsobené při vyhledávání.

(4)

Kopii ohlášení podle odstavce 1 ověřenou podle zvláštního právního předpisu7 a úřední překlad textu ohlášení do českého jazyka8 oprávněná osoba současně zašle ministerstvu k evidenci.

(5)

Vyhledávání může oprávněná osoba zahájit až po předložení dokladu o registraci ohlášení Úřadem ministerstvu k evidenci.

§ 9

Činnost v Oblasti

(1)

Oprávněná osoba může provádět činnost v Oblasti pouze na základě písemné smlouvy mezi ní a Úřadem a za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2)

Jednání s Úřadem o činnosti v Oblasti lze zahájit až po vydání rozhodnutí ministerstva o předchozím souhlasu k této činnosti (dále jen "předchozí souhlas").

§ 10

Předchozí souhlas

(1)

Oprávněná osoba v žádosti o předchozí souhlas kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu uvede

a)

státní příslušnost, jde-li o fyzickou osobu,

b)

jméno, příjmení, bydliště, identifikační číslo a státní příslušnost fyzických osob, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, je-li tento orgán ustanoven,

c)

číslo telefonu, popřípadě též faxu a adresu elektronické pošty,

d)

druh nerostného zdroje, na který bude činnost v Oblasti zaměřena,

e)

závazek, že při činnosti v Oblasti bude postupovat podle písemné smlouvy s Úřadem, Úmluvy, Dohody a závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Úřadem,

f)

souhlas s kontrolou dodržování závazku podle písmene e), prováděnou Úřadem,

g)

vymezení prací v rámci činnosti v Oblasti,

h)

datum zamýšleného zahájení činnosti v Oblasti,

i)

předpokládanou dobu trvání činnosti v Oblasti,

j)

přesné vymezení místa činnosti v Oblasti.

(2)

Oprávněná osoba žádost doloží

a)

výpisem z obchodního rejstříku, jde-li o osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku,

b)

dokladem o ustanovení odpovědného zástupce, pokud sama není držitelem osvědčení,

c)

dokladem o vynaložení částky na vyhledávání ve výši nejméně 30 000 000 USD anebo v hodnotě této částky v jiné měně; z této částky musí být nejméně 10 % vynaloženo na zjištění polohy, výzkum a na zhodnocení té části dna moře, oceánu nebo jeho podzemí, k níž se bude vztahovat činnost v Oblasti podle odstavce 1 písm. g),

d)

návrhem plánu prací podle odstavce 1 písm. g), který je podkladem pro uzavření smlouvy s Úřadem na jejich provádění,

e)

dokladem o vlastnictví nebo nájmu výzkumného plavidla nebo těžebního agregátu,

f)

dokladem o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při činnosti v Oblasti,

g)

dokladem o finančním zajištění k provádění prací podle odstavce 1 písm. g),

h)

dokladem o zaplacení poplatku za podání žádosti o předchozí souhlas.

(3)

Oprávněná osoba, která je členem mezinárodního sdružení hodlajícího provádět činnost v Oblasti, v žádosti o předchozí souhlas uvede údaje a žádost doloží podle odstavců 1 a 2 obdobně.

(4)

Oprávněná osoba, která s Úřadem uzavřela smlouvu pouze na průzkum nerostného zdroje a hodlá po jeho ukončení provádět jeho těžbu, musí před zahájením těžby uzavřít s Úřadem smlouvu na těžbu. Před uzavřením této smlouvy je povinna získat nový předchozí souhlas ministerstva k těžbě. Žádost o takový předchozí souhlas obsahuje údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

(5)

O vydání předchozího souhlasu rozhodne ministerstvo po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Jsou-li splněny podmínky uvedené v předchozích odstavcích, vydá ministerstvo předchozí souhlas na dobu 15 let. Tuto dobu může ministerstvo prodloužit nejvýše o 5 let, jestliže oprávněná osoba prokáže, že nestihla provést všechny práce v rámci činnosti v Oblasti uvedené v odstavci 1 písm. g). V předchozím souhlasu ministerstvo uvede údaje stanovené v odstavci 1 písm. a) nebo d), e), g) a j). Nejsou-li splněny podmínky k vydání předchozího souhlasu, ministerstvo žádost o jeho vydání zamítne.

(6)

Za podání žádosti o předchozí souhlas ministerstvo vybírá správní poplatek podle zákona o správních poplatcích.

(7)

Předchozí souhlas vydá ministerstvo v jazyce českém a současně zabezpečí jeho úřední překlad do jazyka anglického nebo do jazyka francouzského.8

HLAVA III

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÝCH OSOB (§ 11-14)

§ 11

Oprávněná osoba je povinna

a)

neprodleně oznámit ministerstvu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení vyhledávání nebo žádosti o vydání předchozího souhlasu,

b)

sjednat před zahájením vyhledávání nebo činnosti v Oblasti pojištění své odpovědnosti za škody způsobené v Oblasti s pojistitelem oprávněným podle zvláštního právního předpisu,9

c)

odstranit následky škody, kterou způsobila při vyhledávání nebo činnosti v Oblasti; škodou se v tomto případě rozumí ztráta na životě, újma na zdraví a majetku a poškození mořského prostředí v Oblasti.

§ 12

Oprávněná osoba, které Úřad zaregistroval ohlášení k vyhledávání nebo která uzavřela s Úřadem smlouvu na provádění činnosti v Oblasti, může požádat Úřad o souhlas s převodem svých práv, povinností a závazků vyplývajících ze zaregistrování Úřadem nebo ze smlouvy uzavřené s Úřadem na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu jen tehdy, vydá-li ministerstvo rozhodnutí, kterým s tímto převodem vysloví souhlas.

§ 13

Řešení sporů

Spory související s vyhledáváním nebo činností v Oblasti se řeší podle čl. 186 až 190 Úmluvy.

§ 14

Souběh řízení

Probíhá-li proti oprávněné osobě současně řízení vedené Úřadem pro porušení závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Úřadem k vyhledávání nebo činnosti v Oblasti a ministerstvem pro porušení tohoto zákona, ministerstvo své řízení přeruší do doby obdržení pravomocného rozhodnutí Úřadu. Rozhodnul-li Úřad o postihu, ministerstvo řízení zastaví. Nebylo-li Úřadem rozhodnuto o postihu, ministerstvo v jím vedeném řízení pokračuje.

HLAVA IV

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB (§ 14a)

§ 14a

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při výkonu činností v moři v působnosti státu mimo Evropskou unii

(1)

Právnická osoba se sídlem na území České republiky a podnikající fyzická osoba s místem podnikání na území České republiky, které vykonávají činnosti v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři v působnosti státu mimo Evropskou unii, poskytnou na žádost ministerstvu bez zbytečného odkladu zprávu o okolnostech závažné havárie, která se jich týká.

(2)

Povinnost stanovená v odstavci 1 platí pro osobu ovládanou právnickou osobou se sídlem na území České republiky obdobně.

HLAVA V

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY (§ 15-19)

§ 15

Ministerstvo

a)

vede evidenci ohlášení Úřadu a registrací ohlášení Úřadu podle § 8 odst. 4 a 5,

b)

jmenuje a odvolává odbornou zkušební komisi k ověřování znalostí uvedených v § 6 odst. 1 písm. b) a c) a vydává jednací řád této komise,

c)

rozhoduje o vydání a odnětí osvědčení a vede jejich evidenci,

d)

rozhoduje o vydání a zrušení předchozího souhlasu podle § 10 a 17 a vede jejich evidenci; o zrušení nebo zániku předchozích souhlasů informuje Úřad s uvedením důvodu jejich zrušení nebo zániku,

e)

rozhoduje o vydání souhlasu k převodu práv, povinností a závazků podle § 12 a vede jejich evidenci,

f)

provádí kontrolní činnost podle § 16,

g)

ukládá pokuty podle § 18 a 18a,

h)

žádá o zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a,

i)

předává zprávu o okolnostech závažné havárie Evropské komisi.

§ 16

Kontrolní činnost

(1)

Ministerstvo kontroluje dodržování tohoto zákona. Při kontrolní činnosti u kontrolovaných osob zejména

a)

provádí kontrolu dokumentace a písemností vztahujících se k vyhledávání nebo činnosti v Oblasti,

b)

provádí kontrolu objektů, zařízení a pracovišť, které slouží k vyhledávání nebo činnosti v Oblasti,

c)

vyžaduje předložení dokladů o splnění povinností stanovených tímto zákonem.

(2)

Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se postup při kontrolní činnosti zákonem o kontrole.

§ 17

Zrušení a zánik předchozího souhlasu

(1)

Ministerstvo rozhodne o zrušení předchozího souhlasu vydaného oprávněné osobě, jestliže tato osoba

a)

neplní závazek podle § 10 odst. 1 písm. e),

b)

odmítne kontrolu podle § 16, nebo

c)

podle oznámení Úřadu poškodila mořské prostředí.

(2)

Předchozí souhlas oprávněné osobě zaniká

a)

u fyzické osoby smrtí nebo prohlášením za mrtvého,

b)

dnem zániku právnické osoby,

c)

rozhodnutím o úpadku, zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek oprávněné osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

d)

dnem zániku oprávnění získaného podle Úmluvy,

e)

uplynutím doby, na kterou byl udělen,

f)

na žádost oprávněné osoby dnem, kdy žádost obdrželo ministerstvo.

§ 18

Přestupky

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

provádí vyhledávání bez osvědčení nebo odpovědného zástupce podle § 7,

b)

provádí činnost v Oblasti bez smlouvy s Úřadem podle § 9 odst. 1,

c)

jako oprávněná osoba v rozporu s § 22 odst. 1 nemá v pracovněprávním vztahu osobu, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona, nebo

d)

jako člen mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti ve stanovené lhůtě nepřizpůsobí své právní poměry tomuto zákonu.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 100 000 000 Kč.

§ 18a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

§ 19

(1)

Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

(2)

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

(3)

Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá ministerstvo a vymáhá příslušný celní úřad.

(4) Od uložení správního trestu za přestupek podle tohoto zákona nelze upustit.

HLAVA VI

SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (§ 20-22)

§ 20

Ve vztazích souvisejících s vyhledáváním a činností v Oblasti, které tento zákon neupravuje, se použije vyhlášená mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Pokud nejsou takové vztahy upraveny ani mezinárodní smlouvou, použijí se zásady a pravidla obecného mezinárodního práva.

§ 21

Ministerstvo může vyhláškou stanovit rozsah a obsahové náležitosti zprávy o okolnostech závažné havárie podle § 14a, jestliže Evropská komise stanoví jednotné formuláře hlášení zpráv o okolnostech závažných havárií.

§ 22

(1)

Oprávněná osoba, která hodlá být členem mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti, je před vstupem do tohoto sdružení povinna mít v pracovněprávním vztahu osobu, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona, pokud není sama držitelem tohoto osvědčení.

(2)

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se stala členem mezinárodního sdružení, provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti před účinností tohoto zákona, je povinna přizpůsobit své právní poměry podle tohoto zákona do 2 let ode dne nabytí jeho účinnosti.

(3)

Je-li členem mezinárodního sdružení Česká republika, musí ústřední orgán státní správy příslušný podle zvláštního právního předpisu do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit, aby Českou republiku v mezinárodním sdružení zastupovala osoba, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (§ 23)

§ 23

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb., se mění takto:

V příloze Sazebník správních poplatků se v položce 22 doplňuje písmeno m), které zní:

"m)

podání žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států Kč 100 000,-".

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona (§ 24)

§ 24

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., se na konci písmene ab) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ac), které včetně poznámky pod čarou č. 23j) zní:

"ac)

vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států.23j)

_________________

23j)

Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (§ 25)

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 241/1996 Sb., o sjednání Dohody o provádění části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Položka č. 15 písm. b) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 4 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

3

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.

4

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 241/1996 Sb., o sjednání Dohody o provádění části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982.

5

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

6

Položka č. 15 písm. b) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

7

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

8

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

9

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

11

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES.