Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

17/2000 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

zákonem č. 262/2001 Sb.

1.8.2001

17

 

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-3)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č․ 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 2 větě druhé se vypouštějí slova "uvedeného ve větě první".

 

2.

V § 16 odst. 2 větě první se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

 

3.

V § 21 odst. 4 se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

 

4.

V § 36 odstavec 1 zní:

"(1) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 s výjimkou stálé provozovny ( § 22 odst. 2 a 3) činí

a)

25 %, a to

1.

z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a písm. g) bodech 1, 2 a 6 s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. c) a d),

2.

z příjmů z nájemného [ § 22 odst. 1 písm. g) bod 5] s výjimkou uvedenou v písmenu c),

b)

15 %, a to

1.

z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4,

2.

z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu,34c) sníženého o cenu pořízení20) podílového listu.

 

Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo jim obdobné plnění se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. Za podíly na zisku se považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka v akciové společnosti, společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva s výjimkou zvýšení vkladu společníka na základě zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,35)

c)

1 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.".

 

5.

V § 36 odst. 3 ve větě druhé se slova "u příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) body 1 a 5" zrušují.

 

6.

V § 36 odst. 4 a 5 se slova "uvedenou v odstavci 2 písm. a)" a slova "podle odstavce 2" zrušují.

 

7.

V § 38d odst. 2 větě první se slova "odst. 2 písm. a) body 2 až 4" zrušují.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1999 platí dosavadní předpisy a ustanovení čl. IV tohoto zákona a čl. III zákona č. 129/1999 Sb. se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2000.

ČÁST TŘETÍ

(čl. 6)

Čl. VI

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.