Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

zákonem č. 413/2005 Sb.

1.1.2006

18

 

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Ústavním soudu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a zákona č. 77/1998 Sb., se mění takto:

1.

V § 64 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

Veřejný ochránce práv.“.

 

2.

V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

(2) Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy také Veřejnému ochránci práv, pokud se nejedná o jeho návrh, jenž může Ústavnímu soudu do 10 dnů od doručení návrhu sdělit, že vstupuje do řízení; učiní-li tak, má postavení vedlejšího účastníka řízení.“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č․ 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p)

Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv provádí Kancelář Veřejného ochránce práv.“.

 

2.

V § 36 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v)

Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o pojistném

na sociální zabezpečení a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti (čl. 5)

Čl. V

V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 6)

Čl. VI

V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv“.

Čl. VII

V § 5 písm. a) bodu 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv“.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.