Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

204/2000 Sb. znění účinné od 1. 8. 2000

čl. I body 42, 72, 73, 74, 124 a 125 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Částka 63/2000 Sb. byl rozeslána přednostně před částkami 61/2000 Sb.62/2000 Sb.

204

 

ZÁKON

ze dne 23. června 2000,

kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.

a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách

do Parlamentu České republiky (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

2.

V § 1 odstavec 3 zní:

(3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.“.

 

3.

V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Volby do Parlamentu České republiky se konají v jednom dni; hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Dnem voleb do Parlamentu České republiky je den pracovního klidu před pracovním dnem.

(5) Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který v den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.“.

 

4.

V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pro hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mimo území České republiky se vytvářejí zvláštní stálé volební okrsky (dále jen „zvláštní volební okrsky“) při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“). Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.“.

 

5.

V § 5 se slovo „voličů“ zrušuje.

 

6.

§ 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a) zní:

§ 6

Zvláštní seznam

 

(1) Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen „obecní úřad“) pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu,5) popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) a d) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a který

a)

vykonává v obvodu obce, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu základní nebo náhradní vojenskou službu,

b)

je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu,

c)

je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,5a) umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu,

d)

volí na voličský průkaz (§ 6a), nebo

e)

v případě voleb do Senátu nemá trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 písm. a) na základě údajů příslušného velitele; voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje předají nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování a podle potřeby je aktualizují.

(3) Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

(4) V případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

(5) Zvláštní seznam vedou rovněž zastupitelské úřady při volbách do Poslanecké sněmovny pro voliče, který

a)

nemá trvalý pobyt na území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a trvalý pobyt v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, nebo

b)

volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz.

(6) Zvláštní seznamy podle odstavce 5 písm. a) uzavřou zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán; po odstranění duplicit sdělí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní žádosti z důvodu trvalého pobytu v cizině ve zvláštním seznamu, veden i ve stálém seznamu, obecní úřad takového voliče na základě oznámení Ministerstva vnitra ze stálého seznamu vyškrtne. Voliče o vyškrtnutí ze stálého seznamu informuje na základě sdělení obecního úřadu zastupitelský úřad.

(7) Zastupitelský úřad předá zvláštní okrskové volební komisi výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam voličů oprávněných volit v tomto zvláštním volebním okrsku.

__________

5a)

§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.“.

 

7.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

§ 6a

Voličské průkazy

 

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v den voleb

a)

do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku,

b)

do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.“.

 

8.

§ 7 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b) zní:

§ 7

Volební orgány

 

(1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou

a)

Státní volební komise,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Ministerstvo zahraničních věcí,

d)

Český statistický úřad,

e)

okresní úřad v sídle volebního kraje, které je stanoveno v příloze č. 1 k tomuto zákonu, (dále jen „okresní úřad v sídle kraje“) pro volby do Poslanecké sněmovny,

f)

okresní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze obvodní a místní úřad v sídle volebního obvodu a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen „okresní úřad v sídle volebního obvodu“) pro volby do Senátu,

g)

okresní úřad, v hlavním městě Praze, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen „okresní úřad“),

h)

pověřený obecní úřad,5b) v hlavním městě Praze obvodní úřad a místní úřad, Obvodní úřad pro Prahu 1 pro zpracování výsledků hlasování ze zahraničí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „pověřený obecní úřad“),

i)

obecní úřad,

j)

starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen „starosta“),

k)

zastupitelský úřad,

l)

okrsková volební komise,

m)

zvláštní okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny (dále jen „zvláštní okrsková volební komise“).

(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

__________

5b)

§ 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.

Nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb.

Nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady.“.

 

9.

§ 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5c) zní:

§ 8

Státní volební komise

 

(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu5c) je stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Parlamentu České republiky.

(2) Státní volební komise

a)

koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,

b)

vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky,

c)

určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,

d)

vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,

e)

vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu,

f)

předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,

g)

předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,

h)

vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

i)

určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí․

__________

5c)

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.“.

 

10.

§ 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5d) zní:

§ 9

Ministerstvo vnitra

 

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu.5d)

(2) Ministerstvo vnitra

a)

metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,

b)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni okresu,

c)

vydává seznamy registrovaných politických stran a politických hnutí9) a poskytuje je okresním úřadům v sídle kraje a okresním úřadům v sídle volebního obvodu pro účely registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci,

d)

poskytuje informace z evidence pobytu občanů pro účely vedení stálých seznamů a zvláštních seznamů,

e)

ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje provoz jednotného systému telekomunikačního spojení na území České republiky,

f)

zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků,

g)

zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení.

__________

5d)

§ 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.“.

 

11.

§ 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5e) zní:

§ 10

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí

a)

organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí,5e)

b)

předává zvláštní seznamy voličů vedené podle § 6 odst. 5 Ministerstvu vnitra na technickém nosiči,

c)

ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým statistickým úřadem zajišťuje vybudování systému telekomunikačního spojení mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem zahraničních věcí,

d)

předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů zvláštních volebních okrsků,

e)

ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

__________

5e)

§ 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb.“.

 

12.

§ 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5f) zní:

§ 11

Český statistický úřad

 

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování a poskytování výsledků voleb.

(2) Český statistický úřad dále

a)

zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky5f) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u okresních úřadů v sídle kraje, u okresních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební komise a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, okresními úřady a obecními úřady,

b)

zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 48 až 51), podklady pro zápis Státní volební komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu (§ 77) a předává je neprodleně Státní volební komisi,

c)

vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu,

d)

technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,

e)

pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,

f)

provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,

g)

vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

h)

předává souhrnné informace o výsledcích voleb na úrovni volebního kraje nebo volebního obvodu a České republiky v písemné formě politickým stranám, politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina nebo přihláška k registraci byla zaregistrována, v rámci technického řešení podle odstavce 1 také předává informace v elektronické formě,

i)

vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,

j)

sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci okresnímu úřadu v sídle kraje a okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu,

k)

řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb,

l)

předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému okresnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,

m)

po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.

(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. e), je oprávněn

a)

zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23),

b)

převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,

c)

stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d)

vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise v den voleb (§ 43 odst. 5),

e)

zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní volební okrsky,

f)

zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve volebním obvodu (§ 73 odst. 1),

g)

vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 až 4),

h)

vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 až 4),

i)

zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního kraje a na úrovni volebního obvodu na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic.

__________

5f)

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

13.

§ 12 včetně nadpisu zní:

§ 12

Okresní úřad v sídle kraje

 

(1) Okresní úřad v sídle kraje pro volby do Poslanecké sněmovny

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním kraji,

b)

projednává a registruje kandidátní listiny,

c)

informuje starosty o registraci kandidátních listin,

d)

poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,

e)

zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj,

f)

zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,

g)

zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje,

h)

archivuje volební dokumentaci,

i)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) Pouze zaměstnanec okresního úřadu v sídle kraje, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c) je oprávněn

a)

převzít kandidátní listiny a potvrdit jejich podání (§ 31 odst. 3),

b)

přezkoumat kandidátní listiny a vyzvat k odstranění chyb (§ 33 odst. 1),

c)

převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 32 odst. 5),

d)

vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 33 odst. 4 a 5),

e)

převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 36 odst. 2),

f)

změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 36 odst. 3),

g)

podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 4).“.

 

14.

§ 13 včetně nadpisu zní:

§ 13

Okresní úřad v sídle volebního obvodu

 

(1) Okresní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním obvodu,

b)

projednává a registruje přihlášky k registraci,

c)

informuje starosty o registraci přihlášek k registraci,

d)

určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu,

e)

poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, jejichž přihlášky k registraci byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,

f)

zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební obvod,

g)

zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního obvodu a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,

h)

zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního obvodu,

i)

archivuje volební dokumentaci,

j)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) Pouze zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního obvodu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c) je oprávněn

a)

převzít přihlášky k registraci a potvrdit jejich podání (§ 60 odst. 4),

b)

přezkoumat přihlášky k registraci a vyzvat k odstranění chyb (§ 62 odst. 1),

c)

převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 61 odst. 3),

d)

vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci (§ 62 odst. 4 a 5),

e)

převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 66 odst. 2),

f)

podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 4).“.

 

15.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Okresní úřad

 

(1) Okresní úřad

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v okrese,

b)

kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

c)

kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

d)

ukládá pokuty podle tohoto zákona,

e)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,

f)

spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.

(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. b) a c) může vykonávat pouze zaměstnanec okresního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5c)“.

 

16.

Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14g, které včetně nadpisů znějí:

§ 14a

Pověřený obecní úřad

 

Pověřený obecní úřad

a)

zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí,

b)

spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti.

 

§ 14b

Obecní úřad

 

Obecní úřad

a)

zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,

b)

vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 1 až 4,

c)

vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,

d)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,

e)

archivuje volební dokumentaci,

f)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

 

§ 14c

Starosta

 

Starosta

a)

zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci,

b)

zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

c)

stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

d)

svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,

e)

jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“),

f)

poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb,

g)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

 

§ 14d

Zastupitelský úřad

 

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny,

b)

vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 5,

c)

vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,

d)

provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,

e)

zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu (§ 15 odst. 3) a o způsobu hlasování, a to případně i v příslušném cizím jazyce,

f)

v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků (§ 38 odst. 5),

g)

zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a potřebné pracovní síly.

 

§ 14e

Okrsková volební komise

 

(1) Okrsková volební komise

a)

dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)

zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

c)

sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

d)

odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(2) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

a)

který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b)

u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a

c)

který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

(3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

(4) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, v případě nezávislého kandidáta podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“. Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká

a)

dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52a a 77a),

b)

úmrtím,

c)

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,

d)

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,

e)

pozbytím státního občanství, nebo

f)

v den voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 2 hodiny.

(7) Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy; pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být bezodkladně jmenován nový zapisovatel.

 

§ 14f

 

(1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 14e odst. 6, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 14e odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 14e odst. 6 písm. f) a nejsou-li náhradníci, upozorní předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle § 14e odst. 3 věty třetí.

(2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.

 

§ 14g

Zvláštní okrsková volební komise

 

(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny předsedu a nejméně 2, nejvýše však 5 členů zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou státními občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a ovládají český jazyk. V případě, kdy počet členů zvláštní okrskové volební komise poklesne pod 3 v průběhu voleb, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební komise. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu podle § 14e odst. 5.

(2) Zvláštní okrsková volební komise

a)

zajišťuje průběh hlasování ve zvláštním volebním okrsku, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)

sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,

c)

odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Obvodnímu úřadu v Praze 1.“.

 

17.

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.“.

 

18.

V § 15 odst. 2 se slova „Obec ve vyhlášce rovněž“ nahrazují slovy „Starosta v oznámení“.

 

19.

V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zastupitelské úřady způsobem v místě obvyklým informují v dostatečném časovém předstihu voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu a o povinnosti před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství cestovní pas České republiky. Dále informuje voliče o konání voleb do Senátu na území České republiky a o podmínkách výkonu jejich volebního práva.“.

 

20.

V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

21.

V § 16 odstavec 4 zní:

(4) Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice.“.

 

22.

V § 16 odstavce 5 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 5h) a 5i) znějí:

(5) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný okresní úřad podle místa bydliště fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejňovala. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Na řízení při ukládání pokut se vztahuje zvláštní právní předpis.5h)

(6) V den voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

(7) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu uloží okresní úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 3 měsíců a musí být pravomocně ukončeno do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.5i) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem okresního úřadu, který ji uložil.

(8) Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

__________

5h)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5i)

§ 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb.“.

 

23.

V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen „úřední obálka“), psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.“.

 

24.

V § 17 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

25.

V § 17 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“ a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.

(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby.“.

 

26.

V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím úředních obálek, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“ a informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.“.

 

27.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

Zahájení hlasování

 

(1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 17 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí. Obdobně postupuje i předseda zvláštní okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zapečetění přenosné volební schránky.

(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za zahájené.“.

 

28.

V § 19 odst. 2 se za slova „okrskovou volební komisi“ vkládají slova „nebo zvláštní okrskovou volební komisi“.

 

29.

V § 19 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky7) platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.7a) Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

__________

7a)

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).“.

 

30.

V § 19 odstavec 5 zní:

(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.“.

 

31.

V § 19 odstavec 6 zní:

(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.“.

 

32.

V § 19 odst. 7 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: “a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.“.

 

33.

V § 19 se na konci odstavce 7 doplňuje tato věta: „Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.“.

 

34.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

§ 19a

Způsob hlasování

 

(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.

(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

(4) Volič, který nemá na území České republiky trvalý pobyt při volbách do Senátu, po příchodu do volební místnosti podepíše čestné prohlášení, kterým potvrdí, že vykonává své právo jako volič zapsaný pouze do jednoho výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Čestné prohlášení přiloží okrsková volební komise k výpisu z tohoto seznamu.“.

 

35.

V § 20 větě první se za slova „okrskové volební komise“ vkládají slova „nebo předseda zvláštní okrskové volební komise“.

 

36.

§ 21 včetně nadpisu zní:

§ 21

Přerušení hlasování

 

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad; vyrozumí rovněž příslušný okresní úřad v sídle kraje při volbách do Poslanecké sněmovny nebo příslušný okresní úřad v sídle volebního obvodu při volbách do Senátu. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.“.

 

37.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

§ 21a

 

(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise může okresní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

(2) Pokyny okresního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Při zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda okrskové volební komise na pokyn okresního úřadu na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá okresní úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která postupuje podle § 21.“.

 

38.

V § 22 větě první se slovo „voleb“ nahrazuje slovem „hlasování“.

 

39.

V § 22 větě druhé se za slova „okrskové volební komise“ vkládají slova „nebo předseda zvláštní okrskové volební komise“.

 

40.

§ 23 zní:

§ 23

 

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 11 odst. 2 písm. e), zaměstnanci okresního úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c) členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.“.

 

41.

§ 25 zní:

§ 25

 

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který v den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho v den voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b).“.

 

42.

§ 27 zní:

§ 27

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny se na území České republiky vytváří 35 volebních krajů, volební kraje jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou podřazeny pod volební kraj určený losem Státní volební komisí do 7 dnů od vyhlášení voleb prezidentem republiky.“.

 

43.

§ 28 až 30 se včetně nadpisů zrušují.

 

44.

§ 31 včetně nadpisu zní:

§ 31

Podávání kandidátních listin

 

(1) Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,9) a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Poslanecké sněmovny v každém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny.

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb okresnímu úřadu v sídle kraje, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny okresní úřad v sídle kraje potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.

(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení kauce 40 000 Kč. Kauce se skládá ve všech volebních krajích, v nichž politická strana, politické hnutí nebo koalice podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky okresní úřad v sídle kraje. Okresní úřad v sídle kraje vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb politické straně, politickému hnutí nebo koalici složenou kauci, pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice postoupila do skrutinia (§ 49). Úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.“.

 

45.

§ 32 zní:

§ 32

Náležitosti kandidátních listin

 

(1) Kandidátní listina obsahuje

a)

název volebního kraje,

b)

název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,

c)

jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti“),

d)

pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,

e)

jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

f)

jde-li o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

g)

podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

h)

jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

(2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo.

(3) Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(5) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání okresnímu úřadu v sídle kraje.“.

 

46.

§ 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10) zní:

§ 33

Projednání a registrace kandidátních listin

 

(1) Okresní úřad v sídle kraje přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 31, nemá-li náležitosti podle § 32 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve okresní úřad v sídle kraje písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb.

(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne okresní úřad v sídle kraje ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o škrtnutí

a)

kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 32 odst. 2, nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,

b)

kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních listinách ve více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních listinách, a to v tom volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení podle § 32 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny okresní úřady v sídle kraje, kde byla kandidátní listina podána,

c)

kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 32 odst. 3,

d)

kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 32 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo

e)

kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 25.

(3) Okresní úřad v sídle kraje ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb rozhodne

a)

o registraci bezvadné kandidátní listiny,

b)

o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 31 nebo kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle § 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.

(4) Okresní úřad v sídle kraje neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 86); současně rozhodnutí vyvěsí na úřední desce okresního úřadu v sídle kraje a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance okresního úřadu v sídle volebního kraje.

(6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, zašle okresní úřad v sídle kraje Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb určí losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a okresním úřadům v sídlech krajů.

(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,10) provede okresní úřad v sídle kraje zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek.

(8) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce okresní úřad v sídle kraje složenou kauci. Je-li složena na účet okresního úřadu v sídle kraje místo kauce jiná částka, okresní úřad v sídle kraje ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.

(9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

__________

10)

§ 200m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

47.

§ 34 a 35 se zrušují.

 

48.

§ 36 včetně nadpisu zní:

§ 36

Vzdání se a odvolání kandidatury

 

(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

(2) Prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury je nutno doručit okresnímu úřadu v sídle kraje.

(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a okresní úřad v sídle kraje změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.

(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Poslanecké sněmovny se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Okresní úřad v sídle kraje zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území kraje, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny; zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.“.

 

49.

§ 37 zní:

§ 37

 

Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v době po zaregistrování kandidátní listiny, při rozdělování mandátů se k této politické straně nebo k tomuto politickému hnutí a jejich kandidátům nepřihlíží.“.

 

50.

§ 38 včetně nadpisu zní:

§ 38

Hlasovací lístky

 

(1) Po registraci kandidátních listin zajistí okresní úřad v sídle kraje tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.

(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené losem podle § 8 odst. 2 písm. c), nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice.

(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka okresního úřadu v sídle kraje.

(4) Hlasovací lístky zašle okresní úřad v sídle kraje prostřednictvím okresních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, přednosta okresního úřadu, v hlavním městě Praze primátor, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň primátoři těchto měst (dále jen „přednosta okresního úřadu“).

(5) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle příslušný okresní úřad v sídle kraje Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 24 hodin před zahájením voleb na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí. Na zbývající zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího lístku přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb. Vedoucí zastupitelského úřadu zajistí jeho tisk nebo rozmnožení v dostatečném množství nejpozději do 24 hodin před zahájením voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

(6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; okresní úřad v sídle kraje zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného údaje. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí okresní úřad v sídle kraje zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.“.

 

51.

§ 39 zní:

§ 39

Hlasování

 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.“.

 

52.

§ 40 včetně nadpisu zní:

§ 40

Zjišťování výsledku hlasování

okrskovou volební komisí

a zvláštní okrskovou volební komisí

 

(1) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů (§ 42 odst. 3), a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

(2) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu.

(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

(4) Každý člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.“.

 

53.

§ 41 zní:

§ 41

Posuzování hlasovacích lístků

 

(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.“.

 

54.

V § 42 nadpis zní: „Zápis o průběhu a výsledku hlasování“.

 

55.

V § 42 odst. 1 větě první se za slova „okrsková volební komise“ vkládají slova „nebo zvláštní okrsková volební komise“.

 

56.

V § 42 odst. 1 věta druhá zní: „Zápis podepíší členové okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.“.

 

57.

V § 42 odst. 2 se za slova „V zápise okrskové volební komise“ vkládají slova „nebo zvláštní okrskové volební komise“.

 

58.

V § 42 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,“.

 

59.

V § 42 odst. 2 písm. e) se slova „kandidátní listinu“ nahrazují slovy „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“.

 

60.

V § 42 odst. 2 písmeno f) zní:

f)

počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic,“.

 

61.

V § 42 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

 

62.

V § 42 odst. 2 písm. g) se za slova „okrskové volební komisi“ vkládají slova „nebo zvláštní okrskové volební komisi“.

 

63.

V § 42 odstavec 3 zní:

(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů zvláštní okrskové volební komise.“.

 

64.

V § 42 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Využije-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.“.

 

65.

§ 43 včetně nadpisu zní:

§ 43

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování

Českému statistickému úřadu

 

(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

(2) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise zašle 1 výtisk zápisu o průběhu a výsledku hlasování pomocí přenosové techniky nebo popřípadě i pomocí výpočetní techniky neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u Obvodního úřadu v Praze 1, a to prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

(3) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(4) Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ze zvláštního volebního okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(5) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku nebo ve zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou technikou. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise může své zasedání v den voleb ukončit. Tím není dotčen § 52a.

(6) Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 22), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek voleb za volební kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

(7) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené okresním úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu, zvláštní okrsková volební komise uvedené dokumenty odevzdá zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Obvodnímu úřadu v Praze 1.“.

 

66.

§ 44 se zrušuje.

 

67.

§ 45 včetně nadpisu zní:

§ 45

Informování politických stran, politických hnutí

a koalic při volbách do Poslanecké sněmovny

 

(1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována, může sdělit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb kontaktní adresu Českému statistickému úřadu. Český statistický úřad sdělí neprodleně politickým stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k Českému statistickému úřadu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje a České republiky v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.

(2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb ve volebním kraji celkem a v členění podle okresů souhrnné informace o výsledku voleb v písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě.“.

 

68.

§ 46 včetně nadpisu zní:

§ 46

Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji

 

(1) Český statistický úřad na pracovišti u okresního úřadu v sídle kraje převezme výsledky hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, popřípadě zvláštní volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě předány zápisy o průběhu a výsledku hlasování podle § 43, a zpracuje výsledek voleb ve volebním kraji.

(2) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve volebním kraji a předá ho neprodleně okresnímu úřadu v sídle kraje.

(3) V zápise o výsledku voleb ve volebním kraji se uvede

a)

počet volebních okrsků ve volebním kraji, popřípadě počet zvláštních volebních okrsků a počet okrskových volebních komisí, popřípadě počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

b)

celkový počet osob ve volebním kraji zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,

c)

celkový počet voličů ve volebním kraji, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek za volební kraj celkem,

e)

celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů ve volebním kraji,

f)

počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty.

(4) Zápis o výsledku voleb ve volebním kraji podepíše

a)

přednosta (starosta) okresního úřadu v sídle kraje,

b)

zaměstnanec okresního úřadu v sídle kraje,

c)

zaměstnanec Českého statistického úřadu.

(5) Po podepsání obou stejnopisů předá okresní úřad v sídle kraje 1 stejnopis zápisu o výsledku voleb ve volebním kraji neprodleně Českému statistickému úřadu. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.“.

 

69.

§ 47 se zrušuje.

 

70.

§ 48 včetně nadpisu zní:

§ 48

Určení počtu poslanců

volených ve volebních krajích

 

(1) Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků a zvláštních volebních okrsků u pověřených obecních úřadů podle § 43 zjistí Český statistický úřad celkový počet platných hlasů, které byly ve všech volebních krajích odevzdány pro všechny politické strany, politická hnutí a koalice, a vydělí ho počtem poslanců. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslem.

(2) Republikovým mandátovým číslem dělí celkový počet platných hlasů odevzdaných v každém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům.

(3) Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé mandáty postupně volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los.

(4) Nejnižší počet mandátů ve volebním kraji je 4. Připadnou-li volebnímu kraji méně než 4 mandáty, přidělí se počet chybějících mandátů postupně z volebních krajů, které vykazují nejmenší zbytky dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los.“.

 

71.

§ 49 včetně nadpisu zní:

§ 49

Postup politických stran, politických hnutí

a koalic do skrutinia

 

(1) Na podkladě zápisu o výsledku voleb v krajích Český statistický úřad zjistí, kolik platných hlasů celkem bylo odevzdáno pro každou politickou stranu, každé politické hnutí a každou koalici a dále,

a)

které politické strany nebo politická hnutí získaly méně než 5 procent,

b)

které koalice, složené ze 2 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 10 procent,

c)

které koalice, složené ze 3 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 15 procent,

d)

které koalice, složené z nejméně 4 a více politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 20 procent z celkového počtu platných hlasů.

(2) Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží.

(3) Zjistí-li Český statistický úřad, že do skrutinia nepostupují alespoň 2 koalice nebo 1 koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, anebo 2 politické strany nebo politická hnutí, sníží

a)

u politických stran nebo politických hnutí hranici 5 procent na hranici 4 procent,

b)

u koalice podle odstavce 1 písm. b) hranici 10 procent na hranici 6 procent,

c)

u koalice podle odstavce 1 písm. c) hranici 15 procent na hranici 8 procent,

d)

u koalice podle odstavce 1 písm. d) hranici 20 procent na hranici 10 procent.

Nebude-li ani poté dosaženo postupu do skrutinia podle tohoto odstavce, sníží Český statistický úřad hranici o další procento.

(4) Mandáty politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které postoupily do skrutinia, se rozdělují v rámci volebních krajů.“.

 

72.

§ 50 včetně nadpisu zní:

§ 50

Skrutinium

 

(1) Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které postoupily do skrutinia, se v rámci každého volebního kraje postupně dělí čísly 1,42; 2; 3 a dále vždy číslem o jednu vyšším. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle § 36. Hodnoty podílů se vypočítávají a uvádějí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením nahoru.

(2) Všechny podíly vypočtené podle odstavce 1 se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik mandátů volebnímu kraji připadlo podle § 48. V případě rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jeho pořadí rozhodující počet hlasů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici ve volebním kraji, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla.

(3) Za každý podíl obsažený v seznamu podle odstavce 2 se politické straně, politickému hnutí nebo koalici přikáže 1 mandát.

(4) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(5) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 10 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.

(6) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 5 a politická strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 5, a to postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili podmínku podle odstavce 5, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(7) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které v rámci volebního kraje získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle odstavců 4 až 6.“.

 

73.

§ 51 zní:

§ 51

 

Pokud zjištěný celkový počet platných hlasů nebo počet platných hlasů ve volebním kraji pro politické strany, politická hnutí nebo koalice, postupující do skrutinia, neumožní provést

a)

početní operaci podle § 48 odst. 2, zvětší Český statistický úřad republikové mandátové číslo vypočtené podle § 48 odst. 1 o jednu,

b)

rozdělení mandátů podle § 48 odst. 3, odečte Český statistický úřad přebývající mandáty postupně volebním krajům, které vykazují nejmenší zbytky dělení, při rovnosti zbytků rozhodne los; pokud by nebylo rozdělení stanoveného počtu mandátů dosaženo ani tak, zbylé mandáty přidělí opakováním postupu podle § 48 odst. 3, nebo přebývající mandáty odebere opakováním postupu podle tohoto písmene.“.

 

74.

§ 52 včetně nadpisu zní:

§ 52

Zápis Státní volební komise

a uveřejnění výsledků voleb

 

(1) Po provedení skrutinia vyhotoví Státní volební komise z údajů předaných Českým statistickým úřadem zápis o výsledku voleb. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2) V zápise Státní volební komise se uvede

a)

celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,

b)

celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

c)

počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť,

d)

jména a příjmení kandidátů v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, kteří byli zvoleni, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.

(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb.“.

 

75.

Za § 52 se vkládá nový § 52a, který včetně nadpisu zní:

§ 52a

Ukončení činnosti okrskové volební komise

a zvláštní okrskové volební komise

při volbách do Poslanecké sněmovny

 

Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební komisí.“.

 

76.

§ 53 včetně nadpisu zní:

§ 53

Osvědčení o zvolení

 

(1) Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že dnem voleb byli zvoleni.

(2) V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 51 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 87).“.

 

77.

V § 54 odstavec 1 zní:

(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb. Není-li takového, nastupuje náhradník téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí podle počtu platných hlasů pro kandidátní listinu; je-li tento počet stejný, rozhodne los.“.

 

78.

V § 54 odst. 2 se za slova „politické strany“ vkládá čárka a slova „politického hnutí“.

 

79.

V § 54 odstavec 3 zní:

(3) Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát zůstane uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník.“.

 

80.

V § 54 odstavec 5 zní:

(5) Byla-li činnost politické strany nebo politického hnutí nebo některé politické strany nebo politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti náhradník nenastupuje.“.

 

81.

§ 55 zní:

§ 55

 

Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c písm. c) a d), § 14e odst. 3, § 14g odst. 1, § 31 odst. 4, § 32 odst. 4 a § 45 odst. 1 o jednu třetinu. Lhůty podle § 31 odst. 3 a § 33 odst. 1, 3 a 6 se zkracují o 20 dnů.“.

 

82.

§ 57 zní:

§ 57

 

Senátorem může být zvolen každý volič, který v den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho v den voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b).“.

 

83.

§ 60 včetně nadpisu zní:

§ 60

Podávání přihlášek k registraci

 

(1) Kandidáty pro volbu do Senátu mohou přihlašovat registrované politické strany, politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,9) a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Nezávislý kandidát podává přihlášku k registraci sám. Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí kandidáta v rámci této koalice pro 1 volební obvod, může v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice.

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Senátu pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně přihlášku k registraci, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném volebním obvodu.

(3) Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k registraci.

(4) Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Podání přihlášky k registraci okresní úřad v sídle volebního obvodu potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi.“.

 

84.

§ 61 včetně nadpisu zní:

§ 61

Náležitosti přihlášek k registraci

 

(1) Přihláška k registraci obsahuje

a)

jméno a příjmení kandidáta, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

b)

název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,

c)

číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje,

d)

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,

e)

jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

f)

podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

g)

jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

(2) K přihlášce k registraci kandidát připojí

a)

doklad o státním občanství,7)

b)

vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo,

c)

podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

d)

k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,

e)

potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky okresní úřad v sídle volebního obvodu; okresní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

(3) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.“.

 

85.

§ 62 včetně nadpisu zní:

§ 62

Projednání a registrace přihlášek k registraci

 

(1) Okresní úřad v sídle volebního obvodu přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb podané přihlášky k registraci. Nemá-li přihláška k registraci náležitosti uvedené v § 61 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve okresní úřad v sídle volebního obvodu písemně nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranili do 50 dnů přede dnem voleb.

(2) Pokud politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne okresní úřad v sídle volebního obvodu ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o odmítnutí přihlášky k registraci, jestliže

a)

není podána v souladu s § 60,

b)

nemá náležitosti podle § 61 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

c)

k ní není přiložena příloha podle § 61 odst. 2 písm. a) až c) nebo údaje na přílohách jsou nesprávné či neúplné,

d)

k ní není připojena petice podle § 61 odst. 2 písm. d) nebo petice neobsahuje potřebný počet podpisů,

e)

k ní není připojeno potvrzení o složení kauce podle § 61 odst. 2 písm. e) nebo kauce není složena ve stanovené výši,

f)

byla na základě sdělení Českého statistického úřadu podána pro stejného kandidáta ve více volebních obvodech, popřípadě v 1 volebním obvodu na více přihláškách k registraci, a to v tom volebním obvodu, kde k přihlášce k registraci není připojeno prohlášení podle § 61 odst. 2 písm. b); podepsal-li kandidát prohlášení u více přihlášek k registraci, odmítnou jej všechny okresní úřady v sídle volebních obvodů, kde byla přihláška k registraci podána,

g)

kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 57.

(3) Okresní úřad v sídle volebního obvodu rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o registraci bezvadné přihlášky k registraci.

(4) Okresní úřad v sídle volebního obvodu neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci a zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 86). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce okresního úřadu v sídle volebního obvodu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(5) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí přihlášky k registraci musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance okresního úřadu v sídle volebního obvodu.

(6) Okresní úřad v sídle volebního obvodu určí nejpozději 45 dnů přede dnem voleb losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu. Výsledek losování zmocněncům politických stran, politických hnutí nebo koalic a dále nezávislým kandidátům písemně oznámí.

(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,10) provede okresní úřad v sídle volebního obvodu zaregistrování přihlášky k registraci i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek.

(8) Kandidátovi, jehož přihláška k registraci nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce okresní úřad v sídle volebního obvodu složenou kauci. Je-li na účet okresního úřadu v sídle volebního obvodu složena místo kauce jiná částka, okresní úřad v sídle volebního obvodu ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.

(9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

(10) Pokud byla po provedené registraci politická strana nebo politické hnutí, které přihlásilo samostatně kandidáta k registraci, zrušena nebo pokud byla její činnost pozastavena, pohlíží se na tohoto kandidáta jako na nezávislého kandidáta. Dodatečné předložení petice se na něm nepožaduje.“.

 

86.

§ 63 až 65 se zrušují.

 

87.

§ 66 včetně nadpisu zní:

§ 66

Vzdání se a odvolání kandidatury

 

(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

(2) Prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání je nutno doručit okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Okresní úřad v sídle volebního obvodu zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech příslušného volebního obvodu, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do Senátu.“.

 

88.

§ 67 včetně nadpisu zní:

§ 67

Hlasovací lístky

 

(1) Po registraci přihlášek k registraci zajistí okresní úřad v sídle volebního obvodu tisk hlasovacích lístků.

(2) Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. V záhlaví hlasovacího lístku se vytiskne číslo a sídlo volebního obvodu. U kandidáta musí být uvedeno jméno, příjmení, věk, povolání a obec, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti. Dále se uvede název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlásila k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; pokud jde o koalici, uvede se, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo nezávislým kandidátem.

(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny v každém volebním obvodu písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka okresního úřadu v sídle volebního obvodu.

(4) Hlasovací lístky zašle okresní úřad v sídle volebního obvodu prostřednictvím okresních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, přednosta okresního úřadu.

(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; okresní úřad v sídle volebního obvodu zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního obvodu s uvedením správného údaje.“.

 

89.

V § 68 se věta první zrušuje.

 

90.

V § 68 větě první se slova „V tomto prostoru vloží“ nahrazují slovy „V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič“.

 

91.

§ 69 včetně nadpisu zní:

§ 69

Zjišťování výsledků hlasování

okrskovou volební komisí

 

(1) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

(2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu.

(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.

(4) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.“.

 

92.

V § 70 odstavec 2 zní:

(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.“.

 

93.

V § 71 odstavec 1 zní:

(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.“.

 

94.

V § 71 odst. 2 písm. a) se slova „popřípadě jeho přerušení“ nahrazují slovy „popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů“.

 

95.

V § 71 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.“.

 

96.

§ 72 zní:

§ 72

 

(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

(2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání v den voleb ukončit. Tím není dotčen § 77a.

(4) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 22), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za volební obvod zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

(5) Okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené okresním úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.“.

 

97.

Za § 72 se vkládá nový § 72a, který včetně nadpisu zní:

§ 72a

Informování politických stran, politických hnutí,

koalic a nezávislých kandidátů

při volbách do Senátu

 

(1) Každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihlášky k registraci byly ve volebním obvodu zaregistrovány, může sdělit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb kontaktní adresu okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Český statistický úřad sdělí neprodleně těmto politickým stranám, politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům parametry pro technické připojení k pracovišti na okresním úřadě v sídle volebního obvodu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni volebního obvodu v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti na vlastní náklady.

(2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb ve volebním obvodu souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního obvodu v písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic a nezávislým kandidátům, jejichž přihláška k registraci byla ve volebním obvodu zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě.“.

 

98.

§ 73 včetně nadpisu zní:

§ 73

Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu

 

(1) Český statistický úřad na pracovišti u okresního úřadu v sídle volebního obvodu převezme výsledky hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního úřadu podle § 72 odst. 1, a zpracuje výsledky voleb ve volebním obvodu.

(2) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu a předá ho neprodleně okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

(3) V zápise o výsledku voleb ve volebním obvodu se uvede

a)

počet volebních okrsků ve volebním obvodu a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

b)

celkový počet osob ve volebním obvodu zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,

c)

celkový počet voličů ve volebním obvodu, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek za volební obvod celkem,

e)

celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu pro všechny kandidáty,

f)

pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů, počet těchto hlasů a údaj o jejich procentu vypočtený jako podíl na celkovém počtu platných hlasů ve volebním obvodu; je-li počet hlasů stejný, rozhodne los,

g)

jméno a příjmení zvoleného kandidáta (§ 75), popřípadě skutečnost, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení.

(4) Zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu podepíše

a)

přednosta okresního úřadu v sídle volebního obvodu,

b)

zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního obvodu,

c)

zaměstnanec Českého statistického úřadu.

(5) Po podepsání obou stejnopisů předá okresní úřad v sídle volebního obvodu 1 stejnopis zápisu o výsledku voleb ve volebním obvodu neprodleně Českému statistickému úřadu. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.

(6) Český statistický úřad předá Státní volební komisi souhrnné výsledky voleb za volební obvody.“.

 

99.

§ 74 se zrušuje.

 

100.

V § 76 odstavec 1 zní:

(1) V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75, zajistí okresní úřad v sídle volebního obvodu, aby se druhé kolo voleb konalo sedmý den po ukončení hlasování v prvním kole.“.

 

101.

V § 76 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

102.

V § 76 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V případě, že před druhým kolem voleb se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva volit, zemře nebo jeho kandidatura je odvolána, konají se opakované volby.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

103.

V § 76 odstavec 4 zní:

(4) Při tisku hlasovacích lístků se postupuje podle § 67 odst. 1 až 3 s tím, že hlasovací lístky postupujících kandidátů budou vytištěny na papíru jiné barvy. Hlasovací lístky zašle okresní úřad v sídle volebního obvodu prostřednictvím okresních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.“.

 

104.

§ 77 zní:

§ 77

 

Na základě sdělení souhrnných výsledků voleb ve volebních obvodech Českým statistickým úřadem podle § 73 odst. 6 Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb do Senátu.“.

 

105.

Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu zní:

§ 77a

Ukončení činnosti okrskové volební komise

 

(1) Činnost okrskové volební komise při volbách do Senátu je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Senátu Státní volební komisí.

(2) Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje k volebnímu obvodu, v němž byl podán návrh na neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na neplatnost volby kandidáta (§ 87), končí

a)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut,

b)

patnáctým dnem po dodatečném hlasování v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,

c)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces.“.

 

106.

V § 78 se slova „Ústřední volební komise“ nahrazují slovy „Státní volební komise“.

 

107.

§ 79 včetně nadpisu zní:

§ 79

Opakované volby a opakované hlasování

 

(1) Opakované volby se konají,

a)

jestliže kandidát, který postoupil do druhého kola voleb, se své kandidatury vzdá, pozbude práva volit, zemře nebo jeho kandidatura je odvolána,

b)

shledá-li soud návrh na neplatnost voleb (§ 87) opodstatněným.

(2) Opakované hlasování se koná, shledá-li soud návrh na neplatnost hlasování (§ 87) opodstatněným.

(3) Opakované volby podle odstavce 1 vyhlásí prezident republiky a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1. Pro opakované volby platí lhůty podle § 80 odst. 2 obdobně.

(4) Opakované hlasování podle odstavce 2 vyhlásí prezident republiky do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno prostřednictvím Ministerstva vnitra usnesení soudu.

(5) Konají-li se opakované volby, okresní úřad v sídle kraje vrátí do 1 měsíce od vyhlášení voleb složenou kauci politické straně, politickému hnutí nebo koalici.“.

 

108.

V § 80 odstavec 2 zní:

(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c písm. c) a d), § 14e odst. 3 a 7, § 14g odst. 1, § 61 odst. 2 písm. e) a § 62 odst. 6 se zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1, 3 a 6 se zkracují o 20 dnů.“.

 

109.

§ 81 se zrušuje.

 

110.

§ 82 včetně nadpisu zní:

§ 82

Nároky členů volebních komisí

 

Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Nároky člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce upravují pracovněprávní předpisy.12)“.

 

111.

V ustanovení § 83 odst. 1 větě první se slova „krajskou volební komisí“ zrušují a slova „po své registraci obvodní volební komisí“ se nahrazují slovy „přihlášky k registraci“.

 

112.

§ 84 zní:

§ 84

 

Výdaje orgánů státní správy, obecních úřadů, okrskových volebních komisí, zvláštních okrskových volebních komisí a zastupitelských úřadů spojené s volbami do Poslanecké sněmovny a výdaje orgánů státní správy, obecních úřadů a okrskových volebních komisí spojené s volbami do Senátu se hradí ze státního rozpočtu.“.

 

113.

V § 85 větě druhé se za slova „politické strany“ vkládá čárka a slova „politická hnutí“.

 

114.

V § 85 větě třetí se za slova „Politické straně“ vkládá čárka a slova „politickému hnutí“ a za slova „nebo koalici“ se vkládá čárka a slova „která ve volbách získala nejméně 2 procenta z celkového počtu platných hlasů,“ a číslovka „90“ se nahrazuje číslovkou „30“.

 

115.

§ 86 zní:

§ 86

 

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, přihlášky k registraci, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.13)“.

 

116.

§ 87 zní:

„§ 87

 

(1) Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu14) každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

(2) Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu14) každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována, (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

(3) Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

(4) Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

(5) Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.“.

 

117.

§ 88 zní:

§ 88

 

(1) K řízení podle § 86 je příslušný krajský soud příslušný podle sídla okresního úřadu v sídle kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu.

(2) K řízení podle § 87 je příslušný Nejvyšší soud.“.

 

118.

§ 89 se zrušuje.

 

119.

§ 92 zní:

§ 92

 

(1) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a)

postup obecních úřadů, okresních úřadů a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí postup zastupitelských úřadů při sestavování a vedení zvláštních seznamů a pořizování výpisů z nich,

b)

způsob a postup ověřování způsobilosti pro výkon funkce zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb,

c)

v dohodě s Českým statistickým úřadem

1.

formu spolupráce orgánů státní správy při předávání podkladů z kandidátních listin a přihlášek k registraci pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních listin a přihlášek k registraci a losování čísel pro označení hlasovacích lístků,

2.

postup obecních úřadů, okresních úřadů v sídle kraje, okresních úřadů v sídle volebního obvodu a zastupitelských úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,

3.

vzor kandidátní listiny, přihlášky k registraci, hlasovacího lístku, zvláštního seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky, vzory dalších dokumentů a způsob zajištění tisku hlasovacích lístků,

d)

v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty.

(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou.“.

 

120.

§ 95 zní:

§ 95

 

Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu v týž den, jsou okrskové volební komise pro oba druhy voleb společné. K ukončení činnosti okrskové volební komise může dojít v tomto případě až tehdy, jsou-li splněny podmínky podle § 52a a 77a.“.

 

121.

§ 96 se zrušuje.

 

122.

§ 97 zní:

§ 97

 

(1) Český statistický úřad sdělí k 1. lednu roku, v němž se konají volby do Senátu, okresním úřadům v sídle volebního obvodu, kde se volby konají, počet obyvatel volebního obvodu na území České republiky.

(2) Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou postupu podle § 16 odst. 5 a 7, nevztahuje.“.

 

123.

Za § 97 se vkládají nové § 97a až 97c, které včetně nadpisů znějí:

§ 97a

Lhůty

 

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

(5) Pro volby v zahraničí se počítají lhůty podle místního času v sídle zastupitelského úřadu.

 

§ 97b

 

(1) Úkoly přednosty okresního úřadu stanovené tímto zákonem plní v době nepřítomnosti přednosty okresního úřadu jeho zástupce.

(2) Neplní-li starosta a jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, přednosta okresního úřadu. Při plnění těchto úkolů má přednosta okresního úřadu postavení volebního orgánu.

 

§ 97c

 

(1) Zastupitelský úřad ověří k 31. lednu každého roku, zda právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, umožňují státním občanům České republiky hlasování do Poslanecké sněmovny, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském úřadě třeba zvláštního povolení; v takovém případě požádá o jeho vydání.

(2) Pokud nebude státním občanům České republiky umožněno hlasovat do Poslanecké sněmovny na zastupitelském úřadě, neboť právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, to nedovolují, anebo pokud nebylo povolení vydáno, obdrží voliči zapsaní ve zvláštním seznamu od zastupitelského úřadu voličský průkaz spolu s informací o nejbližším zvláštním volebním okrsku, kde je hlasování umožněno.“.

 

124.

Příloha č. 1 k zákonu č. 247/1995 Sb. zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 247/1995 Sb.

 

Seznam volebních krajů pro volby do Poslanecké sněmovny s uvedením jejich sídla

 

Číslo volebního kraje

Název

Sídlo

Zahrnuje okresy (v hl. m. Praze městské části)

1

Praha I

ObÚ Praha 1

Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha-Troja, Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry

2

Praha II

ObÚ Praha 5

Praha 5, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Radotín, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín, Praha-Velká Chuchle, Praha 6, Praha-Přední Kopanina, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Řepy, Praha-Suchdol, Praha 13

3

Praha III

ObÚ Praha 10

Praha 9, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Horní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Újezd nad Lesy, Praha-Vinoř, Praha-Čakovice, Praha-Kbely, Praha-Letňany, Praha 14, Praha 15, Praha 10, Praha-Benice, Praha-Dubeč, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha-Uhříněves, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy

4

Praha IV

ObÚ Praha 4

Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Šeberov, Praha-Újezd

5

Kolín

OkÚ Kolín

Kolín, Kutná Hora, Praha-východ

6

Mladá Boleslav

OkÚ Mladá Boleslav

Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk

7

Kladno

OkÚ Kladno

Kladno, Praha-západ, Rakovník

8

Příbram

OkÚ Příbram

Beroun, Benešov, Příbram

9

České Budějovice

OkÚ Č. Budějovice

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec

10

Tábor

OkÚ Tábor

Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor

11

Domažlice

OkÚ Domažlice

Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Tachov

12

Plzeň-město

Magistrát m. Plzně

Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany

13

Karlovy Vary

OkÚ Karlovy Vary

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

14

Most

OkÚ Most

Chomutov, Louny, Most

15

Teplice

OkÚ Teplice

Litoměřice, Teplice

16

Ústí n. Labem

OkÚ Ústí n. Labem

Děčín, Ústí nad Labem

17

Liberec

OkÚ Liberec

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

18

Hradec Králové

OkÚHr. Králové

Hradec Králové, Jičín

19

Trutnov

OkÚ Trutnov

Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

20

Svitavy

OkÚ Svitavy

Svitavy, Ústí nad Orlicí

21

Pardubice

OkÚ Pardubice

Chrudim, Pardubice

22

Jihlava

OkÚ Jihlava

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov

23

Třebíč

OkÚ Třebíč

Třebíč, Žďár nad Sázavou

24

Znojmo

OkÚ Znojmo

Brno-venkov, Znojmo

25

Brno-město

Magistrát m. Brna

Brno-město

26

Vyškov

OkÚ Vyškov

Blansko, Vyškov

27

Hodonín

OkÚ Hodonín

Břeclav, Hodonín

28

Kroměříž

OkÚ Kroměříž

Kroměříž, Uherské Hradiště

29

Zlín

OkÚ Zlín

Zlín, Vsetín

30

Přerov

OkÚ Přerov

Prostějov, Přerov

31

Olomouc

OkÚ Olomouc

Olomouc, Šumperk, Jeseník

32

Opava

OkÚ Opava

Bruntál, Opava

33

Karviná

OkÚ Karviná

Karviná

34

Ostrava-město

Magistrát m. Ostravy

Ostrava-město

35

Frýdek-Místek

OkÚFr.-Místek

Frýdek-Místek, Nový Jičín“.

 

125.

Příloha č. 2 k zákonu č. 247/1995 Sb. zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 247/1995 Sb.

 

Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

 

Číslo volebního kraje

Název

Počet

1

Praha I

18

2

Praha II

11

3

Praha III

12

4

Praha IV

13

5

Kolín

10

6

Mladá Boleslav

11

7

Kladno

10

8

Příbram

10

9

České Budějovice

11

10

Tábor

11

11

Domažlice

10

12

Plzeň-město

11

13

Karlovy Vary

11

14

Most

11

15

Teplice

10

16

Ústí nad Labem

10

17

Liberec

14

18

Hradec Králové

10

19

Trutnov

11

20

Svitavy

9

21

Pardubice

10

22

Jihlava

10

23

Třebíč

9

24

Znojmo

10

25

Brno-město

13

26

Vyškov

9

27

Hodonín

10

28

Kroměříž

10

29

Zlín

11

30

Přerov

10

31

Olomouc

13

32

Opava

10

33

Karviná

10

34

Ostrava-město

11

35

Frýdek-Místek

13“.

 

126.

V příloze č. 3

ve volebním obvodu č. 7 Sídlo Plzeň-jih se slova „městská část“ nahrazují slovy „městský obvod“, slova „Velká Hydčice“ se nahrazují slovy „Velké Hydčice“,

ve volebním obvodu č. 9 Sídlo Plzeň-město se slova „městské části“ nahrazují slovy „městského obvodu“,

ve volebním obvodu č. 77 se druhé slovo „Vsetín“ nahrazuje slovy „Lhota u Vsetína“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Na opatření učiněná správními úřady a volebními orgány k přípravě a provedení tohoto zákona již přede dnem nabytí jeho účinnosti se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.

2.

Na volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.

3.

Konají-li se volby do Parlamentu České republiky ve lhůtě kratší než 4 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona, § 14 odst. 2 se nepoužije a kontrolu hlasování a sčítání hlasů okrskovou volební komisí podle § 21a mohou provádět zaměstnanci okresních úřadů pověření činností na úseku voleb.

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. , zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 200j odst. 1 se za slova „stálém seznamu voličů“ vkládají slova „a jeho dodatku“ a slova „občan tím dotčený“ se nahrazují slovy „osoba tím dotčená“.

 

2.

V § 200j odst. 4 se za slova „ve stálých seznamech voličů“ vkládají slova „a jejich dodatcích“.

 

3.

V § 200k odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 34b) znějí:

(1) Jestliže pověřený obecní úřad nebo obecní úřad v obci, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, (registrační úřad)34b) rozhodl o

a)

odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, která kandidátní listinu podala, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b)

škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, která kandidátní listinu podala, i tento kandidát obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,

c)

provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, mohou se ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zrušení registrace.

(2) Účastníkem řízení jsou navrhovatel a příslušná obec, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu, a v případě odstavce 1 písm. c) i volební strana, jejíž registrace je napadena.

__________

34b)

§ 2528 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 200k odst. 3 se slova „tří dnů“ nahrazují slovy „15 dnů“.

 

5.

V § 200l odstavce 1a 2 znějí:

(1) Každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličů a jeho dodatku ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva v obci volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, se může obrátit na soud34c) s návrhem na vydání rozhodnutí

a)

o neplatnosti hlasování,

b)

o neplatnosti voleb,

c)

o neplatnosti volby kandidáta.

(2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. a) a b) je navrhovatel a obec, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu podle zvláštního právního předpisu.34b) Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. c) je navrhovatel, příslušná obec, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu, a ten, jehož volba členem zastupitelstva v obci byla napadena.“.

 

6.

V § 200l se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Soud o návrhu rozhodne bez jednání usnesením, a to do 20 dnů. Usnesení podle odstavce 1 písm. a) a b) soud doručí účastníkům řízení, prezidentu republiky a Ministerstvu vnitra, usnesení podle odstavce 1 písm. c) soud doručí účastníkům řízení; usnesení soudu nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

7.

§ 200m a 200n znějí:

§ 200m

 

(1) Jestliže okresní úřad v sídle volebního kraje, stanovený zvláštním právním předpisem,34d) rozhodl o

a)

odmítnutí kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo koalice, která kandidátní listinu podala, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b)

škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo koalice, která kandidátní listinu podala, i tento kandidát obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,

c)

provedení registrace kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, mohou se ostatní politické strany, politická hnutí nebo koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zrušení registrace.

(2) Jestliže okresní úřad v sídle volebního obvodu, stanovený zvláštním právním předpisem,34d) rozhodl o

a)

odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu, může se kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která přihlášku k registraci podala, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této přihlášky k registraci,

b)

provedení registrace přihlášky k registraci pro volby do Senátu, mohou se ostatní kandidáti, politické strany, politická hnutí nebo koalice, kteří přihlášku k registraci podali, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zrušení registrace.

(3) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel a příslušný okresní úřad v sídle volebního kraje, v případě odstavce 1 písm. c) i politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž registrace je napadena.

(4) Účastníkem řízení podle odstavce 2 je navrhovatel a příslušný okresní úřad v sídle volebního obvodu, v případě odstavce 2 písm. b) i kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž registrace je napadena.

(5) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do 15 dnů.

(6) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

 

§ 200n

 

(1) Každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se může obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta.

(2) Každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, jakož i každý kandidát, každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž přihláška k registraci byla ve volebním obvodu zaregistrována pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, se může obrátit na soud s návrhem na

a)

vydání rozhodnutí o neplatnosti hlasování,

b)

vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb,

c)

vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta.

(3) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel, Státní volební komise a ten, jehož volba poslancem byla napadena. Účastníkem řízení podle odstavce 2 písm. a) a b) je navrhovatel a okresní úřad v sídle volebního obvodu. Účastníkem řízení podle odstavce 2 písm. c) je navrhovatel, příslušný okresní úřad v sídle volebního obvodu a ten, jehož volba senátorem byla napadena.

(4) Soud o návrhu rozhodne bez jednání usnesením, a to do 20 dnů; usnesení soudu nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

(5) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

(6) Usnesení soudu o neplatnosti hlasování a usnesení o neplatnosti voleb podle odstavce 1 se doručuje účastníkům řízení, prezidentu republiky a Ministerstvu vnitra.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev

a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky (čl. 4)

Čl. IV

V § 6 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb. a zákona č. 21/1993 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA (čl. 5)

Čl. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezů Ústavního soudu.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000 s výjimkou čl. I bodů 42, 72, 73, 74, 124 a 125, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.

Zeman v. r.