Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

211/2000 Sb. znění účinné od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 75/2023 Sb.

1.4.2023

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 113/2020 Sb.

1.6.2020

Více...

211

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2000

o Státním fondu podpory investic

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Státní fond podpory investic (§ 1-10)

§ 1

Základní ustanovení

(1)

Zřizuje se Státní fond podpory investic se sídlem v Praze (dále jen "Fond"). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

(2)

Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“).

(3)

Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu7, s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob.

(4)

Vlastní majetek Fond nabývá

a)

přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob,

b)

z vlastní činnosti.

(5)

Fond může být zřizovatelem či zakladatelem právnických osob a může v nich nabývat majetkovou účast.

(6)

Prostředky Fondu určené na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů může Fond převést do fondů rozvoje měst v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie8.

(7)

Fond může nabývat cenné papíry.

§ 2

Příjmy Fondu

(1)

Příjmy Fondu tvoří

a)

dotace ze státního rozpočtu,

b)

příjem z vydaných dluhopisů,

c)

výnosy z dluhopisů nakoupených v souladu s tímto zákonem,

d)

splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,

e)

úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,

f)

výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,

g)

prostředky z fondů Evropské unie,

h)

přijaté zápůjčky a úvěry,

i)

splátky zápůjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a do fondů rozvoje měst,

j)

další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

(2)

Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního právního předpisu1.

§ 3

Použití prostředků Fondu

(1)

Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky

a)

ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru nebo dotace,

b)

ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,

c)

k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám

1.

na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,

2.

na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu,

d)

ke krytí části nákladů spojených s nabytím pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými byty, bytovými nebo rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí části úroků z úvěru,

e)

ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí družstevního podílu v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane-li se žadatel nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí družstevního podílu nebo nabytí podílu týká,

f)

ke krytí části úhrady formou dotace za účelem nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu, stane-li se žadatel nájemcem bytu, kterého se nabytí družstevního podílu týká,

g)

ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru,

h)

ke krytí části nákladů spojených s řešením bezbariérovosti veřejných prostranství a budov ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru,

i)

ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a dobrovolných svazků obcí určeného k údržbě veřejných prostranství formou dotace nebo úvěru,

j)

ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na pořízení vybavení do vybraných budov ve vlastnictví krajů a obcí,

k)

ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu

1.

veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení,

2.

veřejné technické infrastruktury,

3.

občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu,

4.

veřejných prostranství,

5.

staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu,

l)

ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci území, včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov,

m)

ke krytí části nákladů projektů za účelem rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu formou dotace nebo úvěru,

n)

ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování územně plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích podkladů,

o)

ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické kvality staveb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně pořádání architektonických a urbanistických soutěží,

p)

na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu.

(2)

Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze dále použít

a)

k nákupu krytých dluhopisů,

b)

k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka,

c)

k nákupu státních dluhopisů,

d)

k úhradě závazků plynoucích z ručení podle odstavce 1 písm. c),

e)

k úhradě závazků z vydaných dluhopisů,

f)

k úhradě nákladů spojených se správou a činností Fondu,

g)

k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků podle odstavce 1,

h)

k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení, cestovního ruchu a udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů,

i)

k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou.

(3)

Vlastní prostředky Fondu a prostředky jiných osob, se kterými Fond hospodaří, lze použít v souladu s jejich určením a účelem Fondu.

(4)

Činnosti spojené s funkcí Fondu s výjimkou poskytování dotací podle odstavce 1 písm. a), f) a h) až o) může Fond svěřit jiné právnické osobě vybrané podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

(5)

Fond uzavírá s příjemci peněžních prostředků Fondu smlouvu o poskytnutí prostředků podle odstavce 1.

(6)

V souvislosti s poskytnutím prostředků Fondu podle odstavce 1 Fond si vyžádá od fyzické nebo právnické osoby žádající o poskytnutí prostředků z Fondu poskytnutí informací a podkladů nezbytných k posouzení jejich schopnosti hospodárně použít peněžní prostředky k účelu, ke kterému mají být poskytnuty.

(7)

Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč. Zůstatky prostředků Fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku.

(8)

Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

§ 3a

Tvorba a použití prostředků

fondu kulturních a sociálních potřeb

Fond může vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu2b obdobně.

§ 4

(1)

O použití prostředků Fondu v souladu se schváleným rozpočtem Fondu rozhodují orgány Fondu.

(2)

Podrobnosti o činnosti Fondu, vztazích mezi jeho orgány a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra pro místní rozvoj (dále jen "ministr") schvaluje vláda.

(3)

Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů.

(4)

Prostředky poskytnuté Fondem musí být vráceny zpět do Fondu, nebyly-li použity v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo pominul-li důvod pro jejich poskytnutí.

(5)

Za účelem ověření údajů, které byly Fondu poskytnuty žadatelem a příjemcem peněžních prostředků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí bezúplatně, a to prostřednictvím dálkového přístupu.

§ 4a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1)

Fond využívá při výkonu své působnosti ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2)

Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

d)

rodné číslo,

e)

adresa místa trvalého pobytu,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3)

Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,

d)

státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

e)

druh a adresa místa pobytu,

f)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(4)

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 5

Rozpočet a účetnictví Fondu

(1)

Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh svého rozpočtu, který předkládá vládě ministr vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.2a

(2)

Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci tohoto období.

(3)

Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k rozvahovému dni účetní závěrku, kterou spolu s výroční zprávou o činnosti Fondu předkládá ministr vládě a vláda je předkládá do 31. března běžného kalendářního roku ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Účetní závěrka Fondu sestavená k rozvahovému dni musí být před jejím předložením vládě ověřena auditorem.

(4)

Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(5)

Fond ve svém účetnictví vede odděleně náklady spojené se správou Fondu a v tom samostatně odměny členů výboru a dozorčí rady Fondu. Takto jsou tyto výdaje jako samostatné položky uvedeny i v rámci rozpočtu Fondu na příslušný rok.

(6)

Výbor Fondu může na návrh ředitele Fondu schválit v průběhu kalendářního roku nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu, nepřesáhnou-li tyto přesuny v souhrnu za daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem Fondu na příslušný kalendářní rok. Další nebo vyšší přesuny schvaluje v případě naléhavé potřeby na návrh ministra výbor Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti patří regionální rozvoj.

§ 6

Orgány Fondu

(1)

Orgány Fondu jsou výbor Fondu (dále jen „výbor“), dozorčí rada Fondu (dále jen „dozorčí rada“) a ředitel Fondu (dále jen „ředitel“).

(2)

Výbor má 7 členů a skládá se ze 4 zástupců ministerstva, zástupce Ministerstva financí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce územně samosprávných celků. Předsedou výboru je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Člen výboru může být odvolán

a)

porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,

b)

byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,

c)

nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,

d)

v dalších odůvodněných případech.

(3)

Předseda výboru řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který schvaluje výbor usnesením.

(4)

Výbor jedná o věcech, které jsou předmětem činnosti Fondu, a předkládá ministrovi

a)

návrh rozpočtu Fondu,

b)

účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni a výroční zprávu o činnosti Fondu za příslušný kalendářní rok,

c)

návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu.

(5)

Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel je jmenován ministrem. Ředitel zejména

a)

provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem,

b)

řídí činnost Fondu a práci zaměstnanců Fondu.

(6)

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů a schvaluje účetní závěrku Fondu. Dozorčí rada má 5 členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Člen dozorčí rady může být odvolán

a)

porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,

b)

byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,

c)

nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,

d)

v dalších odůvodněných případech.

(7)

Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně 3 členové dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením.

(8)

O závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu dozorčí rada neprodleně informuje ministra.

§ 7

Střet zájmů

(1)

Výkon funkce člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele, se základním pracovněprávním vztahem vůči Fondu a s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z Fondu.

(2)

Člen orgánu Fondu a zaměstnanci Fondu se nesmějí účastnit na podnikání fyzických a právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z majetku Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z majetku Fondu, ani nesmějí být výdělečně činní v základním pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo v jiném obdobném vztahu u těchto fyzických a právnických osob.

(3)

Ministerstvo nebo Fond jsou oprávněny požadovat, aby osoba vydala prospěch, pokud jej získala v souvislosti s porušením povinností podle odstavce 1 nebo 2. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

§ 8

(1)

Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z důvodu výkonu veřejné funkce podle § 201 zákoníku práce. Členům výboru a členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.

(2)

Výši odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Fondu stanoví vláda usnesením.

§ 9

(1)

Vláda stanoví nařízením podmínky použití peněžních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení podpor. V oblasti bydlení podpory cílí zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.

(2)

Podmínky použití peněžních prostředků ve formě úvěru obsahují alespoň

a)

účel úvěru,

b)

stanovení okruhu příjemců úvěru,

c)

výši úvěru nebo pravidla pro její stanovení,

d)

výši úrokové sazby nebo pravidla pro její stanovení,

e)

podmínky poskytnutí a použití úvěru,

f)

náležitosti žádosti o úvěr,

g)

způsob zajištění úvěru a

h)

dobu splatnosti úvěru.

(3)

Podmínky použití peněžních prostředků ve formě dotace obsahují alespoň

a)

účel dotace, nebo účel úvěru, na jehož úroky je dotace poskytována,

b)

stanovení okruhu příjemců dotace,

c)

výši dotace nebo pravidla pro její stanovení,

d)

podmínky poskytnutí a použití dotace a

e)

náležitosti žádosti o dotaci.

(4)

Podmínky ručení obsahují alespoň

a)

účel úvěru, který je ručením zajištěn,

b)

stanovení okruhu příjemců úvěru, jejichž úvěr může být zajištěn,

c)

rozsah ručení nebo pravidla pro jeho stanovení,

d)

způsob zajištění závazků příjemce podle písmene b) vůči Fondu a

e)

náležitosti žádosti o zajištění úvěru ručením.

§ 9a

Poskytování peněžních prostředků

(1)

Fond oznámí lhůtu pro příjem žádostí nebo den zveřejnění výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace, úvěru nebo ručení na svých internetových stránkách. Oznámení lhůty pro příjem žádostí nebo výzva musí být přístupné po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel musí splnit.

(2)

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo,

b)

název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li žadatel právnickou osobou, a identifikaci osob

1.

jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako statutární orgán, nebo jednají na základě plné moci,

2.

s podílem v této právnické osobě,

3.

v nichž má podíl, a výši tohoto podílu,

c)

požadovanou výši podpory,

d)

účel, na který chce žadatel požadované prostředky použít,

e)

lhůtu, v níž má být účelu podle písmene d) dosaženo,

f)

určení výzvy nebo nařízení vlády, na jejichž základě je žádost podávána,

g)

další údaje nutné pro posouzení žádosti Fondem.

(3)

Pokud Fond na základě žádosti o dotaci, úvěr nebo ručení neuzavře s žadatelem smlouvu podle § 3 odst. 5, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu písemně důvody, které k neuzavření smlouvy vedly.

(4)

Smlouva o poskytnutí prostředků podle § 3 odst. 5 obsahuje alespoň v případě

a)

úvěru podmínky čerpání, použití a splatnosti úvěru a zajištění závazků příjemce úvěru vůči Fondu,

b)

dotace podmínky čerpání a použití dotace,

c)

ručení podmínky splatnosti pohledávky Fondu vzniklé na základě plnění z ručení a zajištění závazků příjemce ručení vůči Fondu.

§ 9b

Kontrola

Fond je oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků Fondu podle zákona o finanční kontrole.

§ 10

Vláda jmenuje členy výboru a Poslanecká sněmovna zvolí členy dozorčí rady tak, aby tyto orgány Fondu mohly být ustaveny nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

zrušena (§ 11)

§ 11

(1)

Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona9, a to v rozsahu

a)

jméno a příjmení či název příjemce,

b)

identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,

c)

obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,

d)

výše poskytnutých prostředků nebo záruk a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,

e)

účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,

f)

datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků,

g)

informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení, krácení nebo vrácení finančních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.

(2)

Informace podle odstacve 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků, a v případě informace podle odstavce 1 písm. g) do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3)

Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.

Část třetí

Účinnost (§ 12)

§ 12

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. II zákona č. 261/2021 Sb.1.2.2022
Čl. II. zákona 113/2020 Sb.1.6.2020
Čl. II zákona č. 61/2005 Sb.8.2.2005


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.

§ 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

2a

§ 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

2b

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.

7

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

8

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

9

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.