Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

220/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 256/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

zákonem č. 364/2000 Sb.

1.1.2005

účinnost změněna zákonem č. 428/2003 Sb. a zákonem č. 376/2004 Sb.

Více...

220

 

ZÁKON

ze dne 27. června 2000

o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

1.

§ 21a zní:

§ 21a

 

(1) Za stát před soudem vystupuje organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu.

(2) Před soudem jménem státu jedná vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec této anebo jiné organizační složky státu.

(3) Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.“.

 

2.

V § 85 odst. 4 se za slova „je okresní soud,“ vkládají slova „v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, a nelze-li takto místně příslušný soud určit, soud,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona,

kterým se doplňuje občanský zákoník

a upravují některé další majetkové vztahy (čl. 2)

Čl. II

V zákoně č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách převodu majetku

státu na jiné osoby (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se za slova „jiné státní organizace“ vkládají slova „(dále jen „podnik“)“.

 

2.

V § 1 odst. 1 se slova „nebo majetku státu v užívání organizací, jejichž zřizovatelem jsou obce (dále jen „podnik“), nebo který je ve správě Pozemkového fondu České republiky, včetně jejich majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na tomto podnikání“ nahrazují slovy „nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky, jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob“․

 

3.

V § 5 se vkládá odstavec 1, který zní:

(1) O výběru majetku a majetkových účastí státu na podnikání právnických osob vhodných k privatizaci rozhoduje vláda České republiky (dále jen „vláda“).“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

 

4.

V § 9 odstavec 1 zní:

(1) Orgán státní správy republiky, který vykonává práva státu týkající se majetkové účasti na podnikání právnických osob, odpovídá za vypracování návrhu privatizačního projektu těchto účastí ve lhůtě stanovené vládou a předkládá je ministerstvu.“.

 

5.

V § 11 odst. 5 se slova „a obce“ zrušují.

 

6.

V § 45 odstavec 1 zní:

(1) S majetkem státu a majetkovými účastmi státu na podnikání právnických osob, vybranými k privatizaci, se nakládá pouze podle tohoto zákona. Pokud byl na takový majetek předložen privatizační projekt, nelze k němu zřídit zástavní právo.“.

 

7.

V § 45 se dosavadní odstavce 2, 5, 6 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 12) a 15) zrušují.

 

8.

V § 45 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 2.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Věci ve vlastnictví státu, k nimž podle § 57 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zaniklo dnem 1. ledna 2001 právo hospodaření vykonávané dosud státními organizacemi, u kterých byla funkce zakladatele a pravomoc tyto organizace zřizovat, řídit a zrušovat přenesena podle zvláštních právních předpisů na příslušná zastupitelstva obcí, se považují za majetek podle § 1 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. Pokud byl tento majetek vybrán jako vhodný k privatizaci, organizační složka státu příslušná hospodařit s tímto majetkem plní přiměřeně povinnosti zakladatele, popřípadě podniku podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o katastru nemovitostí

České republiky (čl. 5-6)

Čl. V

zrušen

Čl. VI

Přechodné ustanovení

1.

Pokud bylo k věcem, popřípadě bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví státu, evidovaným v katastru, dosud zapsáno právo hospodaření19) nebo prozatímní správa,20) bude k nim nadále zapsána příslušnost organizační složky státu nebo státní organizace hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2.

Pokud byla k věcem, bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví státu, evidovaným v katastru, dosud zapsána správa vykonávaná Fondem dětí a mládeže,21) zapíše se k nim příslušnost této státní organizace hospodařit s majetkem státu podle zákona uvedeného v bodu 1 na základě jejího ohlášení.

3.

Pokud bylo k věcem, bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví státu, evidovaným v katastru, dosud zapsáno právo hospodaření19) a toto právo zaniká podle zákona uvedeného v bodu 1,22) zapíše se k nim příslušnost organizační složky státu hospodařit s majetkem státu podle zákona uvedeného v bodu 1 na základě jejího ohlášení.

__________

19) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.

Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.

Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku, ve znění zákona č. 539/1992 Sb.

21) Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb.

22) § 57 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 5 se slova „právnická nebo fyzická osoba nebo její součást a státní orgán“ nahrazují slovy „právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba“.

 

2.

V § 2 odst. 7 se za slova „právnická osoba“ vkládají slova „ , organizační složka státu“.

 

3.

V § 22 odst. 4 se za slova „Právnické osoby“ vkládají slova „a organizační složky státu“.

 

4.

V § 22 odst. 5 se za slova „právnickou osobu“ vkládají slova „a organizační složku státu“.

 

5.

V § 22 odst. 7 se za slova „právnické osobě“ vkládají slova „ , organizační složce státu“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně (čl. 8)

Čl. VIII

V § 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, se slova „vykonává právo hospodaření“ zrušují.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o resortních, oborových,

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (čl. 9)

Čl. IX

V § 11 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, se slova „vykonává právo hospodaření“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o Kanceláři prezidenta republiky (čl. 10)

Čl. X

V § 1 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se věta druhá zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o Akademii věd České republiky (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, se mění takto:

1.

V § 1 se věta druhá zrušuje.

 

2.

V § 3 odst. 2 se slova „jako taková zřizuje pracoviště jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace“ nahrazují slovy „zřizuje pracoviště jako příspěvkové organizace“.

 

3.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Předseda jedná ve všech věcech týkajících se Akademie.“.

 

4.

V § 10 odst. 4 se slova „jednat ve vymezených oblastech jménem Akademie“ nahrazují slovy „ve vymezených oblastech“.

 

5.

V § 12 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

 

6.

V § 13 se na konci písmene g) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „za tím účelem může s těmito institucemi uzavírat smlouvy o sdružení.“.

 

7.

V § 17 se slova „jinou rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací“ nahrazují slovy „jiným pracovištěm“.

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o kolektivním vyjednávání (čl. 14)

Čl. XIV

V § 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 17) a 18) zní:

(2) Zaměstnavatelskou organizací podle odstavce 1 písm. b) se rozumí též stát, za který jedná organizační složka státu;17) uzavírat kolektivní smlouvu může vedoucí organizační složky státu nebo jiný oprávněný zástupce.18)

__________

17)

§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

§ 8b zákoníku práce.

18)

§ 9a zákoníku práce.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

2.

V § 120c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 67a) zní:

(2) Pro účely tohoto zákona má organizační složka státu67a) stejné postavení jako právnická osoba.

__________

67a)

§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 17)

Čl. XVII

V § 23b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 65a) zní:

(2) Pro účely tohoto zákona má organizační složka státu65a) stejné právní postavení jako právnická osoba.

__________

65a)

§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (čl. 18)

Čl. XVIII

V § 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí: „jakož i organizační složka státu.1a)

__________

1a)

§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 19)

Čl. XIX

V § 11 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 16a) znějí: „jakož i organizační složka státu.16a)

__________

16a)

§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Kontrolu v rozsahu podle odstavce 1 vykonává Úřad, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, u

a)

organizačních složek státu,

b)

právnických a fyzických osob.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.

 

2.

V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

předmět a cíle kontroly a označení kontrolovaného orgánu, organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby (dále jen „kontrolovaná osoba“),“.

 

3.

V § 33 odstavec 2 zní:

(2) Hospodaření Úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly Úřadu kontroluje Poslanecká sněmovna nebo orgán, který si pro tento účel zřídila nebo který tímto úkolem pověřila.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky

ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby

a o Fondu národního majetku České republiky (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 104/2000 Sb. a zákona č. 211/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 se ve větě prvé i druhé slova „a obce“ zrušují.

 

2.

V § 2 odst. 2 se slova „a obce“ zrušují.

 

3.

V § 5 odst. 5 se slova „a obce“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o státním podniku (čl. 22)

Čl. XXII

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 5 se věta druhá a věta čtvrtá zrušují.

 

2.

V § 16 odstavec 2 zní:

(2) Podnik založený podle tohoto zákona vykonává při hospodaření s majetkem státu práva vlastníka podle zvláštních právních předpisů.“.

 

3.

V § 16 odstavec 3 zní:

(3) Právní úkony vztahující se k majetku učiněné podnikem bez schválení zakladatele předepsaného tímto zákonem jsou neplatné od samého počátku. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud podmiňují platnost právního úkonu povolením výjimky, schválením nebo předchozím souhlasem vlády anebo určeného ministerstva.“.

 

4.

V § 16 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Podnik může k majetku zřídit zástavní právo pouze se schválením zakladatele.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

5.

V § 17 odstavec 2 zní:

(2) S určeným majetkem může podnik nakládat pouze se schválením zakladatele.“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

zrušena (čl. 23)

Čl. XXIII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

ÚČINNOST (čl. 24)

Čl. XXIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.