Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

249/2000 Sb. znění účinné od 9. 8. 2000

249

 

ZÁKON

ze dne 30. června 2000,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních

souvisejících se zákazem chemických zbraní (čl. 1)

Čl.I

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“), které“ nahrazují slovy „Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“), který“․

2.

V § 4 odst. 1, § 12 odst. 3, § 17 odst. 3, § 18 odst. 3 a 5, § 19 odst. 1, § 20 odst. 1, § 26 odst. 1, § 27 a § 35 odst. 2 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

3.

V § 4 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 3 a 4, § 13 odst. 1 a 2, § 14 odst. 2, § 15 odst. 1 a 2, § 18 odst. 4, § 20 odst. 1, § 29 odst. 4, § 30, § 32 odst. 1, 2 a 3, § 33 a § 35 odst. 5 a 7 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

4.

V § 8 odst. 1 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“.

5.

V § 14 odst. 1 písm. c) a § 31 větě první se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a v § 31 větě druhé se slova „ministrem průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy „předsedou Úřadu“.

ČÁST DRUHÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (čl. 2)

Čl. II

1.

Dosavadní právní předpisy, vydané k provedení zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a licence a jiná rozhodnutí, vydaná na základě tohoto zákona, se považují za právní předpisy, licence a jiná rozhodnutí vydaná podle zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona.

2.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 158/2000 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní u oboru živnosti „Poskytování tělovýchovných služeb***)“ se ve sloupci 1 za slovo „tělovýchovných“ vkládají slova „a sportovních“ a ve sloupci 2 na konci se doplňují slova „nebo osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pořádaného institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

2.

V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní u oboru živnosti „Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici“ se ve sloupci 1 za slovo „tělovýchovných“ vkládají slova „a sportovních“ a ve sloupci 2 na konci se doplňují slova „nebo osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pořádaného institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl.IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.