Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

256/2000 Sb. znění účinné od 1. 11. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 382/2022 Sb.

1.11.2023

zákonem č. 382/2022 Sb.

1.1.2023

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

Více...

256

 

ZÁKON

ze dne 14. července 2000

o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů

(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Státní zemědělský intervenční fond (§ 1-15)

§ 1

(1)

Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond je správním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo“).1

(2)

Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

a)

rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,

b)

provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,

c)

prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,

d)

provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,

e)

zrušeno

f)

zrušeno

g)

zrušeno

h)

rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,

i)

provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,3

j)

zrušeno

k)

provádí další opatření a intervence (dále jen „opatření“) podle § 2a zákona o zemědělství,

l)

provádí podle § 2c zákona o zemědělství Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (dále jen „Program rozvoje venkova“) a Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie48 (dále jen „Strategický plán“),

m)

provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropské unie v oblasti společných organizací trhů a strukturálních opatření,

n)

provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání  organizací producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně mezinárodních,  organizací meziodvětvových organizací a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

o)

zrušeno

p)

zrušeno

q)

provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropské unie ,

r)

provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských výrobků nebo výroby potravin, popřípadě s reprezentativním výběrem trhů a tržních dnů, producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropské unie v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,

s)

vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu Evropské unie,

t)

zrušeno

u)

provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu,

v)

provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin,

w)

provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond11, Evropský námořní a rybářský fond a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond49 podle § 2ca zákona o zemědělství,

x)

aktualizuje evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství a

z)

rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace podle § 2d zákona o zemědělství financované výhradně z národních zdrojů.

(3)

Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit nařízením12.

(4)

Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení a informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2, na formulářích vydaných Fondem.

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

Povinnosti Fondu

(1)

Fond je povinen

a)

předkládat prostřednictvím ministerstva vládě ve stanovených termínech rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok,

b)

předkládat prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávy o činnosti Fondu a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem,

c)

na požádání ministerstva nebo vlády předkládat dílčí zprávu o činnosti Fondu a předkládat ministerstvu soupisy osob, které nemají řádně vyrovnány závazky vůči Fondu, včetně druhu a výše jejich závazku.

(2)

Fond je povinen v rámci provádění činností podle § 1 odst. 2 předkládat příslušným orgánům Evropské unie ve stanovených termínech zprávy a finanční výkazy stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie.

(3)

Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

§ 5

zrušen

§ 6

Dotace Fondu ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schvaluje současně s návrhem státního rozpočtu České republiky

a)

dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na provádění činností podle § 1 odst. 2,

b)

dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na krytí správních výdajů Fondu.

§ 6a

Finanční zdroje Fondu

(1)

Finančními zdroji Fondu jsou

a)

dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2 poskytnutá na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu43,

b)

dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2, poskytnutá jako ostatní prostředky43,

c)

dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem,

d)

příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem,

e)

podpory poskytnuté Evropskou unií nebo jiným zahraničním subjektem,

f)

úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů a pokuty s odvodem do Evropské unie,

g)

prostředky z Národního fondu13 ,

h)

prostředky poskytnuté Ministerstvem financí na provádění činností podle § 1 odst. 2,

i)

smluvní pokuty, pokuty, pořádkové pokuty, správní poplatky, náhrady nákladů řízení, pojistná plnění a jiné příjmy,

j)

vrácené dotace a penále.

(2)

Fond vede na 3 samostatných účtech finanční zdroje podle odstavce 1

a)

písm. a), b), d), f), h) a j),

b)

písm. c) a i) a

c)

písm. e) a g).

(3)

Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění činností podle § 1 odst. 2, mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. d), úvěry, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů a pokuty s odvodem do Evropské unie podle odstavce 1 písm. f), prostředky poskytnuté Ministerstvem financí podle odstavce 1 písm. h) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. j).

(4)

Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na krytí správních výdajů Fondu a nákladů spojených s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem podle odstavce 1 písm. c), mohou být pro tyto účely použity příjmy ze smluvních pokut, pokut, pořádkových pokut, správních poplatků, náhrad nákladů řízení, pojistných plnění a jiných příjmů podle odstavce 1 písm. i).

(5)

Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), b), d), f), h) a j) se převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c), e) a i) se převádějí do následujícího kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu.

(6)

Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky podle odstavce 2 účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje podle odstavce 1 písm. c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.

(7)

Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících s prováděním činností podle § 1 odst. 2 a jejich proplacením z rozpočtu Evropské unie využít se souhlasem ministerstva úvěr.

§ 6b

Hospodaření Fondu

(1)

Fondu přísluší hospodaření s majetkem České republiky podle zvláštního právního předpisu.14

(2)

Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků a potravin. O nakládání s majetkem, s nímž Fondu přísluší hospodařit, rozhoduje generální ředitel Fondu v souladu se statutem Fondu.

(3)

Fond může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, s výjimkou případů, kdy Fond nabývá cenné papíry převodem výlučně od organizačních složek státu a státních organizací příslušných hospodařit s majetkem státu14 a od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika.

(4)

Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 zajistí oddělené potvrzování plateb, provádění plateb a účtování plateb podle zvláštního právního předpisu.15

(5)

Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.

§ 6c

Rozpočet Fondu

Fond sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu na základě částek oznámených ministerstvem podle zákona o rozpočtových pravidlech44 a předkládá jej prostřednictvím ministerstva vládě . Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně.

§ 7

Orgány Fondu

(1)

Orgány Fondu tvoří generální ředitel Fondu (dále jen "generální ředitel ") a dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada").

(2)

Podrobnosti o činnosti Fondu, o organizačním uspořádání a o jeho součinnosti s ministerstvem stanoví statut Fondu, který schvaluje ministr zemědělství. Organizační uspořádání Fondu vychází z příslušných právních předpisů Evropské unie.15

(3)

Členové dozorčí rady, generální ředitel a zaměstnanci Fondu a osoby podle § 12a odst. 4 jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli; tím není dotčena povinnost Fondu poskytovat třetím osobám informace o tom, komu, v jaké výši a k jakému účelu byla podpora poskytnuta.

(4)

Fond je povinen požadovat, aby osoba, která porušila povinnost podle odstavce 3, vydala majetkový prospěch, který tímto jednáním získala, nebo aby převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.

(5)

Členům dozorčí rady, kteří nejsou členy tohoto orgánu z titulu své funkce ve státní správě nebo v zákonodárných sborech, přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.17

(6)

Výše platu zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem.18

(7)

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

Generální ředitel a jeho zástupce

(1)

Statutárním orgánem Fondu je generální ředitel. Generální ředitel řídí činnost Fondu a rozhoduje ve všech věcech, které nenáleží do působnosti dozorčí rady.

(2)

Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím v dozorčí radě.

(3)

Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele se řídí zákonem o státní službě a přiměřeně se použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.

(4)

Generální ředitel zastupuje Fond navenek a jedná jeho jménem.

(5)

Generální ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti v řízení Fondu. Je-li generální ředitel Fondu odvolán nebo vzdá-li se své funkce, vykonává jeho pravomoci v plném rozsahu jeho zástupce, a to do doby jmenování nového generálního ředitele Fondu.

§ 9a

Působnost ministerstva

Do působnosti ministerstva patří

a)

rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b)

schvalovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej vládě,

c)

schvalovat výši úvěru podle § 6a odst. 7,

d)

rozhodovat o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti zaplatit penále z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

e)

kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s prostředky veřejné finanční podpory postupem podle zákona o finanční kontrole19,

f)

provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Fondu podle zákona o finanční kontrole19.

§ 10

Dozorčí rada

(1)

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada při své činnosti

a)

kontroluje naplňování poslání Fondu a dohlíží na hospodaření Fondu,

b)

schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu a k výroční zprávě Fondu.

(2)

Dozorčí rada je pětičlenná. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady je senátor. Předsedu dozorčí rady a další 3 členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Místopředsedu dozorčí rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky. Výši odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady stanoví statut Fondu.

(3)

Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové dozorčí rady funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. V případě, že v průběhu funkčního období v dozorčí radě předsedovi dozorčí rady zanikne mandát poslance20 nebo místopředsedovi dozorčí rady mandát senátora,20 vykonávají funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.

(4)

Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Fondu .

(5)

Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže o její svolání požádají nejméně 3 členové dozorčí rady.

§ 11

Dotace

(1)

Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství, nařízeními vlády vydanými k jejich provedení, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících financování společné zemědělské politiky21a pravidly vydanými ministerstvem k jejich provedení .

(2)

Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3)

Dotace na opatření, jehož součástí je vypracování a předložení projektu žadatelem o dotaci, poskytuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace, která obsahuje

a)

identifikační údaje žadatele,

b)

identifikační údaje Fondu,

c)

poskytovanou částku,

d)

účel, na který je poskytovaná částka určena,

e)

lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,

f)

další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit,

g)

datum uzavření dohody.

(4)

Na uzavření dohody o poskytnutí dotace podle odstavce 3 není právní nárok. Pokud Fond žádosti o dotaci před datem uzavření dohody podle odstavce 3 nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. Proti tomuto sdělení se nelze odvolat. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu. V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší. Na postup ministerstva při vydání usnesení podle předchozí věty se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu o přezkumném řízení.

(5)

Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let nebo v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie21 uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace. V případech dotací podmíněných přijetím víceletých podmínek žadatelem o dotaci tato lhůta běží od ukončení těchto víceletých podmínek.

(6)

Informační systém Fondu jako platební agentury podle přímo použitelného předpisu Evropské unie15 je informačním systémem veřejné správy a jeho správcem je Fond. Informační systém Fondu se využívá pro informační zabezpečení činností a procesů souvisejících především s

a)

schvalováním a kontrolou správnosti plateb dotací,

b)

prováděním plateb dotací,

c)

zaúčtováním plateb dotací,

d)

doručením žádostí o poskytnutí dotace a

e)

doručením rozhodnutí v řízení o poskytnutí dotace, žádostí o platbu, změnových hlášení, předběžných výsledků administrativních kontrol, informací a předběžných výsledků v rámci systému monitorování ploch a dalších obdobných dokumentů v rámci provádění činností podle § 1 odst. 2.

(7)

Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím informačního systému Fondu nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

(8)

Dokument podle odstavce 6 písm. e) se považuje za doručený okamžikem, kdy se do informačního systému Fondu přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci informačního systému přístup k dokumentu. Nepřihlásí-li se do informačního systému Fondu žadatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do informačního systému, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

§ 11a

Vrácení dotace a penále

(1)

V případě neoprávněné platby dotace kryté zcela nebo zčásti prostředky z rozpočtu Evropské unie postupuje Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22 a podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.

(2)

V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů postupuje Fond podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.

(3)

Lhůta pro vrácení dotace činí 60 dnů od doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace.

(4)

V případě, kdy příjemce dotace nedodrží lhůtu stanovenou pro její vrácení, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky dotace, kterou je povinen vrátit, nejvýše do výše této částky23. Fond zahájí řízení o povinnosti podle věty předchozí do 4 let ode dne vrácení neoprávněné platby dotace nebo jejího započtení podle odstavce 10, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy penále dosáhlo částky dotace, kterou je příjemce povinen vrátit. V případě uzavření dohody o splátkách Fond sjedná s příjemcem dotace úrok z prodlení a další podmínky podle zvláštního právního předpisu14; po dobu účinnosti dohody o splátkách se příjemci dotace neúčtuje penále.

(5)

V případě neoprávněné platby dotace podle odstavce 1 Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje jednotlivě částku 2 500 Kč nebo pokud výše penále, které je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje jednotlivě částku 1 000 Kč.

(6)

V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje jednotlivě částku 2 500 Kč nebo pokud výše penále, které je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje jednotlivě částku 1 000 Kč.

(7)

Řízení o vrácení dotace podle odstavců 1 a 2 a řízení o povinnosti zaplatit penále podle odstavce 4 se ukončí rozhodnutím vydaným Fondem; vrácení dotace a zaplacení penále vymáhá Fond.

(8)

V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu a na zadržení těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 7 nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech25 vykonávají finanční úřady.

(9)

Při rozhodování o vrácení dotace a o povinnosti zaplatit penále podle odstavců 1 až 7 má Fond postavení orgánu veřejné správy; zákon o rozpočtových pravidlech se nepoužije.

(10)

Nesplní-li příjemce dotace povinnost vrátit neoprávněnou platbu dotace podle odstavců 1 a 2 nebo povinnost zaplatit penále podle odstavce 4, Fond započítá neoprávněnou platbu dotace a penále do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.

§ 11b

Jednotná žádost

(1)

Jednotná žádost o poskytnutí dotace financované alespoň částečně z rozpočtu Evropské unie (dále jen „jednotná žádost“) zahrnuje přímé podpory a některé dotace rozvoje venkova, a to pro hromadná opatření nárokového charakteru.

(2)

Jednotnou žádost, její přílohu a změny a případně další související doklad lze podat výhradně prostřednictvím informačního systému Fondu podle § 11 odst. 6; jsou-li podány jiným způsobem, Fond k nim nepřihlíží.

(3)

Obsah jednotné žádosti je upraven podle jednotlivého druhu dotace prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3, který upravuje rovněž její přílohu, kterou je žadatel povinen k jednotné žádosti přiložit a případně další související doklad.

(4)

Vláda nařízením podle § 1 odst. 3 stanoví termín pro podání jednotné žádosti, který se vztahuje rovněž na její přílohu, která je její nedílnou součástí, a termín pro další související doklad. Žadatel může podat pouze jednu jednotnou žádost pro příslušný kalendářní rok.

(5)

Podání jednotné žádosti po uplynutí termínu stanoveného podle odstavce 4 má za následek snížení částek, na které by měl žadatel nárok, kdyby žádost podal ve stanovené lhůtě, o 1 % za každý pracovní den. Přesáhne-li prodlení žadatele s podáním jednotné žádosti 25 kalendářních dnů, Fond řízení o žádosti zastaví.

(6)

Žadatel je povinen v jednotné žádosti uvést veškeré jím užívané díly půdních bloků.

§ 11c

Změny jednotné žádosti a dispozice s ní

(1)

Po podání jednotné žádosti Fondu může žadatel doplnit nový díl půdního bloku nebo nové hospodářské zvíře nebo nové hospodářství do jednotné žádosti pouze do termínu stanoveného podle § 11b odst. 4, přičemž § 11b odst. 5 platí obdobně.

(2)

Žadatel může jednotnou žádost změnit nebo částečně nebo zcela vzít zpět nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení předběžných výsledků administrativní kontroly nebo předběžných výsledků kontroly prostřednictvím systému monitorování plochy podle § 11 odst. 6 písm. e), s výjimkou případu podle odstavce 3.

(3)

Pokud Fond žadateli oznámil svůj úmysl provést u něj kontrolu na místě a tato kontrola odhalí nesrovnalost, nelze jednotnou žádost změnit nebo vzít zpět, pokud jde o ty části jednotné žádosti, jichž se nesrovnalost týká.

§ 11d

Odstranění vad jednotné žádosti a doložení dalších podkladů

(1)

Fond nevyzývá žadatele k dodatečnému dokládání přílohy jednotné žádosti, která je její nedílnou součástí a je uvedena v prováděcím právním předpise vydaným podle § 1 odst. 3. Pokud žadatel přílohu nedoručí do termínu podle § 11b odst. 5, Fond řízení o žádosti zastaví.

(2)

Fond nevyzývá žadatele k dodatečnému dokládání dalšího souvisejícího dokladu k jednotné žádosti uvedeného v prováděcím právním předpise vydaným podle § 1 odst. 3. Pokud žadatel další související doklad nedoručí do termínu podle § 11b odst. 4, Fond žádost zamítne.

§ 11e

Doručování rozhodnutí a dalších písemností Fondem

(1)

Fond doručuje písemnost elektronicky.

(2)

Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, Fond doručuje písemnost elektronicky podle jiného právního předpisu50; v ostatních případech doručuje písemnost prostřednictvím informačního systému Fondu, přičemž v těchto případech pro doručování platí § 11 odst. 8.

§ 11f

Účastník řízení a vedení řízení

(1)

Účastníkem řízení o poskytnutí dotace na základě jednotné žádosti je pouze žadatel o dotaci.

(2)

V řízení o poskytnutí dotace na základě jednotné žádosti se

a)

nedává účastníkovi řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,

b)

účastník řízení nevyrozumívá o provádění důkazů mimo ústní jednání,

c)

nečiní do spisu záznam o provedení důkazu listinou nebo

d)

nevydává usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě.

§ 11g

Změna žadatele

(1)

Jestliže žadatel po podání jednotné žádosti převede nebo propachtuje zemědělský závod nebo jeho pobočku nebo část závodu (dále jen „převod“) před splněním všech podmínek pro poskytnutí dotace, dotace se poskytne nabyvateli, pokud

a)

nabyvatel oznámí převod Fondu na jím vydaném formuláři a požádá o vyplacení dotace,

b)

nabyvatel se zaváže k dodržování podmínek podpory, včetně pravidel podmíněnosti a k převzetí víceletých podmínek, k jejichž dodržování se zavázal převodce,

c)

nabyvatel předloží příslušné doklady prokazující převod a

d)

převáděný zemědělský závod nebo jeho pobočka nebo část závodu splňuje všechny podmínky pro poskytnutí dotace.

(2)

Veškerá práva a povinnosti v souvislosti s jednotnou žádostí přecházejí na nabyvatele.

(3)

V případě, že je dotace poskytnuta nabyvateli, nelze dotaci poskytnout převodci.

§ 11h

Lhůta pro vydání rozhodnutí

Rozhodnutí o dotaci vydá Fond do 30 dnů po ověření splnění podmínek pro poskytnutí dotace.

§ 11i

Vyšší moc a mimořádná okolnost

(1)

Je-li nesplnění podmínky pro poskytnutí dotace stanovené v prováděcím právním předpise vydaném podle § 1 odst. 3 způsobeno v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádné okolnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, neztrácí žadatel nárok na dotaci, bylo-li ji možné poskytnout v době, kdy k zásahu vyšší moci nebo k mimořádné okolnosti ještě nedošlo.

(2)

Je-li zásahem vyšší moci nebo mimořádnou okolností dotčena podmíněnost podle zákona o zemědělství, nelze uložit odpovídající sankci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(3)

Případ vyšší moci nebo mimořádné okolnosti žadatel oznámí Fondu prostřednictvím informačního systému Fondu spolu s doložením tohoto případu, a to do 15 dnů od dne, kdy byl schopen tak učinit.

(4)

Fond nepřihlíží k oznámení případu vyšší moci nebo mimořádné okolnosti, pokud toto oznámení žadatel učiní až poté, kdy jej Fond informoval o nesrovnalosti v jednotné žádosti nebo již žadateli oznámil svůj úmysl provést u něj kontrolu na místě a tato kontrola odhalí nesrovnalost.

§ 11ia

Podnikatelské seskupení

(1)

Pokud se žadatel o dotaci účastní podnikatelského seskupení51, uvede v jednotné žádosti i informace nezbytné pro identifikaci tohoto podnikatelského seskupení51.

(2)

Pravdivost a úplnost informací uvedených v jednotné žádosti podle odstavce 1 ověřuje Fond s použitím dostupných zdrojů, přičemž ve vztahu k žadateli o dotaci v případě pochybností o pravdivosti nebo úplnosti těchto informací postupuje v řízení o jeho žádosti podle správního řádu.

§ 11ib

Neoprávněná výhoda

(1)

Fond v řízení o jednotné žádosti a rozhodování o ní postupuje tak, aby se žádná z výhod stanovená v právním předpise Evropské unie nebo ve zvláštním právním předpise neposkytla takové osobě, u které zjistí, že podmínky nezbytné pro získání těchto výhod byly vytvořeny uměle52 v rozporu s těmito předpisy za účelem získání takových výhod (dále jen „neoprávněná výhoda“).

(2)

Pokud Fond v řízení podle odstavce 1 zjistí, že byla vytvořena neoprávněná výhoda, neposkytne dotaci nebo její část, na kterou se taková neoprávněná výhoda vztahuje.

(3)

Zjistí-li Fond až dodatečně po proběhlém řízení o jednotné žádosti, že byla vyplacena dotace nebo její část, i když byla ve vztahu k ní vytvořena neoprávněná výhoda, považuje se taková platba za neoprávněnou, a to v rozsahu odpovídajícím neoprávněné výhodě, a Fond postupuje podle § 11a obdobně.

§ 11ic

Žádost o dotaci

(1)

Ustanovení § 11b odst. 3 a 4, § 11c odst. 3, § 11e až 11ib se pro řízení o žádosti o dotaci použije obdobně.

(2)

Pro řízení o dotace podle § 11l odst. 1 písm. c) až e) se vedle ustanovení podle odstavce 1 použije obdobně také ustanovení § 11c odst. 1 a § 11d.

(3)

Ustanovení § 11b odst. 2 se použije obdobně pro

a)

žádost a přílohy v řízení o žádosti o dotaci na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol,

b)

řízení o žádosti o dotaci na restrukturalizaci a přeměnu vinic a žádosti o dotaci na investice v rámci opatření v odvětví vína a

c)

žádost o dotaci na opatření v odvětví produktů včelařství.

(4)

Ustanovení § 11c odst. 3 se nepoužije pro řízení o žádosti o dotaci na restrukturalizaci a přeměnu vinic a žádosti o dotaci na investice v rámci opatření v odvětví vína.

(5)

Ustanovení § 11i odst. 3 se nepoužije pro řízení v oblasti společné organizace trhů.

(6)

Ustanovení § 11e se nepoužije pro řízení o opatření předčasné ukončení zemědělské činnosti.

(7)

Ustanovení § 11b až 11d a § 11g až 11ia se nepoužije na dotace na opatření podle § 11 odst. 3 a na dotace podle § 2d zákona o zemědělství financované výhradně z národních zdrojů.

§ 11id

Zastavení řízení o žádosti o dotaci

Fond usnesením řízení o žádosti o dotaci zastaví, jestliže žádost

a)

byla podána po lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3, nebo

b)

trpí vadami a tento zákon nebo prováděcí právní předpis vydaný podle § 1 odst. 3 nepřipouští možnost jejich odstranění.

§ 11j

Povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie

Osoby, na které se vztahují opatření podle § 1 odst. 2, jsou povinny dodržovat povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie.

§ 11k

Nedodržení podmínek uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů

(1)

Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů podle § 1 odst. 2 písm. n) neplní podmínky pro uznání nebo poruší pravidla stanovená pro jejich činnost, s výjimkou podle odstavce 3, vyzve Fond organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů k nápravě a odstranění vad, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Do okamžiku přijetí nápravných opatření a odstranění vad Fond pozastaví organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů platby.

(2)

V případě, že tato osoba podle odstavce 1 neprovede nápravu a neodstraní vady podle výzvy Fondu podle odstavce 1, Fond zahájí řízení o zrušení uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů, nestanoví-li předpis Evropské unie jinak. Uznání se zruší s účinností ode dne, od něhož přestaly být podmínky dodržovány, nebo pokud není možné určit toto datum, ode dne, kdy bylo nedodržení podmínek zjištěno. Neoprávněné platby dotace musí organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů vrátit neprodleně Fondu.

(3)

Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů podle § 1 odst. 2 písm. n) nesplní, s výjimkou případu vyšší moci, ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech limit roční minimální obchodovatelné produkce uvedené na trh stanovený prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3, zahájí Fond řízení o zrušení uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů. Neoprávněné platby dotace, týkající se období, během něhož podmínka minimální hodnoty obchodovatelné produkce nebyla splněna, musí organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů vrátit neprodleně Fondu.

§ 11l

Dotace podmíněné zařazením žadatele do opatření

(1)

Dotace v oblasti

a)

agroenvironmentálně-klimatických opatření,

b)

opatření ekologické zemědělství,

c)

opatření na péči o zalesněnou zemědělskou půdu,

d)

lesnicko-environmentální opatření nebo

e)

opatření na péči o agrolesnický systém,

podmíněné přijetím víceletých podmínek žadatelem o dotaci, jsou vázány na předchozí zařazení žadatele o dotaci do příslušného opatření podle písmen a) až e), které na základě jeho žádosti provádí Fond. Fond žadatele o dotaci do příslušného opatření zařadí, pokud splní podmínky zařazení do tohoto opatření stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3. Žadatel o dotaci je povinen po celou dobu trvání jeho zařazení do tohoto opatření plnit podmínky takového zařazení.

(2)

Zjistí-li Fond, že žadatel o dotaci podle odstavce 1 neplní podmínky zařazení do příslušného opatření, rozhodne podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3 o vyřazení

a)

dílu půdního bloku nebo jeho části z příslušného opatření a o vrácení dotace poskytnuté od počátku tohoto zařazení, nebo

b)

žadatele z příslušného opatření a o vrácení dotace poskytnuté od počátku tohoto zařazení.

§ 11m

Nedodržení podmínek na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

(1)

Jestliže schválený žadatel Fondu nedoručí plán doprovodných vzdělávacích opatření v termínu podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3, Fond žadateli schválení pozastaví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie53. Pozastavení začíná běžet od počátku příslušného školního roku, kterého se měl plán doprovodných opatření týkat. Během doby pozastavení schválení nemůže žadatel provádět dodávky produktů do škol. Schválení se žadateli obnoví, pokud doručí plán v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 na školní rok následující53.

(2)

Fond odejme schválení žadateli, který

a)

hodlá ukončit dodávání produktů a oznámí tuto skutečnost Fondu,

b)

neuzavře s žádnou školou smlouvu o dodávání produktů na příslušný školní rok a nepředloží do 30. září příslušného kalendářního roku probíhajícího nebo následujícího po roku schválení informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy, a o celkovém počtu žáků v těchto školách podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3, nebo

c)

nedoručí plán doprovodných vzdělávacích opatření v termínu podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3 dva po sobě následující školní roky; žádost o schválení může žadatel opětovně podat Fondu po uplynutí 2 let.

(3)

Zjistí-li Fond, že žadatel doručený plán doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce neprovedl v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie54, Fond žadateli sníží výši podpory poskytované za daný školní rok na doprovodná vzdělávací opatření o výši vypočteného limitu na žáka na doprovodná vzdělávací opatření vynásobeného počtem žáků, pro které žadatel nesplnil své povinnosti a závazky týkající se doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce; snížení podpory nesmí být vyšší než 1 000 000 Kč. Pokud nelze částku vypočtenou podle předchozí věty plně vyrovnat, Fond ji odečte z výše podpory na doprovodná vzdělávací opatření poskytované v následujícím školním roce; nelze-li tuto částku nebo její část odečíst z podpory na doprovodná vzdělávací opatření, Fond ji odečte z podpory na dodávku produktů poskytovanou v následujícím školním roce.

(4)

Fond podporu podle odstavce 3 nesníží, pokud žadatel doručený plán doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce provedl v rozsahu nejméně pro 90 % všech přihlášených žáků. Pokud rozsah doručeného plánu doprovodných vzdělávacích opatření, který žadatel v daném školním roce provedl, je menší než pro 90 % přihlášených žáků, ale větší než pro 50 % přihlášených žáků, Fond snížení podpory vypočtené podle odstavce 3 sníží o polovinu.

(5)

Zjistí-li Fond, že žadatel doručený plán doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce neprovedl podle přímo použitelného předpisu Evropské unie55 v žádném rozsahu, odejme žadateli schválení s účinností po uplynutí školního roku, ve kterém došlo k tomuto zjištění. Žádost o schválení může žadatel opětovně podat Fondu po uplynutí 2 let.

§ 12

Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1)

Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností podle § 1 odst. 2, včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství, včetně ortofotomap, zákona o rostlinolékařské péči a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a údajů z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle § 2425 zákona o lesích a údajů z ústřední evidence reprodukčního materiálu podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.30

(2)

Fond informace o provádění činností podle § 1 odst. 2 pravidelně zveřejňuje. Na žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o provádění činností podle § 1 odst. 2.

(3)

Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států Evropské unie se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování odborné pomoci.

(4)

Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se zvláštním právním předpisem31 .

(5)

Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání Fondu o zboží, které bylo vyvezeno z České republiky do státu, který není členským státem Evropské unie s vývozní licencí pro zemědělské komodity (AGREX) nebo které bylo z tohoto státu dovezeno do České republiky s dovozní licencí pro zemědělské komodity (AGRIM), ze svých evidencí tyto informace:

a)

registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) dovozce nebo vývozce,

b)

číslo rozhodnutí v celním řízení,

c)

datum přijetí celního prohlášení,

d)

datum propuštění do celního režimu,

e)

datum potvrzení výstupu z Evropské unie v případě vývozu,

f)

číslo vývozní licence pro zemědělské komodity (AGREX) nebo číslo dovozní licence pro zemědělské komodity (AGRIM),

g)

sazební zařazení,

h)

čistá hmotnost v kg,

i)

množství v doplňkových měrných jednotkách s uvedením měrné jednotky,

j)

stát, z něhož bylo zboží dovezeno nebo do něhož bylo vyvezeno,

k)

země původu,

l)

odběr vzorku,

m)

číslo faktury,

n)

kód preference a

o)

číslo kvóty.

Poskytnutí informací podle písmen a) až o) není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

(6)

Fond zveřejňuje informace o příjemcích a poskytnutých dotacích financovaných zcela nebo zčásti z rozpočtu Evropské unie způsobem, ve lhůtách a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie56 a dále zveřejňuje

a)

identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,

b)

datum právní moci rozhodnutí nebo datum uzavření dohody o poskytnutí dotace a

c)

datum právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace a její výši.

(7)

Fond nezveřejňuje informace uvedené v čl. 49 odst. 3 pododst. 1 písm. f) a g) nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o opatření přímé platby uvedené v čl. 16 nařízení (EU) 2021/2115 a opatření rozvoje venkova uvedené v čl. 69 písm. b) a c) nařízení (EU) 2021/2115.

(8)

Fond zveřejňuje informace o příjemcích a poskytnutých dotacích financovaných výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství jako otevřená data47, a to v rozsahu

a)

jméno a příjmení nebo název příjemce,

b)

identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,

c)

obec, ve které má příjemce sídlo nebo místo pobytu,

d)

výše přiznané dotace a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,

e)

účel, na který je poskytovaná částka určena,

f)

datum právní moci rozhodnutí nebo datum uzavření dohody o poskytnutí dotace a

g)

datum právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace a její výši.

(9)

Informace podle odstavce 8 se zveřejňují do 7 dnů po vyplacení dotace nebo právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace. Fond nezveřejňuje informaci podle odstavce 8 písm. a), pokud je částka dotace obdržená příjemcem v jednom roce rovna nebo nižší 1 250 EUR.

(10)

Informace podle odstavců 6 a 8 musejí zůstat zveřejněny nejméně po dobu 10 let od data zveřejnění, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie57 jinak.

§ 12a

Kontrola

(1)

Výběr osob ke kontrole a kontrolu plnění podmínek pro dotaci nebo kontrolu plnění podmínek dalších žádostí podávaných podle § 1 odst. 2 provádí Fond nebo jím pověřená osoba. Administrativní kontroly, včetně křížových kontrol, jsou doplněny kontrolami prostřednictvím systému monitorování ploch nebo kontrolami na místě.

(2)

Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu

a)

správnosti a úplnosti údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu ,

b)

plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv a dohod podle § 1 odst. 2,

c)

správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona, zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení,

d)

plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

e)

plnění kritérií způsobilosti, víceletých podmínek a povinností podle příslušného opatření, vyplývajících z tohoto zákona a ze zákona o zemědělství nebo

f)

dvojího financování58.

(3)

Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 2 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen „kontrolované osoby“) podle kontrolního řádu , zákona o zemědělství33 , podle tohoto zákona a podle zákona o finanční kontrole19 .

(4)

Pokud doklady u kontrolovaných osob nebo povinných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob nebo povinných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí kontrolním řádem přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(5)

Kontrolu podle odstavců 1 až 4 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které k tomuto účelu pověří podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky. Fond může podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky pověřit výkonem kontroly právnickou osobu; v takovém případě právnická osoba postupuje podle kontrolního řádu.

(6)

Kontrolu podle odstavce 2 písm. b) a d) a odstavce 4 vykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy35 také správní úřady řízené ministerstvem.

(7)

Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 4 je Fond oprávněn požadovat provedení analýz vzorků zemědělských výrobků Generálním ředitelstvím cel.

(8)

Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.

(9)

Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 4 nevzniká nárok na náhradu za odebrané vzorky.

(10)

Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země a systému monitorování ploch včetně rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42 se nevztahuje kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.

(11)

Pro provádění kontrol orgány Evropské unie nebo jimi pověřených osob platí ustanovení odstavců 1 až 10 přiměřeně.

(12)

V případě, že není umožněna kontrola ani jedné podmínky, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, jedná se o zabránění kontrole a v takovém případě se žádost zamítne. V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, považuje se tato podmínka za nesplněnou.

(13)

Administrativní kontroly zahrnují křížové kontroly

a)

mezi díly půdních bloků uvedenými v jednotné žádosti nebo žádosti o dotaci a informacemi v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů za účelem ověření způsobilosti ploch pro poskytnutí dotace nebo

b)

pomocí systému identifikace a evidence zvířat za účelem ověřit způsobilost pro dotaci a zabránit opakovanému poskytnutí stejné dotace v rámci téhož kalendářního roku nebo roku podání žádosti.

V případě geoprostorové žádosti Fond provede křížové kontroly pro účely písmene a) prostřednictvím prostorových průsečíků s plochou ohlášenou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, a to za účelem zabránit dvojímu uplatnění nároku na stejnou plochu.

(14)

Pro účely kontrol prostřednictvím systému monitorování ploch je komunikačním nástrojem se žadatelem informační systém Fondu. Fotografie, kterou žadatel Fondu odesílá informačním systémem Fondu, musí být označena časem a určením místa jejího pořízení.

(15)

Při kontrole prostřednictvím systému monitorování ploch podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se vyhodnocení plnění podmínky vztahuje k celé ploše pozemku, bez přeměřování výměry pozemku. Nejmenší plochou pro účely vyhodnocení kontroly prostřednictvím systému monitorování ploch je plocha s jedním druhem plodiny, která je uvedena v žádosti o dotaci. Není-li plodina v žádosti uvedena, je nejmenší plochou pro účely vyhodnocení kontroly prostřednictvím systému monitorování ploch zákres plochy uvedené v žádosti o dotaci.

(16)

Fond pro provádění kontroly využívá technické prostředky založené na dálkovém průzkumu Země a globálním družicovém navigačním systému, uvedené v postupech pro použití technických prostředků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(17)

Při měření ploch Fond uplatní pro každou plochu uvedenou v žádosti technickou toleranci vycházející z přesnosti použitého měřického postupu a následně prostorovou toleranci vycházející z porovnání hranic změřené plochy a plochy uvedené v žádosti. Maximální přípustná hodnota technické tolerance je 1 ha a maximální přípustná hodnota prostorové tolerance je 3 metry.

(18)

Kontrola na místě týkající se zvířat zahrnuje ověření počtu zvířat přítomných v hospodářství, správnost a soulad zápisu v ústřední evidenci zvířat podle zvláštního právního předpisu59, správnost dokladů a soulad s evidencí zvířat vedených chovatelem podle zvláštního právního předpisu59.

§ 12b

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání větší plochy

(1)

Je-li plocha uvedená v jednotné žádosti pro opatření větší než plocha zjištěná v rámci kontrol podle § 12a, u níž byla splněna všechna kritéria způsobilosti a povinnosti vztahující se k podmínkám pro poskytnutí dotace (dále jen „zjištěná plocha“), Fond dotaci poskytne na základě plochy zjištěné pro dané opatření. V případě, že je rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti a celkovou plochou zjištěnou 0,1 ha nebo méně, zjištěnou plochu Fond stanoví jako plochu uvedenou v jednotné žádosti.

(2)

Je-li rozdíl mezi plochou uvedenou v jednotné žádosti pro opatření a zjištěnou plochou větší než 3 % zjištěné plochy nebo 4 ha, Fond dotaci poskytne na základě zjištěné plochy snížené o 1,5násobek zjištěného rozdílu. Snížení dotace Fondem nesmí být vyšší než částka odpovídající ploše uvedené v jednotné žádosti.

§ 12ba

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání vyššího počtu zvířat

(1)

Je-li rozdíl mezi počtem zvířat uvedeným v jednotné žádosti pro opatření a počtem zvířat, individuálně identifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie60 a podle zvláštního právního předpisu59, zjištěným v rámci kontrol podle § 12a, u něhož byly splněny všechny podmínky pro poskytnutí dotace, nejvýše 3 zvířata, Fond dotaci poskytne na základě počtu zvířat zjištěného pro dané opatření.

(2)

Je-li rozdíl mezi počtem zvířat uvedeným v jednotné žádosti pro opatření a počtem zvířat zjištěným v rámci kontrol podle § 12a vyšší než 3 zvířata, Fond dotaci sníží o

a)

procentní podíl stanovený podle odstavce 3, pokud uvedený procentní podíl není větší než 20 % nebo

b)

dvojnásobek procentního podílu stanoveného podle odstavce 3, pokud je procentní podíl větší než 20 %, ale nepřesahuje 30 %.

(3)

Pro stanovení procentních podílů v odstavci 2 Fond počet zvířat, která byla shledána nezjištěnými, vydělí počtem zvířat zjištěných.

(4)

Pokud je procentní podíl stanovený podle odstavce 3 větší než 30 %, Fond žádost zamítne.

(5)

Za zjištěné zvíře podle odstavce 1 a za zjištěné zvíře pro výpočet intenzity stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 se považuje rovněž

a)

individuálně identifikované zvíře, které se nachází u žadatele a které ztratilo jednu ze dvou identifikačních značek, za předpokladu, že ho lze nadále jednotlivě identifikovat podle ostatních prvků systému identifikace a evidence podle zvláštního právního předpisu59, nebo

b)

individuálně nebo skupinově identifikované zvíře nacházející se u žadatele, které ztratilo všechny identifikační značky, za předpokladu, že ho lze nadále identifikovat podle ústřední evidence hospodářských zvířat podle zvláštního právního předpisu59 a že chovatel zvířat může doložit, že již před oznámením kontroly na místě podnikl kroky k nápravě situace.

(6)

Za zjištěné zvíře podle odstavce 5 se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61 považuje také, pokud se zjištěný nesoulad týká pozdního hlášení zvířat do ústřední evidence, za předpokladu, že k danému hlášení došlo před začátkem období nebo před termínem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3.

§ 12bb

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě neohlášení všech ploch

Pokud žadatel neuvede do jednotné žádosti veškerou jím užívanou plochu podle § 11b odst. 6 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a plochy v jednotné žádosti neuvedené je

a)

větší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, Fond sníží dotaci o 1 %,

b)

větší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, Fond sníží dotaci o 2 %, nebo

c)

větší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, Fond sníží dotaci o 3 %.

§ 12bc

Pořadí uplatnění snížení nebo zamítnutí při výpočtu dotace

(1)

Pro každé opatření v rámci jednotné žádosti Fond snížení vypočítá v následujícím pořadí:

a)

snížení podle § 12b nebo § 12ba,

b)

částka podle písmene a) slouží jako základ pro výpočet snížení v případě opožděného podání jednotné žádosti podle § 11b odst. 5,

c)

částka podle písmene b) slouží jako základ pro výpočet snížení podle § 12bb,

d)

částka podle písmene c) slouží jako základ pro výpočet snížení v případě porušení kritérií způsobilosti, povinností a víceletých podmínek, stanovených prováděcími právními předpisy podle § 1 odst. 3,

e)

částka podle písmene d) slouží jako základ pro uplatnění míry úpravy opatření formou přímých plateb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie62 a

f)

částka podle písmene e) slouží jako základ pro výpočet snížení v případě porušení pravidel podmíněnosti podle § 4f zákona o zemědělství.

(2)

Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství; o tuto částku Fond dotaci sníží.

§ 12bd

Ustanovení § 12b až 12bc se pro řízení o dotace podle § 11l odst. 1 písm. c) a d) použijí obdobně.

§ 12c

Přestupky fyzických osob

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nepravdivě,

b)

nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku společných organizací trhu, přímých podpor, strukturálních opatření, Programu rozvoje venkova a opatření Strategického plánu.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),

b)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).

§ 12d

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,

b)

nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku společných organizací trhu, přímých podpor, strukturálních opatření, Programu rozvoje venkova a opatření Strategického plánu,

c)

nesplní podle § 11m odst. 5 v rámci dotace na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol povinnosti provést doprovodná vzdělávací opatření podle doručeného plánu doprovodných vzdělávacích opatření.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),

b)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) nebo c).

§ 12e

Společná ustanovení k přestupkům

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává Fond. Při projednávání přestupků má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(2)

Pokuty vybírá a vymáhá Fond.

(3)

Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.

§ 13

zrušen

§ 13a

zrušen

§ 13b

[Eurokonformní interpretace]

(1)

Kde se v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení, mluví o

a)

příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušném orgánu, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

b)

příslušném orgánu dozoru, popřípadě kontroly, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

c)

zrušeno

d)

jistotě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů záruka podle tohoto zákona,

e)

zrušeno

f)

dotaci, podpoře, prémii, příplatku, platbě, pomoci, popřípadě příspěvku, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů dotace podle tohoto zákona.

(2)

Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo odstraňování zjištěných nedostatků, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 odpovídající opatření podle tohoto zákona.

§ 13c

Poskytování peněžních prostředků

organizačním složkám státu

(1)

Fond převádí peněžní prostředky organizačním složkám státu41 na provádění činností v oblastech Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky Evropské unie na základě opatření podle podmínek stanovených v přímo použitelných předpisech Evropské unie. O převedené peněžní prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu.

(2)

Organizační složky státu použijí převedené peněžní prostředky k účelu stanovenému v odstavci 1.

§ 13d

Zaměstnanci Fondu

(1)

Na zaměstnance Fondu, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

(2)

Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel.

(3)

Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.

§ 14

Přechodná ustanovení

(1)

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Státní fond tržní regulace v zemědělství. Tímto dnem přecházejí všechna práva a závazky Státního fondu tržní regulace v zemědělství, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Státního fondu tržní regulace v zemědělství, na Fond.

(2)

Zásady výběrového řízení právnických a fyzických osob pro intervenční nákupy a pro vývoz nebo prodej zemědělských výrobků a potravin zařazených do regulace trhu přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství platí do přijetí zásad podle § 1 odst. 4.

(3)

Zásady regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, rozhodnutí Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství o výši subvencí pro vývoz regulovaných výrobků a další zásady přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství týkající se regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin platí do přijetí opatření pro provádění organizace trhu podle tohoto zákona.

(4)

Návrh na jmenování prvního prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Nevládní instituce sdružující zemědělce a nevládní instituce sdružující odběratele zemědělských produktů, jejichž zástupci budou členy prezidia, určí zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Návrh na jmenování prezidia předkládá ministr zemědělství vládě.

(5)

První jednání prezidia se uskuteční do 30 dnů ode dne jmenování místopředsedy a dalších členů prezidia vládou. Do ustavení prezidia vykonává působnost prezidia s výjimkou ustanovení § 8 odst. 5 písm. g) až k) Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Do jmenování ředitele vládou řídí Fond prozatímně ředitel Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Práva a povinnosti ředitele Státního fondu tržní regulace v zemědělství jsou omezeny na úkony nezbytné pro činnost Fondu. Ustanovení o působnosti dozorčí rady podle § 10 platí ve vztahu k Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství a řediteli Státního fondu tržní regulace v zemědělství přiměřeně.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství.

2.

Zákon č. 242/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

Část druhá

Změna zákona o státním rozpočtu české republiky

na rok 1993 (§ 16)

§ 16

V zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, se část osmá zrušuje.

Část třetí

Změna zákona o působnosti správy státních

hmotných rezerv (§ 17)

§ 17

V § 6 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Správa ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem koordinuje objemy a termíny doplňování zásob zemědělských výrobků a potravin do hmotných rezerv a jejich uvolňování pro tuzemský trh i pro případný vývoz.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

Část čtvrtá

zrušena (§ 18)

§ 18

zrušen

Část pátá

Změna zákona o státní statistické službě (§ 19)

§ 19

V § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, se za slova „Bezpečnostní informační službě“ vkládají slova „ , Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu“.

Část šestá

zrušena (§ 20)

§ 20

zrušen

Část sedmá

zrušena (§ 21)

§ 21

zrušen

Část osmá

Účinnost (§ 22)

§ 22

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2)

Ustanovení § 8 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.Poznámky pod čarou:

§ 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, kontroly, jistoty a transparentnost.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, v platném znění.

§ 2b2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 3738 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127.

§ 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127.

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.

zrušena

zrušena

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2116, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128.

Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, v platném znění.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 59 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

§ 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 59 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

Čl. 7 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, v platném znění.

Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.

Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

zrušena

Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

zrušena

Poznámky pod čarou:
1

§ 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, kontroly, jistoty a transparentnost.

11

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

12

§ 2b2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13

§ 3738 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

15

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127.

17
18

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

19

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.

20

zrušena

21

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

22

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2116, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128.

23

Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, v platném znění.

25

Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

31

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

33

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

35

Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

41

zrušena

42

zrušena

43

§ 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

44

§ 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

47

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

48

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

49

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, v platném znění.

50

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

51

§ 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 59 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

52

Čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

53

Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

54

Čl. 7 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

55

Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

56

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128.

57

Čl. 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, v platném znění.

58

Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

59

Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

60

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

61

Čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

62

Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.