Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

307/2000 Sb. znění účinné od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 64/2014 Sb.

1.5.2014

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

Více...

307

 

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2000

o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Zemědělské skladní listy a zemědělské veřejné sklady (§ 1-34)

Hlava I

Obecná ustanovení (§ 1-3)

§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je

a)

upravit vydávání zemědělských skladních listů k vybraným zemědělským produktům (dále jen „zboží“) uskladněným v zemědělských veřejných skladech a nakládání s nimi jako s listinnými cennými papíry, se kterými je spjato vlastnické právo k uskladněnému zboží, způsob vzniku a výkonu zástavního práva,

b)

stanovit podmínky pro zřizování a provozování zemědělských veřejných skladů,

c)

upravit státní dozor nad provozováním zemědělských veřejných skladů.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Zemědělský skladní list je listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží. Vydávat zemědělské skladní listy jinak než podle tohoto zákona je nepřípustné.

(2)

Provozovatel zemědělského veřejného skladu (dále jen „provozovatel“) je právnická osoba se sídlem v České republice, které bylo uděleno povolení podle tohoto zákona.

(3)

Zemědělský veřejný sklad je vymezený objekt provozovatele splňující podmínky podle tohoto zákona, v němž je činnost zemědělského veřejného skladu provozována.

(4)

Provozováním zemědělského veřejného skladu je přijímání zboží do hromadné nebo individuální úschovy, vždy odděleně od vlastního zboží provozovatele, a s tím spojené vystavování zemědělských skladních listů k tomuto zboží, vzorkování, ošetřování, vydávání a prodej skladovaného zboží podle tohoto zákona.

(5)

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) uděluje povolení k provozování zemědělského veřejného skladu (dále jen „povolení“), vykonává státní dozor a ukládá sankce podle tohoto zákona.

(6)

Ukladatel je osoba, která předá zboží ke skladování v zemědělském veřejném skladu a jíž provozovatel vystaví zemědělský skladní list.

(7)

Oprávněná osoba je osoba, která je z titulu vlastnického nebo zástavního práva oprávněna k převzetí zboží uskladněného v zemědělském veřejném skladu nebo k převzetí výnosu z jeho prodeje podle tohoto zákona.

(8)

Druh zboží, ke kterému je možno vystavit zemědělský skladní list podle tohoto zákona, určí ministerstvo vyhláškou, která zároveň stanoví podmínky jakosti uskladňovaného zboží.

§ 3

Úschova zboží

(1)

Úschova zboží v zemědělském veřejném skladu je hromadná nebo individuální.

(2)

Hromadná úschova zboží spočívá ve společném uskladnění zboží téhož druhu a kvality od různých ukladatelů. Povinnost provozovatele vydat zboží je splněna vydáním zboží stejného druhu, kvality a množství, za které je uskladněné zboží zaměnitelné.

(3)

Individuální úschova spočívá v odděleném uskladnění zboží ukladatele od zboží jiných ukladatelů. Individuální úschova musí být mezi ukladatelem a provozovatelem dohodnuta před předáním zboží ke skladování.

(4)

Pokud není mezi ukladatelem a provozovatelem výslovně dohodnuta úschova individuální, jde o úschovu hromadnou.

Hlava II

Zemědělský skladní list (§ 4-14)

§ 4

Zemědělský skladní list

(1)

Zemědělský skladní list vystaví provozovatel neprodleně po převzetí zboží v zemědělském veřejném skladu.

(2)

Zemědělský skladní list se skládá ze dvou částí, a to z vlastnického listu a zástavního listu. Samostatné vystavení jen jedné části skladního listu je nepřípustné.

(3)

Na vlastnickém listu musí být uvedeno, že je k němu vystaven zástavní list, a naopak, na zástavním listu musí být uvedeno, že je k němu vystaven vlastnický list.

(4)

Zemědělský skladní list na obou svých částech musí obsahovat

a)

označení, že jde o zemědělský skladní list, a dále o vlastnický list nebo zástavní list,

b)

obchodní jméno a sídlo, případně, je-li odlišné od sídla, i místo podnikání provozovatele, registrační číslo a datum povolení k provozování zemědělského veřejného skladu,

c)

označení zemědělského veřejného skladu,

d)

evidenční číslo zemědělského skladního listu odpovídající pořadovému číslu uvedenému ve skladní knize podle odstavce 5,

e)

jméno nebo obchodní jméno, bydliště nebo sídlo nebo místo podnikání ukladatele,

f)

údaje o množství, druhu, jakosti a ceně1 zboží při jeho převzetí ke skladování,

g)

místo uložení vzorku převzatého zboží,

h)

dobu uskladnění s vyznačením jejího posledního dne,

i)

obchodní jméno pojistitele a číslo pojistné smlouvy,

j)

datum a místo vystavení zemědělského skladního listu a podpis provozovatele nebo osoby jím zmocněné.

(5)

Údaje podle odstavce 4 budou shodně vyznačeny ve skladní knize provozovatele zemědělského veřejného skladu (dále jen „skladní kniha“) současně s vystavením zemědělského skladního listu. Za shodnost údajů zemědělského skladního listu a skladní knihy odpovídá provozovatel.

(6)

Listina, která neobsahuje kterýkoliv údaj uvedený v odstavcích 3 a 4, není platná jako zemědělský skladní list.

§ 5

Práva spojená se zemědělským skladním listem a jeho částmi

(1)

Se zemědělským skladním listem složeným z jeho obou částí je spojeno vlastnické právo ke zboží uskladněnému v zemědělském veřejném skladu, na které byl vystaven zemědělský skladní list, a právo nakládat bez omezení s tímto zbožím.

(2)

Současným převodem obou částí zemědělského skladního listu přechází ze zákona vlastnické právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven.

(3)

Samostatným převodem vlastnického listu přechází na nabyvatele vlastnické právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven, omezené zástavním právem. Majitel vlastnického listu má právo na vydání zboží po uhrazení pohledávky podle § 9 odst. 1 písm. b) způsobem stanoveným v tomto zákoně.

(4)

Se zemědělským skladním listem může být spojeno také zástavní právo. Zástavní právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven, vzniká prvním rubopisem a předáním zástavního listu podle § 9 tohoto zákona.

(5)

Majitel zástavního listu má právo požádat provozovatele o prodej zboží za podmínek stanovených v tomto zákoně.

§ 6

Vystavení zemědělského skladního listu

(1)

Provozovatel při převzetí zboží ke skladování vyznačí druh, množství, jakost a cenu1 zboží ke dni převzetí. Převzetím zboží a vystavením zemědělského skladního listu vzniká povinnost provozovatele podle tohoto zákona, zejména zboží řádně a odborně uskladnit, pečovat o ně a pojistit ve prospěch majitele zemědělského skladního listu.

(2)

Pokud se zboží uskladňuje po částech, vystaví provozovatel ukladateli na každou část uskladněného zboží doklad o převzetí zboží, včetně údajů o jeho kvalitě. Po ukončení uskladnění vystaví podle žádosti ukladatele buď zemědělský skladní list na celé množství nebo více zemědělských skladních listů.

(3)

Provozovatel vystaví zemědělský skladní list s dobou skladování, na které se před převzetím zboží podle odstavce 1 s ukladatelem dohodne.

§ 7

Výměna, rozdělení a umoření zemědělského skladního listu

(1)

Provozovatel je povinen na žádost majitele obou částí zemědělského skladního listu vystavit nový zemědělský skladní list znějící na jeho jméno proti vrácení původního zemědělského skladního listu. Vrácení původního a vystavení nového zemědělského skladního listu je provozovatel povinen vyznačit ve skladní knize.

(2)

Na žádost majitele obou částí zemědělského skladního listu a za předpokladu vrácení původního zemědělského skladního listu je provozovatel povinen vystavit tolik nových zemědělských skladních listů, kolik bude majitel zemědělského skladního listu požadovat; při tom dodrží podmínku minimálního množství stanoveného vyhláškou ministerstva.

(3)

Při vystavení nového zemědělského skladního listu podle odstavců 1 a 2 bude zachována doba skladování podle původního zemědělského skladního listu, nedohodne-li se provozovatel s ukladatelem jinak.

(4)

Pro postup při ztrátě nebo zničení zemědělského skladního listu nebo jeho části platí obdobně zvláštní právní předpisy upravující směnky.2

(5)

Provozovatel je povinen vrácený původní zemědělský skladní list podle odstavců 1 a 2 znehodnotit a zapsat den a rok jeho znehodnocení do skladní knihy s podpisem provozovatele nebo osoby jím zmocněné.

§ 8

Převody zemědělského skladního listu

(1)

Obě části zemědělského skladního listu, a to společně i odděleně, jsou převoditelné rubopisem a předáním. Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na rubopisy zvláštní právní předpis.2

(2)

Pokud se obě části zemědělského skladního listu převádějí společně, má rubopis vlastnického listu působnost pro obě části.

(3)

O každém rubopisu se v plném rozsahu učiní záznam do skladní knihy. O záznam do skladní knihy je povinen neprodleně požádat nabyvatel. Provozovatel nabyvateli bezodkladně potvrdí provedení záznamu do skladní knihy.

§ 9

První rubopis zástavního listu

(1)

Zástavní právo k uskladněnému zboží vzniká prvním rubopisem zástavního listu a jeho předáním nabyvateli. První rubopis zástavního listu musí obsahovat

a)

jméno nebo obchodní jméno, bydliště nebo sídlo nebo místo podnikání nabyvatele,

b)

výši pohledávky, včetně příslušenství k datu splatnosti, pro kterou je zřízeno zástavní právo ke zboží,

c)

den splatnosti zajištěné pohledávky,

d)

osobu, u níž má být placeno, (dále jen „domicilát“),

e)

podpis převodce.

(2)

Obsah prvního rubopisu zástavního listu musí být vyznačen do vlastnického listu.

(3)

Celý obsah prvního rubopisu zástavního listu se zapisuje s udáním data rubopisu do skladní knihy. O záznam do skladní knihy je povinen provozovatele neprodleně požádat nabyvatel. Provozovatel potvrdí neprodleně nabyvateli zástavního listu provedení záznamu do skladní knihy.

(4)

Není-li splněna některá z povinností podle odstavců 1 a 2, je rubopis neplatný.

§ 10

Další rubopisy

(1)

Dalším rubopisem zástavního listu a jeho předáním přechází zástavní právo na dalšího nabyvatele, který požádá provozovatele o záznam do skladní knihy. Provozovatel provedení záznamu tomuto nabyvateli potvrdí.

(2)

Dalším rubopisem a předáním vlastnického listu bez společného převodu zástavního listu přechází na nabyvatele vlastnické právo omezené zástavním právem. Nabyvatel požádá o záznam do skladní knihy. Provozovatel provedení záznamu nabyvateli potvrdí.

(3)

O provedení záznamu podle odstavců 1 a 2 je provozovatel povinen písemně informovat i majitele druhé části zemědělského skladního listu.

§ 11

Prodej zástavy

(1)

V případě, že zajištěná pohledávka nebyla uhrazena v den její splatnosti a ani následně po dobu dalších 3 dnů a tuto skutečnost písemně potvrdí domicilát nebo dlužník, je majitel zástavního listu oprávněn požádat doporučeným dopisem provozovatele, aby předmětné zboží prodal k uspokojení jeho pohledávky. Provozovatel je povinen zvolit v zájmu dosažení maximálního výnosu některý z následujících způsobů prodeje:

a)

na příslušné komoditní burze, pokud se s předmětným zbožím na burze obchoduje,

b)

dražbu zboží,

c)

jiným vhodným způsobem, případně je odkoupí sám, pokud s takovým způsobem prodeje s jeho cenou a podmínkami písemně projeví souhlas majitel vlastnického listu i majitel zástavního listu.

(2)

Provozovatel je povinen zahájit prodej nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti zástavního věřitele.

(3)

Provozovatel je povinen do 3 dnů po obdržení žádosti majitele zástavního listu podle odstavce 1 o této žádosti a o zvoleném způsobu prodeje písemně informovat posledního majitele vlastnického listu zapsaného ve skladní knize. Prodej zboží může provozovatel zahájit nejdříve desátý pracovní den po odeslání této informace.

(4)

Majitel vlastnického listu může splnit závazek až do zahájení prodeje zboží, na který zní zástavní list, včetně případného příslušenství, složením příslušné částky u provozovatele.

(5)

Z výnosu z prodeje provozovatel po odečtení svých nákladů s prodejem, úhrady za uskladnění zboží a úhrady daní se zbožím spojených uspokojí zástavního věřitele. Převyšující část výnosu z prodeje vydá provozovatel neprodleně majiteli vlastnického listu. Pokud provozovateli nebude při prodeji zboží předložen zástavní list nebo vlastnický list, uloží provozovatel výnos z prodeje ve výši odpovídající nárokům vyplývajícím z jejich držení na účet soudu.

(6)

Pokud výnos z prodeje zboží nepostačuje k uspokojení majitele zástavního listu ve výši zajištěné pohledávky, má majitel zástavního listu proti předcházejícím majitelům zástavního listu právo postihu.

(7)

Provozovatel sepíše o prodeji protokol a vystaví neprodleně příslušné účetní a daňové doklady pro kupujícího i pro majitele vlastnického i zástavního listu. Protokol o prodeji obsahuje údaje o zemědělském skladním listu, obchodní jméno a sídlo oprávněného ze zástavního listu, na jehož podnět se zboží prodává, důvody pro zvolení konkrétního způsobu prodeje podle odstavce 1, čas, místo, způsob a podmínky, za kterých se prodej realizoval.

§ 12

Dražba zboží

(1)

Dražbu zboží vyhlašuje provozovatel vždy pravidelně na pevný určitý pracovní den a hodinu v měsíci s tím, že místo a způsob jejího konání, druh a množství zboží zveřejní alespoň 10 pracovních dnů předem.

(2)

Účastníky dražby zboží se stávají osoby, které zaplatí dražební jistotu, mají plnou právní způsobilost a jsou ochotny koupit dražené zboží či jeho minimální část alespoň za vyvolávací cenu.

(3)

Vyvolávací cena činí dvě třetiny obvyklé ceny.3 Pokud nejsou přítomni alespoň 3 účastníci dražby, nemůže být vyvolávací cena nižší než čtyři pětiny obvyklé ceny.3 Draží se vždy zboží podle každého zástavního listu samostatně.

(4)

Provozovatel vydá dražené zboží účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání, po zaplacení vydražené ceny včetně daně z přidané hodnoty.

(5)

Vydražená cena včetně daně z přidané hodnoty musí být uhrazena do 3 pracovních dnů po konání dražby. Vlastnické právo ke zboží přechází úplným zaplacením vydražené ceny včetně daně z přidané hodnoty.

(6)

V případě, že vydražitel neuhradí vydraženou cenu včetně daně z přidané hodnoty v uvedené lhůtě, prodej se ruší. Provozovatel má nárok na náhradu nákladů dražby, které je oprávněn si po jejich vyúčtování uhradit ze zaplacené dražební jistoty.

(7)

Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, vztahují se na dražbu zboží příslušná ustanovení zákona o veřejných dražbách.4

§ 13

Jiný prodej zboží

(1)

Provozovatel je oprávněn prodat zboží přijaté k uskladnění v zemědělském veřejném skladu, pokud majitel obou částí zemědělského skladního listu zboží nevyzvedl nebo majitel zástavního listu nepožádal o prodej zástavy při ukončení doby skladování podle § 4 odst. 4 písm. h), a to ani na základě opakované výzvy provozovatele; doba mezi oběma výzvami nesmí být kratší než 10 pracovních dnů a příjemce výzvy nebude na druhou z nich reagovat do 15 dnů po jejím odeslání; výzvy musí být učiněny doporučeným dopisem.

(2)

Prodej zboží podle odstavce 1 bude proveden některým ze způsobů podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) a bude o něm sepsán protokol podle § 11 odst. 7.

(3)

Provozovatel poukáže neprodleně výnos z prodeje po odečtení svých nákladů z prodeje, úhrady za uskladnění a ošetřování zboží a úhrady daní se zbožím spojených oprávněným osobám, případně je v jejich prospěch uloží u soudu.

§ 14

Ukončení platnosti zemědělského skladního listu

(1)

Vydáním zboží oprávněné osobě nebo finančním uspokojením oprávněné osoby na základě prodeje uskladněného zboží podle tohoto zákona je platnost zemědělského skladního listu, jakož i obou jeho oddělených částí ukončena.

(2)

Provozovatel je povinen zajistit znehodnocení zemědělského skladního listu nebo jeho kterékoli části, které mu budou vráceny v souvislosti s ukončením platnosti zemědělského skladního listu.

(3)

Nedojde-li při ukončení platnosti zemědělského skladního listu k vrácení jeho kterékoli části provozovateli, provozovatel majiteli nevrácené části ukončení platnosti zemědělského skladního listu doporučeným dopisem potvrdí.

Hlava III

Zemědělský veřejný sklad (§ 15-24)

§ 15

Povolení k provozování zemědělského veřejného skladu

(1)

Předpokladem pro udělení povolení je

a)

vlastní kapitál žadatele ve výši alespoň 30 mil. Kč podle auditované účetní závěrky za poslední účetní období předcházející žádosti o udělení povolení,

b)

dispoziční práva žadatele k objektu skladu, který splňuje podmínky stanovené vyhláškou ministerstva,

c)

předložení dalších podkladů podle odstavce 2.

(2)

Žádost o udělení povolení (dále jen „žádost“) musí obsahovat

a)

výpis z obchodního rejstříku žadatele, ne starší 3 měsíců,

b)

jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby anebo osob oprávněných jednat za provozovatele a podepisovat zemědělské skladní listy,

c)

druh anebo druhy zboží určeného pro skladování,

d)

adresu a specifikaci objektu zemědělského veřejného skladu s uvedením skladovací kapacity a vybavení nezbytného k provozování zemědělského veřejného skladu,

e)

doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu, v němž má být zemědělský veřejný sklad provozován,

f)

podmínky provozování zemědělského veřejného skladu (provozní řád a nabídkový ceník služeb),

g)

auditorem ověřenou účetní závěrku za poslední ukončené účetní období,

h)

jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště vedoucího zemědělského veřejného skladu,

i)

podpisový vzor osob podle písmen b) a h),

j)

prokázání odborné způsobilosti a bezúhonnosti osob oprávněných podepisovat zemědělské skladní listy [písmena b) a h)],

k)

pojistné smlouvy podle § 23.

(3)

Volbu nebo jmenování nových osob podle odstavce 2 písm. b) a h) musí provozovatel písemně oznámit do 10 dnů ode dne volby nebo jmenování ministerstvu spolu s podklady prokazujícími splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. j).

(4)

Za odborně způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje osoba s dokončeným středním odborným nebo všeobecným vzděláním s maturitou a pětiletou praxí v oboru. Pro účely tohoto zákona se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin.

(5)

Ministerstvo si při povolování provozování zemědělského veřejného skladu k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. j) vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 16

(1)

Ministerstvo je povinno udělit po splnění podmínek stanovených v § 15 povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti.

(2)

Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

(3)

V případě, že ministerstvo zjistí, že žadatel o povolení nepřiložil k žádosti veškeré doklady uvedené v § 15 odst. 2, vyzve jej, aby chybějící doklady dodatečně doložil. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu pro doložení chybějících dokladů; lhůta nesmí být kratší 15 dnů. Nepředá-li žadatel v určené lhůtě ministerstvu chybějící doklady, ministerstvo řízení o udělení povolení zastaví.

(4)

Ministerstvo žádost rozhodnutím s uvedením důvodů zamítne, pokud

a)

žadatel nebo sklad nesplňuje předpoklady pro vydání povolení podle § 15 odst. 1,

b)

byl proti žadateli v posledních 3 letech prohlášen konkurs,

c)

údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé informace,

d)

žadatel nebo osoby za něj jednající neposkytují dostatečné záruky za řádný provoz zemědělského veřejného skladu.

(5)

Povolení obsahuje tyto údaje:

a)

obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo osoby provozovatele,

b)

adresu zemědělského veřejného skladu, registrační číslo povolení a datum vydání povolení,

c)

potvrzení o schválení provozního řádu zemědělského veřejného skladu,

d)

určení druhu anebo druhů zboží, které je provozovatel oprávněn přebírat k uskladnění v zemědělském veřejném skladu,

e)

údaj o skladovací kapacitě zemědělského veřejného skladu,

f)

oprávnění k dražbě zboží podle tohoto zákona,

g)

jméno vedoucího zemědělského veřejného skladu.

(6)

Ministerstvo povolení odejme, pokud

a)

povolení bylo uděleno na základě nepravdivých informací,

b)

došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro udělení povolení,

c)

provozovatel nesplní povinnost uvedenou v § 23 odst. 2,

d)

opatření podle § 26 odst. 1 nevedla k nápravě, nebo i bez uložení těchto opatření, je-li to nezbytné v zájmu ochrany majitelů zemědělských skladních listů, vlastnických listů a zástavních listů.

(7)

Jakékoliv rozšíření zemědělského veřejného skladu nad rámec uděleného povolení vyžaduje opětovný souhlas ministerstva.

(8)

Ministerstvo vede seznam zemědělských veřejných skladů a jejich provozovatelů, jakož i vedoucích zemědělských veřejných skladů a uveřejňuje jej nejméně jednou v průběhu každého kalendářního pololetí v Obchodním věstníku.

(9)

Za udělení povolení provozovat zemědělský veřejný sklad bude vybírán správní poplatek podle § 37.

§ 17

Provozní řád

(1)

Ministerstvo schvaluje provozní řád zemědělského veřejného skladu současně s rozhodnutím o udělení povolení.

(2)

Provozní řád stanoví způsob provozování zemědělského veřejného skladu a zařízení s ním spojených.

(3)

Jsou-li podmínky pro ukladatele stanovené provozním řádem splněny a dojde-li mezi provozovatelem a ukladatelem k dohodě o cenách za služby zemědělského veřejného skladu, nemůže být nikomu odepřeno uložení zboží, pokud to dovoluje kapacita zemědělského veřejného skladu.

(4)

Provozní řád musí obsahovat zejména ustanovení o

a)

organizaci příjmu a výdeje zboží a odpovědnosti provozovatele za uskladnění,

b)

způsobu odběru vzorků při uskladnění a vydání zboží,

c)

výkazech o stavu uloženého zboží,

d)

způsobu vystavování zemědělských skladních listů,

e)

způsobu prodeje zboží podle tohoto zákona,

f)

organizaci dražeb zboží podle tohoto zákona,

g)

maximálních lhůtách skladování,

h)

nabídkovém ceníku služeb, jeho zveřejňování a změnách.

(5)

Změnu provozního řádu schvaluje ministerstvo. Pokud ministerstvo nerozhodne o žádosti provozovatele o změnu provozního řádu, jejíž znění bylo k žádosti přiloženo, do 30 dnů od doručení této žádosti ministerstvu, platí, že ministerstvo změnu schválilo. V takovém případě je ministerstvo povinno vydat provozovateli příslušné potvrzení.

(6)

Provozovatel je povinen schválené znění provozního řádu zveřejnit v Obchodním věstníku a viditelně v prostorech zemědělského veřejného skladu tak, aby se s ním mohl každý seznámit.

(7)

Na znění provozního řádu se uvede datum jeho schválení ministerstvem.

§ 18

Nabídkový ceník služeb

(1)

Nabídkový ceník služeb uvádí pro všechny úkony spojené s uskladněním v zemědělském veřejném skladu podle tohoto zákona jejich ceny,1 jakož i náklady na pojištění, a to jak pro hromadnou, tak i pro individuální úschovu.

(2)

Provozovatel je povinen uveřejnit viditelně nabídkový ceník služeb v prostorách zemědělského veřejného skladu tak, aby se s ním mohl každý seznámit.

§ 19

Skladní kniha

(1)

Skladní kniha je úplným časově posloupným seznamem vystavených zemědělských skladních listů, kterou vede provozovatel.

(2)

Do skladní knihy se zapisují

a)

náležitosti zemědělského skladního listu uvedené v § 4 odst. 4,

b)

tyto další údaje:

1.

vydání zboží včetně důvodu vydání zboží,

2.

všechny rubopisy na vlastnickém i zástavním listu,

3.

vystavení nového zemědělského skladního listu, jeho rozdělení na nové zemědělské skladní listy,

4.

umoření zemědělského skladního listu, vlastnického listu nebo zástavního listu,

5.

prodej zboží v rozsahu předepsaném tímto zákonem, včetně částky získané prodejem zboží,

6.

výše částečného uspokojení pohledávky majitele zástavního listu.

(3)

Skladní kniha obsahuje také souhrnné údaje o počtu vydaných zemědělských skladních listů, o množství, druhu a jakosti zboží při jeho uskladnění. Provozovatel je povinen při státním dozoru a kontrole vykonávané podle tohoto zákona prokázat, že má v zemědělském veřejném skladu uskladněno zboží v druhu, množství a jakosti odpovídající všem jím vydaným zemědělským skladním listům platným k datu kontroly.

§ 20

Další povinnosti provozovatele

(1)

Provozovatel je povinen v zemědělském veřejném skladu vyvěsit označení „Zemědělský veřejný sklad“ s uvedením druhu skladovaného zboží a toto označení používat i na listinách vydávaných ke skladovanému zboží.

(2)

Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu jakoukoliv změnu skutečností, které byly podkladem pro vydání povolení, do 15 dnů po jejich vzniku.

(3)

Provozovatel je povinen odebírat vzorky jak při uskladnění, tak při vydání zboží a uchovávat je s přesným uvedením druhu zboží, jakosti, data odebrání vzorku a pořadového čísla zemědělského skladního listu, který byl k tomuto zboží vydán, alespoň po dobu 30 dnů po vydání zboží.

(4)

V souvislosti s uskladněním zboží podle tohoto zákona je provozovatel povinen provádět za úplatu pouze takové služby, které jsou pro řádné uskladnění nezbytné.

(5)

Provozovatel je povinen prodat zboží, pokud o to požádá majitel zástavního listu, je-li na majitele vlastnického listu vyhlášen konkurz.

§ 21

Vedoucí zemědělského veřejného skladu

(1)

Vedoucí zemědělského veřejného skladu odpovídá za odborné provozování zemědělského veřejného skladu.

(2)

Jméno vedoucího zemědělského veřejného skladu je jednou z náležitostí povolení.

(3)

Vedoucí zemědělského veřejného skladu je zmocněn provádět za provozovatele veškeré právní úkony týkající se provozování zemědělského veřejného skladu. Odpovědnost provozovatele za činnost vedoucího zemědělského veřejného skladu však nelze platně omezit.

(4)

Vztah mezi provozovatelem a vedoucím zemědělského veřejného skladu se přiměřeně řídí ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud z jejich ujednání nebo jiných ustanovení tohoto zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.5

§ 22

Odpovědnost za škodu

(1)

Provozovatel odpovídá za škodu, jež vznikla na skladovaném zboží, a to od jeho převzetí ke skladování až do jeho vydání.

(2)

Pro odpovědnost provozovatele za škodu na skladovaném zboží neplatí ustanovení obchodního zákoníku pro odpovědnost skladovatele ze smlouvy o skladování.6

(3)

Nárok na náhradu škody vzniklé na skladovaném zboží může vůči provozovateli uplatnit jak majitel zástavního listu, tak majitel vlastnického listu, a to do výše odpovídající jejich nároku.

§ 23

Pojištění

(1)

Provozovatel je povinen pojistit zemědělský veřejný sklad i zboží v něm uskladněné proti živelním pohromám a krádeži. Předložení pojistné smlouvy je podmínkou vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu a jeho účinnosti.

(2)

Pokud provozovatel do 30 dnů po uplynutí pojistného období nepředloží ministerstvu doklad o úhradě pojistného na další období, ministerstvo povolení k datu ukončení pojistného období odejme.

§ 24

Vydání zboží

(1)

Provozovatel je povinen vydat zboží převzaté ke skladování v zemědělském veřejném skladu i před uplynutím doby na skladování

a)

pokud mu oprávněná osoba vydá

1.

obě části zemědělského skladního listu, nebo

2.

vlastnický list opatřený potvrzením majitele zástavního listu o uhrazení zajištěné pohledávky, nebo

3.

vlastnický list opatřený potvrzením domiciláta, že u něj byla ve prospěch majitele zástavního listu složena peněžní suma uvedená v zástavním listě,

b)

po zaplacení ceny na základě prodeje zboží podle § 11 a 13 tohoto zákona.

(2)

O případu uvedeném v odstavci 1 písm. a) bodu 3 je provozovatel povinen neprodleně informovat posledního majitele zástavního listu zapsaného ve skladní knize.

(3)

Vydání zboží včetně jeho důvodu provozovatel zaznamená ve skladní knize.

Hlava IV

Státní dozor (§ 25-34)

§ 25

Předmět státního dozoru

(1)

Státnímu dozoru, který provádí ministerstvo, podléhá činnost vykonávaná podle tohoto zákona provozovatelem.

(2)

Ministerstvo zejména zjišťuje, zda údaje na vystavených zemědělských skladních listech odpovídají údajům ve skladní knize a zda tyto údaje odpovídají skutečnému stavu uskladněného zboží.

(3)

Při výkonu státního dozoru ministerstvo

a)

kontroluje dodržování právních předpisů,

b)

ukládá sankce a zvláštní opatření,

c)

dbá na zajištění ochrany zájmů majitelů zemědělských skladních listů, vlastnických listů nebo zástavních listů.

§ 26

Zvláštní opatření

(1)

Jestliže ministerstvo při výkonu státního dozoru podle § 25 odst. 1, 2 a 3 zjistí nedostatky, je oprávněno uložit, aby provozovatel zjednal ve stanovené lhůtě nápravu a současně aby ve stanovené lhůtě informoval ministerstvo o přijatých opatřeních, která povedou ke zjednání nápravy; zejména může uložit, aby byla ukončena nepovolená činnost a byl obnoven právní stav.

(2)

Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 1 vychází ministerstvo zejména ze závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.

(3)

Zvláštní opatření podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o skutečnostech rozhodujících pro jejich uložení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy povinnost, za jejíž porušení jsou ukládány, byla porušena naposled.

§ 27

Sankce

(1)

Kromě nebo místo opatření podle § 26 může ministerstvo uložit provozovateli pokuty

a)

za opožděné vystavení zemědělského skladního listu až do výše 1 mil. Kč,

b)

za nesprávné vystavení zemědělského skladního listu až do výše 1 mil. Kč,

c)

za nedostatky ve vedení skladní knihy až do výše 2 mil. Kč,

d)

za nedodržení termínu zahájení prodeje zboží podle § 11 odst. 2 až do výše 1 mil. Kč,

e)

za nesprávné provedení prodeje zboží podle § 11 odst. 1 až do výše 5 mil. Kč,

f)

za opožděný převod výnosu z prodeje oprávněné osobě podle § 11 odst. 5 až do výše 1 mil. Kč,

g)

za nedostatečnou péči o uskladněné zboží až do výše 10 mil. Kč,

h)

za nižší množství uskladněného zboží ve srovnání se skladní knihou a vydanými platnými zemědělskými skladními listy až do výše 10 mil. Kč,

i)

za neoprávněné vydávání zemědělských skladních listů až do výše 30 mil. Kč.

Za jiné nedostatky neuvedené pod písmeny a) až i) budou pokuty uloženy přiměřeně.

(2)

Při ukládání sankcí podle odstavce 1 vychází ministerstvo zejména ze závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.

(3)

Sankce podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o skutečnostech rozhodujících pro jejich uložení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy povinnost, za jejíž porušení jsou ukládány, byla porušena naposled.

(4)

Po odnětí povolení nesmí provozovatel vydávat zemědělské skladní listy, avšak vzniklé závazky je povinen splnit.

§ 28

Zahájení správního řízení a výnosy z pokut

(1)

Správní řízení, v němž ministerstvo ukládá opatření a sankce podle tohoto zákona, lze zahájit i doručením rozhodnutí ministerstva, jímž se ukládá opatření nebo sankce dotčené osobě.

(2)

Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 29

zrušen

§ 30

Vztah k některým obecným právním předpisům

(1)

Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na cenné papíry podle tohoto zákona obecné právní předpisy.9

(2)

Na zástavní právo majitele zástavního listu a provozovatele se vztahuje obecná úprava,10 pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3)

Ustanovení o skladištních listech podle zvláštního zákona se na zemědělské skladní listy podle tohoto zákona nepoužijí.

§ 31

Vztah ke konkurzu a výkonu rozhodnutí

(1)

Zboží, na které byl vydán zemědělský skladní list, je vyloučeno z výkonu rozhodnutí soudem i správním orgánem.

(2)

Výkonem rozhodnutí může být postižen zemědělský skladní list, a to jako cenný papír. Pokud majitel zástavního listu není současně majitelem vlastnického listu, může se domáhat vyloučení hodnoty připadající na zástavní list z výkonu rozhodnutí.

(3)

Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně v případě, že je prohlášen konkurz na majitele zemědělského skladního listu.

§ 32

(1)

Jestliže byl prohlášen konkurs na provozovatele zemědělského veřejného skladu, není součástí majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu10a zboží, ke kterému byly vydány zemědělské skladní listy.

(2)

Insolvenční správce zapíše zboží podle odstavce 1 odděleně do soupisu majetkové podstaty s vyznačením, že na něj byly vydány zemědělské skladní listy, a současně vyzve majitele zemědělských skladních listů, aby si zboží vyzvedli do 30 dnů od doručení výzvy za podmínek stanovených tímto zákonem. Po marném uplynutí této lhůty správce zboží prodá a výnos uloží do úschovy ve prospěch majitelů zemědělských skladních listů.

(3)

Jestliže zboží podle odstavce 1 nepostačuje k uspokojení nároků všech majitelů zemědělských skladních listů, insolvenční správce vydá jednotlivým majitelům zemědělských skladních listů na ně připadající poměrnou část zboží, popřípadě tuto část podle odstavce 2 prodá. Neuspokojená část nároků majitelů zemědělských skladních listů se považuje za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.

§ 33

Vztah ke správnímu řádu

V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,11 pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

§ 34

Zmocnění

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 8, § 7 odst. 2, § 15 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 2 písm. d).

Část druhá

zrušena (§ 35)

§ 35

zrušen

Část třetí

Změna zákona o zemědělství (§ 36)

§ 36

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 1 se slova „skladištních poukázek“ nahrazují slovy „zemědělských skladních listů4a)“ a slova „certifikací veřejných skladů obilí“ se nahrazují slovy „zemědělských veřejných skladů vybraných zemědělských produktů4a)“.

Poznámka pod čarou č. 4a) zní:

__________

4a)

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.“.

Část čtvrtá

Změna zákona o správních poplatcích (§ 37)

§ 37

Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 242/2000 Sb., se mění takto:

 

1.

V položce 22 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu ..... Kč 10 000,-“.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena i) až m).

 

2.

V položce 22 se v poznámkách za bod č. 3 vkládá nový bod č. 4, který zní:

4.

Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene h) této položky je upraveno v § 16 odst. 9 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.“.

Dosavadní body č. 4 až 6 se označují jako body č. 5 až 7.

Část pátá

Účinnost (§ 38)

§ 38

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

§ 448 odst. 2 obchodního zákoníku.

§ 448 odst. 2 obchodního zákoníku.

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 566 a násl. obchodního zákoníku.

§ 533 a násl. obchodního zákoníku.

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

3

§ 448 odst. 2 obchodního zákoníku.

4

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

4a

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 566 a násl. obchodního zákoníku.

6

§ 533 a násl. obchodního zákoníku.

9

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

10
10a

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.