Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

340/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb.

1.1.2014

Novela ruší třetí osmou, která již byla zrušena z. o. č. 340/2013 Sb.

zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

1.1.2014

340

 

ZÁKON

ze dne 7. července 2000,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sdružování v politických stranách

a v politických hnutích (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 2 písm. b) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

9.

způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky člena nesmí přesáhnout 50 000 Kč za kalendářní rok.“.

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.

2.

V § 8 odst. 7 se slova „seznamu stran a hnutí“ nahrazují slovy „rejstříku stran a hnutí“.

3.

V § 8 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Vznik strany a hnutí, jejich název, zkratku a sídlo oznámí ministerstvo do 7 dnů ode dne registrace Českému statistickému úřadu.“.

4.

§ 9 včetně nadpisu zní:

§ 9

Rejstřík stran a hnutí

 

(1) Rejstřík stran a hnutí vedený ministerstvem je veřejný seznam, do kterého se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se stran a hnutí. Jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy, usnesení o ustavení orgánů, usnesení o změně stanov a usnesení o zrušení strany a hnutí. Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání vydá ministerstvo úřední potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis není proveden.

(2) Do rejstříku stran a hnutí se zapisují tyto údaje:

a)

název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace,

b)

den registrace změny stanov,

c)

zánik strany a hnutí s uvedením dne a právního důvodu výmazu.

(3) Do rejstříku stran a hnutí se dále vyznačují tyto údaje:

a)

identifikační číslo strany a hnutí,

b)

jméno, příjmení, rodné číslo a adresa místa pobytu osob, které jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem strany a hnutí,

c)

pozastavení činnosti strany a hnutí,

d)

zrušení strany a hnutí,

e)

vstup do likvidace včetně jména, příjmení, rodného čísla a adresy místa pobytu likvidátora,

f)

prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání․

(4) Do rejstříku stran a hnutí se zapíše nebo vyznačí také změna nebo zánik skutečností podle odstavců 2 a 3.

(5) Údaj o identifikačním čísle strany a hnutí oznamuje ministerstvu Český statistický úřad.“.

5.

§ 10 zní:

§ 10

 

Strana a hnutí jsou povinny oznámit písemně ministerstvu údaje uvedené v § 9 odst. 3 písm. b), d) a e) do 15 dnů ode dne, kdy bylo příslušným orgánem strany a hnutí ve věci rozhodnuto. Oznámení musí být doloženo usnesením těchto orgánů.“.

6.

§ 11 včetně nadpisu zní:

§ 11

Změna stanov

 

(1) Návrh na registraci změny stanov podává strana a hnutí písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení. Došlo-li zároveň se změnou stanov ke změně osob, jež jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, anebo ke změně jejich funkčního označení, podává návrh nově ustavený statutární orgán. K návrhu se připojí změna stanov ve dvojím vyhotovení spolu s usnesením orgánu strany a hnutí, který je podle dosavadních stanov oprávněn o změně rozhodovat.

(2) Pro řízení o registraci změny stanov strany a hnutí platí obdobně ustanovení § 7 a 8. Změna stanov strany a hnutí nabývá účinnosti dnem její registrace ministerstvem.

(3) Změnu názvu strany a hnutí, zkratky jejich názvu a sídla oznámí ministerstvo do 7 dnů od registrace změny stanov Českému statistickému úřadu.“.

7.

V § 13 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu ve lhůtě podle tohoto zákona (§ 18 odst. 1),“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

8.

V § 13 odst. 2 se za slova „podle odstavce 1 písm. a)“ vkládají slova „a písm. b)“.

9.

V § 13 odst. 5 se za slova „dobrovolným rozpuštěním“ vkládají slova „nebo z důvodu nepředložení vyroční finanční zprávy Poslanecké sněmovně“ a za slova „který o rozpuštění“ se vkládají slova „nebo zrušení“.

10.

V § 16a odst. 1 se slova „evidenci ministerstva (§ 10 až 12)“ nahrazují slovy „rejstříku stran a hnutí (§ 9)“.

11.

V § 16a se na konci odstavce 3 doplňují tyto věty: „Návrh na přezkoumání rozhodnutí orgánu strany a hnutí o jejich zrušení má odkladný účinek. Člen strany a hnutí, který tento návrh podal, zašle jeho opis s vyznačeným dnem jeho převzetí soudem ministerstvu.“.

12.

V § 17 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

13.

V § 17 odst. 4 písmeno c) zní:

c)

členské příspěvky,“.

 

14.

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

§ 17a

 

(1) Peněžitý dar od téhož dárce ve výši, která v kalendářním roce přesáhne částku 50 000 Kč, lze poskytnout pouze na základě písemné darovací smlouvy, která má formu darovací poukázky podle odstavce 2.

(2) Darovací poukázka se skládá ze 3 dílů a obsahuje

a)

je-li dárcem fyzická osoba, její jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno; je-li dárcem právnická osoba, její obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,

b)

název, sídlo, identifikační číslo a číslo účtu strany a hnutí přijímajících dar,

c)

výši daru,

d)

podpisy dárce a příjemce daru.

(3) Podpisy dárce a příjemce daru na dílu č. 1 darovací poukázky musí být ověřeny podle zvláštního právního předpisu.3a)

(4) Dárce je povinen předložit díly č. 1 a 2 vyplněné darovací poukázky při hotovostní i bezhotovostní platbě příslušné bance; díl č. 3 si ponechá strana a hnutí. Banka na předložených dílech darovací poukázky vyznačí datum splatnosti nebo složení peněžitého daru na účet strany a hnutí; díl č. 2 banka vrátí dárci a díl č. 1 darovací poukázky zašle straně a hnutí, které jej předloží té bance, v níž mají vedeny příslušný účet, k potvrzení data připsání daru na tento účet, je-li dar proveden bezhotovostně.

(5) Strana a hnutí vede o nakoupených a vydaných darovacích poukázkách evidenci.

(6) Technické náležitosti darovací poukázky a její vzor stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

(7) Tisk darovacích poukázek zajišťuje Ministerstvo financí a jejich prodej stranám a hnutím za cenu kryjící náklady spojené s jejich pořízením zajišťují finanční ředitelství.

(8) Na darovací smlouvu podle odstavce 1 se vztahují ustanovení občanského zákoníku, pokud tento zákon nestanoví jinak.

__________

3a)

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb.“.

15.

V § 18 odst. 1 uvozovací věta zní: „Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje“.

16.

V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad,“.

17.

V § 18 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují tato slova: „a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby“.

18.

V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, rodného čísla a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo,“.

19.

V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Přesahuje-li dar výši podle § 17a odst. 1, doloží se přehled o darech a dárcích podle odstavce 1 písm. d) dílem č. 1 příslušné darovací poukázky.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

20.

V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výroční finanční zprávu předkládá strana a hnutí na předepsaném formuláři s přílohami. Ministerstvo financí stanoví prováděcím předpisem vzor formuláře.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

21.

§ 19 zní:

§ 19

 

Strana a hnutí nesmějí přijmout bezúplatná plnění a dary od

a)

státu, nestanoví-li tento zákon jinak,

b)

příspěvkových organizací,

c)

obcí, městských částí a městských obvodů a krajů s výjimkou pronájmu nebytových prostor,

d)

státních podniků a právnických osob s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osob, na jejichž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,

e)

právnických osob s majetkovou účastí obcí, městských částí nebo městských obvodů; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

f)

obecně prospěšných společností,

g)

jiných právnických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

h)

zahraničních právnických osob s výjimkou politických stran a nadací,

i)

fyzických osob, které nejsou státními občany České republiky; to neplatí, jedná-li se o cizí státní příslušníky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.“.

22.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

§ 19a

 

(1) Získají-li strana a hnutí peněžitý dar v rozporu s tímto zákonem, jsou povinny vrátit jej dárci včetně jeho úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení daru, a to nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém dar získaly. Není-li takový postup možný, odvedou příslušnou částku v téže lhůtě do státního rozpočtu. Nedošlo-li k vrácení daru nebo k jeho odvodu do státního rozpočtu ve stanovené lhůtě, uloží příslušný finanční úřad5) straně a hnutí pokutu ve vyši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru.

(2) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se příslušný finanční úřad dozvěděl, že strana a hnutí nevrátily peněžitý dar získaný v rozporu s tímto zákonem dárci nebo jej neodvedly do státního rozpočtu. Pokutu lze uložit nejpozději do 3 let po roce, ve kterém došlo k přijetí daru.

(3) Nejsou-li podle zjištění Poslanecké sněmovny údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí v souladu s § 19 zákona nebo nejsou-li doloženy podle § 18 odst. 2, oznámí Poslanecká sněmovna tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu.

__________

5)

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.“.

23.

V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 6) zní: „Nezíská-li strana a hnutí v následujících volbách počet hlasů potřebných k jejich zastoupení v Poslanecké sněmovně podle zvláštního právního předpisu,6) nárok na stálý příspěvek nevzniká.

__________

6)

§ 49 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.“.

24.

V § 20 odstavec 7 zní:

(7) Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 1 000 000 Kč a na mandát člena krajského zastupitelstva činí ročně 250 000 Kč.“.

25.

V § 20 odstavec 8 zní:

(8) Příspěvek na mandát náleží po celé volební období jen straně a hnutí, na jejichž kandidátní listině byl poslanec, senátor nebo člen zastupitelstva kraje zvolen. Jestliže byl poslanec, senátor nebo člen zastupitelstva kraje zvolen na kandidátní listině koalice, náleží příspěvek na mandát po celé volební období jen straně a hnutí, za které byl na kandidátní listině koalice uveden. Není-li na uprázdněný mandát poslance nebo člena zastupitelstva kraje náhradník nebo zanikne-li mandát senátora v průběhu volebního období, příspěvek na mandát straně a hnutí nenáleží.“.

26.

V § 20 se na konci odstavce 11 doplňují tyto věty: „Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny nebo k novým volbám do zastupitelstva kraje, náleží straně a hnutí roční příspěvek na mandát v poměrné části ještě za měsíc, v němž došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny nebo k novým volbám do zastupitelstva kraje. Uprázdní-li se mandát poslance nebo člena zastupitelstva kraje a na uprázdněný mandát není náhradník nebo dojde-li k zániku mandátu senátora, náleží roční příspěvek na mandát v poměrné části ještě za měsíc, v němž tato skutečnost nastala.“.

27.

Za § 20a se vkládá nový § 20b, který zní:

§ 20b

 

(1) Byl-li mandát poslance uprázdněn nebo zanikl-li mandát senátora (§ 20 odst. 8), Ministerstvo financí výplatu příspěvku na mandát zastaví při splátce za příslušné pololetí (§ 20a odst. 1), která následuje po uprázdnění nebo zániku mandátu.

(2) Skutečnosti uvedené v § 20 odst. 8 oznámí Poslanecká sněmovna nebo Senát Ministerstvu financí nejpozději k nejbližšímu termínu splatnosti splátky příspěvku na činnost.“.

28.

Za § 21a se vkládá nový § 21b, který zní:

§ 21b

 

Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 17a odst. 6 a § 18 odst. 3.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Strany a hnutí registrované Ministerstvem vnitra, jejichž stanovy neodpovídají ustanovením zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění tohoto zákona, uvedou své stanovy do souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění tohoto zákona, do 9 měsíců ode dne, v němž nabyl účinnosti, a předloží je v téže lhůtě Ministerstvu vnitra. Pokud tak neučiní, podá vláda návrh na pozastavení jejich činnosti.

2.

Strany a hnutí provedou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ocenění svého majetku, který vlastnily ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto ocenění připojí k výroční finanční zprávě předkládané Poslanecké sněmovně poprvé po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 241/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 8 se za slova „sportovní, a“ vkládají slova „politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále“.

2.

V § 20 odst. 8 se za slova „sportovní, a“ vkládají slova „politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále “.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA (čl. 5)

Čl. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Zeman v. r.