Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

411/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001

411

 

ZÁKON

ze dne 26. října 2000,

kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je Česká republika vázána.“.

2.

V § 2 odst. 3 se za slovo „číselný“ vkládá čárka a slova „nebo slovní“ se nahrazují slovy „slovní nebo grafický“.

3.

V § 2 odst. 6 se slovo „všechna“ zrušuje.

4.

V § 2 odstavec 8 zní:

(8) Identifikační číslo je číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu.“.

5.

V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Zemědělskou činností se rozumí pro účely tohoto zákona zemědělská výroba (rostlinná a živočišná) včetně zelinářství, zahradnictví, včelařství, rybářství, chovu kožešinových a jiných zvířat, dále lov a odchyt zvěře, výroba zemědělských výrobků, pěstování lesa a těžba dřeva, jakož i poskytování služeb pro zajištění těchto činností.“.

6.

V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „ministerstva“). Postupují přitom podle metodiky stanovené Českým statistickým úřadem.“.

7.

V § 3 odst. 3 se za slova „způsobem stanoveným“ vkládají slova „zvláštním zákonem2a)“ a současně se vkládá nová poznámka pod čarou č. 2a), která zní:

__________

2a)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.“.

8.

V § 4 odst. 1 větě první se za slovo „samosprávy“ vkládá čárka a slova „a veřejnosti“ se nahrazují slovy „veřejnosti a do zahraničí“.

9.

V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „stanovuje“ nahrazuje slovem „stanoví“.

10.

V § 4 odst. 1 písmena g) a h) znějí:

g)

sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen „statistika obyvatelstva“) a zpracovává demografické projekce,

h)

provádí konjunkturální průzkumy,“.

11.

V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „i jednotlivých správních celků“ nahrazují slovy „a jejích jednotlivých částí,“.

12.

V § 4 odst. 1 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) a m), která znějí:

l)

poskytuje statistické informace do zahraničí,

m)

spolupracuje s mezinárodními organizacemi při sjednocování mezinárodních doporučení a standardů v oblasti statistiky,“.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno n).

13.

V § 4 odst․ 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

14.

V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

__________

c)

zajišťuje na základě zvláštního právního předpisu zpracování výsledků voleb a referenda,“.

15.

V § 4 odst. 3 se slovo „zajišťují“ nahrazuje slovem „vykonávají“.

16.

V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „při obsahovém vymezení statistických ukazatelů“ zrušují.

17.

V § 5 písm. b) se ve větě první slovo „určování“ nahrazuje slovem „vytváření“ a věta druhá zní: „Při získávání údajů a zpracování a vyhodnocování statistických informací postupuje tak, aby nebyla narušena objektivita informací a nebyly omezeny nebo zkresleny zveřejňované údaje.“.

18.

V § 8 písmena d) a e) znějí:

__________

d)

zemědělské činnosti, i když není provozována jako podnikatelská činnost,

e)

technických prostředcích využívaných pro zemědělskou činnost,“.

19.

V § 8 se doplňuje písmeno f), které zní:

f)

výměře a využití zemědělské půdy sloužící mimoprodukčním funkcím zemědělství.“.

20.

V § 9 odstavce 1 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 4), 4a), 5), 5a), 5b), 5c) a 5d) znějí:

(1) Orgány vykonávající státní statistickou službu využívají údaje, které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě zvláštních právních předpisů.4) Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny potřebné údaje na jejich žádost včas a bezplatně poskytnout, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Český statistický úřad může požadovat

a)

z údajů získaných v daňovém řízení4a) údaje pro statistické registry, údaje o výkonech a aktivech ekonomických subjektů s určením místa výkonu a předmětu činnosti;

b)

z údajů získaných v celním řízení5) tyto údaje:

1.

obchodní firmu, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, a identifikační číslo vývozce nebo dovozce nebo deklaranta,5a)

2.

druh zboží,5b)

3.

druh obchodu a celní režim,5c)

4.

zemi určení, zemi původu, popřípadě zemi obchodní,

5.

hmotnost zboží,

6.

měrné jednotky,

7.

hodnotu zboží;

c)

z údajů získaných při provádění sociálního zabezpečení5d) tyto údaje:

1.

obchodní firmu, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, a identifikační číslo plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který je právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou,

2.

počet fyzických osob, za něž je povinen odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

(3) Orgány územní samosprávy poskytují pro statistické účely a vedení statistických registrů Českému statistickému úřadu na požádání bezplatně údaje ze svých informačních systémů. Ministerstva vykonávající státní statistickou službu mohou od orgánů územní samosprávy požadovat bezplatné poskytnutí údajů pro statistické účely jen po předchozím souhlasu Českého statistického úřadu.

(4) Údaje poskytované podle odstavců 1 až 3 se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení fyzické nebo právnické osoby, které se týkají, pokud tím nebude zmařen účel, pro který se tyto údaje poskytují.

__________

4)

Například zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4a)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších přepisů.

5)

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

5a)

§ 2 písm. n) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5b)

§ 2 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5c)

§ 2 písm. m) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5d)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

21.

V § 10 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5e) zní:

(1) Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí5e) vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.

__________

5e)

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.“.

22.

V § 15 odstavec 2 zní:

(2) Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny pro provedení statistických zjišťování zaslat zpravodajské jednotce bezplatně tiskopisy, popřípadě technické nosiče informací a poskytnout jí potřebnou metodickou pomoc.“.

23.

§ 16 a 17 včetně nadpisu znějí:

Povinnost mlčenlivosti

a ochrana individuálních údajů

 

§ 16

 

(1) Zaměstnanci orgánů vykonávajících státní statistickou službu a jiné fyzické osoby, které zajišťují zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích, se kterými se seznámí; povinnost mlčenlivosti mají i fyzické osoby, které se seznámí s individuálními údaji poskytnutými pro účely vědeckých prací. Za tím účelem jsou povinni při nástupu do zaměstnání nebo před zahájením příslušných prací složit slib mlčenlivosti.

(2) Slib mlčenlivosti zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s individuálními údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanoveními zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny.“ Slib mlčenlivosti se skládá do rukou příslušného ministra, vedoucího příslušného správního úřadu nebo orgánu nebo osoby jím pověřené.

(3) Slib je složen, jestliže po jeho přečtení prohlásí ten, kdo slib skládá, „Tak slibuji.“ a stvrdí složení slibu vlastnoručním podpisem na příslušné listině. Na listině musí být uvedeno též datum složení slibu.

(4) Poskytnutí nebo uveřejnění individuálního údaje za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 17) není porušením povinnosti mlčenlivosti.

(5) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

(6) Osobám, které nesloží slib mlčenlivosti, nesmějí orgány vykonávající státní statistickou službu umožnit seznámit se s individuálními údaji.

 

§ 17

 

(1) Orgány vykonávající státní statistickou službu

a)

mohou si poskytnout navzájem individuální údaje za podmínek stanovených zvláštním zákonem,2a) pokud je potřebují pro zajištění státní statistické služby,

b)

mohou, jestliže je to nezbytné pro plnění jejich úkolů při vytváření statistických informací, předat individuální údaje jiné osobě, která na základě smlouvy zajišťuje jejich zpracování pro statistické účely,

c)

mohou předat individuální údaj do zahraničí, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jestliže přejímající strana zajistí alespoň takovou ochranu tohoto údaje, jaká je mu poskytována v České republice,

d)

poskytnou individuální údaj soudu, je-li to nezbytné pro rozhodnutí o porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené tímto zákonem.

(2) Ve výjimečných případech mohou orgány vykonávající státní statistickou službu individuální údaj uveřejnit, poskytnout nebo využít k jinému než statistickému účelu, jestliže osoba, jíž se tento údaj týká, dala k takovému zveřejnění, poskytnutí nebo využití souhlas. Jde-li o údaj o právnické osobě, musí být souhlas podepsán statutárním orgánem. Souhlas musí mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký individuální údaj jde, jak a kým má být využit. Osoba, jíž se údaj týká, může souhlas kdykoliv odvolat, odvolání nemůže mít zpětnou účinnost.

(3) Pro účely vědeckých prací mohou orgány vykonávající státní statistickou službu poskytnout individuální údaje Akademii věd České republiky nebo vysoké škole nebo jiné právnické osobě, jejímž základním posláním je vědecký výzkum, jestliže právnická osoba, které budou tyto údaje poskytnuty, zajistí podmínky pro jejich ochranu a jestliže všechny fyzické osoby, které se budou s těmito údaji seznamovat, složí slib mlčenlivosti podle tohoto zákona. Údaje se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení osoby, jíž se předávané údaje týkají.

(4) Nelze-li v určitém souboru stanoveném metodikou statistického zjišťování získat více než jeden údaj, orgány vykonávající státní statistickou službu mohou zveřejnit nebo poskytnout i údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem nelze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

(5) Na činnost osob uvedených v § 17 se při zpracování individuálních údajů o fyzických osobách pro účely statistické nebo vědecké vztahuje zvláštní zákon,2a) s výjimkou § 5 odst. 1 písm. c).“.

24.

V § 18 se na konci odstavce 4 doplňují tyto věty: „Mezinárodním organizacím poskytují ministerstva statistické informace zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pokud ministerstva poskytují jiné statistické informace, informují o poskytnutí statistických informací Český statistický úřad.“.

25.

V § 18 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje.

26.

Nadpis § 19 zní: „Statistické klasifikace a statistické číselníky“.

27.

V § 19 odstavec 1 zní:

(1) Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy vytváří statistické klasifikace a statistické číselníky (dále jen „klasifikace“) a poskytuje z nich informace.“.

28.

V § 19 se odstavce 4 a 5 zrušují.

29.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

§ 19a

Statistické registry

 

(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů. V rozsahu stanoveném tímto zákonem je registr veřejným seznamem.

(2) Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování, vytváří Český statistický úřad tyto další statistické registry:

a)

registr sčítacích obvodů,

b)

zemědělský registr,

c)

registr ubytovacích zařízení.

(3) Pro vedení registrů uvedených v odstavcích 1 a 2 může Český statistický úřad využívat údaje získané z jiných evidencí.“.

30.

V § 20 se odstavce 1 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 5, 7 a 8 se označují jako odstavce 1 až 6.

31.

V § 20 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

obchodní firma (název),“.

32.

V § 20 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě telekomunikační spojení,“.

33.

V § 20 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až r), která včetně poznámek pod čarou č. 9a) až 9d) znějí:

l)

počet zaměstnanců,

m)

výše příjmu (výnosu),9a)

n)

výše základního jmění9b) nebo nadačního jmění9c) nebo kmenového jmění,9d)

o)

výměra obhospodařované zemědělské a lesní půdy,

p)

výměra obhospodařované orné půdy,

r)

skutečnost, zda subjekt skutečně podniká, či nikoliv.

__________

9a)

§ 24 odst. 6 písm. e) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9b)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

9c)

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

9d)

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.“.

34.

V § 20 odst. 5 se v první větě číslice „3“ nahrazuje číslicí „2“.

35.

V § 20 odst. 6 věta první zní: „Údaje uvedené v odstavci 2 písm. k) až r) a v odstavci 3 jsou neveřejné.“.

36.

Za § 20 se vkládají nové § 20a až 20d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9e) a 9f) znějí:

§ 20a

Registr sčítacích obvodů

 

V registru sčítacích obvodů se vedou sčítací obvody9e) z celého území České republiky. Registr obsahuje

a)

hranice a slovní popis sčítacího obvodu,

b)

územní identifikaci domů9f) v obvodu, včetně adresy a souřadnicového umístění,

c)

počet bytů v jednotlivých domech.

 

§ 20b

Zemědělský registr

 

(1) V zemědělském registru se vedou informace o osobách, které provozují zemědělskou činnost, a to za předpokladu, že rozsah této jejich činnosti odpovídá některému z kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Registr obsahuje

a)

obchodní firmu, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,

b)

identifikační číslo,

c)

u fyzických osob rodné číslo,

d)

údaje získané ve statistickém zjišťování,

e)

kategorii hospodářské velikosti a výrobního zaměření,

f)

údaje o výrobních kvótách, subvencích a dotacích.

(3) Je-li zapsaná osoba ekonomickým subjektem, vedou se v registru též její vnitřní jednotky (§ 20 odst. 3).

 

§ 20c

Registr ubytovacích zařízení

 

(1) V registru ubytovacích zařízení se vedou údaje o ubytovacích zařízeních sloužících k přechodnému ubytování osob a provozovaných za účelem zisku a o osobách, které je provozují, (provozovatelích).

(2) V registru podle odstavce 1 se vedou tyto údaje:

a)

obchodní firmu, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,

b)

identifikační číslo,

c)

u fyzických osob rodné číslo,

d)

adresa (umístění) ubytovacího zařízení,

e)

kategorie ubytovacího zařízení,

f)

počet pokojů a lůžek využívaných pro přechodné ubytování osob,

g)

počet osob zabezpečujících provoz ubytovacího zařízení,

h)

služby poskytované ubytovacím zařízením.

 

§ 20d

 

Registry uvedené v § 20a až 20c jsou neveřejné. Pro poskytování údajů z nich platí ustanovení § 20 odst. 6 věty druhé obdobně.

__________

9e)

§ 2 písm. f) zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

9f)

§ 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.“.

37.

V § 21 odst. 1 věta první zní: „Identifikační číslo slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického subjektu a má pouze evidenční význam.“.

38.

V § 21 odst. 3 věta první zní: „Každému ekonomickému subjektu se přiděluje pouze jedno identifikační číslo.“.

39.

V § 21 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9g) zní:

(4) K jednoznačné identifikaci odštěpného závodu a jiné organizační složky s obdobným postavením9g) se použije identifikační číslo ekonomického subjektu, jehož je součástí, k němuž se do závorky připojí číslice vyjadřující pořadí tohoto závodu v obchodním rejstříku.

__________

9g)

§ 7 odst. 1 obchodního zákoníku.“.

40.

V § 22 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

a)

právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, zahraničním osobám a organizačním složkám zahraničních osob, nadacím a nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem rejstříkový soud,10)

__________

10)

§ 28 odst. 6 obchodního zákoníku.“.

41.

V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 11a), 11b) a 11c) znějí:

c)

sdružením11a) a politickým stranám a politickým hnutím11b) Ministerstvo vnitra,

d)

církvím, náboženským společnostem a jiným právnickým osobám, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a náboženských společností,11c) Ministerstvo kultury,

__________

11a)

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

11b)

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

11c)

Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).

42.

V § 22 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Identifikační čísla pro potřeby rejstříkových soudů, živnostenských úřadů, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury zajišťuje Český statistický úřad.

(4) Právnická osoba, které není přiděleno identifikační číslo podle odstavce 1 písm. a), c) a d), nebo organizační složka státu jsou povinny ohlásit svůj vznik, jakož i další údaje nezbytné k přidělení identifikačního čísla a zapsání do registru Českému statistickému úřadu, a to do 10 dnů po svém vzniku. Obdobnou povinnost mají, pokud jde o změnu nebo zánik uvedených skutečností.“.

43.

V § 23 se číslice „4“ nahrazuje číslicí „3“.

44.

§ 27 zní:

§ 27

 

Český statistický úřad vyhláškou stanoví

a)

postup při přípravě programu statistických zjišťování (§ 10),

b)

program statistických zjišťování (§ 10),

c)

kritéria pro zápis do zemědělského registru podle § 20b odst. 1.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Příprava a vyhlášení programu statistických zjišťování na rok 2001 a statistická zjišťování v roce 2001 se provedou podle dosavadních ustanovení.

Čl. III

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb., písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 50a) zní:

g)

Českému statistickému úřadu údaje stanovené zvláštním zákonem,50a)

__________

50a)

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 50a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 50b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.