Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

422/2000 Sb. znění účinné od 13. 12. 2000

422

 

ZÁKON

ze dne 25. října 2000,

kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých

funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,

České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26․ listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., a zákona č. 254/1995 Sb., se mění takto:

1.

§ 20 zní:

§ 20

 

Ustanovení § 1 až 3 se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Po těchto občanech se nevyžaduje osvědčení ani čestné prohlášení podle § 4 tohoto zákona.“.

 

2.

V § 23 se zrušují slova „a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2000“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Zeman v. r.