Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

493/2000 Sb. znění účinné od 29. 12. 2000

493

 

ZÁKON

ze dne 12. prosince 2000

o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky

za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ DLUHOPISOVÉ PROGRAMY (§ 1-2)

§ 1

Státní dluhopisový program na úhradu schodku

státního rozpočtu České republiky za rok 1999

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999.

(2)

Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 29 633 650 000 Kč.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 20 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona․

§ 2

Státní dluhopisový program na úhradu jistin

státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002.

(2)

Rozsah státního dluhopisového programu je 82 050 000 000 Kč.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 40 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně

některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla) (§ 3)

§ 3

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se mění takto:

1.

V § 33 odstavec 3 zní:

(3) Účty podle odstavce 2 písm. a) až d) vede vždy Česká národní banka. Celkový součet netermínovaných prostředků na těchto účtech nesmí být záporný.“.

 

2.

V § 33 odstavec 4 zní:

(4) Účty podle odstavce 2 písm. e) až h) mohou vést banky. Zůstatky těchto jednotlivých účtů nesmí být záporné. Banky jsou povinny sledovat zůstatky na těchto jednotlivých účtech a vždy k 31. prosinci oznámit České národní bance jejich saldo. V případě záporného zůstatku na těchto jednotlivých účtech jsou banky povinny ihned sdělit tuto skutečnost České národní bance.“.

 

3.

V § 33 se zrušuje odstavec 6.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (§ 4)

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.