Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

239/2001 Sb. znění účinné od 15. 3. 2006 do 31. 12. 2007

P(31.12.2007): Doba účinnosti byla zkrácena na základě čl. XI zákona č. 482/2004 Sb. z 31.12.2011 na 31.12.2007

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 254/2008 Sb.

1.9.2008

Vzhledem k tomu, že dotčený zákon pozbyl platnosti dne 31. prosince 2007, je tato změna neproveditelná.

zákonem č. 482/2004 Sb.

1.1.2008

den ukončení platnosti byl zákonem č. 482/2004 Sb. přesunut z původního data 31. prosince 2011 na 31. prosince 2007

zákonem č. 76/2006 Sb.

15.3.2006

Více...

239

 

ZÁKON

ze dne 26. června 2001

o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů

(zákon o České konsolidační agentuře)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA (§ 1-20)

Úvodní ustanovení

§ 1

(1)

Zřizuje se Česká konsolidační agentura (dále jen „Agentura“) se sídlem v Praze. Agentura vzniká dnem účinnosti tohoto zákona.

(2)

Agentura je právnickou osobou, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, který se jí svěřuje tímto zákonem, a dále s majetkem státu, se kterým se stane příslušnou hospodařit při zajišťování stanovené činnosti anebo v souvislosti s touto činností.

(3)

Za závazky Agentury ručí stát.

§ 2

(1)

Agentura se zapisuje do obchodního rejstříku.

(2)

Do obchodního rejstříku se zapisuje

a)

obchodní firma a sídlo,

b)

identifikační číslo,

c)

předmět činnosti,

d)

právní forma Agentury,

e)

jména a bydliště osob, které jsou členy představenstva, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem Agentury, a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce,

f)

jména a bydliště členů dozorčí rady a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce,

g)

údaj o tom, že za závazky Agentury ručí stát.

(3)

Do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku, se vkládají stanovy Agentury a jejich pozdější změny a další listiny stanovené zvláštním právním předpisem.1

(4)

Zápis Agentury do obchodního rejstříku má deklaratorní charakter.

§ 3

Předmět činnosti

(1)

Předmětem činnosti Agentury je

a)

nákup, prodej a správa pohledávek a dalších vybraných aktiv,

b)

restrukturalizace obchodních společností a jiných právnických osob stanovených rozhodnutím vlády,

c)

nákup, prodej a úschova cenných papírů,

d)

úschova zástav věcí movitých,

e)

vedení účtů právnickým a fyzickým osobám, které mají závazky vůči Agentuře, a to do souhrnné výše jejich závazků,

f)

finanční a ekonomické poradenství,

g)

získávání finančních zdrojů z finančního trhu,

h)

další činnost podle rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) související s výkonem činností uvedených v písmenech a) až g).

(2)

Činnost Agentury musí být v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím veřejnou podporu.2

(3)

Agentura není bankou podle zvláštního právního předpisu; její činností není přijímání vkladů od veřejnosti ani poskytování úvěrů.

(4)

Úplatně nabývat nová aktiva může Agentura do 31. prosince 2005. S výjimkou úplatného nabývání aktiv vyplývajícího z již učiněných právních úkonů přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 482/2004 Sb. a s výjimkou nabývání aktiv v souvislosti s řízením rizik a likvidity a se získáváním zdrojů na finančním trhu tak může Agentura činit pouze na základě rozhodnutí vlády nebo na základě souhlasu Poslanecké sněmovny podle odstavce 5.

(5)

V případě, že by úplata za nabytí aktiv Agenturou v součtu s předchozími úplatami uskutečněnými podle rozhodnutí vlády podle odstavce 4 překročila v jednom kalendářním roce 1 mld. Kč, vyžaduje se k provedení takové obchodní operace souhlas Poslanecké sněmovny.

(6)

Při nabytí aktiv Agenturou podle odstavců 4 a 5 se § 7 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 odst. 2 písm. b) část věty za středníkem nepoužijí.

Orgány a stanovy Agentury

§ 4

Představenstvo

(1)

Statutárním orgánem Agentury je představenstvo, které má 5 členů. Předsedu a ostatní členy představenstva jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra financí. Předseda představenstva je zároveň generálním ředitelem Agentury. Členové představenstva jsou zároveň zaměstnanci Agentury.

(2)

Za představenstvo jednají navenek jménem Agentury vždy nejméně 2 členové představenstva, pokud stanovy Agentury nestanoví jinak.

(3)

Pro členství ve statutárním orgánu Agentury a pro odpovědnost jeho členů platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku3 a další předpoklady podle zvláštního právního předpisu.4 Členové představenstva mohou být Agenturou pojištěni pro případ své odpovědnosti za škodu při výkonu funkce člena představenstva Agentury; pro účely tohoto zákona pojistné uhrazené Agenturou za toto pojištění není považováno za odměnu člena představenstva.

(4)

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Podrobnosti odstoupení upraví stanovy Agentury.

§ 5

Působnost představenstva

(1)

Představenstvo řídí činnost Agentury a jedná jejím jménem.

(2)

Představenstvo rozhoduje o

a)

všech záležitostech Agentury, pokud z tohoto zákona nebo ze stanov nepřísluší rozhodovat jinému orgánu,

b)

organizační struktuře Agentury a jednacím řádu představenstva,

c)

otázkách, které jsou tímto zákonem nebo stanovami Agentury svěřeny do působnosti představenstva.

(3)

Představenstvo navrhuje dozorčí radě ke schválení

a)

návrh stanov Agentury, návrh jejich změn a doplnění,

b)

roční účetní závěrku Agentury ověřenou auditorem,

c)

finanční a majetkové operace či úkony Agentury, které převyšují objem 500 mil. Kč v jednotlivém případě,

d)

rozhodnutí o úkonech Agentury, které jsou nad rámec ročního finančního plánu a rozpočtu Agentury,

e)

provozní rozpočet a plán investic Agentury,

f)

zakládání obchodních společností a vklady majetku do nich,

g)

vnějšího auditora Agentury,

h)

řád odměňování vrcholového managementu.

(4)

Představenstvo předkládá dozorčí radě k projednání

a)

návrh na použití zisku,

b)

čtvrtletní a roční výsledky hospodaření a výroční zprávu Agentury.

(5)

Představenstvo navrhuje ministerstvu

a)

změnu stanov Agentury po schválení dozorčí radou,

b)

schválení roční účetní závěrky Agentury ověřené auditorem po schválení dozorčí radou,

c)

schválení záměru na obstarání prostředků k financování Agentury na finančním trhu.

(6)

Představenstvo je povinno na základě rozhodnutí vlády uskutečnit i takovou obchodní operaci, kterou by vzhledem k rizikům z ní plynoucích nemohlo uskutečnit z důvodu obezřetného podnikání. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu upozornit na tuto skutečnost ministra financí.

§ 6

Dozorčí rada

(1)

Dozorčí rada je dozorčím a kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva, generálního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti Agentury.

(2)

Dozorčí rada má 9 členů.

(3)

Členy dozorčí rady volí Poslanecká sněmovna na funkční období 5 let.

(4)

Předsedu dozorčí rady volí členové dozorčí rady.

(5)

Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva Agentury.

(6)

Pro členství v dozorčí radě Agentury a pro odpovědnost jejích členů platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a další předpoklady podle zvláštního právního předpisu.4 Členové dozorčí rady mohou být Agenturou pojištěni obnosovým pojištěním4a pro případ své odpovědnosti za škodu při výkonu funkce člena dozorčí rady Agentury; pro účely tohoto zákona pojistné uhrazené Agenturou za toto pojištění není považováno za odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady.

(7)

Člena dozorčí rady může Poslanecká sněmovna odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Podrobnosti odstoupení upraví stanovy Agentury.

§ 7

Působnost dozorčí rady

(1)

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Agentury a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Agentury se uskutečňuje v souladu s tímto zákonem, ostatními právními předpisy a stanovami.

(2)

Dozorčí rada na návrh představenstva schvaluje a předkládá se svým vyjádřením ministerstvu ke konečnému schválení

a)

návrh stanov Agentury, návrh jejich změn a doplnění,

b)

roční účetní závěrku Agentury ověřenou auditorem.

(3)

Dozorčí rada na návrh představenstva schvaluje

a)

rozhodnutí o úkonech Agentury, které jsou nad rámec ročního finančního plánu a rozpočtu Agentury,

b)

finanční a majetkové operace či úkony Agentury, které převyšují objem 500 mil. Kč v jednotlivém případě,

c)

provozní rozpočet a plán investic Agentury,

d)

zakládání obchodních společností a vklady majetku do nich,

e)

vnějšího auditora Agentury,

f)

řád odměňování vrcholového managementu.

(4)

Dozorčí rada projednává

a)

dlouhodobou koncepci činností Agentury, včetně střednědobých a krátkodobých nástrojů Agentury,

b)

změny stanov a personální změny v orgánech těch společností, které jsou podle příslušného ustanovení obchodního zákoníku Agenturou ovládanými osobami,

c)

hodnocení výsledků práce členů vrcholového managementu Agentury,

d)

čtvrtletní a roční výsledky hospodaření a výroční zprávu Agentury a předkládá své vyjádření ministerstvu,

e)

použití zisku.

(5)

Dozorčí rada posuzuje a kontroluje

a)

konkrétní směry činnosti Agentury a dohlíží na jejich provádění,

b)

zda podnikatelská činnost Agentury se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Agentury a usneseními orgánů Agentury,

c)

zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Agentury a usneseními orgánů Agentury,

d)

výkon vlastnických práv Agentury v právnických osobách s majetkovou účastí Agentury.

(6)

Dozorčí rada má dále právo

a)

navrhovat ministerstvu nebo představenstvu personální, organizační a jiná opatření,

b)

nahlížet prostřednictvím kteréhokoliv člena do všech dokladů a záznamů,

c)

prostřednictvím předsedy nebo pověřeného člena dozorčí rady a po předchozím upozornění představenstva ukládat řediteli odboru vnitřního auditu Agentury jednotlivé kontrolní úkoly,

d)

vyslat po předchozí dohodě s představenstvem svého zástupce do komisí, pracovních skupin či jiných poradních orgánů zřizovaných Agenturou v rámci výkonu jejích hlavních činností,

e)

vyslat svého zástupce na jednání představenstva,

f)

vykonávat další kontrolní činnost vyplývající z vnitřních předpisů Agentury.

§ 8

Rozhodování dozorčí rady

(1)

Dozorčí rada je usnášení schopná, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech jejích členů.

(2)

Pro přijetí usnesení dozorčí rady

a)

v záležitostech uvedených v § 7 odst. 2, 3 a 4 je třeba dvou třetin hlasů všech členů dozorčí rady,

b)

v záležitostech uvedených v § 7 odst. 5 a 6 je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady.

(3)

Pokud dozorčí rada nepřijme usnesení v záležitostech uvedených v § 7 odst. 2 a 3 do 15 kalendářních dnů od data doručení příslušného návrhu předsedovi dozorčí rady, má se za to, že dozorčí rada s příslušným návrhem souhlasí.

§ 9

Stanovy a vnitřní předpisy

(1)

Stanovy musí obsahovat

a)

obchodní firmu a sídlo Agentury,

b)

předmět činnosti,

c)

délku funkčního období členů představenstva,

d)

vymezení působnosti členů představenstva a členů dozorčí rady,

e)

působnost a postavení generálního ředitele, útvaru vnitřního auditu Agentury a dalších orgánů Agentury,

f)

zásady finančního hospodaření,

g)

postup při doplňování a změně stanov,

h)

další údaje, pokud tak stanoví tento zákon.

(2)

Zasedání, jednání a rozhodování představenstva a dozorčí rady Agentury stanoví jednací řád představenstva a jednací řád dozorčí rady vydané těmito orgány.

§ 10

Povinnosti členů představenstva, dozorčí rady

a zaměstnanců Agentury

(1)

Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Tím není dotčeno ustanovení § 5 odst. 6.

(2)

Na činnost Agentury se vztahuje obchodní tajemství. Zaměstnanci Agentury a členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve věcech týkajících se předmětu činnosti Agentury, pokud zvláštní právní předpisy nebo tento zákon nestanoví jinak. Představenstvo může rozhodnout o sdělení skutečnosti, která je předmětem obchodního tajemství, třetí osobě, nebo o jejím zveřejnění, jen za předpokladu, že je to v souladu se zájmy Agentury.

(3)

Z důvodů hodných zvláštního zřetele představenstvo zaměstnance povinnosti podle odstavce 2 zprostí; členy dozorčí rady zprostí této povinnosti dozorčí rada. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu.

(4)

Zaměstnanci Agentury a členové dozorčí rady jsou dále povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu osobních zájmů se zájmy Agentury, a nesmí používat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve vlastní prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.

(5)

Člen představenstva ani člen dozorčí rady nesmí vykonávat činnost, na kterou se vztahují ustanovení obchodního zákoníku o zákazu konkurence člena představenstva a člena dozorčí rady akciové společnosti. Člen představenstva i člen dozorčí rady smí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo jako člen statutárního orgánu jiné právnické osoby, jen pokud se na podnikání této jiné společnosti Agentura účastní.5

(6)

V případě nedodržení zákazu konkurence se postupuje obdobně podle obchodního zákoníku.6

§ 11

Osoby se zvláštním vztahem k Agentuře

(1)

Agentura nesmí provádět bez souhlasu ministerstva s osobami, které k ní mají zvláštní vztah, obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nemohly být provedeny s jinými obchodními partnery. Toto ustanovení se vztahuje i na převzetí ručení.

(2)

Za osoby, které mají k Agentuře zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují

a)

zaměstnanci Agentury,

b)

členové dozorčí rady Agentury,

c)

osoby blízké osobám uvedeným v písmenech a) a b),

d)

právnické osoby, které jsou Agenturou ovládány.7

§ 12

Vztah ministerstva k Agentuře

(1)

Ministerstvo

a)

po schválení dozorčí radou schvaluje stanovy Agentury, jejich změny a doplnění,

b)

schvaluje na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady účetní závěrku, včetně přídělů do rezervního fondu a ostatních účelových fondů, ověřenou auditorem a rozdělení a použití zisku,

c)

ukládá Agentuře úkoly související se zabezpečováním předmětu její činnosti a kontroluje jejich plnění,

d)

rozhoduje o způsobu úhrady ztráty Agentury,

e)

schvaluje na základě návrhu představenstva záměr na obstarání prostředků pro financování Agentury na finančním trhu,

f)

kontroluje činnost Agentury způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,8

g)

schvaluje po předchozím souhlasu vlády rozhodnutí Agentury o prodeji části podniku Agentury.

(2)

Ministr financí předkládá vládě

a)

návrhy na jmenování a odvolání předsedy a ostatních členů představenstva,

b)

ke schválení operace Agentury určené ministerstvem a informuje ji o výsledcích činnosti a hospodaření Agentury za příslušný rok; u operací Agentury, které převyšují objem 500 mil. Kč v jednotlivém případě, tak učiní až po schválení dozorčí radou,

c)

ke schválení úplatné nabytí aktiv Agenturou podle § 3 odst. 4.

(3)

Předseda a ostatní členové představenstva doručují písemné vzdání se funkce předsedovi vlády.

(4)

Agentura je povinna na požádání poskytnout informace o činnosti Agentury ministrovi financí, jeho prostřednictvím vládě a popřípadě dalším státním orgánům.

§ 12a

Vztah k Poslanecké sněmovně

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení úplatné nabytí aktiv podle § 3 odst. 5.

Hospodaření Agentury

§ 13

(1)

Při hospodaření s majetkem státu uvedeným v § 1 odst. 2 Agentura postupuje podle zvláštního právního předpisu,9 nestanoví-li tento zákon jinak.

(2)

Agentura může vydávat dluhopisy.

(3)

Agentura může za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem10 pro stát nabývat cenné papíry. Nabývací cena může být vyšší než ocenění cenných papírů podle zvláštního právního předpisu.11

(4)

Po předchozím souhlasu vlády může Agentura nabývat majetkové účasti i v jiných obchodních společnostech než akciových.

(5)

Po předchozím souhlasu vlády může Agentura založit obchodní společnost nebo se účastnit na jejím založení, vkládat do obchodní společnosti majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit, převádět cenné papíry a nakládat s majetkovými účastmi v jiných obchodních společnostech než akciových.

(6)

Agentura může bez souhlasu ministerstva postoupit třetí osobě pohledávku za tržní cenu. To platí i v případě, má-li být pohledávka předmětem veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu.12 Postoupení pohledávky za cenu nižší nebo její postoupení bezúplatně může provést jen po předchozím souhlasu ministerstva.

(7)

Agentura může s dlužníkem na jeho žádost ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele a po souhlasu ministra financí a příslušného resortního ministra dohodnout, že se mu dluh zcela nebo zčásti promíjí, odůvodňují-li to poměry dlužníka nebo obchodní zájem Agentury. Prominout nelze dluh, který vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka anebo má-li dlužník z jakéhokoliv důvodu pohledávku vůči státu, pokud sám do výše svého dluhu nepřistoupí k jejímu prominutí.

(8)

Od vymáhání pohledávky může Agentura jednostranně upustit, jestliže

a)

dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích, nebo

b)

dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela nebo nelze prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši podle úvahy, nebo

c)

je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné a nebo náklady na vymáhání by převýšily očekávaný výnos.

(9)

Upuštění od vymáhání pohledávky musí být písemné a dlužník se o něm nevyrozumívá. Upuštěním od vymáhání pohledávka nezaniká.

(10)

Příjmy a výdaje, s nimiž hospodaří Agentura, nejsou součástí státního rozpočtu České republiky.

§ 14

Finanční hospodaření

(1)

Agentura vytváří rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb a účelové fondy. Při nakládání s fondem kulturních a sociálních potřeb se Agentura řídí zvláštním právním předpisem o fondu kulturních a sociálních potřeb.13

(2)

Způsob tvorby a nakládání s rezervním fondem, s ostatními účelovými fondy a s opravnými položkami stanoví stanovy Agentury.

(3)

Zisk Agentury se po splnění zákonných povinností použije podle rozhodnutí ministerstva.

§ 15

Financování Agentury

Činnost Agentury je financována zejména z

a)

kapitálu a fondů Agentury,

b)

příjmů z vlastní činnosti,

c)

cizích zdrojů získaných na finančních trzích,

d)

prostředků získaných emisí dluhopisů, jejichž výše nesmí překročit 30 % bilanční sumy Agentury ke konci předchozího roku,

e)

prostředků získaných emisí státních dluhopisů,

f)

výnosů z prodeje privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit ministerstvu.

§ 16

Účetnictví

(1)

Agentura vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.14

(2)

Účetní závěrka podléhá ověření auditorem.

(3)

Agentura zveřejňuje ve výroční zprávě údaje z účetní závěrky ověřené auditorem.

§ 17

Členům dozorčí rady Agentury, nejsou-li poslanci či senátory, náleží odměna, která je určena stanovami Agentury.

§ 18

Majetek, se kterým hospodaří Agentura, podléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu prováděné podle zvláštního právního předpisu.15

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 19

(1)

Agentura je právním nástupcem Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, která se zrušuje dnem účinnosti tohoto zákona.

(2)

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Agentura stává příslušnou hospodařit s veškerým majetkem státu, s nímž byla k uvedenému dni příslušná hospodařit Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav.

(3)

Ostatní práva a povinnosti Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, včetně pracovněprávních a jiných obdobných vztahů, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Agenturu.

(4)

Agentura je povinna dokončit veškeré aktivity a obchody, které převzala od Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, a oprávněna využít přitom veškerá práva, možnosti a nástroje, kterými k tomu disponovala Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav.

(5)

Pokud právní předpisy upravují postavení nebo právní vztahy Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, vztahují se příslušná ustanovení těchto předpisů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Agenturu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(6)

Agentura poskytuje do informační databáze České národní banky podle zvláštního zákona16 údaje o svých klientech (dlužnících) a klientech (dlužnících) osob, které ovládá na základě podílu v nich, a jejichž hlavním předmětem činnosti je správa, prodej a vymáhání pohledávek, v rozsahu stanoveném zákonem o bankách.17 Dotčené ovládané osoby jsou povinny Agentuře sdělit příslušné údaje tak, aby mohla být splněna povinnost podle věty první. Agentura má přístup k informacím v této databázi za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky. Informace získané z databáze je Agentura povinna uchovávat v tajnosti a chránit před zneužitím.

§ 20

Agentura zaniká dnem 31. prosince 2007 bez likvidace. Právním nástupcem Agentury je stát, zastoupený ministerstvem, na který přechází práva a závazky Agentury ke dni jejího zániku.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (§ 21)

§ 21

V § 19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 117/2001 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

 

za)

příjmy České konsolidační agentury.

“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani z nemovitostí (§ 22)

§ 22

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

pozemky, s nimiž je příslušná hospodařit Česká konsolidační agentura.

“.

 

2.

V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

budovy, s nimiž je příslušná hospodařit Česká konsolidační agentura.

“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna obchodního zákoníku (§ 23)

§ 23

V § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se za slova „Českou národní banku“ vkládají slova „ , Českou konsolidační agenturu“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (§ 24)

§ 24

V § 3 odst. 5 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 224/1994 Sb. a zákona č. 58/1995 Sb., se za slova „ Fond národního majetku podle zvláštních předpisů,1b)“ vkládají slova „ s majetkem, se kterým hospodaří Česká konsolidační agentura,“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o některých opatřeních proti

legalizaci výnosů z trestné činnosti (§ 25)

§ 25

V § 1 odst. 6 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb., se za slova „ jakož i k výkonu jeho ostatních činností,1“ vkládají slova „ Česká konsolidační agentura,“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o bankách (§ 26)

§ 26

V § 38a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

(4) Informace a údaje uvedené v odstavci 1 mohou banky poskytnout i České konsolidační agentuře.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o cenných papírech (§ 27)

§ 27

V § 45 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb. a zákona č. 362/2000 Sb., se slova „státní peněžní ústav“ nahrazují slovy „Česká konsolidační agentura“.

ČÁST DEVÁTÁ

(§ 28)

§ 28

zrušeno

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST (§ 29)

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2001 a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2007.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.Poznámky pod čarou:

Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

§ 194 odst. 5 až 7 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 písm. aa) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

§ 196 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 66a obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

§ 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

§ 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 38a odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

3

§ 194 odst. 5 až 7 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4a

§ 3 písm. aa) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

5

§ 196 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6
7

§ 66a obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

8

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

10

Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

12

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

13

Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

14

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

15

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

16

§ 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

§ 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

17

§ 38a odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.