Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

344/2001 Sb. znění účinné od 4. 10. 2001

344

 

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 21. září 2001,

jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55 %

 

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 493/2000 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55 %:

1.

Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí

Název: Dluhopis České republiky, 2001 - 2011, 6,55 %

Zkrácený název: ČR, 6,55 %, 11

Pořadové číslo emise: 36

Pořadové číslo tranše: 1

Jmenovitá hodnota: Kč 10 000

Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele

Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír

Datum emise: 5․ října 2001

Datum splatnosti: 5. října 2011

Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 6,55 % p.a.

Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky

ISIN: CZ0001000764

Kupon č. 1, odtržený ISIN: CZ0000700166

Kupon č. 2, odtržený ISIN: CZ0000700174

Kupon č. 3, odtržený ISIN: CZ0000700182

Kupon č. 4, odtržený ISIN: CZ0000700190

Kupon č. 5, odtržený ISIN: CZ0000700208

Kupon č. 6, odtržený ISIN: CZ0000700216

Kupon č. 7, odtržený ISIN: CZ0000700224

Kupon č. 8, odtržený ISIN: CZ0000700232

Kupon č. 9, odtržený ISIN: CZ0000700240

Kupon č. 10, odtržený ISIN: CZ0000700257

Jistina, odtržená ISIN: CZ0000700265.

2.

Dluhopisy jsou vydávány podle § 2 zákona č. 493/2000 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

3.

Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.

4.

Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

5.

Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 5. září 2011.

6.

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,55 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 5. říjnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

7.

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 6. září. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 5. září každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 5. září 2002.

8.

Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

9.

Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 1. října 2001. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 31. března 2003. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny.

10.

Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 20 000 000 000 Kč.

11.

Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 5. října 2011. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 5. září 2011. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

12.

Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti ( § 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).

13.

Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Československá obchodní banka, a.s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

14.

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

15.

Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou zveřejněna.

16.

Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.