Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

375/2001 Sb. znění účinné od 14. 11. 2001 do 30. 4. 2004

375

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 17. října 2001,

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení

veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů

 

Ministerstvo financí na návrh Komise pro cenné papíry stanoví podle § 72 odst. 1 písm. k) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů, se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

 

Základní ustanovení

 

Tato vyhláška upravuje technické provedení registrovaných listinných cenných papírů vytištěných v tiskárně, která je oprávněna na základě povolení Komise pro cenné papíry (dále jen „Komise“) k tisku cenných papírů, (dále jen „tiskárna“).“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

 

a)

identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen „ISIN“),“.

 

3.

V § 4 odst. 1 větě první se slovo „nebělený“ zrušuje a za slovo „papír“ se vkládají slova „ , který neobsahuje optická bělidla,“.

 

4.

V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „nejméně 100 g“ nahrazují slovy „činí 100 g s povolenou odchylkou +/- 5 g“.

 

5.

V § 4 odst. 2 se doplňují věty druhá až čtvrtá, které znějí: „Obraz vodotisku se musí jevit naprosto stejně, nesmí vykazovat nepravidelnosti tvaru a tónu a nesmí působit dojmem skvrn. Vodotisk může být doplněn dalším ochranným zajištěním (např. vlákny). Ceninový papír nesmí vykazovat vlastní fluorescenci.“.

 

6.

V § 4 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

 

7.

V § 5 odst. 1 se slovo „zejména“ nahrazuje slovem „zpravidla“.

 

8.

V § 5 odstavce 4 až 6 znějí:

(4) Při tisku cenných papírů musí být použity jako ochranné prvky alespoň dva gilošové vzory a irisový přechod barev. Irisový přechod barev není třeba použít, jestliže je rámeček i ochranný podtisk proveden liniovým hlubotiskem a jeden gilošový vzor je použit v rámečku, druhý v ochranném podtisku. V ochranném podtisku může být místo gilošového vzoru použit iluzivní reliéf. Při postupu podle věty druhé a třetí musí být podtisk vytištěn dvěma barvami viditelnými v denním světle. Číslování na pláštích cenného papíru a kupónových arších musí být provedeno na automatických strojích jednou tiskovou technikou.

(5) Giloší se rozumí ochranné ornamentální vzory zhotovené strojově, sestávající z komplikovaných vlnovitých, mnohokrát se křížících jemných linií, tvořených podle geometrických vzorů, které mohou tvořit rámeček, zaplňovat plochu ochranného podtisku nebo mohou být uzavřené ve tvaru roset. Pozitivní giloše jsou barvou tištěné jemné linie na nepotištěném podkladu. Negativní giloše jsou jemné linie bez barvy na barevném podkladu.

(6) Výpleť giloší musí mít přesnou kresbu a jemnou strukturu. Giloše musí být vytvořeny na speciálním elektronickém nebo mechanickém zařízení, které je vyrobeno pro zhotovení tiskových podkladů (filmů) nebo tiskových forem pro tisk bankovek a cenných papírů a není dosažitelné ve volném prodeji. Nepřípustné jsou vzory, které se vytvářejí kreslířsky nebo fotograficky nebo které jsou tvořeny převážně nebo pouze z přímek, paralelně ohnutých linií nebo bodů. Tisk giloší a iluzivních reliéfů musí být proveden bez technických závad. Nepřípustné jsou giloše, které vykazují na křížení čar silnější vrstvy (u pozitivních giloší), uzlovité vrstvy (u negativních giloší), slitá místa u linií ležících blízko sebe, skvrny, rozmazaná místa nebo přerušované linie, nebo nedostatky způsobené vadnými tiskařskými deskami nebo nedostatečnou přípravou tisku. U vícebarevných giloší je nepřípustné neuspořádané překrývání různých giloší. Nepřípustné jsou dále přerušované linie giloší a dále chyby vzniklé zejména v důsledku poškození tiskových desek nebo nedostatečného seřízení jejich polohy při tisku.“.

 

9.

V § 5 se doplňují odstavce 10 až 12, které znějí:

(10) Vícebarevné giloše se zhotoví pomocí alespoň dvou spolu zpracovaných giloší v různých barvách, které se překrývají. Společným zpracováním se rozumí, že giloše jednotlivých desek navzájem souhlasí vedením linií, že si odpovídají tvarem a vzájemně se doplňují. Liniový hlubotisk se používá alespoň pro tisk rámečku tvořeného gilošemi. Kreslené motivy nebo figurální vyobrazení mohou být použity, jen nenarušují-li ochranné prvky. Ochranný podtisk musí být vytištěn viditelnou barvou.

(11) Iluzivními reliéfy se rozumějí ochranné rastry tvořené uspořádáním jemných linek v ploše, jejichž linie vytvářejí v celistvosti dojem plastického reliéfního obrazce. Vytvořeny musí být elektronickým nebo mechanickým zařízením, které je vyrobeno pro zhotovení tiskových podkladů (filmů) nebo tiskových forem pro tisk bankovek a cenných papírů a není dosažitelné ve volném prodeji. Nepřípustné jsou vzory, které se vytvářejí kreslířsky nebo fotograficky.

(12) Pokud není při tisku cenného papíru použit liniový hlubotisk, musí být cenný papír chráněn dalšími ochrannými prvky, zejména ražbou ceninových hologramů, speciální aplikací ražby za použití fólií nebo zobrazovacími efekty („scramble“). Ceninový hologram použitý při tisku cenných papírů nesmí být dosažitelný ve volném prodeji a nesmí se použít pro jiné účely než tisk cenných papírů. Lze použít pouze vlastní ceninový hologram emitenta nebo vlastní ceninový hologram tiskárny.“.

 

10.

V § 6 odstavec 2 zní:

 

(2) Tiskárna pro každého emitenta zpracuje původní a jedinečnou sestavu ochranných prvků a úpravu cenného papíru a vzájemně odliší tisk jednotlivých cenných papírů rozdílným rámováním, barvami, ochranným podtiskem, typem písma a dalšími rozlišujícími znaky. Stejné provedení rámečku a ochranného podtisku je možné použít nejvýše osmkrát, a to i pro různé emitenty, avšak pouze tehdy, je-li alespoň rámeček vytištěn liniovým hlubotiskem (neutrální provedení). Stejné provedení rámečku a ochranného podtisku cenného papíru určené pro jednoho emitenta je možné používat jen v případě, že alespoň rámeček je vytištěn liniovým hlubotiskem (firemní provedení).“.

 

11.

V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

(5) Tiskárna vede záznamy o vzoru, číslování a termínu dokončení tisku cenných papírů a uchovává je, spolu s tiskovými podklady a se třemi vzory cenného papíru, po dobu alespoň 10 let po skončení platnosti cenného papíru. Vzorem se rozumí znehodnocený úplný výtisk pláště cenného papíru a kupónového archu na originálním ceninovém papíru včetně číslování.“.

 

12.

V § 7 odstavec 4 zní:

 

(4) Při tisku cenných papírů stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty z pozdějších emisí jednoho emitenta musí být zachována barva i její odstín, rozměr cenného papíru a jeho charakteristika podle § 3 odst. 7. Emise cenného papíru stejného druhu jednoho emitenta vydané v různých jmenovitých hodnotách je třeba zřetelně odlišit rozdílnými barevnými kombinacemi.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro cenné papíry, které byly vytištěny před účinností této vyhlášky, platí ustanovení dosavadních právních předpisů. Po spotřebování kupónů se tyto cenné papíry nahradí novým pláštěm cenného papíru a kupónovým archem, jejichž technické provedení musí odpovídat této vyhlášce.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.