Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

450/2001 Sb. znění účinné od 31. 12. 2001

450

 

ZÁKON

ze dne 27. listopadu 2001,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obcích (obecní zřízení) (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 38 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

(3) Obec nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.

(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.

(5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

2.

V § 85 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3, 4 a 5, které znějí:

(2) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda.

(3) Emise komunálních obligací schvaluje vláda.

(4) Obec nesmí přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.

(5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavců 2 a 3 jsou od počátku neplatné.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o krajích (krajské zřízení) (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

(3) Kraj nesmí majetkem kraje ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.

(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.

(5) Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

2.

V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí:

(2) Emise obligací vydávaných krajem schvaluje vláda.

(3) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 2 jsou od počátku neplatné.

(4) Kraj nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.“.

3.

V hlavě sedmé se do nadpisu za slova „VZTAH MINISTERSTEV“ vkládají slova „A VLÁDY“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí:

(6) Hlavní město Praha a městské části nesmí majetkem hlavního města Prahy ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž nejsou zřizovatelem.

(7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné.

(8) Stát neručí za hospodaření a závazky hlavního města Prahy, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.“.

2.

V § 59 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí:

(6) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda.

(7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné.

(8) Hlavní město Praha nebo městská část nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů (čl. 4)

Čl. IV

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se v § 8 odst. 1 písm. i) slovo „obce“ nahrazuje slovem „kraje“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

výdaje ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády, jejichž výši stanoví vláda nařízením.“.

2.

V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Na výdaje podle odstavce 1 písm. s) se tento zákon nevztahuje.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 177/2001 Sb., se mění takto:

1.

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

§ 17a

 

(1) Zjistí-li Úřad, že správce zpracovává osobní údaje na základě zaregistrovaného oznámení podle § 16 a v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem, rozhodne o zrušení registrace.

(2) Zjistí-li Úřad, že správce, jehož oznámení bylo zaregistrováno postupem podle § 16 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, porušuje podmínky stanovené tímto zákonem, registraci zruší.

(3) Pomine-li účel, pro který bylo zpracování zaregistrováno, Úřad z vlastního podnětu nebo na žádost správce registraci zruší.“.

2.

V § 30 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 26a) znějí:

(4) Předseda Úřadu má nárok na plat, další plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.26a)

(5) Inspektoři Úřadu mají nárok na plat, další plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako členové Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.26a)

___________

26a)

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

3.

V § 30 odst. 6 se za slova „zaměstnanců Úřadu“ vkládají slova „ , s výjimkou předsedy a inspektorů,“.

4.

V § 30 odst. 7 se za slova „zaměstnancům Úřadu“ vkládají slova „ , s výjimkou předsedy a inspektorů,“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.