Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

483/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002

483

 

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2001,

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění

zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „ , daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí“ zrušují.

 

2.

V § 2 písmeno a) zní:

a) celostátním hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně, snížené o vrácené prostředky; do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení,1)“.

 

3.

§ 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

§ 3

Daňové příjmy rozpočtů krajů

 

(1) Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří

a)

daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

b)

podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

c)

podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

d)

podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

e)

podíl na 3,1 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),

f)

podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v § 4 odst. 1 písm. h).

(2) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až f) podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.4a)

__________

4a) § 58 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).“.

 

5.

V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují slova „s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),“.

 

6.

V § 4 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.“.

 

7.

V § 4 odst. 2 se slova „v příloze zákona“ nahrazují slovy „ v příloze č. 2 k tomuto zákonu“.

 

8.

V § 4 odstavec 3 zní:

(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.“.

 

9.

V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

(4) Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. i) podílí stanoveným procentem. Procento stanoví Ministerstvo financí vyhláškou, vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu,9a) k součtu zaměstnanců takto vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.

__________

9a) Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

10.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Podle odstavců 1 a 2 postupuje správce daně obdobně u převádění daňových příjmů neuvedených v § 1, které jsou určeny příjemcům podle zvláštních zákonů.“.

 

11.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2 a doplňuje se příloha č. 1, která zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb.

 

Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého

výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f)

 

Kraj

Procento

Praha

5,026663

Středočeský

11,836032

Jihočeský

8,386498

Plzeňský

7,256508

Karlovarský

3,729188

Ústecký

8,530216

Liberecký

5,022286

Královéhradecký

6,230239

Pardubický

5,311547

Vysočina

7,099474

Jihomoravský

10,005734

Olomoucký

6,606500

Zlínský

5,302314

Moravskoslezský

9,656801

ČR celkem

100,000000“.

Čl . II

Přechodná ustanovení k části první

1.

Daňové příjmy, na které vznikl obcím nárok k 31. prosinci 2001 podle dosavadních právních předpisů a které nebyly převedeny do 31. prosince 2001, se převedou do rozpočtů obcí podle dosavadních právních předpisů.

2.

Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění tohoto zákona, stanoví Ministerstvo financí vyhláškou poprvé s účinností od 1. ledna 2002.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb. a zákona č. 453/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. k) se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „z rozpočtu kraje“.

 

2.

V § 15 odst. 8 se za slovo „obcím“ vkládají slova „krajům, organizačním složkám státu,30b)“.

 

3.

V § 18 odst. 4 písm. b) se za slovo „obcí“ vkládají slova „a krajů“.

 

4.

V § 20 odst. 8 se za slovo „obcím“ vkládají slova „krajům, organizačním složkám státu,30b)“.

 

5.

V § 38a odst. 2 se na konci doplňují slova „a kraje“.

 

6.

V § 38j se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 40a) zní:

(4) Plátce daně nebo plátcova pokladna uvede v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podávaném podle zvláštního právního předpisu40a) počet zaměstnanců k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období podle místa výkonu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě.

__________

40a) § 69 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani z nemovitostí (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „loukách a pastvinách“ nahrazují slovy „trvalých travních porostech“.

 

2.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno t), které zní:

t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu.“.

 

3.

V § 4 odstavec 3 zní:

(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li tyto pozemky pronajaty obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. e) až g), l), r) a t) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.“.

 

4.

V § 5 odst. 1 se slova „ , luk a pastvin“ nahrazují slovy „a trvalých travních porostů“.

 

5.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „luk a pastvin“ nahrazují slovy „trvalých travních porostů“.

 

6.

V § 9 odst. 1 písm. h) se slova „na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „do zdaňovacího období roku 2007 včetně,“.

 

7.

V § 9 odst. 1 písm. i) se slova „na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „do zdaňovacího období roku 2007 včetně,“.

 

8.

V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

t)

stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu.“.

 

9.

V § 9 odst. 3 se slova „p) a r)“ nahrazují slovy „p), r) a t)“.

 

10.

V § 9 odst. 5 se věta první nahrazuje touto větou: „Stavby, s výjimkou staveb obytných domů, a samostatné nebytové prostory uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li pronajaty obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti.“.

 

11.

V § 9 se odstavce 7 až 9 zrušují.

 

12.

V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: „Výsledek vyměření se poplatníkovi nebo společnému zástupci nesděluje, pokud o to poplatník nebo společný zástupce nepožádá.“.

 

13.

V § 17 se slova „ , luk a pastvin“ nahrazují slovy „a trvalých travních porostů“.

Čl. V

Přechodné ustanovení k části třetí

Podle tohoto zákona se ode dne jeho účinnosti postupuje i vůči osvobozením, která byla uplatněna do 31. 12. 2001 podle § 9 odst. 7 a 8 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., pokud správce daně o nich do 31. 12. 2001 nerozhodl.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.