Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

489/2001 Sb. znění účinné od 31. 12. 2001

489

 

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 2 se slova „vlastnických práv ve věcech“ nahrazují slovy „práv a povinností státu jako vlastníka“.

 

2.

V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č․ 2b) zní:

(3) Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí může na dobu určitou, nejdéle na dobu 30 let, smluvně převést výkon některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnic na právnickou osobu vybranou postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek2b) za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy2a) a splatnou způsobem sjednaným ve smlouvě.

__________

2b)

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

3.

V § 44 odst. 1 se doplňuje tato věta: „Obecné předpisy o správním řízení19) se nevztahují na řízení podle § 25 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 31 odst. 6 a 7.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.