Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

120/2002 Sb. znění účinné od 18. 10. 2016

Ustanovení § 14 nabylo účinnosti 1.7.2003.

Ustanovení § 8 odst. 1, 2, 3 a 5 nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ustanovení § 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21 nabývají účinnosti 1.7.2004.

Ustanovení § 2 odst. 11, § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 věty druhé, § 7 odst. 4, § 7 odst. 11, § 8 odst. 4, § 9 odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5 nabyla účinnosti dnem 1. května 2004.

Ustanovení § 3 odst. 2 a 5, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 7, § 11 odst. 2 a 3, § 11 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 16 odst. 2 písm. d) bodu 2 nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 324/2016 Sb.

18.10.2016

zákonem č. 243/2016 Sb.

29.7.2016

zákonem č. 18/2012 Sb.

1.1.2013

Více...

120

 

ZÁKON

ze dne 8. března 2002

o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

a o změně některých souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1-36)

Hlava I

zrušena (§ 1-2)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

Hlava II

zrušena (§ 3-11)

§ 3

zrušen

§ 3a

zrušen

§ 3b

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

Hlava III

zrušena (§ 12-13)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

Hlava IV

zrušena (§ 14)

§ 14

zrušen

Hlava V

zrušena (§ 15-17)

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

Hlava VI

zrušena (§ 18-21b)

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 21a

zrušen

§ 21b

zrušen

Hlava VII

zrušena (§ 22)

§ 22

zrušen

Hlava VIII

zrušena (§ 23-31a)

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 31a

zrušen

Hlava IX

zrušena (§ 32-33)

§ 32

zrušen

§ 32a

zrušen

§ 33

zrušen

Hlava X

zrušena (§ 34-36)

§ 34

zrušen

§ 34a

zrušen

§ 34b

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

Část druhá

Změna zákona o ochraně

veřejného zdraví (§ 37)

§ 37

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 se na konci odstavce 2 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí: „nebo biocidní přípravek29a)

__________

29a)

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.“.

 

2.

V § 56 písm. a) se slova „přípravky schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví“ nahrazují slovy „přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno29a)“.

 

3.

V § 77 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou povinny předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrhy na výrobu a dovoz potravin pro děti ve věku do 3 let.“.

 

4.

V § 80 odst. 1 písm. g) se slova „písm. a) a b)“ před středníkem zrušují.

Část třetí

Změna veterinárního zákona (§ 38)

§ 38

V § 39 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) zní:

(4) K dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a dezodorizaci podle tohoto zákona lze používat jen registrované5) přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno.5a)

__________

5)

Zákon č. 79/1997 Sb.

5a)

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.“.

Část čtvrtá

zrušena (§ 39)

§ 39

zrušen

Část pátá

Účinnost (§ 40)

§ 40

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, s výjimkou ustanovení

a)

§ 3 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 7, § 11 odst. 2 a 3, § 11 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 16 odst. 2 písm. d) bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009,

b)

§ 8 odst. 1, 2, 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004,

c)

§ 2 odst. 11, § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 věty druhé, § 7 odst. 4, § 7 odst. 11, § 8 odst. 4, § 9 odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

d)

§ 14, které nabývá účinnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

e)

§ 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21, která nabývají účinnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Příloha

zrušena

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 297/2008 Sb.1.1.2009