Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2/2002 Sb. znění účinné od 1. 10. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 436/2004 Sb.

1.10.2004

2

 

ZÁKON

ze dne 27. listopadu 2001,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o azylu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), se mění takto:

1.

V § 1 písm. c) se slova „účastníků řízení o udělení azylu nebo o odnětí azylu a azylantů“ nahrazují slovy „žadatele o udělení azylu a azylanta“.

 

2.

V § 2 odst. 2 se zrušuje označení písmene a), čárka za slovem „§ 91“ se nahrazuje tečkou a zrušuje se slovo „nebo“ a písmeno b).

 

3.

V části první hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2), 3) a 4) zní:

HLAVA II

PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL,

VSTUPNÍ VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE

DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ

 

Prohlášení o úmyslu požádat o azyl

 

§ 3

 

(1) Prohlášením o úmyslu požádat o azyl (dále jen „prohlášení o azylu“) se rozumí projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním.

(2) Prohlášení o azylu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.

 

§ 3a

 

Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o azylu

a)

policii

1.

na hraničním přechodu,2)

2.

v přijímacím středisku,

3.

na odboru cizinecké a pohraniční policie za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo

4.

v zařízení pro zajištění cizinců,3) anebo

b)

ministerstvu, je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo vykonává vazbu anebo trest odnětí svobody.

 

§ 3b

 

(1) Oprávnění cizince učinit prohlášení o azylu v zařízení pro zajištění cizinců3) zaniká uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byl policií informován o možnosti požádat o udělení azylu na území a důsledcích spojených s uplynutím této lhůty.

(2) Policie informuje cizince v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět. Policie o tomto úkonu pořídí záznam, který podepíše cizinec a ten, kdo záznam pořídil. Odmítne-li cizinec podpis nebo nemůže-li psát, uvede se tato skutečnost v záznamu.

 

§ 3c

 

(1) Na cizince, jenž učinil prohlášení o azylu, se pro účely poskytování zdravotní péče (§ 88) a bezplatného poskytování ubytování, stravy a jiných služeb [§ 42 odst. 1 písm. a)] hledí jako na žadatele o udělení azylu

a)

po dobu, kdy je oprávněn k pobytu na území na základě vstupního víza,

b)

po dobu 5 dnů od doby prohlášení o azylu v případech, kdy mu není vstupní vízum uděleno,

c)

od doby prohlášení o azylu učiněného v průběhu hospitalizace nebo výkonu vazby anebo trestu odnětí svobody do doby, kdy je povinen dostavit se do přijímacího střediska.

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 nelze ukončit pobyt cizince na území na základě úředního rozhodnutí.

 

Vstupní vízum

 

§ 3d

 

(1) Vstupní vízum se udělí cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu, v přijímacím středisku nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie a prokázal svou totožnost cestovním dokladem nebo jí osvědčil čestným prohlášením.

(2) Vstupní vízum uděluje policie.

(3) Vstupní vízum je platné 30 dnů ode dne jeho udělení.

(4) Vstupní vízum opravňuje k pobytu po dobu v něm uvedenou.

 

§ 3e

 

(1) Cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie, policie udělí vstupní vízum opravňující k pobytu na území po dobu nezbytnou k dostavení se do přijímacího střediska určeného ministerstvem.

(2) Doba pobytu se považuje za prodlouženou po dobu trvání překážky na vůli cizince nezávislé, která brání jeho dostavení se do přijímacího střediska.

(3) Cizinec je povinen

a)

překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,

b)

dostavit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.

(4) Policie po dostavení se cizince do přijímacího střediska dobu pobytu na vstupní vízum prodlouží do dne stanoveného ministerstvem pro podání žádosti o udělení azylu (§ 10).

 

§ 3f

 

Cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu v přijímacím středisku, policie udělí vstupní vízum opravňující k pobytu na území do dne stanoveného ministerstvem pro podání žádosti o udělení azylu (§ 10).

 

§ 3g

 

Vstupní vízum nelze udělit, jestliže cizinec

a)

je v době učinění prohlášení o azylu oprávněn pobývat na území na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu,4) nebo

b)

učinil prohlášení o azylu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

 

Doprava cizince do azylového zařízení

 

§ 4

 

(1) Policie dopraví cizince, který učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie, do přijímacího střediska určeného ministerstvem, vyžaduje-li to zdravotní stav cizince nebo je-li důvodná obava, že se ve stanovené lhůtě do přijímacího střediska nedostaví.

(2) Náklady spojené s dopravou cizince hradí ministerstvo.

 

§ 4a

 

(1) Cizinec, který učinil prohlášení o azylu, je povinen dopravit se do přijímacího střediska určeného ministerstvem ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byl propuštěn z hospitalizace, výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody; § 4 odst. 1 zde platí obdobně.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy splnění povinnosti zabrání překážka na vůli cizince nezávislá.

(3) Cizinec je povinen

a)

překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,

b)

dopravit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.

 

§ 4b

 

Žadatele o udělení azylu, který byl propuštěn ze zařízení pro zajištění cizinců, dopraví ministerstvo do jím určeného azylového zařízení.

__________

2)

§ 3 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

3)

§ 130151 zákona č. 326/1999 Sb.

4)

Zákon č. 326/1999 Sb.“.

 

4.

§ 5 až 7 se zrušují.

 

5.

Nadpis nad § 8 se zrušuje.

 

6.

§ 9 zní:

§ 9

 

Na řízení o udělení nebo odnětí azylu se nevztahuje oddíl 1 části čtvrté správního řádu.“.

 

7.

§ 10 včetně nadpisu zní:

§ 10

Zahájení řízení

 

(1) Řízení o udělení azylu se zahajuje podáním žádosti o udělení azylu na tiskopise uvedeném v příloze č. 1.

(2) Žádost o udělení azylu je oprávněn podat cizinec, jenž učinil prohlášení o azylu.

(3) Cizinec, který v České republice o udělení azylu již žádal, je oprávněn podat žádost o udělení azylu nejdříve 2 roky od pravomocného ukončení předchozího řízení. V případě, že cizinec požádal o soudní přezkum správního rozhodnutí, považuje se za počátek dvouleté lhůty den nabytí právní moci soudního rozhodnutí.

(4) Ministerstvo může v případě hodném zvláštního zřetele lhůtu stanovenou v odstavci 3 prominout.

(5) Ministerstvo bez zbytečného odkladu vyzve cizince k podání žádosti o udělení azylu; ve výzvě určí místo a lhůtu k podání této žádosti.“.

 

8.

V § 11 se slova „nebo na návrh azylanta“ zrušují.

 

9.

V § 12 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „se“.

 

10.

§ 13 včetně nadpisu zní:

§ 13

Azyl za účelem sloučení rodiny

 

(1) Rodinnému příslušníkovi azylanta, jemuž byl udělen azyl podle § 12 nebo § 14, se v případě hodném zvláštního zřetele udělí azyl za účelem sloučení rodiny, i když v řízení o udělení azylu nebude v jeho případě zjištěn důvod pro udělení azylu podle § 12.

(2) Rodinným příslušníkem se pro účely sloučení rodiny podle odstavce 1 rozumí

a)

manžel azylanta,

b)

svobodné dítě azylanta mladší 18 let, nebo

c)

rodič azylanta mladšího 18 let.

(3) Předpokladem udělení azylu za účelem sloučení rodiny manželu azylanta je trvání manželství před udělením azylu azylantovi.“.

 

11.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Humanitární azyl

 

Jestliže v řízení o udělení azylu nebude zjištěn důvod pro udělení azylu podle § 12, lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl z humanitárního důvodu.“.

 

12.

V § 15 úvodní větě se slova „návrh na zahájení řízení“ nahrazují slovem „žádost“.

 

13.

V § 15 písm. b) se slova „návrhu na zahájení řízení“ nahrazují slovem „žádosti“.

 

14.

§ 16 zní:

§ 16

 

(1) Žádost o udělení azylu se zamítne jako zjevně nedůvodná, jestliže žadatel

a)

uvádí pouze ekonomické důvody,

b)

bez vážného důvodu uvádí nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním občanství nebo tyto údaje odmítá uvést,

c)

žádá o udělení azylu pouze proto, aby unikl situaci všeobecné nouze,

d)

v opakovaně podané žádosti o udělení azylu uvede skutečnosti v zásadě shodné či obdobné jako v žádosti předchozí anebo uvede skutečnosti jiné, které mu však byly či musely být známé již při podání předchozí žádosti o udělení azylu,

e)

přichází ze státu, který Česká republika považuje za třetí bezpečnou zemi nebo bezpečnou zemi původu, nebude-li prokázáno, že v jeho případě tento stát za takovou zemi považovat nelze,

f)

má více než 1 státní občanství a nevyužil ochrany některého ze států, jehož státní občanství má, pokud neprokáže, že z důvodů uvedených v § 12 této ochrany využít nemohl,

g)

neuvádí skutečnost svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12,

h)

uvádí skutečnosti zjevně nevěrohodné,

i)

mohl nalézt účinnou ochranu v jiné části státu, jehož státní občanství má, nebo je-li osobou bez státního občanství, v jiné části státu svého posledního trvalého bydliště, pokud se obava z pronásledování zřejmě vztahuje pouze na část státu,

j)

s cílem ztížit zjištění skutečného stavu věci zničil, poškodil nebo zatajil svůj cestovní doklad či jinou důležitou listinu anebo s tímto cílem předložil padělaný nebo pozměněný cestovní doklad či jinou důležitou listinu, nebo

k)

podal žádost o udělení azylu s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, ačkoliv mohl požádat o udělení azylu dříve.

(2) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti pro její zjevnou nedůvodnost lze vydat nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení o udělení azylu.

(3) Pokud žadatel není způsobilý k právním úkonům (§ 92) a není doprovázen zákonným zástupcem, nelze žádost zamítnout jako zjevně nedůvodnou.“.

 

15.

V § 17 odst. 1 úvodní větě se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „udělený z důvodu podle § 12 se“.

 

16.

V § 17 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

 

17.

V § 17 odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“.

 

18.

V § 17 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Zanikne-li důvod, pro který byl udělen azyl za účelem sloučení rodiny, a nebude-li shledán jiný zřetele hodný důvod pro jeho ponechání, azyl za účelem sloučení rodiny se odejme.

(3) Zanikne-li důvod, pro který byl udělen humanitární azyl, a nebude-li shledán jiný zřetele hodný důvod pro jeho ponechání, humanitární azyl se odejme.“.

 

19.

V § 18 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

 

20.

V § 18 se na konci písmene c) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

21.

V § 19 odst. 1 se za slovo „pro“ vkládá slovo „vydání“ a slova „o poskytnutí“ se nahrazují slovy „ve věci“.

 

22.

V § 19 odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo je povinno informovat účastníka řízení o své povinnosti dbát na ochranu osobních údajů.“.

 

23.

V § 20 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

a)

žadatel o udělení azylu, nebo

b)

azylant, s nímž bylo zahájeno řízení o odnětí azylu.“.

 

24.

V § 20 odst. 2 se slova „s ověřeným podpisem tohoto účastníka“ nahrazují slovy „ ; není-li plná moc udělena advokátovi, podpis tohoto účastníka na plné moci musí být úředně ověřen“.

 

25.

V § 21 odst. 1 se věta druhá nahrazuje touto větou: „Pokud tato osoba poskytuje účastníku řízení o udělení azylu právní pomoc bezplatně, může ministerstvo přispět na úhradu nákladů spojených s poskytováním této pomoci na základě písemně uzavřené smlouvy.“.

 

26.

V § 22 odst. 1 větě první se slova „se svým souhlasem“ zrušují.

 

27.

V § 23 odst. 1 větě první se slova „s účastníkem řízení“ nahrazují slovy „se žadatelem o udělení azylu“.

 

28.

V § 23 odstavec 2 zní:

(2) Žadatel o udělení azylu je povinen se dostavit na předvolání ministerstva k pohovoru.“.

 

29.

§ 24 včetně nadpisu zní:

§ 24

Doručování písemností žadateli o udělení azylu

 

(1) Písemnosti se doručují do vlastních rukou žadatele o udělení azylu.

(2) Písemnost, kterou se nepodařilo doručit, se uloží v přijímacím nebo pobytovém středisku, kde je žadatel o udělení azylu hlášen k pobytu, nebo v ministerstvem určeném azylovém zařízení, je-li hlášen k pobytu mimo azylové zařízení. Oznámení o uložení nedoručené písemnosti se vyvěsí v přijímacím nebo pobytovém středisku na úřední desce. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

(3) Po hodnověrném zjištění, že se žadatel o udělení azylu dlouhodobě nezdržuje v místě, kde je hlášen k pobytu, se v případě, že místo jeho pobytu není známo, doručení provede podle odstavce 2.“.

 

30.

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

§ 24a

Doručení rozhodnutí

 

(1) Rozhodnutí se žadateli o udělení azylu doručí v místě a čase stanoveném v písemné výzvě k převzetí rozhodnutí.

(2) Nedostaví-li se žadatel o udělení azylu k převzetí rozhodnutí v den ve výzvě uvedený, ač mu výzva byla doručena, je den k převzetí rozhodnutí ve výzvě uvedený považován za den, kdy je rozhodnutí žadateli o udělení azylu doručeno.“.

 

31.

V § 25 odst. 1 písm. a) se slova „účastník řízení“ nahrazují slovy „žadatel o udělení azylu“ a slova „návrh na jeho zahájení“ se nahrazují slovy „žádost o udělení azylu“.

 

32.

V § 25 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

účastník řízení v jeho průběhu zemřel,“.

 

33.

V § 25 odst. 1 písm. d) se slova „účastník řízení“ nahrazují slovy „žadatel o udělení azylu“.

 

34.

V § 25 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

žadatel o udělení azylu neodstranil ve lhůtě stanovené ministerstvem vadu podání a v řízení nelze z tohoto důvodu pokračovat,“.

 

35.

V § 25 odst. 1 se na konci písmene e) zrušuje slovo „nebo“, tečka na konci písmene f) se nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g)

k řízení o udělení azylu je příslušný jiný stát, nebo

h)

žadatel o udělení azylu v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu nebo se o neoprávněný vstup na území jiného státu pokusil.“.

 

36.

V § 25 se zrušují odstavce 2 a 3 a současně se zrušuje označení odstavce 1.

 

37.

V § 26 písm. a) se slovo „nedostatky“ nahrazuje slovem „vadu“.

 

38.

§ 29 až 31 se zrušují.

 

39.

Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

Právní moc rozhodnutí ve věcech azylu

 

§ 31a

 

Rozhodnutí ve věci azylu je v právní moci, nelze-li proti němu podat opravný prostředek k soudu.“.

 

40.

V části první hlava IV včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7) zní:

HLAVA IV

PŘEZKUM ROZHODNUTÍ

VE VĚCI AZYLU SOUDEM

 

§ 32

 

(1) Proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu lze podat opravný prostředek k soudu.7)

(2) Opravný prostředek lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(3) Ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí o žádosti o udělení azylu

a)

jímž se tato žádost zamítá jako zjevně nedůvodná,

b)

které bylo doručeno v době, kdy žadatel o udělení azylu byl umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,

c)

podané v zařízení pro zajištění cizinců.3)

(4) Neobsahuje-li rozhodnutí řádné poučení o opravném prostředku, lze tento podat do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(5) Včas podaný opravný prostředek má odkladný účinek s výjimkou opravného prostředku proti rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25 písm. g).

 

§ 33

 

(1) Opravný prostředek se podává ministerstvu.

(2) Ministerstvo předloží opravný prostředek spolu se svým vyjádřením příslušnému soudu do 15 dnů ode dne jeho doručení.

(3) Do doby, než o opravném prostředku rozhodne soud, může ministerstvo napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví opravnému prostředku.

 

§ 33a

 

(1) Soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání rozhodnutí ve věci.

(2) Rozhodnutí o zastavení řízení nabývá právní moci dnem doručení.

 

§ 33b

 

Soud rozhodne o opravném prostředku proti rozhodnutí, jímž byla žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná, přednostně a s největším urychlením.

__________

7)

§ 250l a násl. občanského soudního řádu.“.

 

41.

§ 34 zní:

§ 34

 

(1) Ministerstvo nese náklady řízení ve věci azylu do dne předložení opravného prostředku soudu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo nese náklady vzniklé poskytováním služeb a kapesného (§ 42) do dne nabytí právní moci rozhodnutí ve věci azylu.“.

 

42.

V části první hlavě VII nadpis dílu 1 zní: „Práva a povinnosti žadatele o udělení azylu“.

 

43.

§ 41 zní:

§ 41

 

(1) Cizinec je povinen při podání žádosti o udělení azylu odevzdat ministerstvu svůj cestovní doklad; to neplatí, pokud pobývá na území na základě povolení k pobytu. Cestovní doklad se odevzdává na dobu řízení. Cizinec, na kterého se nevztahuje povinnost odevzdat cestovní doklad, je povinen při podání žádosti o udělení azylu předložit svůj cestovní doklad.

(2) Pokud cizinec v době nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu nebo jímž bylo řízení o udělení azylu zastaveno, pobývá v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, ministerstvo cestovní doklad bez zbytečného odkladu předá policii za účelem ukončení pobytu cizince.

(3) Pokud bylo rozhodnuto o udělení azylu, ministerstvo cestovní doklad předá policii za účelem úschovy po dobu jeho platnosti.“.

 

44.

V § 42 odstavec 1 zní:

(1) Žadatel o udělení azylu má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na

a)

bezplatné poskytování ubytování, stravy a jiných služeb a

b)

kapesné

za podmínky, že strpěl úkony nezbytné ke zjištění jeho finančních a majetkových poměrů a tyto poměry jsou takové, že od něho nelze spravedlivě žádat ani částečnou úhradu služeb podle písmena a).“.

 

45.

V § 42 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

46.

V § 42 odst. 2 se slova „přijímacího nebo pobytového střediska účastníku řízení“ nahrazují slovy „azylového zařízení žadateli“.

 

47.

V § 43 odst. 1 se slova „Účastník řízení“ nahrazují slovem „Žadatel“.

 

48.

V § 43 odst. 2 se slova „Účastníku řízení“ nahrazují slovem „Žadateli“, slova „víza nebo“ se zrušují a na konci se doplňuje věta „Celková doba, po kterou je v průběhu řízení o udělení azylu poskytnut finanční příspěvek, může činit nejvýše 3 měsíce.“.

 

49.

V § 43 odstavec 3 zní:

(3) K řízení o poskytnutí finančního příspěvku podle odstavce 2 je příslušné ministerstvo.“.

 

50.

V § 43 odst. 4 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

 

51.

V § 43 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

(5) Finanční příspěvek nelze poskytnout, pokud

a)

odpovědnost za úhradu pobytových nákladů nese právnická nebo fyzická osoba,9a)

b)

žadatel o finanční příspěvek uvedl nepravdivé údaje o svých finančních anebo majetkových poměrech nebo o finančních nebo majetkových poměrech své rodiny,

c)

žadatel o finanční příspěvek neoznámil skutečnosti rozhodné pro poskytnutí finančního příspěvku nebo změnu těchto skutečností, anebo

d)

žadatel o finanční příspěvek podal žádost o udělení azylu opakovaně.

__________

9a)

§ 15180 zákona č. 326/1999 Sb.“.

 

52.

V § 43 odstavec 7 zní:

(7) Finanční příspěvek je vyplácen ministerstvem v určeném azylovém zařízení.“.

 

53.

V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Pravomocné rozhodnutí o finančním příspěvku není přezkoumatelné soudem.“.

 

54.

V § 44 větě první se slova „účastník řízení“ nahrazují slovem „žadatel“ a slova „rovněž účastníky řízení“ se nahrazují slovem „žadateli“.

 

55.

Nadpis nad § 45 zní: „Povinnosti žadatele o udělení azylu“.

 

56.

V § 45 odst. 1 se slova „účastník řízení“ nahrazují slovem „žadatel“ a slovo „účastník“ se zrušuje.

 

57.

V § 45 odst. 2 větě druhé se slova „ , který uchová po dobu šesti měsíců“ zrušují.

 

58.

V § 46 odst. 1 úvodní věta zní: „Žadatel o udělení azylu nesmí opustit přijímací středisko do“.

 

59.

V § 46 odst. 1 písm. b) se slova „účastník řízení“ nahrazují slovy „žadatel o udělení azylu“.

 

60.

V § 46 odst. 1 písm. c) se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“.

 

61.

V § 46 odstavec 2 zní:

(2) Žadatel o udělení azylu nesmí opustit přijímací středisko v tranzitním prostoru mezinárodního letiště ani po ukončení úkonů uvedených v odstavci 1.“.

 

62.

V § 46 odst. 4 se slova „Povinnost strpět ubytování“ nahrazují slovy „Ustanovení odstavců 1 a 2“ a slova „víza nebo“ se zrušují.

 

63.

V § 47 větě první se slova „Účastník řízení“ nahrazují slovem „Žadatel“.

 

64.

V § 47 věta druhá zní: „Sejmutí otisků zajišťuje policie, pořízení obrazového záznamu zajišťuje ministerstvo.“.

 

65.

V § 48 se slova „Účastník řízení“ nahrazují slovem „Žadatel“.

 

66.

V § 49 úvodní větě se slova „Účastník řízení“ nahrazují slovem „Žadatel“.

 

67.

V § 49 písm. a) se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“.

 

68.

V § 49 písm. b) se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“.

 

69.

V § 49 písm. c) se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“.

 

70.

V § 49 písm. d) se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“.

 

71.

Za § 49 se vkládá nový § 49a, který zní:

§ 49a

 

Žadatel o udělení azylu je povinen

a)

v průběhu řízení poskytovat ministerstvu nezbytnou součinnost a uvádět pravdivé a úplné informace nezbytné pro spolehlivé zjištění skutečného stavu věci,

b)

oznamovat soudu, který rozhoduje o jím podaném opravném prostředku podle § 32 a následujících, pobyt delší než 20 dnů mimo místo hlášeného pobytu.“.

 

72.

§ 54 zní:

§ 54

 

(1) Cizinec je povinen vycestovat z území

a)

bez zbytečného odkladu, jestliže nepodal žádost o udělení azylu podle § 10, ačkoli byl k tomu ministerstvem vyzván,

b)

do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o neudělení azylu, odnětí azylu nebo o zastavení řízení,

c)

do 3 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o neudělení azylu, odnětí azylu nebo o zastavení řízení vydaného v době pobytu cizince v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

(2) Cizinec nemusí splnit povinnost vycestovat, pokud je oprávněn k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu.4)“.

 

73.

Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu zní:

§ 54a

Dobrovolná repatriace

 

Ministerstvo může nést, je-li to ve veřejném zájmu, náklady spojené s dobrovolným návratem

a)

žadatele o udělení azylu na základě jeho písemné žádosti podané v průběhu řízení o udělení azylu, nebo

b)

cizince na základě jeho písemné žádosti podané do 24 hodin po nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení azylu, odnětí azylu nebo zastavení řízení

do země původu nebo do jiného státu.“.

 

74.

V § 55 se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“ a slovo „účastníka“ se nahrazuje slovem „žadatele“.

 

75.

V § 56 se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“.

 

76.

Za § 56 se vkládají nové § 56a a 56b, které znějí:

§ 56a

 

(1) Letecká společnost nesmí na území České republiky přepravit cizince, který nemá cestovní doklad.

(2) Letecká společnost, která na území České republiky přepravila cizince podle odstavce 1, je povinna tohoto cizince dopravit z území České republiky v případě, že cizinec je v době nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení azylu nebo zastavení řízení o udělení azylu umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

 

§ 56b

 

Zdravotnické zařízení, ve kterém je hospitalizován cizinec, je povinno umožnit ministerstvu činit nezbytné úkony v souvislosti s řízením o udělení azylu, pokud splnění této povinnosti nebrání jiný právní předpis. Ministerstvo nahradí zdravotnickému zařízení majetkovou újmu vzniklou v důsledku plnění povinnosti podle předchozí věty. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, jinak zaniká. Nedojde-li k dohodě, o náhradě a její výši rozhoduje soud.“.

 

77.

V části první nadpis hlavy VIII zní:

PRŮKAZ ŽADATELE O UDĚLENÍ AZYLU,

PRŮKAZ POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA,

CESTOVNÍ DOKLADY“.

 

78.

V části první hlavě VIII nadpis dílu 1 zní: „Průkaz žadatele o udělení azylu“.

 

79.

V § 57 odst. 1 úvodní větě se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“ a slova „návrhu na zahájení řízení“ se nahrazují slovy „žádosti o udělení azylu“.

 

80.

V § 57 odst. 1 písm. a) se slova „účastníkovi řízení“ nahrazují slovem „žadateli“.

 

81.

V § 57 odst. 1 písm. b) se slova „účastníkovi řízení“ nahrazují slovem „žadateli“.

 

82.

V § 57 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Jestliže žádost o udělení azylu byla podána v době výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, v době hospitalizace anebo v zařízení pro zajištění cizinců,3) vydá ministerstvo průkaz žadatele o udělení azylu bez zbytečného odkladu po příchodu žadatele o udělení azylu do azylového zařízení.

(3) Průkaz žadatele o udělení azylu je dokladem prokazujícím totožnost jeho držitele. Skutečnosti zapsané v průkazu žadatele o udělení azylu není jeho držitel povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

83.

V § 57 odst. 4 se slova „průkazu účastníka řízení“ nahrazují slovy „průkazu žadatele“, slova „totožnosti účastníka řízení“ se nahrazují slovy „totožnosti žadatele o udělení azylu“ a slova „účastníky řízení“ se nahrazují slovem „žadateli“.

 

84.

V § 57 odst. 5 se slova „účastníka řízení o“ nahrazují slovy „žadatele o udělení“.

 

85.

V § 57 odst. 6 se slova „účastníka řízení o“ nahrazují slovy „žadatele o udělení“.

 

86.

§ 58 včetně nadpisu zní:

§ 58

Neplatnost průkazu žadatele o udělení azylu

 

(1) Průkaz žadatele o udělení azylu je neplatný, jestliže

a)

uplynula doba platnosti v něm uvedená,

b)

byla ohlášena jeho ztráta nebo odcizení, nebo

c)

jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O neplatnosti průkazu žadatele o udělení azylu rozhodne orgán příslušný k jeho vydání, jestliže

a)

jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

b)

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

c)

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.“.

 

87.

V § 59 odst. 1 se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

88.

V § 59 odst. 2 se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

89.

V § 59 odst. 3 větě první se slova „dva roky“ nahrazují slovy „5 let“ , ve větě druhé se slovo „opakovaně“ zrušuje, za slovo „prodloužit“ se vkládají slova „dvakrát vždy“ a slova „dva roky“ se nahrazují slovy „5 let“.

 

90.

V § 59 odst. 4 se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

91.

§ 60 včetně nadpisu zní:

§ 60

Neplatnost průkazu povolení k pobytu azylanta

 

(1) Průkaz povolení k pobytu azylanta je neplatný, jestliže

a)

nastane důvod uvedený v § 58 odst. 1,

b)

nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí azylu, nebo

c)

zanikne azyl z důvodu uvedeného v § 18 písm. b) nebo c).

(2) O neplatnosti průkazu povolení k pobytu rozhodne orgán příslušný k jeho vydání, jestliže

a)

jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

b)

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

c)

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.“.

 

92.

V § 61 odst. 2 větě první se slova „2 roky“ nahrazují slovy „5 let“ a slovo „opakovaně“ se zrušuje.

 

93.

V § 62 odst. 1 se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

94.

§ 64 včetně nadpisu zní:

§ 64

Neplatnost cestovního dokladu

 

(1) Cestovní doklad je neplatný, jestliže

a)

nastane důvod uvedený v § 58 odst. 1,

b)

nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí azylu, nebo

c)

zanikne azyl z důvodu uvedeného v § 18 písm. b) anebo c).

(2) O neplatnosti cestovního dokladu rozhodne orgán příslušný k jeho vydání, jestliže

a)

jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

b)

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

c)

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.“.

 

95.

V § 65 odstavec 3 zní:

(3) Cestovní průkaz totožnosti je neplatný z důvodu uvedeného v § 58 odst. 1.“.

 

96.

V § 65 odst. 4 se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

97.

V § 65 odstavec 5 zní:

(5) Cestovní průkaz totožnosti se odebere při hraniční kontrole.“.

 

98.

Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

§ 65a

 

(1) Cestovní průkaz totožnosti se vyhotovuje v českém jazyce a zpravidla ve 2 cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.

(2) Zastupitelský úřad zapíše do cestovního průkazu totožnosti na žádost cizince jeho dítě mladší 15 let.“.

 

99.

V § 66 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

(1) Policie zadrží při kontrole11) doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný nebo o jehož neplatnosti má být rozhodnuto.

__________

11)

§ 167 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb.“.

 

100.

V § 66 odst. 3 se slova „písm. b)“ zrušují.

 

101.

V § 68 se ve větě druhé na konci doplňují slova „a zajištění bydlení“.

 

102.

V § 69 se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

103.

V § 70 odst. 2 se za slova „ode dne“ vkládají slova „nabytí právní moci rozhodnutí o“.

 

104.

V § 71 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo vede

a)

evidenci cizinců, kteří učinili prohlášení o azylu,

b)

evidenci místa pobytu žadatele o udělení azylu a azylanta,

c)

evidenci žadatelů o udělení azylu a azylantů,

d)

evidenci cizinců narozených na území žadatelům o udělení azylu nebo azylantům,

e)

evidenci obrazových záznamů podle § 47,

f)

evidenci žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku.“.

 

105.

V § 71 odst. 2 se slova „vstupovat do evidencí“ nahrazují slovy „využívat údaje uchovávané v evidencích“ a slova „a využívat údaje v nich uchovávané“ se zrušují.

 

106.

V § 71 odst. 3 větě první se slovo „tohoto“ zrušuje.

 

107.

V § 71 odstavec 4 zní:

(4) Osobní údaje zpracovávané v evidencích podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou vedeny v rozsahu uvedeném v žádosti o udělení azylu.“.

 

108.

V § 71 odst. 5 se slova „účastníkům řízení“ a „evidenci udělených víz za účelem strpění pobytu“ zrušují, slovo „a“ se nahrazuje čárkou, slova „účastníku řízení“ se nahrazují slovem „žadatelů“ a na konci textu odstavce se doplňují tato slova: „a evidenci daktyloskopických otisků prstů sejmutých žadateli o udělení azylu“.

 

109.

Za § 71 se vkládá nový § 71a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12a) zní:

§ 71a

Předávání osobních údajů do jiných států

 

Povinnost žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o povolení k předání nebo předávání osobních údajů týkajících se žadatelů o udělení azylu nebo azylantů do jiných států se na ministerstvo nevztahuje.12a)

__________

12a)

§ 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.“.

 

110.

V § 72 odst. 1 se slova „návrh na zahájení řízení“ nahrazují slovem „žádost“, slova „víza nebo“ se zrušují a slova „předpisu.4)“ se nahrazují textem „předpisu4) anebo je umístěn v zařízení pro zajištění cizinců3) nebo pokud podal žádost o udělení azylu v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. Policie udělí vízum v den, kdy odpadl důvod podle předchozí věty.“.

 

111.

V § 72 odst. 2 větě první se slovo „vždy“ nahrazuje slovem „“.

 

112.

V § 72 se odstavec 4 zrušuje.

 

113.

§ 73 včetně nadpisu zní:

§ 73

Pobyt v přijímacím středisku

v tranzitním prostoru mezinárodního letiště

 

(1) Policie umístí do přijímacího střediska v tranzitním prostoru mezinárodního letiště cizince, jenž učinil prohlášení o azylu v tomto prostoru.

(2) Ministerstvo dopraví cizince do jiného ministerstvem určeného azylového zařízení na území, jestliže

a)

nevydá rozhodnutí do 5 dnů ode dne zahájení řízení o udělení azylu, nebo

b)

soud nevydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne podání opravného prostředku proti rozhodnutí ministerstva.

(3) Cizinec, jenž je v době nabytí právní moci rozhodnutí, jímž se azyl neuděluje nebo jímž bylo řízení o udělení azylu zastaveno, umístěn v přijímacím středisku podle odstavce 1, nesmí toto středisko opustit do doby vycestování mimo území.“.

 

114.

§ 74 a 75 se zrušují.

 

115.

V § 76 se slova „je oprávněn k trvalému pobytu“ nahrazují slovy „má trvalý pobyt“.

 

116.

§ 77 a 78 včetně nadpisu znějí:

Hlášení místa pobytu

 

§ 77

 

(1) Místem hlášeného pobytu žadatele o udělení azylu je azylové zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn.

(2) Žadatel hlášený v azylovém zařízení je povinen písemně oznámit úmysl změnit místo hlášeného pobytu. Oznámení musí učinit nejpozději 15 dnů před změnou místa hlášeného pobytu místně příslušnému oddělení cizinecké policie. K oznámení připojí písemné potvrzení obsahující souhlas vlastníka objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen k bydlení nebo ubytování nebo jeho vymezené části, s ohlášením změny místa pobytu; je-li vlastníkem právnická osoba, v potvrzení uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo, potvrzení dále opatří svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).

(3) Ministerstvo neudělí souhlas se změnou místa hlášeného pobytu, jestliže zjistí skutečnost odůvodňující pochybnosti o dosažitelnosti žadatele pro udělení azylu pro účely řízení o udělení azylu v novém místě hlášeného pobytu nebo zjistí, že předložené listiny obsahují nepravdivou skutečnost.

(4) Změnu místa hlášeného pobytu žadatel o udělení azylu ohlásí odboru cizinecké a pohraniční policie příslušnému podle místa nového pobytu (dále jen „útvar policie“).

(5) Při ohlášení změny místa pobytu je žadatel o udělení azylu povinen

a)

sdělit vyplněním přihlašovacího tiskopisu příjmení, jméno, den, měsíc, rok a místo narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo průkazu žadatele o udělení azylu a předpokládanou dobu ubytování,

b)

předložit potvrzení podle odstavce 2. Potvrzení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem vlastníka. Podmínka úředního ověření podpisu neplatí, pokud vlastník podepíše potvrzení před pracovníkem útvaru policie a současně předloží doklad totožnosti,

c)

předložit průkaz žadatele o udělení azylu,

d)

předložit souhlas ministerstva se změnou místa hlášeného pobytu.

(6) Útvar policie rozhodne o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh vlastníka.

(7) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 6 se za místo hlášeného pobytu považuje azylové zařízení, v němž byl žadatel o udělení azylu naposledy hlášen k pobytu.

 

§ 78

 

(1) Azylant je povinen přihlásit se k trvalému pobytu u útvaru policie do 3 pracovních dnů ode dne

a)

doručení rozhodnutí o azylu, nebo

b)

změny místa trvalého pobytu.

(2) Útvar policie oznámí ministerstvu změnu místa pobytu azylanta.

(3) Při hlášení pobytu azylanta a hlášení jeho změn se postupuje podle zvláštního právního předpisu.4)“.

 

117.

Za § 78 se vkládá nový § 78a, který zní:

§ 78a

 

Útvar policie oznámí ministerstvu ohlášení změny místa pobytu do 3 pracovních dnů.“.

 

118.

V § 79 odst. 1 se slova „účastníka řízení o udělení azylu“ nahrazují slovem „cizince“ a na konci odstavce se doplňují slova „nebo po dobu, kterou stanoví tento zákon“.

 

119.

V § 79 odst. 2 se slova „účastníka řízení“ nahrazují slovem „žadatele“ a slova „rozhodnutí o udělení azylu“ se nahrazují slovy „rozhodnutí o jeho žádosti o udělení azylu; ministerstvo může ve zřetele hodném případě udělit výjimku“.

 

120.

V § 79 odst. 3 se slova „cizinců, kterým byl udělen azyl“ nahrazují slovem „azylantů“.

 

121.

V § 80 odst. 4 se slova „dětí účastníků řízení o udělení azylu, které v České republice plní povinnou školní docházku, do výchovně vzdělávacího procesu v příslušné základní škole“ nahrazují slovy „žadatelů o udělení azylu, pro něž je školní docházka povinná podle zákonů České republiky, do vzdělávání v základní škole“.

 

122.

§ 82 zní:

§ 82

 

(1) Žadatel o udělení azylu hlášený k pobytu v pobytovém středisku může toto středisko opouštět na dobu nejdéle 30 dnů.

(2) Žadatel o udělení azylu je povinen písemně oznámit ministerstvu opuštění tohoto střediska na dobu delší než 24 hodin. V oznámení žadatel o udělení azylu uvede adresu, kde se bude zdržovat, a délku pobytu mimo pobytové středisko. Opuštění pobytového střediska na dobu delší než 3 dny je žadatel o udělení azylu povinen písemně oznámit ministerstvu nejméně 24 hodin před odchodem z pobytového střediska.“.

 

123.

§ 84 včetně nadpisu zní:

§ 84

Příspěvek obci

 

Ministerstvo poskytuje obci příspěvek

a)

na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území,

b)

na úhradu neinvestičních nákladů základních škol, které navštěvují žadatelé o udělení azylu.“.

 

124.

Za § 85 se vkládá nový § 85a, který zní:

§ 85a

 

(1) Podáním žádosti o udělení azylu se zrušuje platnost víza vydaného podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Právní postavení cizince vyplývající z jeho umístění v zařízení pro zajištění cizinců3) není prohlášením o azylu nebo podáním žádosti o udělení azylu (§ 10) dotčeno.“.

 

125.

V § 86 se odstavec 3 zrušuje.

 

126.

V § 87 odstavec 1 zní:

(1) Policie, zpravodajská služba České republiky nebo Ministerstvo zahraničních věcí poskytne ministerstvu anebo soudu na jejich žádost informaci nebo stanovisko potřebné ke spolehlivému zjištění skutečného stavu věci v řízení podle tohoto zákona. Policie nebo zpravodajská služba České republiky poskytnutí informace anebo stanoviska odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejich úkolů. Je-li obsahem informace nebo stanoviska skutečnost, kterou je nutno v zájmu České republiky utajovat, nestávají se součástí spisu.“.

 

127.

V § 87 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a skutečnosti, které brání cizinci dostavit se ve stanovené lhůtě do přijímacího střediska“.

 

128.

V § 87 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Policie sdělí ministerstvu bez zbytečného odkladu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince, jenž učinil prohlášení o azylu, a den a místo učinění prohlášení o azylu.

(5) Policie prověří na žádost ministerstva údaje uvedené v oznámení podle § 77 odst. 2.“.

 

129.

§ 88 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zní:

§ 88

Zdravotní péče

 

(1) Žadateli o udělení azylu a jeho dítěti narozenému na území se do skončení řízení o udělení azylu poskytuje na území bezplatná zdravotní péče v rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveném zvláštním právním předpisem12a) a dále zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví; to neplatí, pokud je zdravotní péče zajištěna podle jiného právního předpisu.12b)

(2) Zdravotnická péče uvedená v odstavci 1 se žadatelům o udělení azylu poskytuje ve zdravotnických zařízeních určených ministerstvem, s nimiž ministerstvo nebo jím zřízená organizační složka uzavře smlouvu o poskytování zdravotní péče; to neplatí pro poskytování zdravotní péče v případě bezprostředního ohrožení života.

(3) Náklady spojené s poskytováním zdravotní péče podle odstavce 1 hradí stát; úhradu nákladů vzniklých zdravotnickému zařízení zajišťuje ministerstvo z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

(4) Dítě, které se narodilo azylantce a pobývá na území, se pro účely veřejného zdravotního pojištění považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem do doby, než bude rozhodnuto o udělení azylu nebo jiném druhu pobytu na území podle zvláštního právního předpisu.4)

__________

12a)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12b)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

130.

Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:

§ 88a

 

Žadatel o udělení azylu a azylant je povinen oznámit ministerstvu do 15 dnů narození dítěte.“.

 

131.

V § 89 odst. 1 se slova „účastník řízení“ nahrazují slovy „žadatel o udělení azylu“.

 

132.

V § 91 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

jestliže v zemi původu nebo v třetí zemi, ochotných přijmout nezletilou osobu bez doprovodu, není po jejím příchodu k dispozici přiměřené přijetí a péče podle potřeb jejího věku a stupně samostatnosti.“.

 

133.

Za § 91 se vkládá nový § 91a, který zní:

§ 91a

 

Při vydávání cestovních dokladů uprchlíkovi, kterému byl status uprchlíka přiznán podle mezinárodní smlouvy1) v jiném státě a v jehož případě přešla odpovědnost podle mezinárodní smlouvy na Českou republiku, se postupuje podle hlavy VIII dílu 3 s výjimkou § 61 odst. 3.“.

 

134.

V § 93 odstavec 1 zní:

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)

úmyslně poruší povinnost stanovenou v § 3e odst. 3 písm. b), § 4a odst. 1, § 4a odst. 3 písm. b), § 23 odst. 2, § 45 odst. 1, § 46 odst. 1, § 46 odst. 2, § 47, 49, § 51 až 54, § 72 odst. 2, § 73 odst. 3 nebo § 77 odst. 2,

b)

úmyslně poruší povinnost stanovenou v § 4a odst. 3 písm. a), § 41 odst. 1, § 56 nebo § 88a, anebo

c)

opustí pobytové středisko, v němž je hlášen k pobytu, na dobu delší 30 dnů.“.

 

135.

V § 93 odstavec 2 zní:

(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) a c) lze uložit pokutu do výše 2 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. b) lze uložit pokutu do výše 1 000 Kč.“.

 

136.

V § 93 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

137.

Za § 93 se vkládá nový § 93a, který včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:

§ 93a

 

(1) Správního deliktu se dopustí

a)

letecká společnost, která

1.

na území přepraví cizince, jenž nemá cestovní doklad, nebo

2.

nesplní povinnost dopravit cizince z území (§ 56a odst. 2),

b)

zdravotnické zařízení, které nesplní povinnost podle § 56b.

(2) Ministerstvo za správní delikt

a)

podle odstavce 1 písm. a) uloží pokutu až do výše 100 000 Kč,

b)

podle odstavce 1 písm. b) uloží pokutu až do výše 10 000 Kč.

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(5) Pokutu vybírá ministerstvo a vymáhá příslušný finanční úřad. Výnos z pokuty je příjmem státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)

(6) Na řízení o správním deliktu se nevztahují ustanovení části čtvrté oddílů 2 až 4 a části páté správního řádu.

__________

16)

Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

138.

Přílohy č. 1 a 2 znějí:

Příloha č. 1 k zákonu č. 325/1999 Sb.

 

Vzor žádosti o udělení azylu

 

razítko přijímacího střediska

 

Foto

(3,5 x 4,5)

 

evidenční číslo

 

Žádost

 

1.

a) jméno:

b)

příjmení:

c)

dřívější příjmení (všechna):

2.

Datum a místo (stát) narození:

3.

Pohlaví:

4.

Státní občanství:

a)

v den narození:

b)

současné/současná (uveďte všechna):

c)

nemáte-li žádné, uveďte důvody:

5.

Národnost/etnická příslušnost, ke které se hlásíte:

6.

a) jméno otce:

b)

příjmení otce:

c)

datum a místo narození otce:

7.

a) jméno matky:

b)

příjmení matky:

c)

datum a místo narození matky:

8.

V jakých jazycích jste schopen se dorozumět?

9.

Rodinný stav:

10.

Počet osob, ke kterým máte vyživovací povinnost:

11.

a) děti do 18 let, jejichž jménem žádáte o udělení azylu, (jméno a příjmení, datum narození a rodinný poměr):

b)

uveďte jména a příjmení, data narození a rodinný poměr dalších rodinných příslušníků, kteří současně s Vámi žádají o udělení azylu na území České republiky:

c)

ostatní členové rodiny, kteří se zdržují mimo území České republiky, [místo jejich pobytu a ostatní údaje jako u písmene a)]:

d)

příbuzní nebo známí, kteří pobývají na území České republiky, s jejichž pomocí po dobu řízení o udělení azylu počítáte:

12.

Uveďte místa (stát, obec, ulice) a délku pobytu, kde jste se zdržoval posledních 10 let před příchodem do České republiky:

13.

Uveďte, kterými doklady v současné době disponujete:

a)

cestovní pas a vízum (druh, číslo, platnost do):

b)

jiné doklady totožnosti (druh, číslo, platnost do):

14.

Náboženské vyznání:

15.

Jste sám nebo některý člen rodiny členem politické strany nebo jiné organizace:

16.

Kdy a kde jste vykonával vojenskou službu:

17.

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Doklady o vzdělání:

18.

Povolání

a)

odborné předpoklady k výkonu povolání:

b)

dosavadní pracovní zařazení (delší jeden rok) a dobu jeho trvání:

19.

a) máte v současné době finanční prostředky (výše a měna):

b)

máte movitý nebo nemovitý majetek (jaký a kde):

c)

máte nárok na důchod nebo jinou sociální dávku (jakou, kde):

d)

dostáváte materiální pomoc (jakou, od koho):

20.

Kdy a z jakého důvodu jste opustil svou vlast:

Uveďte, kdy a kde jste se zdržoval od doby opuštění své vlasti do příjezdu do České republiky:

21.

Z jakých důvodů žádáte o udělení azylu?

22.

Zůstali ve Vaší vlasti příbuzní, vůči nimž máte závazky:

23.

Kdy, kde a jakým způsobem jste vstoupil na území České republiky:

24.

a) přes území kterých států jste do České republiky cestoval:

b)

jak dlouho jste se zdržoval na území těchto států:

25.

Uveďte, zda je Česká republika Vaším cílovým státem nebo pouze tranzitním, popište své představy o řešení Vaší situace:

26.

Byl jste již v České republice, kdy a z jakého důvodu:

27.

Navázal jste po dobu svého pobytu v cizině spojení se zastupitelským úřadem Vaší vlasti (kde, kdy, z jakého důvodu a s jakým výsledkem):

28.

Žádal jste již o udělení azylu, jestliže ano (kde, kdy, s jakým výsledkem):

29.

Bylo nebo je proti Vám vedeno trestní stíhání (kdy, kde, z jakého důvodu a s jakým výsledkem):

30.

Čeho se obáváte v případě návratu do vlasti:

31.

Jaký je Váš zdravotní stav:

32.

Rozveďte na samostatném listu, který je nedílnou součástí žádosti o udělení azylu, důvody, pro které žádáte o udělení azylu v České republice, a jiné důležité okolnosti, které mohou osvědčit důvody k podání žádosti o udělení azylu.

 

Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech a povinnostech po dobu pobytu na území České republiky, a to včetně práva kdykoliv se obrátit o pomoc na Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky a kontaktovat další organizace zabývající se ochranou zájmů uprchlíků.

 

V                    dne

 

.....................................

.....................................

.....................................

podpis žadatele

o udělení azylu

podpis tlumočníka

podpis oprávněného

pracovníka ministerstva

 

 

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 325/1999 Sb.

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Návrh na zahájení řízení o udělení azylu, o kterém nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o udělení azylu.

2.

Řízení o rozkladu, o kterém ministr vnitra nerozhodl do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

3.

Neuplynula-li lhůta stanovená dosavadní právní úpravou k podání žaloby proti rozhodnutí ve věci azylu, lze tuto žalobu prostřednictvím ministra vnitra podat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Řízení ve věci přezkumu zákonnosti rozhodnutí ministerstva zahájené před nabytím účinnosti tohoto zákona nebo podle bodu 3 se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

5.

Právní postavení cizince, který je účastníkem řízení podle bodu 4, se řídí podle dosavadní právní úpravy.

6.

Po dobu platnosti víza za účelem strpění pobytu podle dosavadního § 73 se při poskytování zdravotní péče postupuje podle nové právní úpravy stanovené pro žadatele o udělení azylu.

7.

V řízení o poskytnutí finančního příspěvku cizinci, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu, se postupuje podle § 43, s výjimkou poslední věty odstavce 2. Pokud ustanovení používá pojmu „žadatel o udělení azylu hlášený k pobytu mimo pobytové středisko“ rozumí se tím pro potřeby tohoto řízení cizinec, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu.

8.

Pokud řízení o žalobě ve věci azylu bylo přerušeno proto, že žalobce je neznámého pobytu, a tato skutečnost brání rozhodnutí ve věci, po uplynutí 90 dnů soud řízení zastaví, nenastala-li změna okolností.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 3-4)

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 5)

Čl. V

V § 16 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), písmeno d) zní:

d)

osobě, které byl udělen azyl na území České republiky.3)“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti první den následujícího měsíce po dni vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.