Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

210/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

210

 

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),

a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 198/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 odst. 1 písm. r) se slova „úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky“ nahrazují slovy, které včetně poznámky pod čarou č. 13b*1) znějí: „úrokové příjmy a jiné výnosy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, a příjmy z jejich prodeje, příjmy plynoucí z úroků z peněžních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky a číslo tohoto účtu je zapsáno v nadačním rejstříku, a veškeré výnosy z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a které jsou smlouvou o správě cenných papírů podle zvláštního zákona 13b*2) spravovány k tomu oprávněnou osobou, a za podmínky, že údaje o této smlouvě jsou zapsány v nadačním rejstříku.

__________

13b*3)

§ 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.“.

2.

V § 19 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zd*4), které zní:

zd*5)

příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, které jim plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her povolených podle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.Poznámky pod čarou:

Poznámka redakce

původní text: "13a)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

Poznámka redakce

původní text: "13a)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

Poznámka redakce

původní text: "13a)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

Poznámka redakce

původní text: "zc)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

Poznámka redakce

původní text: "zc)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

Poznámky pod čarou:
*1

Poznámka redakce

původní text: "13a)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

*2

Poznámka redakce

původní text: "13a)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

*3

Poznámka redakce

původní text: "13a)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

*4

Poznámka redakce

původní text: "zc)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.

*5

Poznámka redakce

původní text: "zc)" byl opraven sdělením v čá. 29/2003 Sb.