Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

231/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003

Body 26 a 79 nabývají účinnosti 4.6.2002

231

 

ZÁKON

ze dne 16. května 2002,

kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., se mění takto:

 

1.

§ 1 zní:

§ 1

 

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(3) Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen „zastupitelstvo“); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen „rada“), hejtman kraje (dále jen „hejtman“) a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen „zvláštní orgán“) zřízený podle zákona.

(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.“.

 

2.

§ 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

§ 2

 

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.

(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem.

(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.1)

__________

1)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).“.

 

3.

§ 3 se zrušuje.

 

4.

V § 4 se slova „samostatnou či“ zrušují.

 

5.

§ 5 zní:

§ 5

 

(1) Kraj může mít znak a prapor.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo prapor, na jeho návrh znak nebo prapor udělit.

(3) Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo prapor kraje.“.

 

6.

V § 7 se slova „ve věcech svěřeného výkonu státní správy“ nahrazují slovy „v přenesené působnosti“ a za slovo „tomu“ se doplňuje slovo „kraj“ a slovo „zmocněna“ se nahrazuje slovem „zmocněn“.

 

7.

§ 8 zní:

§ 8

 

(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.

(2) Obecně závazná vyhláška kraje a nařízení kraje (dále jen „právní předpis kraje“) nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje (dále jen „Věstník“).

(3) Dnem vyhlášení právního předpisu kraje je den rozeslání příslušné částky Věstníku, který musí být uveden v jejím záhlaví.

(4) Právní předpis kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti.

(5) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti právního předpisu kraje, nejdříve však dnem vyhlášení. Dřívější počátek účinnosti musí být v právním předpise kraje uveden. V těchto případech se právní předpis kraje zveřejní též na úřední desce krajského úřadu (dále jen „úřední deska“), na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, a v hromadných informačních prostředcích.

(6) Věstník se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly. Právní předpisy kraje se ve Věstníku označují pořadovými čísly. Číselná řada právních předpisů kraje, jakož i číselná řada jednotlivých částek Věstníku, se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

(7) Věstník musí být každému přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“).

(8) Kraj zveřejní stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

8.

§ 9 se zrušuje.

 

9.

§ 10 včetně poznámky pod čarou č. 3) se zrušuje.

 

10.

Na konci nadpisu dílu 3 se doplňují slova „právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“.

 

11.

§ 11 zní:

§ 11

 

(1) Kraj může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem (dále jen „osoba“), porušila-li povinnost stanovenou právním předpisem kraje.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kraj o porušení povinnosti podle odstavce 1 dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo․

(3) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 kraj přihlíží zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání, jakož i k přiměřenosti výše pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby, která se protiprávního jednání dopustila.

(4) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinnosti podle odstavce 1 vyšší sankci.

(5) Uložení pokuty podle odstavce 1 nezbavuje osobu uvedenou v odstavci 1 povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené krajem s přihlédnutím k okolnostem případu.

(6) Výnos pokut je příjmem kraje.“.

 

12.

Za § 11 se označení „HLAVA II“ včetně nadpisu „OBČANÉ KRAJE“ nahrazuje označením „Díl 4“ a nadpisem „Občané kraje“.

 

13.

V § 12 odst. 2 písm. a) se slovo „zvláštním“ zrušuje.

 

14.

V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,“.

 

15.

V § 12 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

nahlížet do rozpočtu kraje a do závěrečného účtu kraje, do zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva (dále jen „výbory“) a komisí rady (dále jen „komise“) a pořizovat si z nich výpisy, pokud tomu nebrání jiné zákony,“.

 

16.

V § 12 odst. 2 písm. d) se na konci doplňují slova „jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů,“.

 

17.

V § 12 odst. 2 písm. e) se část věty za středníkem nahrazuje těmito slovy: „orgány kraje je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů,“.

 

18.

V § 12 odst. 2 písmeno f) zní:

f)

vyjadřovat se k návrhu rozpočtu kraje a k závěrečnému účtu kraje za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, ve lhůtě stanovené jednacím řádem, nebo ústně na zasedání zastupitelstva,“.

 

19.

V § 12 odst. 2 písm. f) se čárka na konci nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

20.

§ 14 zní:

§ 14

 

(1) Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

(2) Do samostatné působnosti kraje patří zejména záležitosti uvedené v § 11, 35, 36 a 59, s výjimkou vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti svěří zákon.

(3) Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Proti takovému zásahu může obec podat žalobu podle zvláštního zákona.

(5) Kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcemi opatření dotýkající se jejich působnosti.“.

 

21.

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Kraj je oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje. Státní orgány jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s krajem opatření dotýkající se působnosti kraje.“.

 

22.

V § 15 odst. 2 větě třetí se slovo „osobních“ zrušuje.

 

23.

V § 15 odst. 2 větě třetí se za slovo „údajů“ vkládají slova „a utajovaných skutečností“ a poznámka pod čarou č. 7) zní:

__________

7)

Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

24.

V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Kraje jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí.“.

 

25.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

§ 15a

 

(1) Kraj je povinen vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

(2) Kraj vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou mu známy.“.

 

26.

V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma

a)

závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů, nebo národního fondu,

b)

závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do krajem nebo obcí vlastněné nemovitosti,

c)

těch, jejichž zřizovatelem je kraj, stát nebo obec,

d)

těch, v nichž míra účasti kraje nebo spolu s jiným krajem (kraji), obcí (obcemi) nebo státem přesahuje 50 %.“.

 

27.

V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

(1) Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona9a) platnými ke dni zveřejnění záměru. Pokud kraj záměr po uvedenou dobu nezveřejní, je právní úkon neplatný.

__________

9a)

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

28.

V § 18 se na konci odstavce 3 slova „30 dnů“ nahrazují slovy „90 dnů“ a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 9b) znějí: „nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem je kraj, nebo jde-li o pronájem silničního nebo silničního pomocného pozemku v souvislosti se zvláštním užíváním silnic podle zvláštního zákona.9b)

__________

9b)

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

29.

V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na výpůjčky nebo pronájem majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným krajem, nestanoví-li zvláštní předpis nebo zastupitelstvo ve zřizovací listině jinak.“.

 

30.

§ 19 se zrušuje.

 

31.

V § 20 odst. 1 se slova „nebo Ministerstvem financí“ zrušují.

 

32.

V § 20 odst. 3 věta první zní: „Jestliže kraj nepožádá auditora o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna, může mu Ministerstvo financí ve správním řízení uložit pokutu do výše 100 000 Kč; v takovém případě zabezpečí provedení přezkoumání hospodaření kraje auditorem na náklad povinného kraje.“.

 

33.

V § 20 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

34.

§ 22 zní:

§ 22

 

Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu kraje a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se řídí zvláštním zákonem.“.

 

35.

V § 23 se slova „tento právní úkon“ nahrazují slovy „splnění těchto podmínek“.

 

36.

V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze učinit jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony kraje od počátku neplatné. Tyto právní úkony činí hejtman nebo jím pověřená osoba, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 69 odst. 2 písm. b).“.

 

37.

V § 24 odstavec 1 zní:

(1) Kraje mohou spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi.“.

 

38.

V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Na spolupráci krajů s ostatními kraji a s obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

39.

V § 24 odst. 3 se za slovo „uskutečňuje“ doplňuje slovo „zejména“.

 

40.

V § 24 odst. 4 se věta první zrušuje.

 

41.

V § 24 odst. 5 se za slovem „odstavce“ číslovka „2“ nahrazuje číslovkou „3“.

 

42.

V § 25 odstavec 1 zní:

(1) Majetek získaný výkonem společné činnosti krajů s ostatními kraji nebo s obcemi na základě smlouvy podle § 24 odst. 3 se stává spoluvlastnictvím všech účastníků této smlouvy. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak.“.

 

43.

V § 25 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

44.

V § 28 odst. 1 se slova „vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery“ nahrazují slovy „být členem jejich mezinárodních sdružení“.

 

45.

V § 28 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

 

46.

V § 28 odst. 2 úvodní část zní:

(2) Kraje mohou uzavírat s územními samosprávnými celky jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které patří do samostatné působnosti kraje, který smlouvu uzavírá. Smlouva musí obsahovat“.

 

47.

V § 28 odst. 4 se věta první nahrazuje touto větou: „Smlouva o spolupráci podle odstavců 2 a 3, na jejímž základě má vzniknout právnická osoba nebo členství v již existující právnické osobě, podléhá souhlasu ministerstva po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí.“.

 

48.

V § 29 odstavec 1 zní:

(1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.“.

 

49.

V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

50.

V § 29 odst. 2 se slova „plnění úkolů v“ nahrazují slovem „výkon“ a doplňuje se tato věta: „Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem.“.

 

51.

V § 30 písmeno a) zní:

a)

při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy,“.

 

52.

V § 30 se na konci písmene b) doplňují slova „ ; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních orgánů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí“.

 

53.

V § 31 odst. 2 se slova „podle statistického lexikonu obcí“ zrušují.

 

54.

V § 31 odst. 3 se za slovo „úřad“ vkládají slova „nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce a dále ve Věstníku“.

 

55.

V § 32 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: „Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí.13)“.

Poznámka pod čarou č. 13) zní:

__________

13)

§ 2 odst. 1, § 124, 206 zákoníku práce.“.

 

56.

V § 32 odst. 2 se za slovo „Podmínky“ vkládají slova „vzniku a“.

 

57.

V § 33 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

58.

V § 33 odst. 3 se věta první nahrazuje touto větou: „Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem pronesením slova „slibuji“.“.

 

59.

V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

 

60.

V § 34 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

a)

předkládat zastupitelstvu a radě, jakož i výborům a komisím návrhy na projednání,

b)

vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které kraj založil nebo zřídil; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c)

požadovat od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta do 30 dnů.“.

 

61.

V § 34 odst. 2 se slova „které pro něho z výkonu funkce v těchto orgánech vyplývají, a úkoly“ zrušují.

 

62.

V § 34 odst. 3 větě první se slovo „příslušného“ zrušuje.

 

63.

V § 34 odst. 3 větě první se na konci doplňují slova „ , který má danou záležitost projednávat“.

 

64.

V § 34 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

65.

V § 35 odst. 2 písm. a) se slova „v souladu se zákonem14)“ včetně poznámky pod čarou č. 14) zrušují.

 

66.

V § 35 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,“.

Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena g) až t).

 

67.

V § 35 odst. 2 písmeno l) zní:

l)

rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,“.

 

68.

V § 35 odst. 2 písm. o) se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstka (náměstky) hejtmana“ a na konci se doplňují slova „z řad svých členů a odvolávat je z funkce“.

 

69.

V § 35 odst. 2 písmeno p) zní:

p)

stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,“.

 

70.

V § 35 odst. 2 se písmena r) a s) zrušují.

 

71.

V § 35 odst. 2 se za písmeno q) vkládají nová písmena r) až u), která znějí:

r)

rozhodovat o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a o odměnách podle § 50 odst. 4 a 5,

s)

stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 53),

t)

rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,

u)

udělovat ceny kraje,“.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno v).

 

72.

V § 35 odst. 3 se za slovo „předložena“ vkládá slovo „k“.

 

73.

V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů“ zrušují.

 

74.

V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „v jednotlivých případech,“ nahrazují slovy „jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,“.

 

75.

V § 36 odst. 1 písm. c) se slova „z vlastních prostředků“ zrušují, za slova „sociálních služeb,“ se vkládají slova „podpory rodin,“, slova „jedné organizaci“ se nahrazují slovy „jedné fyzické nebo právnické osobě“ a na konci se doplňují slova „nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,“.

 

76.

V § 36 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,“.

 

77.

V § 36 odst. 1 písm. i) se slovo „výpůjčky“ zrušuje.

 

78.

V § 36 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.“.

 

79.

V § 36 se odstavce 2 až 4 zrušují.

 

80.

§ 38 se zrušuje.

 

81.

V § 39 odst. 2 se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstek hejtmana“.

 

82.

V § 41 odst. 3 se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstek hejtmana“.

 

83.

V § 42 odst. 1 větě druhé se slova „a na úředních deskách okresních a obecních úřadů v kraji“ nahrazují slovy „ , kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým“.

 

84.

V § 42 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

 

85.

V § 43 větě první se za slovo „hejtman“ vkládají slova „nebo náměstek hejtmana“.

 

86.

V § 43 větě druhé se číslovka „7“ nahrazuje číslovkou „10“.

 

87.

V § 45 větě první se slova „Nastanou-li důvody pro nové volby6)“ nahrazují slovy „Klesne-li počet členů zastupitelstva o více než polovinu oproti počtu stanovenému v § 31 odst. 1 a nejsou-li náhradníci,“.

 

88.

V § 45 větě druhé se za slova „a § 36“ vkládá tečka a zbývající část textu se zrušuje.

 

89.

V § 45 se na konci doplňuje tato věta: „Tuto skutečnost krajský úřad bezodkladně oznámí ministerstvu.“.

 

90.

V § 45 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Jestliže se zastupitelstvo nesejde po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, nebo nezvolí-li hejtmana do 6 měsíců ode dne, kdy byl odvolán nebo se funkce vzdal, nebo do 6 měsíců ode dne ustavujícího zasedání, ministerstvo je rozpustí a ministr vnitra vyhlásí nové volby. Proti rozhodnutí o rozpuštění zastupitelstva může kraj podat žalobu k soudu. Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo, vykonává rada své pravomoci podle § 59 odst. 1 až 3. Není-li zvolena, vykonává hejtman pravomoc podle § 63. Není-li zvolen hejtman, vykonává tuto pravomoc jiný člen zastupitelstva, kterého tím zastupitelstvo pověří.“.

 

91.

V § 48 odst. 1 se za slova „druhu vykonávané funkce“ vkládají slova „a podle počtu obyvatel kraje“.

 

92.

V § 48 odstavec 2 zní:

(2) Nevykonává-li člen zastupitelstva funkci z důvodu pracovní neschopnosti, karantény, z důvodu těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, poskytne se mu měsíční odměna v poměrné výši. Člen zastupitelstva je povinen neprodleně informovat hejtmana nebo náměstka hejtmana o těchto důvodech a předpokládané době jejich trvání.“.

 

93.

V § 50 odst. 1 se slova „v době konání“ nahrazují slovy „ke dni“.

 

94.

V § 50 odst. 1 se slova „všeobecných voleb“ nahrazují slovy „voleb do zastupitelstva“.

 

95.

V § 50 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Pokud dosavadní hejtman vykonává do ustavujícího zasedání zastupitelstva pravomoc podle § 64b odst. 1, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.

(3) Členovi zastupitelstva, který vykonává pravomoc podle § 64b odst. 2, náleží měsíční odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela hejtmanovi.“.

 

96.

V § 50 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Uvolněnému členovi zastupitelstva a neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonával funkci hejtmana, za niž náleží měsíční odměna, a jemuž zanikl mandát přede dnem voleb do zastupitelstva, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu.

(5) Uvolněnému členovi zastupitelstva a neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonával funkci hejtmana, za niž náleží měsíční odměna, a byl z této funkce odvolán nebo se jí vzdal, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.“.

 

97.

V § 51 se na konci věty první doplňují slova „a zákoníkem práce“.

 

98.

V § 51 se na konci doplňuje tato věta: „Pro tyto účely se posuzuje odměna členům zastupitelstva jako plat zaměstnance v pracovním poměru ke kraji, kraj se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva se posuzují jako zaměstnanci.“.

 

99.

§ 52 zní:

§ 52

 

(1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.

(2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

(3) V případě souběhu výkonu několika funkcí

a)

náleží uvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,

b)

lze neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.“.

 

100.

§ 54 zní:

§ 54

 

(1) Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za kalendářní rok.

(2) Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

(3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.

(4) Kraj poskytne uvolněnému členovi zastupitelstva též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel.“.

 

101.

§ 55 zní:

§ 55

 

Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

 

102.

Poznámka pod čarou č. 20) a § 56 se zrušují.

 

103.

V § 57 odst. 2 větě první se slova „zástupce hejtmana (zástupci hejtmana)“ nahrazují slovy „náměstek hejtmana (náměstci hejtmana)“.

 

104.

V § 57 odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.“.

 

105.

V § 57 odst. 3 se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstek hejtmana“.

 

106.

V § 58 odst. 3 větě druhé se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstek hejtmana, spolu s ověřovateli“, ve větě třetí se slova „do 7 dnů“ nahrazují slovy „do 10 dnů“ a na konci této věty se doplňují slova „členům zastupitelstva kraje“.

 

107.

V § 59 odst. 1 písm. a) se slova „kontrolovat hospodaření podle něj,“ zrušují.

 

108.

V § 59 odst. 1 písm. b) se za slova „krajského úřadu“ vkládají slova „do zvláštních orgánů kraje a do“.

 

109.

V § 59 odst. 1 písm. c) se za slova „vedoucí odborů krajského úřadu“ vkládají slova „v souladu se zvláštním zákonem“.

 

110.

V § 59 odst. 1 písm. f) se slova „na základě podnětů občanů a právnických osob“ zrušují.

 

111.

V § 59 odst. 1 písmeno j) zní:

j)

rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,“.

 

112.

V § 59 odst. 1 písmeno l) zní:

l)

rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada svěřit příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti,“.

 

113.

V § 59 odst. 1 se doplňuje písmeno m), které zní:

m)

projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.“.

 

114.

V § 59 odst. 2 písm. a) se za slova „sociálních služeb,“ vkládají slova „podpory rodin,“ a slova „jedné organizaci“ se nahrazují slovy „jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě“.

 

115.

V § 59 odst. 2 písm. b) se slova „nižší než“ nahrazují slovem „nepřevyšující“.

 

116.

V § 59 odst. 2 písm. c) se slova „nižší než“ nahrazují slovem „nepřevyšující“.

 

117.

V § 59 odst. 2 písm. d) se slova „kratší než“ nahrazují slovem „nepřevyšující“.

 

118.

V § 59 odst. 3 se slovo „rozhoduje“ nahrazuje slovy „zabezpečuje rozhodování“.

 

119.

V § 59 odstavec 4 zní:

(4) Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 1 písm. l) a podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi rozhodování podle odstavce 3.“.

 

120.

V § 60 větě druhé se slova „plnění některých úkolů“ nahrazují slovy „výkon pravomoci“.

 

121.

V § 60 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Je-li rada odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada, vykonává dosavadní rada své pravomoci až do zvolení nové rady.“.

 

122.

V § 61 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

123.

V § 61 odst. 2 větě první se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstka hejtmana (náměstky hejtmana)“.

 

124.

V § 61 odst. 2 větě druhé se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstek hejtmana“.

 

125.

V § 61 odst. 3 písm. a) se slova „spolu se zástupcem hejtmana“ nahrazují slovy „s náměstkem hejtmana“.

 

126.

V § 61 odst. 3 písm. b) se v části věty před středníkem za slovo „ředitele“ vkládají slova „v souladu se zvláštním zákonem“.

 

127.

V § 61 odst. 3 písm. c) se doplňují slova „a ukládá mu úkoly“.

 

128.

V § 61 odst. 3 se doplňuje písmeno i), které zní:

i)

plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a řediteli.“.

 

129.

V § 61 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.“.

 

130.

§ 63 se zrušuje.

 

131.

V § 64 větě první se slova „zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „náměstek hejtmana“.

 

132.

V § 64 věta druhá zní: „Zastupitelstvo může zvolit více náměstků hejtmana a svěřit jim některé úkoly.“.

 

133.

V § 64 větě třetí se slova „Zástupce hejtmana“ nahrazují slovy „Náměstek hejtmana“ a slova „a jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny hejtmanovi“ se nahrazují slovy „nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci (§ 48 odst. 2 a § 54)“.

 

134.

Za § 64 se vkládají nové § 64a až 64c, které znějí:

§ 64a

 

Je-li hejtman ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový hejtman, vykonává jeho pravomoci podle tohoto zákona náměstek hejtmana, kterého určilo zastupitelstvo k zastupování hejtmana (§ 64). Neurčilo-li zastupitelstvo takového náměstka hejtmana nebo byl-li náměstek hejtmana z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně s hejtmanem, pověří zastupitelstvo výkonem pravomocí hejtmana některého z členů rady.

 

§ 64b

 

(1) Hejtman vykonává v období od voleb do zastupitelstva do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva pravomoci podle § 59 odst. 2 písm. a), c), d), e), h), i) a j), § 59 odst. 3 a § 61 odst. 3.

(2) Jestliže zastupitelstvo nezvolí na svém ustavujícím zasedání hejtmana, vykonává dosavadní hejtman, je-li členem zastupitelstva, pravomoci podle odstavce 1. Není-li dosavadní hejtman členem zastupitelstva, pověří zastupitelstvo výkonem těchto pravomocí některého ze svých členů.

 

§ 64c

 

(1) Hejtman má právo užívat při významných příležitostech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

(2) Rada může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva nebo ředitel krajského úřadu.“.

 

135.

V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 23) znějí:

(2) V čele zvláštního orgánu může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon23) jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního orgánu platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu stojí na základě ustanovení zákona hejtman.

__________

23)

§ 53 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.“.

 

136.

V § 66 větě první se za slovo „zastupitelstvem“ vkládají slova „a radou“.

 

137.

V § 66 větě druhé se slova „nebo zastupitelstvem“ zrušují.

 

138.

V § 66 se věta třetí zrušuje.

 

139.

§ 67 včetně poznámek pod čarou č. 22b) a 22c) zní:

§ 67

 

(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad

a)

přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,22b) pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak,

b)

ukládá sankce podle zákona,

c)

poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,

d)

zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy,

e)

organizuje kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu, popřípadě vládě, návrhy na potřebná opatření,

f)

zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,22c)

g)

vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

(2) Krajský úřad kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti.

__________

22b)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

22c)

§ 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.“.

 

140.

V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Ředitele v případě nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele.“.

 

141.

V § 68 odstavec 2 zní:

(2) Krajský úřad se člení na odbory a oddělení.“.

 

142.

V § 69 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 22d) zní:

b)

podává ministerstvu návrhy na pozastavení obecně závazných vyhlášek obcí a nařízení obcí nebo jejich jednotlivých ustanovení22d) podle zvláštních zákonů,

__________

22d)

§ 64 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.“.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).

 

143.

V § 69 odst. 2 písm. c) se za slovo „zaměstnancům“ vkládá slovo „kraje“.

 

144.

V § 69 odst. 2 písm. d) se za slovo „zaměstnancům“ vkládají slova „kraje zařazeným do“.

 

145.

V § 69 odst. 2 písm. e) se za slovo „vydává“ vkládá slovo „zejména“.

 

146.

V § 69 odst. 2 písmena h) a i) znějí:

h)

určuje po projednání s hejtmanem své zástupce,

i)

plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem.“.

 

147.

Za § 69 se vkládá nový § 69a, který včetně poznámky pod čarou č. 22e) zní:

§ 69a

 

(1) Krajský úřad v přenesené působnosti vykonává dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí podle zvláštního zákona.22e)

(2) Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří se podílejí na výkonu dozoru podle odstavce 1, musí mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva nebo v oblasti, která se vztahuje k předmětu dozoru.

(3) Dozor je zaměřen výhradně na následné posuzování dodržování zákonnosti a je prováděn tak, aby nebyla omezována samostatná působnost a rozhodovací pravomoc orgánů obce.

__________

22e)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

148.

Za § 70 se vkládá nový § 70a, který včetně nadpisu zní:

§ 70a

Razítko kraje

 

Kraj může používat vlastní razítko. Razítko může kraj používat jen v případech, kdy zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem.“.

 

149.

§ 72 až 75 se zrušují.

 

150.

V § 78 odst. 6 se na konci písmene d) doplňují slova „které kraj zřizuje,“.

 

151.

Nadpis hlavy VI zní: „DOZOR“.

 

152.

Na začátek hlavy VI se vkládá nový § 80a, který zní:

§ 80a

 

(1) Výkon samostatné i přenesené působnosti kraje podléhá dozoru státu (dále jen „dozor“). Dozor vykonávají věcně příslušná ministerstva a jiné věcně příslušné ústřední správní úřady.

(2) Dozor je zaměřen výhradně na následné posuzování dodržování zákonnosti a je prováděn tak, aby nebyla omezována samostatná působnost a rozhodovací pravomoc orgánů kraje a aby nedocházelo k nezákonnému zásahu státu do jejich činnosti.“.

 

153.

§ 81 až 86 znějí:

§ 81

 

(1) Při dozoru nad výkonem samostatné působnosti kraje se zjišťuje soulad obecně závazných vyhlášek kraje se zákony a v případě usnesení a rozhodnutí orgánů kraje jejich soulad se zákony a jinými právními předpisy.

(2) Při dozoru nad výkonem přenesené působnosti se zjišťuje soulad nařízení kraje se zákony a jinými právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady a v případě usnesení a rozhodnutí orgánů kraje jejich soulad se zákony, jinými právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

 

§ 82

 

Při výkonu dozoru jsou ministerstva a jiné ústřední správní úřady oprávněny

a)

požadovat od příslušného orgánu kraje poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru ve stanovených lhůtách,

b)

požadovat na kraji změnu nebo zrušení nezákonného opatření jeho orgánů ve stanovené lhůtě,

c)

požadovat na kraji splnění úkolu stanoveného mu zákonem; nesplní-li kraj úkol stanovený mu zákonem a po upozornění věcně příslušným orgánem nezjedná nápravu, zabezpečí náhradní výkon příslušný ústřední správní úřad na náklady kraje, jestliže nesplněný úkol může provést někdo jiný; v odůvodněných případech může od vymáhání nákladů upustit.

 

§ 83

 

(1) Ministerstvo pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky kraje, je-li v rozporu se zákonem.

(2) Rozhodnutí ministerstva o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení krajskému úřadu. Toto rozhodnutí se neprodleně oznámí ve Věstníku.

(3) Nezruší-li zastupitelstvo takovou obecně závaznou vyhlášku kraje nebo neuvede-li ji do souladu se zákonem ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti rozhodnutí o pozastavení, podá ministr vnitra Ústavnímu soudu návrh na její zrušení. Obdobně postupuje ministr vnitra v případě nečinnosti ředitele krajského úřadu podle § 69 odst. 2 písm. b).

(4) Jestliže Ústavní soud návrh ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje odmítne nebo zamítne, nebo řízení zastaví, rozhodnutí ministerstva o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje pozbývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

 

§ 84

 

(1) Ministerstvo pozastaví výkon usnesení nebo rozhodnutí orgánu kraje v samostatné působnosti, je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem. Rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení nebo rozhodnutí orgánu kraje v samostatné působnosti nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení kraji. Včas podaný opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) Nezjedná-li příslušný orgán kraje nápravu do 3 měsíců od pozastavení výkonu usnesení nebo rozhodnutí orgánu kraje v samostatné působnosti, podá ministerstvo žalobu k soudu na jeho zrušení. Zjedná-li příslušný orgán kraje nápravu před rozhodnutím soudu, ministerstvo své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení nebo rozhodnutí orgánu kraje v samostatné působnosti zruší do 15 dnů od doručení usnesení nebo rozhodnutí orgánu kraje o zjednání nápravy ministerstvu.

(3) Zamítne-li soud žalobu, nebo řízení zastaví, rozhodnutí ministerstva o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

 

§ 85

 

(1) Věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad pozastaví účinnost nařízení kraje, je-li v rozporu se zákonem.

(2) Rozhodnutí věcně příslušného ministerstva nebo jiného věcně příslušného ústředního správního úřadu o pozastavení účinnosti nařízení kraje nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení krajskému úřadu. Toto rozhodnutí se neprodleně oznámí ve Věstníku.

(3) Nezruší-li příslušný orgán kraje takové nařízení kraje nebo neuvede-li jej do souladu se zákonem ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti rozhodnutí o jeho pozastavení, podá příslušný ministr nebo vedoucí ústředního správního úřadu Ústavnímu soudu návrh na jeho zrušení podle zvláštního zákona.

(4) Jestliže Ústavní soud návrh příslušného ministra nebo vedoucího ústředního správního úřadu na zrušení nařízení kraje odmítne nebo zamítne, nebo řízení zastaví, rozhodnutí příslušného ministerstva nebo ústředního správního úřadu o pozastavení účinnosti nařízení kraje pozbývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

 

§ 86

 

(1) Věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu kraje v přenesené působnosti, je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným vládou nebo ústředním správním úřadem nebo s usneseními vlády, směrnicemi ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

(2) Nezruší-li příslušný orgán kraje takové usnesení, rozhodnutí nebo opatření nebo neuvede-li je do souladu se zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným vládou nebo ústředním správním úřadem nebo s usnesením vlády, směrnicí ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu ve lhůtě stanovené příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, která nesmí být kratší než 30 dnů, toto ministerstvo nebo tento ústřední správní úřad je svým rozhodnutím zruší.

(3) Rozhodnutí věcně příslušného ministerstva nebo jiného věcně příslušného ústředního správního úřadu o pozastavení výkonu takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření, jakož i rozhodnutí o jeho zrušení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení krajskému úřadu.“.

 

154.

V § 87 odst. 2 se slova „nabytí účinnosti“ nahrazují slovem „vyhlášení“.

 

155.

V § 87 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti krajů se nevztahuje na rozhodnutí kraje vydaná ve správním řízení a na rozhodnutí vydaná v řízení o správě daní a poplatků.

(5) Ustanovení § 84 se nepoužije na porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.“.

 

156.

V § 90 se odstavec 4 zrušuje.

 

157.

V § 91 odst. 1 písm. a) se číslovka „20 000“ nahrazuje číslovkou „100 000“.

 

158.

V § 91 odst. 1 písm. b) se číslovka „100 000“ nahrazuje číslovkou „500 000“.

 

159.

Za § 91 se vkládá nový § 91a, který zní:

§ 91a

 

Při vydávání rozhodnutí podle § 90 odst. 2 se nepostupuje podle správního řádu.“.

 

160.

V nadpisu hlavy VII se slova „KE KRAJŮM“ nahrazují slovy „K ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM“.

 

161.

V § 92 se v odstavci 1 slova „kraje“ nahrazují slovy „územní samosprávy“.

 

162.

V § 92 odstavec 2 zní:

(2) Příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané orgány územní samosprávy, řídí v rámci zákonů výkon státní správy vydáváním právních předpisů a směrnic; podmínkou platnosti směrnice je její publikace, ve výjimečném případě oznámení o vydání ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.“.

 

163.

Za § 92 se vkládá nový § 92a, který včetně nadpisu zní:

§ 92a

Vztah ministerstev ke krajům

 

Příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané orgány kraje,

a)

přezkoumávají rozhodnutí orgánů kraje vydaná na úseku přenesené působnosti ve správním řízení;4) na přezkoumávání rozhodnutí orgánů kraje vydaných ve správním řízení se vztahují ustanovení správního řádu,

b)

kontrolují výkon přenesené působnosti orgány kraje na svěřeném úseku.“.

 

164.

V § 93 písmeno a) zní:

a)

koordinuje vydávání směrnic ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, jež se dotýkají přenesené působnosti kraje nebo přenesené působnosti obce; k tomu vydává Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,“.

 

165.

V § 93 písm. b) se slova „okresním úřadům“ nahrazují slovem „obcím“.

 

166.

V § 93 se na konci písmene c) doplňují slova „krajských úřadů“.

 

167.

Za § 93 se vkládá nová hlava VIII, která včetně nadpisu zní:

HLAVA VIII

KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ

PŮSOBNOSTI OBCÍ

 

§ 93a

 

Kraj v přenesené působnosti kontroluje výkon přenesené působnosti obcemi; tuto kontrolu vykonává krajský úřad.

 

Zásady provádění kontroly

 

§ 93b

 

(1) Zaměstnanec příslušného kraje pověřený provedením kontroly činnosti obecního úřadu nebo zvláštního orgánu (dále jen „kontrolující“) je povinen se prokázat písemným pověřením ředitele krajského úřadu.

(2) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn

a)

požadovat od příslušného orgánu obce, aby ve stanovené lhůtě předložil podklady a poskytl úplné informace nezbytné k provedení kontroly,

b)

zajistit v odůvodněných případech předložené podklady; jejich převzetí je povinen písemně potvrdit.

 

§ 93c

 

Při výkonu dozoru je obec povinna předložit na vyžádání dokumenty o kontrolách všeho druhu, a to i těch, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah k předmětu kontroly. Na vyžádání je obecní úřad této obce povinen předat kopie celých databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly.

 

Oprávnění a postup krajů při provádění

kontroly nad výkonem přenesené působnosti obcí

 

§ 93d

 

(1) Oprávnění kraje při provádění kontroly nad výkonem přenesené působnosti obcí (dále jen „kontrola“) vymezuje zvláštní zákon.

(2) Kontrolující provádí kontrolu v rozsahu písemného pověření vydaného ředitelem.

 

§ 93e

Povinnosti kontrolovaného

 

Příslušný orgán obce je povinen v souvislosti s prováděním kontroly předložit kontrolujícímu na jeho žádost ve stanovené lhůtě požadované podklady a poskytnout mu úplné informace nezbytné k provedení kontroly.

 

§ 93f

Povinnosti kontrolujícího

 

(1) Kontrolující je povinen

a)

prokazovat se při kontrole písemným pověřením ředitele krajského úřadu podle § 93b odst. 1,

b)

oznámit starostovi obce zahájení a ukončení kontroly,

c)

zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s příslušnými právními předpisy,

d)

zabezpečit řádnou ochranu zajištěných podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,

e)

o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti stanovené tímto zákonem,

f)

seznámit s obsahem protokolu o kontrole starostu obce nebo jím pověřeného zástupce a rovněž osoby odpovědné za zjištěné nedostatky, pokud jsou v protokolu o kontrole uvedeny,

g)

předat stejnopis protokolu o kontrole starostovi obce nebo jím pověřenému zástupci k podpisu,

h)

předat stejnopis části protokolu o kontrole, ve které je vymezena osobní odpovědnost za zjištěné nedostatky, odpovědným osobám a jejich nadřízenému,

i)

poučit starostu obce nebo jím pověřeného zástupce nebo odpovědnou osobu o možnosti podat proti obsahu kontrolního zjištění obsaženého v protokolu námitky.

(2) Pokud starosta nebo jím pověřený zástupce nebo odpovědná osoba odmítne podepsat protokol o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v tomto protokolu.

 

§ 93g

Náležitosti protokolu o kontrole

 

V protokolu o kontrole se uvede

a)

označení příslušného kontrolujícího kraje,

b)

označení kontrolovaného orgánu obce,

c)

jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,

d)

místo a čas provedení kontroly,

e)

předmět kontroly,

f)

všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěných nedostatků a osob za ně odpovědných,

g)

označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,

h)

návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků s termínem k jejich odstranění,

i)

podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,

j)

datum převzetí protokolu o kontrole starostou obce nebo jím pověřeným zástupcem a odpovědnou osobou,

k)

datum vyhotovení protokolu.

 

§ 93h

Námitky

 

(1) Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v protokolu o kontrole mohou starosta obce nebo jím pověřený zástupce a odpovědné osoby podat písemné a zdůvodněné námitky do 15 dnů ode dne převzetí protokolu o kontrole řediteli krajského úřadu.

(2) Ředitel krajského úřadu o námitkách rozhodne do 30 dnů od jejich doručení kraji.

(3) Při rozhodování podle odstavce 2 se nepostupuje podle správního řádu.

 

§ 93i

Pokuty

 

(1) Jestliže při kontrole krajem obec

a)

nesplní povinnost podle § 93c, uloží jí kraj rozhodnutím pokutu do 20 000 Kč,

b)

neodstraní ve stanovené a poté ani v nově stanovené lhůtě zjištěné nedostatky, uloží jí kraj rozhodnutím pokutu do 100 000 Kč.

(2) Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kraj dozvěděl o jednání uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky.

(3) Pokuty uložené podle odstavce 1 jsou příjmem kraje; při jejich vybírání a vymáhání se postupuje podle zvláštního zákona.“.

Dosavadní hlava VIII se označuje jako hlava IX.

 

168.

Nad označení § 94 se vkládá nadpis „Společná ustanovení“.

 

169.

Nad označení § 96 se vkládá nadpis „Přechodná ustanovení“.

 

170.

Nad označení § 98 se vkládá nadpis „Závěrečná ustanovení“.

 

171.

Pod označení § 98 se vkládá nadpis „Zmocňovací ustanovení“.

 

172.

V § 98 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení bodů 26 a 79, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.