Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

260/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 355/2014 Sb.

1.1.2015

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

nálezem č. 236/2011 Sb.

19.8.2011

260

 

ZÁKON

ze dne 24. května 2002,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží

porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona

č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-3)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 210/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 4 odst. 1 písm. t) se slovo „investičního majetku,20)“ nahrazuje slovem „majetku,“.

 

2.

V § 5 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením nebo cena zjištěná pro účely daně dědické a nebo darovací u pohledávky nabyté děděním nebo darem.“.

 

3.

V § 7 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Poplatníci s příjmy podle odstavce 2 mohou pro účely tohoto zákona účtovat o příjmech a výdajích v soustavě jednoduchého účetnictví.“.

 

4.

V § 8 odst. 6 se slova „cenu pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací cenu“.

 

5.

V § 10 odst. 5 se slova „cena pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací cena“, slova „ceny pořízení“ se nahrazují slovy „pořizovací ceny“ a věta druhá se nahrazuje větou, která zní: „U příjmů z postoupení pohledávky nabyté postoupením, darem nebo děděním je výdajem hodnota pohledávky.“.

 

6.

V § 10 odst. 7 se slova „ceny pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací ceny“.

 

7.

V § 17a písmeno d) zní:

d)

účetní období,20) pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.“.

Poznámka pod čarou č. 20) zní:

__________

20)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 23 odst. 15 se věta první a věta druhá nahrazují tímto textem: „Do základu daně se zahrnuje i opravná položka k souboru majetku nabytému koupí stanovená podle zvláštního právního předpisu.20)“ a v dosavadní větě páté se slova „je při pořízení“ nahrazují slovy „může být při pořízení“.

 

9.

V § 24 odst. 2 písm. o) se slova „cena pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací cena“.

 

10.

V § 24 odst. 2 písmeno r) zní:

r)

hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze),“.

 

11.

V § 24 odst. 2 písm. s) bodu 1 se slovo „hodnota“ nahrazuje slovy „jmenovitá hodnota“ a v bodu 2 se slova „cena pořízení20)“ nahrazují slovy „pořizovací cena20)“.

 

12.

V § 24 odst. 2 písm. y) se slova „hodnota pohledávky nebo cena pořízení“ nahrazují slovy „jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena“ a ve větě na konci se slova „cena pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací cena“.

 

13.

V § 24 odst. 2 písmeno w) zní:

w)

nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním předpisem20) reálnou hodnotou, nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto podílu,“.

 

14.

V § 24 odst. 2 písm. zc) na konci se doplňují slova „nebo byly součástí výnosů v předchozích zdaňovacích obdobích“.

 

15.

V § 24 odst. 2 písmeno ze) zní:

ze)

pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního předpisu20) jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje,“.

 

16.

V § 24 odst. 2 písm. zf) se slova „o cenu pořízení“ nahrazují slovy „o pořizovací cenu“.

 

17.

V § 24 odst. 2 písmeno zg) zní:

zg)

právo opce podle zvláštního právního předpisu,20) avšak při prodeji práva opce je pořizovací cena práva opce20) zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem20) ke dni prodeje výdajem (nákladem), a to jen do výše příjmů z jeho prodeje,“.

 

18.

V § 24 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zp), které zní:

zp)

výdaje na pořízení nehmotného majetku20) u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9 neúčtujících v soustavě podvojného účetnictví, snížené o grant Evropského společenství4f) poskytnutý na pořízení nehmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení.“.

 

19.

V § 24 odstavec 7 zní:

(7) Nabývací cenou podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

hodnota splaceného peněžitého vkladu společníka nebo člena družstva do vlastního kapitálu,

b)

hodnota nepeněžitého vkladu společníka nebo člena družstva do vlastního kapitálu. Hodnota tohoto vkladu se stanoví u společníka nebo člena družstva, který je

1.

poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek, který byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29 odst. 2) a ostatní majetek účetní hodnotou.20) Je-li vkladem majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní společnosti nebo družstva, ocení se pořizovací cenou,20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,20) je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku zděděním nebo darováním cenou stanovenou pro účely daně dědické nebo darovací;26b) přitom u nemovitostí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu,

2.

poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst. 2) vkládaného hmotného majetku a ve výši účetní hodnoty20) ostatního vkládaného majetku,

3.

poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši ceny vkládaného majetku, jakou byl oceněn pro vklad,

c)

pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena stanovená pro účely daně dědické a darovací26b) v případě nabytí podílu zděděním nebo darováním.

Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se nemění při změně právní formy obchodní společnosti nebo družstva a při zániku obchodní společnosti nebo družstva v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.70) Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se hodnota vkladu společníka a dochází pouze k výměně jedné akcie za jednu jinou akcii nebo k výměně jedné akcie za více akcií anebo více akcií za jednu akcii; přitom je-li výměnou získán vyšší nebo nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné akcie poměrný díl nabývací ceny původní akcie nebo součet nabývacích cen původních akcií. Obdobně to platí pro výměnu jednoho druhu cenného papíru (například zatímního listu, vyměnitelného dluhopisu, prioritního dluhopisu) za akcie, nemění-li se hodnota vkladu společníka. U společníka nebo člena družstva, který je plátcem daně z přidané hodnoty, lze nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, není-li tato obchodní společnost nebo družstvo plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit o částku odvedené daně z přidané hodnoty vztahující se k vloženému hmotnému majetku. Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se snižuje o rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu pohledávek vzniklých z titulu smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů a částkou, kterou je povinen společník nebo člen družstva uhradit podle zvláštního právního předpisu.70) Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se dále snižuje o příjmy plynoucí společníkovi nebo členovi při snížení základního kapitálu, s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo § 36 odst. 2 písm. a) bodu 9 a u společníka společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek vložený společníkem mimo základní kapitál.“.

 

20.

V § 24 odst. 8 se slova „nominální hodnota nebo cena pořízení“ nahrazují slovy „jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena20)“.

 

21.

V § 25 odst. 1 písm. z) se slova „hodnota pohledávky nebo cena pořízení20)“ nahrazují slovy „jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena20)“.

 

22.

V § 25 odst. 1 se tečka za písmenem zg) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zh), které zní:

zh)

aktivní opravnou položku20) k souboru majetku nabytému vkladem nebo přeměnou,70) s výjimkou opravné položky zahrnované do základu daně podle § 23 odst. 15.“.

 

23.

V § 34 odst. 6 větě prvé se za slova „po konci zdaňovacího období“ vkládají slova „nebo jeho části“ a slova „při převodu vlastnictví“ se nahrazují slovy „a při převodu vlastnictví“.

 

24.

V § 36 odst. 1 písm. b) bodu 2 a v odst. 2 písm. a) bodu 8 se slova „o cenu pořízení“ nahrazují slovy „o pořizovací cenu“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2001 platí dosavadní právní předpisy. .

2.

Rozdíl, o který úhrn hodnot prodaných cenných papírů převýšil úhrn příjmů z jejich prodeje podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do 31. prosince 2001, který nebyl uplatněn jako výdaj (náklad) nejdéle za zdaňovací období 2001, lze odečíst od základu daně, a to nejdéle ve 3 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po vykázání tohoto rozdílu. Obdobně může tento rozdíl nebo jeho část, který neuplatnil poplatník zaniklý bez provedení likvidace, odečíst od základu daně nástupnická společnost (družstvo) při přeměně70) nebo právní nástupce.

3.

Při prodeji majetkových podílů na zahraničních právnických osobách nabytých poplatníky se sídlem na území České republiky (bývalými podniky zahraničního obchodu) do konce roku 1990 je ve zdaňovacím období 2002 pořizovací cena těchto majetkových podílů nákladem bez ohledu na výši příjmu z jejich prodeje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 4 odst. 3 se slova „účetní hodnotou pohledávky a její“ nahrazují slovy „jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací“.

 

2.

V § 8 odst. 1 se slova „hodnoty pohledávek nebo ceny pořízení“ nahrazují slovy „jmenovité hodnoty pohledávek nebo pořizovací ceny“.

 

3.

V § 8a odst. 1 písm. a) se slova „hodnoty pohledávky, nebo ceny pořízení“ nahrazují slovy „jmenovité hodnoty pohledávky, nebo pořizovací ceny“.

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Ustanovení článku VI se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2002.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST PÁTÁ

(čl. 9)

Čl. IX

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.