Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

265/2002 Sb. znění účinné od 28. 6. 2002

265

 

ZÁKON

ze dne 30. května 2002,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., § 11a včetně poznámek pod čarou č. 73a) a 73b) zní:

§ 11a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje podle zvláštního právního předpisu73a) České správě sociálního zabezpečení z informačního systému evidence obyvatel v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:

a)

jméno, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví a jeho změnu,

d)

obec a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

e)

rodné číslo,

f)

státní občanství,

g)

adresu místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

i)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j)

zákaz pobytu a dobu jeho trvání,

k)

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nemá rodné číslo, datum jeho narození,

l)

rodinný stav, datum a místo jeho změny,

m)

rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno a příjmení,

n)

rodné číslo dítěte,

o)

osvojení dítěte,

p)

datum, místo a okres úmrtí; u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí.

(2) Ministerstvo vnitra sděluje České správě sociálního zabezpečení údaje, které se týkají občanů starších 15 let,

a)

o přidělení nebo změně rodného čísla,

b)

o změně jména nebo příjmení,

a to bez žádosti do 15 dnů ode dne, kdy se tyto údaje staly součástí informačního systému evidence obyvatel.

(3) Česká správa sociálního zabezpečení od 1. ledna 2003

a)

předkládá Ministerstvu vnitra podklady potřebné k určení, popřípadě opravě rodných čísel občanů narozených do 31. prosince 1968,

b)

může požádat o přidělení rodného čísla nebo jeho opravu výdejové místo rodného čísla, popřípadě Ministerstvo vnitra, zjistí-li důvody pro jeho přidělení nebo opravu podle zvláštního právního předpisu.73b)

__________

73a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

73b)

§ 1317 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.