Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

290/2002 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

zákonem č. 183/2010 Sb.

16.6.2010

zákonem č. 485/2008 Sb.

3.12.2008

Více...

290

 

ZÁKON

ze dne 13. června 2002

o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,

občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách

a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky,

ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PŘECHOD NĚKTERÝCH DALŠÍCH VĚCÍ,

PRÁV A ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

NA KRAJE A OBCE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ

PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY

A SPORTU A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY (§ 1-15b)

§ 1

(1)

Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) do vlastnictví krajů věci, se kterými k 31. prosinci 2002 (dále jen „rozhodný den“) byly příslušné hospodařit1 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady (dále jen „zřizovatel“), pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2)

Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí

a)

práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,

b)

závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2

c)

práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3 ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1.

(3)

Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4)

Nabývajícím krajem je kraj, na jehož území4 mají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni své sídlo.

§ 2

(1)

Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 organizačními složkami kraje. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5

(2)

Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Příspěvkové organizace kraje zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6 a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

§ 3

(1)

Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7 se stává Stálá divadelní scéna se sídlem Denisova 148, 339 01 Klatovy, identifikační číslo 00075094 (dále jen „Stálá divadelní scéna“), která byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7 státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

(2)

Stálá divadelní scéna zůstává nositelem závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2005 je Plzeňský kraj povinen přizpůsobit její dosavadní zřizovací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6 a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

(3)

Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7 přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Plzeňského kraje věci, se kterými ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7 byla příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.

(4)

Na Plzeňský kraj dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7 příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.

(5)

O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíše Stálá divadelní scéna s Plzeňským krajem nejpozději do 28. února 2005 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol je listinou, kterou nabyvatel zašle do 30. června 2005 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16 Nejpozději do 31. března 2005 budou k protokolu připojeny přílohy zpracované na základě výsledků mimořádné účetní závěrky provedené ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7 podle zvláštního právního předpisu,14 jejichž seznam bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento protokol platí § 8 obdobně.

§ 3a

(1)

Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7a se stává Úrazová nemocnice v Brně se sídlem Ponávka 6, 662 50 Brno, identifikační číslo 00209813 (dále jen „Úrazová nemocnice“), která byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací statutárního města Brna.

(2)

Úrazová nemocnice zůstává nositelem závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 4 měsíců od dne, kdy se stane Úrazová nemocnice jeho příspěvkovou organizací, je statutární město Brno povinno přizpůsobit její dosavadní zřizovací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6 a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

(3)

Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7a přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Brna věci, se kterými ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a byla příslušná hospodařit Úrazová nemocnice.

(4)

Na statutární město Brno dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7a zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a příslušná hospodařit Úrazová nemocnice.

(5)

O předání a převzetí majetku státu sepíše Úrazová nemocnice se statutárním městem Brnem nejpozději do 3 měsíců od dne, kdy se Úrazová nemocnice stane příspěvkovou organizací statutárního města Brna, protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol je listinou, kterou nabyvatel zašle do 2 měsíců od jeho vyhotovení s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí16. K protokolu budou připojeny přílohy zpracované na základě výsledků mimořádné účetní závěrky provedené podle zvláštního právního předpisu14 ke dni předcházejícímu dni, kdy se stane Úrazová nemocnice příspěvkovou organizací statutárního města Brna, jejichž seznam bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento protokol platí § 8 obdobně.

(6)

Pokud nebudou v Úrazové nemocnici poskytovány statutárním městem Brnem zdravotní služby, je statutární město Brno povinno ji bezplatně převést zpět státu. Toto ustanovení se použije i při prodeji či pronájmu Úrazové nemocnice.

§ 4

(1)

Dnem 1. ledna 2003 přecházejí do vlastnictví obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (dále jen „obec“) z vlastnictví státu věci, s nimiž k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v této příloze.

(2)

Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí

a)

práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,

b)

závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2

c)

práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3 ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1.

(3)

Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1.

§ 5

(1)

Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 4 organizačními složkami obce. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5

(2)

Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 4 příspěvkovými organizacemi obce. Příspěvkové organizace obce přitom zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6 a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

§ 6

zrušen

§ 7

(1)

Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona mohou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 a 4 nakládat s majetkem státu, s nímž jsou příslušné hospodařit, pouze v rámci jim stanoveného předmětu činnosti.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na převod vlastnictví majetku státu podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby.11

(3)

Výjimku z odstavce 1 může ze závažných důvodů povolit věcně příslušné ministerstvo. Tím není dotčen postup pro nakládání s majetkem státu stanovený zvláštním právním předpisem.12

§ 8

(1)

O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíší předávající organizační složky státu a státní příspěvkové organizace s nabývajícími kraji a obcemi v období od nabytí účinnosti zákona nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.

(2)

Protokol podle odstavce 1 obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13 Dále bude v protokolu uveden seznam příloh, které k němu budou připojeny nejpozději do 31. března 2003 na základě zpracování výsledků řádné účetní závěrky provedené k 31. prosinci 2002 podle zvláštního právního předpisu.14 K protokolu se připojí veškerá technická dokumentace k předávaným nemovitostem,15 kterou odevzdá předávající nabyvateli již ke dni podpisu protokolu. Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a hejtmanem nebo starostou za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.

(3)

Protokol podle odstavce 1, jsou-li předmětem předání nemovitosti, je listinou, kterou nabyvatel zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16 Pokud tak nabyvatel neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.

Přechod některých zřizovatelských a zakladatelských funkcí

§ 9

Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zřizovatele státních příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu Ministerstvu kultury, v příloze č. 3 Ministerstvu zdravotnictví. Ustanovení § 1 a 2 se nepoužijí.

§ 10

Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zakladatele státních podniků17 včetně státních podniků v likvidaci, u nichž tuto funkci k rozhodnému dni vykonávaly okresní úřady, Ministerstvu pro místní rozvoj.

§ 11

Přechod majetku do správy Pozemkového fondu

České republiky

(1)

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z okresních úřadů do správy Pozemkového fondu České republiky (dále jen „Pozemkový fond“) pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond a nebo do něj náleží podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, pokud tento majetek stát nabyl po 24. červnu 1991, s výjimkou pozemků, které Pozemkový fond podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku nespravuje,18 a pokud tento zákon dále nestanoví jinak.

(2)

Na Pozemkový fond současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.

(3)

Podle odstavce 1 nepřecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky, pokud tvoří jeden funkční celek s obytnými budovami a jinými stavbami, které neslouží a nejsou určeny k zemědělské výrobě.

(4)

O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Pozemkový fond do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Pozemkového fondu a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13 Protokol podepisuje přednosta okresního úřadu a osoba pověřená statutárním orgánem Pozemkového fondu.

(5)

Dnem 1. července 2003 přecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náležejí podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, s nimiž ke dni 30. června 2003 je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(6)

Podle odstavce 5 nepřecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. Do správy Pozemkového fondu podle odstavce 5 rovněž nepřecházejí pozemky, pokud tvoří jeden funkční celek s obytnými budovami a jinými stavbami, které neslouží a nejsou určeny k zemědělské výrobě.

(7)

O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 5 sepíše Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkový fond do 30. června 2003 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového fondu a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13

(8)

Protokol podle odstavce 4 a 7 je listinou, kterou Pozemkový fond zašle s ohlášením vzniku správy podle tohoto zákona k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16

§ 12

Přechod majetku do vlastnictví

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

(1)

Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „pojišťovna“)

a)

nemovité věci užívané pojišťovnou na základě práv, kterých nabyla podle zvláštního zákona jako právní nástupce správy všeobecného zdravotního pojištění zřízené při Ministerstvu zdravotnictví České republiky,19

b)

nemovité věci užívané pojišťovnou na základě smluv o převodu práva hospodaření s národním majetkem, uzavřených před 31. prosincem 1993 mezi pojišťovnou jako nabyvatelem a převodci tohoto majetku.

(2)

Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví pojišťovny, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví věcí podle odstavce 1. Stanou-li se před uplynutím této doby pro pojišťovnu nepotřebnými, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku pojišťovny ve lhůtě tří měsíců od jejího doručení, naloží pojišťovna s těmito věcmi podle svého uvážení.

(3)

O předání a převzetí majetku státu sepíší původní předávající organizační složky státu a ostatní příspěvkové organizace s pojišťovnou nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a pojišťovny a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13 Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a statutárním zástupcem pojišťovny za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.

(4)

Protokol podle odstavce 3 je listinou, kterou pojišťovna zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16 Pokud tak pojišťovna neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.

§ 13

Příslušnost Agentury ochrany přírody a krajiny

České republiky hospodařit s pozemky,

které jsou součástí zvláště chráněných území

(1)

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) hospodařit s pozemky, se kterými k tomuto dni byly příslušné hospodařit okresní úřady a které jsou alespoň zčásti součástí zvláště chráněného území vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.20 Na Agenturu současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.

(2)

O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Agentura do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Agentury a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13

(3)

Protokol podle odstavce 2 je listinou, kterou Agentura zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 1 k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16

(4)

Dnem 1. ledna 2005 přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařit s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území uvedených v ustanovení § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a nacházejí se v současně zastavěných územích obcí. Agentura je příslušnou hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 1 a hospodaří s nimi ke dni 31. prosince 2004. Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových současně přechází výkon práv a závazků České republiky s těmito pozemky souvisejících, které Agentura vykonávala a plnila.

(5)

O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 4 sepíší Agentura a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 31. prosince 2005 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo Agentury a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13

(6)

Protokol podle odstavce 5 je listinou, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 4 k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16

§ 14

Dnem 1. ledna 2003 přecházejí do vlastnictví občanských sdružení působících v oblasti tělovýchovy a sportu z vlastnictví České republiky sportovní zařízení,21 u kterých trvají vztahy trvalého užívání, nebo se změnily na výpůjčku.22

§ 15

(1)

O předání a převzetí majetku státu sepíší předávající organizační složky státu s nabývajícími občanskými sdruženími působícími v oblasti tělovýchovy a sportu (dále jen "nabyvatel") nejpozději do 31. prosince 2003 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.

(2)

Protokol podle odstavce 1 musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13 Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu za předávajícího a statutárním zástupcem nabyvatele.

(3)

Protokol podle odstavce 1 je listina, kterou nabyvatel zašle s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na nabyvatele k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16

(4)

Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví nabyvatele, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu vlastnictví podle § 14. 

§ 15a

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z vlastnictví České republiky bezúplatně do vlastnictví odborových organizací, které mají podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, postavení právnické osoby, pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví těchto odborových organizací, jestliže zároveň

a)

k těmto pozemkům bylo uvedeným odborovým organizacím nebo jejich právním předchůdcům zřízeno právo trvalého užívání,

b)

trvalé užívání se podle zvláštních právních předpisů22 změnilo na výpůjčku,

c)

výpůjčka ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá,

d)

pozemky slouží k naplňování poslání a činnosti odborových organizací v souladu s čl. 27 Listiny základních práv a svobod.

§ 15b

(1)

Nabývající odborová organizace (dále jen „nabyvatel“) požádá předávající organizační složku státu (dále jen „předávající“) o předání majetku uvedeného v § 15a nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; neučiní-li tak, ke změně vlastnického práva podle § 15a nedojde a výpůjčka podle zvláštních právních předpisů22 odborové organizaci nadále trvá.

(2)

O předání a převzetí majetku uvedeného v § 15a sepíše předávající s nabyvatelem nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona protokol o předání a převzetí.

(3)

Protokol podle odstavce 2 musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí. Protokol musí být podepsán za předávajícího jeho vedoucím a za nabyvatele jeho statutárním orgánem.

(4)

Protokol podle odstavce 1 je listina, kterou nabyvatel zašle s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na nabyvatele k provedení záznamu do katastru nemovitostí16.

(5)

Majetek, který přechází do vlastnictví nabyvatele podle § 15a, musí být po dobu 5 let ode dne nabytí užíván pouze k naplňování poslání a činnosti nabyvatele. Stane-li se před uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento účel nepotřebným, musí být přednostně nabídnut bezúplatně do vlastnictví státu; organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je předávající. Pokud předávající nepřijme písemnou nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců od jejího doručení, naloží nabyvatel s majetkem bez uvedených omezujících podmínek.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přechodu některých věcí,

práv a závazků z majetku České republiky

do majetku krajů (§ 16)

§ 16

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 408/2001 Sb., se mění takto:

 

1.

V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví kraj Ústecký na konci textu doplňují tato slova:

územní středisko Záchranné služby Ústí nad Labem

Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem

00829013“.

 

2.

V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví kraj Budějovický na konci textu doplňují tato slova:

územní středisko Záchranné služby

Boženy Němcové 6, 370 01 České Budějovice

48199931“.

 

3.

V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví na konci doplňují tato slova:

Plzeňský kraj

územní středisko Záchranné služby v Plzni

tř. dr. Edwarda Beneše 19, 301 00 Plzeň

45333009

 

Liberecký kraj

územní středisko Záchranné služby v Liberci

Husova 976/37, 460 63 Liberec

46744991

 

Královéhradecký kraj

územní středisko Záchranné služby Hradec Králové

Hradecká 1690, 512 00 Hradec Králové

48145122

 

Kraj Vysočina

územní středisko Záchranné služby v Jihlavě

Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

47366630

 

Jihomoravský kraj

územní středisko Záchranné služby

náměstí 28. října 23, 602 00 Brno

00346292

 

Olomoucký kraj

územní středisko Záchranné služby v Olomouci

Aksamitova 8, 772 00 Olomouc

00849103

 

Kraj Moravskoslezský

územní středisko Záchranné služby

17. listopadu 1790, 708 56 Ostrava-Poruba

48804525“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (§ 17)

§ 17

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (§ 18)

§ 18

(1)

Ve lhůtě do 2 let ode dne, kdy kraj nabyl podle § 1 tohoto zákona do svého vlastnictví věci, se kterými byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace poskytující služby sociální péče,23 včetně veškerých práv a závazků, a které se staly organizačními složkami kraje nebo příspěvkovými organizacemi kraje podle § 2 tohoto zákona, může obec, na jejímž území se toto zařízení nachází, kraj písemně požádat o převod věcí, práv a závazků této organizační složky kraje nebo příspěvkové organizace kraje do vlastnictví obce. Ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 5 a § 6 odst. 1 a 3 se použijí přiměřeně.

(2)

Kraj je povinen ve lhůtě tří měsíců od doručení písemné žádosti obce převést do vlastnictví obce bezúplatně věci, práva a závazky příspěvkové organizace kraje nebo organizační složky kraje poskytující službu sociální péče, jejíž věci, práva a závazky přešly na kraj podle tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (§ 19)

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Příloha č. 1

Seznam organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonávají okresní úřady, které se stávají organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi vyjmenovaných obcí

Název

Sídlo

Organizační složka státu

 

Okresní knihovna v Mostě

Moskevská 12, 434 21 Most

00080713

Nabyvatel: Obec Most

 

Okresní knihovna v Teplicích

Lípová 796/13, 415 01 Teplice

00361216

Nabyvatel: Obec Teplice

 

Okresní knihovna

Máchova alej 1, 568 02 Svitavy

00371700

Nabyvatel: Obec Svitavy

 

Okresní knihovna Hodonín

Národní 36, 695 14 Hodonín

00090344

Nabyvatel: Obec Hodonín

 

 

Název

Sídlo

 

Státní příspěvková organizace

 

Poradna

Koliště 17, 602 00 Brno

67009085

Nabyvatel: Obec Šlapanice

 

Husova knihovna Praha-východ

Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany

66002001

Nabyvatel: Obec Říčany

 

Divadlo Fráni Šrámka v Písku

Tylova 68, 397 11 Písek

00071579

Nabyvatel: Obec Písek

 

Okresní knihovna v Písku

Alšovo náměstí 85, 397 01 Písek

70869197

Nabyvatel: Obec Písek

 

Okresní knihovna Prachatice

Husova 71, 383 01 Prachatice

00583197

Nabyvatel: Obec Prachatice

 

Šmidingerova knihovna

Zámek 1, 386 11 Strakonice

70884552

Nabyvatel: Obec Strakonice

 

Okresní knihovna Tábor

Jiráskova 1775, 390 01 Tábor

70886634

Nabyvatel: Obec Tábor

 

Okresní knihovna Plzeň-sever

Pivovarská 2, 331 01 Plasy

00368555

Nabyvatel: Obec Plasy

 

Okresní knihovna v Chebu

Obrněné brigády 18, 350 37 Cheb

00074250

Nabyvatel: Obec Cheb

 

Okresní knihovna Sokolov

Zámecká 1, 356 00 Sokolov

0865949

Nabyvatel: Obec Sokolov

 

Středisko knihovnických a kulturních

služeb okresu Chomutov

Palackého 4995/85, 430 11 Chomutov

00360589

Nabyvatel: Obec Chomutov

 

Okresní knihovna Karla Hynka Máchy

Litoměřice

Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice

00360627

Nabyvatel: Obec Litoměřice

 

Okresní knihovna

Husova 74, 513 01 Semily

00085791

Nabyvatel: Obec Semily

 

Okresní knihovna v Hradci Králové

Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové

00125491

Nabyvatel: Obec Hradec Králové

 

Knihovna Karla Dvořáčka

Žižkova 1/3, 682 01 Vyškov

00092398

Nabyvatel: Obec Vyškov

 

Okresní knihovna Brno-venkov

Tyršova 161, 667 01 Židlochovice

00089249

Nabyvatel: Obec Židlochovice

 

Knihovna Vincence Priessnitze

Lipovská 296, 790 01 Jeseník

64095401

Nabyvatel: Obec Jeseník

 

Okresní knihovna v Olomouci

nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc

00096733

Nabyvatel: Obec Olomouc

 

Knihovna Kroměřížska

Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž

00091120

Nabyvatel: Obec Kroměříž

 

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště

00092118

Nabyvatel: Obec Uherské Hradiště

 

Slovácké divadlo

Tyršovo náměstí 480, 686 12 Uherské Hradiště

00094846

Nabyvatel: Obec Uherské Hradiště

 

Centrum sociálních služeb

Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo

45671770

Nabyvatel: Obec Znojmo

 

Domov-penzion pro důchodce

U Lesíka 11, 669 02 Znojmo

45671796

Nabyvatel: Obec Znojmo

 

Nemocnice

Nemocniční 15, 466 01 Jablonec nad Nisou

00829938

Nabyvatel: Obec Jablonec nad Nisou

 

Léčebna dlouhodobě nemocných

Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou

00854875

Nabyvatel: Obec Lomnice nad Popelkou

 

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie

dr. Farského 3101, 512 11 Vysoké nad Jizerou

00193011

Nabyvatel: Obec Vysoké nad Jizerou

 

Domov důchodců

Pražská 273, 471 21 Mimoň

48282901

Nabyvatel: Město Mimoň

Příloha č. 2

Seznam státních příspěvkových organizací, u nichž přechází funkce zřizovatele z okresních úřadů na Ministerstvo kultury

Název

Sídlo

 

Státní příspěvková organizace

 

Muzeum skla a bižuterie

U muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

00079481

 

Husitské muzeum

Žižkovo náměstí 1, 390 01 Tábor

00072486

 

Příloha č. 3

Seznam státních příspěvkových organizací, u nichž přechází funkce z okresních úřadů na Ministerstvo zdravotnictví

Psychiatrická léčebna v Kroměříži

Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž

00567914

 

Psychiatrická léčebna Jihlava

Brněnská 54, 586 24 Jihlava

00600601

 

Psychiatrická léčebna Bílá Voda

760 69 Bílá Voda u Javorníka 1

00851388

 

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Červený Dvůr 1, 382 08 Chvalšiny

00583600

 

Dětská psychiatrická léčebna

Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny

00831034

 

Dětská psychiatrická léčebna

U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš

00842052

 

Dětská psychiatrická léčebna

756 45 Branky č. 202

00851655Poznámky pod čarou:

§ 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

§ 38 zákona č. 219/2000 Sb.

§ 249 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb.

§ 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb.

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb.

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb.

Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 38 zákona č. 219/2000 Sb.

§ 249 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

§ 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Část třetí zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 103 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

§ 2020a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 103/2001 Sb.

§ 17 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

§ 28 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

§ 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

§ 59 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

§ 59 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

§ 59 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

§ 45 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2

§ 38 zákona č. 219/2000 Sb.

3

§ 249 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

4

Čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb.

5

§ 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

6

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb.

7

Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

7a

Zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

12

Část třetí zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

13

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

14

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

15

§ 103 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

16

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

17

§ 2020a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 103/2001 Sb.

18

§ 17 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

19

§ 28 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

20

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

21

§ 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

22

§ 59 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

23

§ 45 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.