Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

308/2002 Sb. znění účinné od 1. 7. 2015

Ustanovení § 80e zákona o cenných papírech ve znění tohoto zákona a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb. ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 332/2014 Sb.

1.7.2015

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 257/2004 Sb.

1.5.2004

308

 

ZÁKON

ze dne 13. června 2002,

kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry

a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Komisi

pro cenné papíry a o změně a doplnění

dalších zákonů (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se mění takto:

1.

V části první se označení dílů včetně jejich nadpisů zrušuje.

 

2.

V § 1 se za slovo „stanovit“ vkládá slovo „některá“.

 

3.

V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních instrumentů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti.“.

 

4.

V § 3 odst. 2 se na konci písmena b) doplňují slova „a zahraničními úřady, které vykonávají dozor nad kapitálovým trhem,“.

 

5.

Nadpis § 4 zní: „Informační povinnosti Komise“.

 

6.

V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Komise podává Ministerstvu financí (dále jen ministerstvo“) čtvrtletně zprávu o situaci na kapitálovém trhu a o opatřeních, která přijala.“.

 

7.

V § 5 odstavec 1 zní:

(1) Institucionálním investorem se rozumí

a)

banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními instrumenty na kapitálovém trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna,

b)

zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky jako osoby uvedené pod písmenem a).“.

 

8.

V § 5 odst. 2 se slova „pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry“ nahrazují slovy „zahraniční obchodník s cennými papíry, který poskytuje na území České republiky investiční služby prostřednictvím pobočky“ a slova „veřejně obchodovatelných“ se nahrazují slovy „oprávněné k tisku“. Za slova „Středisko cenných papírů“ se vkládají slova „(dále jen „středisko“)“ a slova „Střediska cenných papírů“ se nahrazují slovem „střediska“.

 

9.

V § 5 odst. 3 se za slovo „rozumí“ vkládá slovo „zejména“ a za slova „poskytovatel služeb na kapitálovém trhu“ se vkládají slova „investor na kapitálovém trhu,“.

 

10.

V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Komise před zahájením řízení uváží, zda o uložení opatření k nápravě nebo sankce za zjištěné porušení povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona řízení zahájí. Přitom Komise vychází zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání. Nezahájí-li Komise řízení, sepíše o tom zápis a věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

11.

V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Proti rozhodnutí Komise lze podat rozklad, pokud dále není stanoveno jinak. O rozkladu rozhoduje Prezidium Komise pro cenné papíry (dále jen „prezidium“). Komise provádí výkon svých rozhodnutí.“.

 

12.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Proti rozhodnutí prezidia v prvním stupni není přípustný opravný prostředek.“.

 

13.

V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším než 50, lze doručovat písemnosti vyvěšením na úřední desce Komise. K okamžiku vyvěšení na úřední desce Komise uveřejní rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve Věstníku Komise. Rozhodnutí, proti němuž nemá podání opravného prostředku odkladný účinek, je doručeno okamžikem vyvěšení na úřední desce Komise.“.

 

14.

V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „v pravomocných“ nahrazují slovy „ve vykonatelných“.

 

15.

V § 7a odst. 1 písm. b) se za slova „při nabytí“ vkládají slova „nebo snížení“.

 

16.

V § 7a odst. 1 písm. c) se slova „pro koupi“ nahrazují slovy „v souvislosti s nabýváním“.

 

17.

V § 7a odst. 4 se slovo „uveřejňovaly“ nahrazuje slovem „uveřejňovali“.

 

18.

V § 8 odst. 1 se slova „ve formě“ nahrazují slovem „formou“, za slovo „kontroly“ se vkládají slova „na místě“ a slova „částí třetí zákona o státní kontrole“ se nahrazují slovy „zvláštním právním předpisem“.

 

19.

V § 8 odst. 3 se slova „přijmout vůči“ nahrazují slovem „uložit“ a za slovo „nebo“ se vkládá spojka „i“.

 

20.

V § 9 odst. 1 se za slovo „nebo“ vkládá spojka „i“.

 

21.

V § 9 odst. 3 se za slova „dozor podle zvláštního právního předpisu“ vkládají slova „nad osobami provádějícími bez povolení, souhlasu nebo registrace Komise činnost, ke které je třeba povolení, souhlas nebo registrace Komise,“.

 

22.

V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Komise může místo pokuty uložit veřejné napomenutí. Současně Komise rozhodne podle okolností o rozsahu, formě a způsobu uveřejnění napomenutí, a to na náklady osoby, které se veřejné napomenutí ukládá.“.

 

23.

V § 10 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

(5) Při vybírání a vymáhání pokut, uložených podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, postupuje Komise podle zvláštního právního předpisu.10a)

__________

10a)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

24.

V § 10 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 10b) až 10f) zní:

(6) Středisko a osoba oprávněná k vedení části evidence střediska, jakož i k výkonu ostatních jeho činností10b) jsou vázány rozhodnutím Komise, pokud se týká jimi vedené evidence, jakmile bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor veřejného trhu10c) a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry10d) jsou vázáni rozhodnutím Komise o pozastavení obchodování s registrovaným cenným papírem10e) nebo o zákazu obchodování a plnění závazků z takových obchodů10f) a rozhodnutím Komise o předběžném opatření vydaném v těchto věcech, jakmile jim bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.

__________

10b)

§ 5570a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

10c)

§ 8b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

10d)

§ 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10e)

§ 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

10f)

§ 91a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.“.

 

25.

V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „aby neprováděl úkony směřující k převodu cenných papírů“ nahrazují slovy „neprovést jakoukoliv registraci převodu cenných papírů“. V § 11 odst. 2 písm. a) a b) se za slova „registraci“ vkládají slova „smluvního“.

 

26.

V § 11 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

27.

V § 11 odst. 3 větě první se za slova „tohoto řízení“ vkládají slova „a osobám, kterým se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e)“ a na konci textu odstavce 3 se doplňuje tato věta: „Účastníkem řízení o předběžném opatření podle odstavce 2 není osoba, které se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e).“.

 

28.

V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Stejnou povinnost, jakou lze uložit v rozhodnutí o předběžném opatření podle tohoto zákona, může Komise uložit jako opatření k nápravě podle tohoto nebo zvláštního zákona. Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. Komise může v rozhodnutí uvést dobu trvání ukládané povinnosti nebo podmínku, jejímž splněním zaniká účinnost rozhodnutí. Touto podmínkou může být doručení sdělení Komise o odvolání opatření k nápravě povinné osobě.“.

 

29.

V § 12 odst. 1 se slovo „Státnímu“ nahrazuje slovy „Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, státnímu“ a za slovo „bank“ se vkládají slova „a poboček zahraničních bank“.

 

30.

V § 12 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

31.

V § 12 odst. 2 se ve větě první za slovo „banka“ vkládají slova „nebo pobočka zahraniční banky“ a slova „obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami“ se nahrazují slovy „obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, pokud tím nejsou dotčeny pravomoci České národní banky při výkonu bankovního dohledu podle zákona o České národní bance a zákona o bankách“, ve větě druhé se za slovo „banka“ vkládají slova „nebo pobočka zahraniční banky“, ve větě poslední se za slova „zákona o dluhopisech“ vkládají slova „ , obchodního zákoníku“.

 

32.

V § 12 odstavec 4 zní:

(4) Při výkonu státního dozoru vůči penzijním fondům a pojišťovnám podle odstavce 2 je Komise povinna postupovat tak, aby nebyly narušeny pravomoci ministerstva při jeho výkonu státního dozoru podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a podle zákona o pojišťovnictví.“.

 

33.

V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Podléhá-li činnost institucionálního investora státnímu dozoru Komise a dohledu České národní banky nebo státnímu dozoru ministerstva, může mu být za skutkově totožné porušení povinnosti uložena pouze jedna pokuta. Pokutu může uložit pouze ten orgán, který o porušení povinnosti zahájil řízení jako první. Tím není dotčena pravomoc ostatních orgánů uložit opatření k nápravě nebo odejmout povolení podle zákona. Byla-li řízení zahájena ve stejný den, pokutu uloží

a)

Česká národní banka, pokud jde o uložení pokuty bance,

b)

ministerstvo, pokud jde o uložení pokuty penzijnímu fondu nebo pojišťovně.“.

 

34.

V § 13 odst. 1 písm. e) se slova „veřejně obchodovatelných“ zrušují.

 

35.

V § 13 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

osob podle § 45a odst. 1 zákona o cenných papírech.“.

 

36.

Poznámka pod čarou č. 15) zní:

__________

15)

§ 72 odst. 1 písm. k) zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.“.

 

37.

V § 14 odst. 3 písm. a) a b) se slova „veřejně obchodovatelných“ nahrazují slovy „registrovaných“.

 

38.

Poznámka pod čarou č. 21) zní:

__________

21)

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

39.

V § 15 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Obchodník s cennými papíry, který uzavřel nebo obstaral mimo veřejný trh obchod s investičními instrumenty přijatými k obchodování na veřejném trhu na vlastní nebo cizí účet, je povinen podat o tomto obchodu Komisi hlášení. Totéž platí pro institucionálního investora, který mimo veřejný trh uzavřel obchod s investičními instrumenty, přijatými k obchodování na veřejném trhu.

(2) Organizátor veřejného trhu je povinen podat Komisi hlášení o každém obchodu uskutečněném na jím organizovaném veřejném trhu. Jestliže o obchodu podá hlášení organizátor veřejného trhu, neplatí povinnost podle odstavce 1.

(3) Komise právním předpisem stanoví, na jaké obchody s investičními instrumenty se povinnost podle odstavce 1 vztahuje, a dále stanoví, v jaké lhůtě se hlášení podle odstavců 1 a 2 podává, jeho náležitosti, rozsah, strukturu a formu.“.

 

40.

V § 15 odstavec 5 zní:

(5) Není-li splněna povinnost uvedená v odstavci 1 nebo 2, rozhodne Komise o uložení opatření k nápravě nebo i sankce podle § 9.“.

 

41.

V § 16 odst. 1 písm. b) se za slovo „banky“ vkládají slova „a k osobám zahrnutým podle zvláštního právního předpisu do konsolidačního celku“.

 

42.

V § 16 odst. 1 písm. c) se slovo „předem“ nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“, slovo „udělení“ se nahrazuje slovem „uložení“ a spojka „a“ se nahrazuje slovy „nebo i“.

 

43.

V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Komise nebo ministerstvo provedou kontrolu na místě u osoby zahrnuté podle zvláštního právního předpisu do konsolidačního celku, která podléhá jejich dozoru, požádá-li je o to Česká národní banka z důvodu výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě, a o výsledku kontroly podají České národní bance zprávu.“.

 

44.

§ 17 včetně nadpisu zní:

§ 17

Spolupráce s Českou národní bankou

 

(1) Jestliže se Česká národní banka při výkonu bankovního dohledu dozví o obchodech s investičními instrumenty či jiném jednání bank, poboček zahraničních bank nebo jiných osob, které mohou mít význam pro plnění úkolů Komise při výkonu státního dozoru, informuje o nich neprodleně Komisi, pokud zvláštní právní předpis nestanoví, že určité informace poskytovat nelze, nebo jen za splnění určitých podmínek.23) Pokud Komise požádá Českou národní banku o provedení kontroly peněžních transakcí, spojených s těmito obchody, je Česká národní banka povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu Komisi.

(2) Jestliže se Komise při své činnosti dozví o obchodech s investičními instrumenty či jiném jednání bank, poboček zahraničních bank nebo jiných osob, které mohou mít význam pro plnění úkolů České národní banky při výkonu bankovního dohledu, informuje o nich neprodleně Českou národní banku. Pokud Česká národní banka požádá Komisi o provedení kontroly obchodů s investičními instrumenty, je Komise povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu České národní bance.“.

 

45.

V § 18 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

46.

V § 18 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 24) zrušuje.

 

47.

§ 20 se včetně nadpisu zrušuje.

 

48.

§ 21 včetně poznámek pod čarou č. 24a), 24b), 24c), 24d) a 24e) zní:

§ 21

 

(1) V čele Komise stojí prezidium. Prezidium se skládá z předsedy Komise a dalších čtyř členů. Předsedu Komise a členy prezidia jmenuje na návrh vlády prezident republiky.

(2) Prezidium rozhoduje zejména

a)

o plánu činnosti Komise,

b)

o návrhu rozpočtu Komise a závěrečném účtu Komise,

c)

o návrzích zákonů a prováděcích právních předpisů,

d)

o vnitřních předpisech Komise, zejména organizačním řádu, jednacím řádu prezidia, spisovém řádu, podpisovém řádu a pravidlech profesionální etiky pro prezidium a zaměstnance Komise,

e)

o zprávách pro vládu, Poslaneckou sněmovnu a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny podle § 4 odst. 1 a pro ministerstvo podle § 4 odst. 3,

f)

o podnětech vládě,

g)

o rozkladech,

h)

v řízeních o zavedení nucené správy,24a) o pozastavení obchodování s registrovaným cenným papírem,24b) o zákazu obchodů s určitým registrovaným cenným papírem a plnění závazků z obchodu s určitým registrovaným cenným papírem,24c) o předčasném splacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo emisního kurzu včetně poměrného výnosu24d) a o pozastavení nebo odnětí povolení k činnosti vydaného podle zvláštního právního předpisu24c) a

i)

o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora veřejného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu.24e)

(3) Prezidium rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí prezidia je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina jmenovaných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Komise. V případě, že je jmenován pouze jeden člen prezidia, vykonává tento člen působnost prezidia. Pro účely tohoto odstavce a § 23 odst. 3 se členem prezidia rozumí i předseda Komise.

__________

24a)

Například § 37d zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24b)

§ 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24c)

Například § 45, 45a, 49, 50, 70a, 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.

24d)

§ 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

24e)

§ 78a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb., a § 31 zákona č. 214/1992 Sb., ve znění zákona č. 251/2000 Sb.“.

 

49.

§ 22 zní:

§ 22

 

(1) V čele prezidia je předseda Komise, který řídí jeho činnost. V případě, že předseda Komise není jmenován, vykonává působnost předsedy Komise služebně nejstarší člen prezidia.

(2) Vyžádá-li si vláda, Poslanecká sněmovna, Senát nebo jejich orgány přítomnost předsedy Komise na svém jednání, je předseda Komise povinen se tohoto jednání zúčastnit.“.

 

50.

§ 23 včetně nadpisu zní:

§ 23

Podmínky pro výkon funkce

předsedy Komise a člena prezidia

 

(1) Předsedou Komise a členem prezidia může být jmenován občan České republiky, který

a)

je plně způsobilý k právním úkonům,

b)

je bezúhonný a jeho odborné znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat,

c)

má ukončené vysokoškolské vzdělání.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo úmyslný trestný čin.

(3) Funkční období předsedy Komise a člena prezidia je pět let. Předseda Komise a člen prezidia může být do funkce jmenován pouze na dvě funkční období.

(4) S funkcí předsedy Komise a člena prezidia je neslučitelná funkce poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, jakákoli funkce ve veřejné správě, funkce člena orgánů územní samosprávy a funkce v politické straně nebo hnutí.

(5) Předseda Komise a členové prezidia nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické. Při těchto všech činnostech jsou předseda Komise a členové prezidia povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu své funkce v Komisi. Předseda nebo člen prezidia se nesmějí podílet po dobu výkonu své funkce přímo ani zprostředkovaně na podnikání osob podléhajících státnímu dozoru Komise. Během výkonu funkce je předseda Komise nebo člen prezidia povinen do deseti dnů ohlásit prezidiu nabytí nebo pozbytí každého investičního instrumentu.

(6) Výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia končí

a)

uplynutím funkčního období,

b)

odvoláním prezidentem republiky z důvodů uvedených v odstavci 7,

c)

doručením rezignace prezidentu republiky,

d)

právní mocí rozsudku, jímž je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům,

e)

právní mocí rozsudku, jímž byl odsouzen pro trestný čin podle odstavce 2,

f)

právní mocí rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek,

g)

nevykonává-li z jakýchkoli důvodů svou funkci po dobu delší než šest měsíců,

h)

úmrtím.

(7) Prezident republiky odvolá na návrh vlády předsedu Komise a člena prezidia, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně svou právní povinnost předsedy Komise nebo člena prezidia nebo se dopustil takového jednání, které zpochybňuje nestrannost Komise.

(8) Předseda Komise a členové prezidia vykonávají státní dozor nad kapitálovým trhem. Oprávnění k této činnosti prokazují průkazem státního dozoru nad kapitálovým trhem.“.

 

51.

V § 25 odst. 1 se za slovem „prezidia“ slovo „Komise“ zrušuje.

 

52.

V § 25 odst. 2 se za slovo „výdajů“ vkládá čárka a slovo „odchodné“.

 

53.

V § 25 odst. 3 větě první se za slovem „prezidia“ slovo „Komise“ zrušuje, věta druhá a třetí se včetně poznámky pod čarou č. 26) zrušují.

 

54.

§ 26 včetně nadpisu zní:

§ 26

Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce

 

(1) Předseda Komise, členové prezidia, zaměstnanci Komise, osoby, jejichž služeb Komise využívá při výkonu dozoru nad kapitálovým trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí učiněném v souvislosti s výkonem funkce v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily.

(2) Komise poskytne informace pouze

a)

úřadu v České republice, který spolupůsobí při výkonu dozoru nad kapitálovým trhem nebo působí při výkonu dozoru nad finančním trhem,

b)

úřadu v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dozoru nad finančním trhem,

c)

osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice, členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, která je

1.

likvidátorem, nuceným správcem, správcem konkursní podstaty, předběžným správcem, vyrovnacím správcem nebo osobou s obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím státnímu dozoru,

2.

auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu a podléhajícího státnímu dozoru,

3.

Evropskou ústřední bankou nebo jinou centrální bankou zodpovědnou za měnovou politiku,

4.

provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím vypořádací služby pro organizátora veřejného trhu v České republice, pokud je poskytnutí informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě neplnění nebo hrozícího neplnění závazků ze strany účastníka nebo účastníků veřejného trhu, kterému tato osoba poskytuje služby,

5.

provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění vkladů,

d)

úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dozoru nad osobami podle písmene c) bodů 1 a 2; Komise dále poskytne informaci úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dozoru nad platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních společností,

e)

legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku finančního trhu,

f)

orgánům v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor činným v trestním řízení nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

(3) Informace se subjektům a úřadům podle odstavce 2 poskytují způsobem a v rozsahu nutném pro plnění jejich úkolů nebo výkon jejich funkce a je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu odpovídajícím rozsahu podle tohoto zákona.

(4) Informace získané v souvislosti s výkonem dozoru nad kapitálovým trhem mohou být poskytnuty též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k plnění mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla řádně vyhlášena.

(5) Informace poskytnuté Komisi úřadem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.

(6) Informace získané Komisí v rámci kontroly na místě na území cizího státu nesmí být bez souhlasu úřadu dozoru nad kapitálovým trhem tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu.

(7) Subjektu nebo úřadu, uvedenému v odstavci 2 písm. b), c) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem, v jiném než členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru je možné poskytovat informace na základě dohody a za předpokladu, že je pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu odpovídajícím rozsahu podle tohoto zákona, že informace použije pouze k účelu, pro který byly poskytnuty, a jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti kapitálového trhu, a že informace neposkytne bez souhlasu Komise nikomu dalšímu.“.

 

55.

V § 27 odst. 2 věta druhá zní: „Toto ustanovení se nevztahuje na správu vlastního majetku a činnost vědeckou, literární, publicistickou, uměleckou a pedagogickou.“. Za větu druhou se vkládá nová věta, která zní: „Při těchto všech činnostech jsou členové a zaměstnanci Komise povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu své funkce v Komisi.“.

 

56.

V § 28 se odstavec 3 zrušuje.

 

57.

V § 29 odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Komise“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o cenných papírech (čl. 4-5)

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb., se mění takto:

Čl. IV

1.

V § 1 odst. 1 se slova „listinné kupóny“ nahrazují slovem „kupóny“, slovo „skladové“ se nahrazuje slovy „a zemědělské skladní“ a slova „a jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními právními předpisy“ se zrušují.

 

2.

V § 5 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Cenný papír, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro něj právním předpisem, je řádně vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při jeho vydání nebo že se nestal zákonem stanoveným způsobem majetkem svého prvního nabyvatele, byl-li první nebo kterýkoliv další nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír. Tím není dotčena odpovědnost osob, které porušily povinnosti při vydávání cenných papírů. Není-li prokázán opak, má se za to, že nabyvatel jednal v dobré víře.

(8) Osoby, do jejichž práv bylo zasaženo vydáním cenných papírů postupem podle odstavce 7, mají právo na náhradu škody, jak vůči emitentovi, tak vůči osobám, které jménem emitenta nebo na jeho účet v této věci jednaly. Tato odpovědnost za škodu se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku.“.

 

3.

V § 8a odst. 1 písm. b) se slova „otevřených podílových fondů“ zrušují.

 

4.

V § 8a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

podílové listy,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

5.

V § 8b odst. 5 se slova „Ministerstvo na návrh Komise“ nahrazují slovem „Komise“, slovo „vyhláškou“ se nahrazuje slovem „právním předpisem“ a slovo „kurzů“ se nahrazuje slovem „informací“.

 

6.

V § 9 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňují se slova „a uveřejnit nejméně v jednom celostátně rozšiřovaném deníku“.

 

7.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Rozhodne-li emitent o přeměně listinného cenného papíru na doručitele na zaknihovaný, současně s tímto rozhodnutím zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní nejméně v jednom celostátně rozšiřovaném deníku, v jaké lhůtě jsou mu majitelé cenného papíru povinni odevzdat příslušné listinné cenné papíry; rozhodne-li emitent o přeměně listinného cenného papíru na jméno nebo na řad na zaknihovaný, současně s tímto rozhodnutím zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní nejméně v jednom celostátně rozšiřovaném deníku lhůtu pro odevzdání příslušných listinných cenných papírů a současně zašle oznámení na adresu sídla nebo bydliště osob, uvedených v evidenci majitelů cenných papírů, pokud mu zákon vedení této evidence ukládá.“.

 

8.

V § 10 odst. 3 větě třetí se za slova „nebyly odevzdány“ vkládá středník a slova „to neplatí, pokud vedení takové evidence svěřuje zákon jiné osobě“.

 

9.

V § 10 odst. 4 se na konci odstavce doplňuje věta, která zní: „Ustanovení věty třetí a čtvrté se nepoužije, pokud je v prodlení majitel listinného podílového listu.“.

 

10.

V § 11 odst. 6 větě třetí se slova „zástavní věřitel“ nahrazují slovem „emitent“.

 

11.

V § 11 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 12e) zní:

(10) Emitent bez zbytečného odkladu po zrušení registrace cenného papíru na doručitele v evidenci Střediska zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní nejméně v jednom celostátně rozšiřovaném deníku výzvu majitelům cenného papíru k převzetí listinného cenného papíru ve lhůtě stanovené podle § 10 odst. 2; v případě cenného papíru na jméno nebo na řad emitent rovněž uveřejní výzvu tak, že ji zašle na adresu sídla nebo bydliště majitelů cenného papíru. Pokud majitel cenný papír ve stanovené lhůtě nepřevezme, postupuje emitent přiměřeně jako při prodlení akcionářů s převzetím listinných akcií podle obchodního zákoníku.12e) Ustanovení věty druhé se nepoužije, pokud si majitel ve stanovené lhůtě nepřevezme listinný podílový list.

__________

12e)

§ 214 obchodního zákoníku.“.

 

12.

V § 27a odstavec 1 zní:

(1) Středisko zaregistruje pozastavení výkonu práva též

a)

na příkaz emitenta, kdy předává podle § 63 odst. 1 písm. c) výpis z registru emitenta pro účely uplatnění práv spojených se zaknihovaným cenným papírem;

b)

na příkaz emitenta, kdy obdrží příkaz provést ve své evidenci změny údajů týkající se znaků zastupitelnosti cenného papíru podle § 2 odst. 1, nebo související se zrušením cenného papíru nebo jeho výměnou;

c)

když obdrží zákaz Komise podle § 91a odst. 1;

d)

v jiných případech stanovených zákonem.“.

 

13.

V § 44 odst. 1 větě první se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „popřípadě uplatnit právo na plnění ze zastaveného cenného papíru podle § 43 odst. 5.“.

 

14.

V § 44 odst. 2 větě první se slova „nebo ve veřejné dražbě, jedná-li se o investiční cenný papír“ nahrazují slovy „nebo zástavní věřitel ve veřejné dražbě, jedná-li se o cenný papír, který není registrovaný“.

 

15.

V § 44b se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Dražebník provede dražbu i bez splnění požadavků uvedených v § 36 odst. 1 zákona o veřejných dražbách, bude-li mu dostatečně prokázáno, že jsou splněny požadavky pro provedení veřejné dražby stanovené v § 44 nebo § 214 obchodního zákoníku.“.

 

16.

V § 45 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: „Tím není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu o podobě prioritních akcií vydávaných bankou.“.

 

17.

V § 45 odst. 7 se slova „přímo či nepřímo“ zrušují.

 

18.

§ 45a zní:

§ 45a

 

(1) Osoba, která

a)

není oprávněna poskytovat jinou investiční službu než přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů podle § 8a odst. 1 písm. a) nebo b),

b)

není oprávněna přijímat peněžní prostředky nebo investiční instrumenty zákazníků a nemůže se tak za žádných okolností dostat vůči svým zákazníkům do postavení osoby dlužící peněžní prostředky nebo investiční instrumenty, a

c)

v rámci poskytování služby podle písmena a) je oprávněna předávat pokyny pouze bance nebo pobočce zahraniční banky, obchodníkovi s cennými papíry nebo pobočce zahraničního obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti nebo investičnímu fondu nebo zahraniční osobě zabývající se kolektivním investováním s povolením podle části osmé zákona o investičních společnostech a investičních fondech,

může tuto činnost vykonávat bez povolení podle § 45 odst. 1, jestliže se zaregistruje u Komise.

(2) Komise zaregistruje osobu podle odstavce 1 na základě písemné žádosti této osoby do 30 dnů od podání nebo doplnění žádosti. O registraci vydá Komise osvědčení; nevyhoví-li, rozhodnutím žádost zamítne. Žádost o registraci obsahuje

a)

jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a místo trvalého pobytu v České republice, popřípadě místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, sídlo a právní formu, včetně jména a příjmení, rodného čísla a místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, jde-li o právnickou osobu,

b)

rozsah poskytovaných služeb ve smyslu odstavce 1 písm. a) a c),

c)

den zahájení poskytování investiční služby podle odstavce 1,

d)

doklady prokazující splnění podmínek podle odstavců 3 a 4 a

e)

úplný výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku, nebo jiný doklad prokazující její vznik v případě, že se nezapisuje do obchodního rejstříku.

(3) Je-li žadatelem o registraci fyzická osoba, Komise žadatele zaregistruje, pokud

a)

splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona,

b)

má dobrou pověst,

c)

ukončil středoškolské vzdělání a

d)

má přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo absolvoval odbornou přípravu zaměřenou na výkon činnosti podle odstavce 1.

(4) Je-li žadatelem o registraci právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 3 splňovat všichni členové jejích orgánů. Právnická osoba může činnost podle odstavce 1 vykonávat pouze prostřednictvím členů svých orgánů nebo zaměstnanců anebo společníků či členů, kteří splňují podmínky podle odstavce 3, nebo prostřednictvím osob zaregistrovaných podle odstavce 2. To neplatí pro akcionáře akciových společností. Osoba zaregistrovaná podle odstavce 2, jejímž prostřednictvím vykonává právnická osoba činnost podle odstavce 1, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze prostřednictvím členů svých orgánů nebo zaměstnanců a nebo společníků či členů, kteří splňují podmínky podle odstavce 3; to neplatí pro akcionáře akciových společností. Ustanovení věty druhé a čtvrté platí obdobně pro fyzické osoby, které Komise zaregistrovala podle odstavce 2.

(5) Osoba, která byla zaregistrována podle odstavce 2 Komisí, je povinna vykonávat činnost podle odstavce 1 s odbornou péčí a dodržovat přiměřeně ustanovení § 47b, 79 a 80. Kromě toho je povinna vést deník o přijatých a předaných pokynech přiměřeně podle § 47.

(6) Pro zrušení registrace Komisí platí přiměřeně ustanovení § 48.“.

 

19.

V § 45c odst. 1 větě druhé se slova „investičních služeb“ nahrazují slovy „hlavní investiční služby a doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. a)“ a na konci odstavce 1 se doplňuje tato věta: „Zahraniční obchodník s cennými papíry nesmí na území České republiky poskytovat jiné investiční služby než ty, ke kterým má povolení Komise, ani vykonávat jiné činnosti, pokud vykazují znaky podnikání podle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li zákon jinak.“.

 

20.

V § 46b odst. 1 se za slova „investičního fondu“ vkládají slova „nebo, která obdobně nepůsobí u zahraniční osoby poskytující investiční nebo podobné služby nebo služby kolektivního investování, a to bez ohledu na to, zda tyto služby poskytuje na území České republiky; to neplatí, jestliže jde o obchodníka s cennými papíry nebo společnost s obdobným předmětem podnikání, investiční společnost, investiční fond nebo zahraniční osobu poskytující investiční nebo podobné služby nebo služby kolektivního investování, se kterými obchodník s cennými papíry tvoří koncern“.

 

21.

V § 46c odst. 1 se slova „nebo pobočkou zahraniční banky“ zrušují.

 

22.

V § 46d odstavec 3 zní:

(3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, podává Komisi hlášení o kapitálové přiměřenosti, a to ve lhůtě stanovené vyhláškou podle věty třetí. Podrobnosti úpravy kapitálové přiměřenosti podle odstavce 2 a případné odchylky stanoví ministerstvo po dohodě s Komisí vyhláškou. Formu, rozsah a způsob hlášení, jakož i lhůtu pro podání hlášení podle věty první stanoví Komise vyhláškou.“.

 

23.

V § 47a odst. 3 se slova „Ministerstvo může na návrh Komise“ nahrazují slovy „Komise může“.

 

24.

V § 47b odst. 3 se slova „Ministerstvo může na návrh Komise“ nahrazují slovy „Komise může“.

 

25.

V § 47c odst. 1 se za slova „výroční zprávu“ vkládají slova „a konsolidovanou výroční zprávu“.

 

26.

V § 47c se na konci odstavce 3 doplňují věty, které znějí: „Obchodník s cennými papíry je dále povinen informovat Komisi nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí o své ekonomické situaci, obchodech, které uzavřel nebo obstaral, a rozsahu poskytnutých investičních služeb za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to ve struktuře stanovené vyhláškou podle odstavce 8. Obchodník s cennými papíry je dále ve lhůtě uvedené ve větě první povinen předložit přehled o všech veřejných trzích a osobách, kterých využíval pro přijímání a provádění pokynů zákazníků, obchodech, které jejich prostřednictvím na účet zákazníků uzavřel nebo obstaral, faktorech, které ovlivňovaly volbu těchto osob, a všech případných plněních nebo výhodách, která od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb.“.

 

27.

V § 47c se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „podle stavu k poslednímu dni předcházejícího kalendářního roku“.

 

28.

V § 47c odst. 5 se za větu první vkládá věta druhá, která zní: „Totéž platí pro auditorskou společnost.“.

 

29.

V § 47c odst. 6 se za slovo „auditora“ vkládají slova „nebo auditorskou společnost“.

 

30.

V § 47c odstavec 7 zní:

(7) Komise může upravit právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavcích 1 až 4.“.

 

31.

V § 48a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se nepoužije, je-li obchodníkem s cennými papíry banka.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

 

32.

V § 49 odst. 1 se slova „ministerstvo na návrh Komise“ nahrazují slovem „Komise“.

 

33.

V § 49 odst. 7 se slova „Ministerstvo může na návrh Komise“ nahrazují slovy „Komise může“.

 

34.

V § 70 odst. 1 písm. b) se za slovo „soudu“ vkládají slova „a státnímu zastupitelství“.

 

35.

V § 70a odst. 1 se slova „v rozsahu uvedeném ve smlouvě uzavřené mezi střediskem a touto právnickou osobou“ nahrazují slovy „na základě povolení Komise“.

 

36.

V § 70a odstavec 2 zní:

(2) Středisko je povinno uzavřít s osobou, které bylo uděleno povolení podle odstavce 1, za přiměřených podmínek a v souladu s podmínkami uvedenými v povolení podle odstavce 1 smlouvu upravující vedení části evidence střediska, a to do 2 měsíců od doručení návrhu smlouvy. Nedoručí-li osoba, které bylo uděleno povolení podle odstavce 1, do 30 dnů od dne nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 středisku návrh smlouvy, povinnost střediska podle věty první zanikne. Jestliže středisko neuzavře ve lhůtě podle věty první smlouvu, může se osoba, které bylo uděleno povolení podle odstavce 1, domáhat uzavření smlouvy u soudu; žaloba musí být podána do 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty podle věty první, jinak toto právo zaniká.“.

 

37.

V § 70a odstavec 4 zní:

(4) K posouzení technických předpokladů podle odstavce 3 písm. e) si Komise vyžádá vyjádření střediska. Středisko předloží vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti Komise. Nevyjádří-li se středisko ve lhůtě podle věty druhé, má se za to, že se vyjádřilo tak, že žadatel o povolení technické předpoklady splňuje.“.

 

38.

V § 70a odst. 6 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“, slova „odstavce 1“ se nahrazují slovy „odstavce 2“ a na konci odstavce se vkládají nové věty čtvrtá a pátá, které znějí: „Osoba, které bylo uděleno povolení podle odstavce 1, je povinna oznámit Komisi bez zbytečného odkladu veškeré změny ve skutečnostech uvedených v odstavci 3. Pro odnětí povolení podle odstavce 1 platí přiměřeně § 48.“.

 

39.

V § 72 odst. 1 se na konci písmena a) čárka zrušuje a doplňují se slova „nebo podílovým listem“.

 

40.

V § 72 odst. 1 písm. k) se slova „na návrh Komise upraví ministerstvo“ nahrazují slovy „Komise upraví“.

 

41.

V § 72 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

je-li cenným papírem zastupujícím akcie, splňuje předpoklady podle písmen e) až k), žádost o jeho přijetí k obchodování na veřejném trhu podá též emitent akcií, které cenný papír zastupuje, tento emitent splňuje předpoklady podle písmen b) až d) a písemně se organizátorovi veřejného trhu zaváže, že bude plnit povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů; jestliže cenný papír zastupuje akcie, které nejsou přijaty k obchodování na veřejném trhu ve státu sídla emitenta ani ve státu, kde jsou převážně rozptýleny, může být přijat k obchodování na veřejném trhu pouze tehdy, dospěje-li organizátor veřejného trhu k přesvědčení, že tato skutečnost není způsobena zájmem na ochraně investorů v uvedených státech,“.

 

42.

V § 75 odst. 1 se slova „ministerstva vydaná na návrh Komise“ nahrazují slovy „vydaná Komisí“.

 

43.

V § 78 odst. 2 se za slova „o koupi akcií“ vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 34b) znějí: „nebo z nabídky na odkoupení účastnických cenných papírů cílové společnosti od menšinových akcionářů34b)

___________

34b)

§ 183h obchodního zákoníku.“.

 

44.

V § 78a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 35) zní:

(1) Rozhodnutí organizátora veřejného trhu o nepřijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu, o pozastavení obchodování s ním nebo o jeho vyloučení z obchodování se vydává ve správním řízení, nejde-li o vyloučení na žádost emitenta, a organizátor veřejného trhu v něm postupuje podle obecných právních předpisů o správním řízení.35) Podle správního řádu se nepostupuje, pokud k pozastavení obchodování dojde z technických důvodů stanovených v jeho vnitřních předpisech.

__________

35)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

45.

V § 78b odst. 11 se slova „ministerstvo na návrh Komise“ nahrazují slovy „ministerstvo po projednání s Komisí“.

 

46.

V § 78e odst. 4 se slova „Ministerstvo stanoví na návrh Komise“ nahrazují slovy „Komise stanoví“.

 

47.

Za § 80d se vkládá nový § 80e, který včetně nadpisu zní:

§ 80e

Oznamovací povinnost emitenta

registrovaných akcií

 

(1) Emitent registrovaných akcií nebo emitent akcií, které jsou přijaté k obchodování na úředním trhu burzy v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, se sídlem v České republice je povinen uveřejnit alespoň v jednom celostátně rozšiřovaném deníku oznámení o tom, že podíl osoby nebo osob na hlasovacích právech v emitentovi dosahuje nebo překračuje hranice stanovené v obchodním zákoníku nebo že poklesl pod tyto hranice, a to do devíti dnů ode dne, kdy mu povinná osoba tuto skutečnost oznámí. Oznámení dále emitent bez zbytečného odkladu po jeho obdržení zveřejní v Obchodním věstníku. Oznámení musí obsahovat všechny údaje, které podléhají oznamovací povinnosti podle obchodního zákoníku (§ 183d odst. 3).

(2) Jestliže jsou akcie emitenta se sídlem v České republice přijaté k obchodování na úředním trhu burzy v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, je emitent povinen uveřejnit oznámení podle odstavce 1 též v deníku celostátně rozšiřovaném na území tohoto státu nebo jiným způsobem, který právo tohoto státu stanoví. Oznámení uveřejní emitent v jazyce, který vyžaduje právo tohoto státu.

(3) Doklad o uveřejnění oznámení podle odstavců 1 a 2 je emitent povinen bez zbytečného odkladu doručit Komisi a organizátorům trhů, na kterých jsou akcie přijaté k obchodování.

(4) Komise může na žádost zprostit emitenta povinnosti podle odstavců 1 a 2, jestliže

a)

uveřejnění oznámení by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo

b)

uveřejnění oznámení by mohlo významně poškodit emitenta a zproštění nepovede ke klamání veřejnosti, pokud jde o skutečnosti a okolnosti významné z hlediska posouzení akcií emitenta.“.

 

48.

V § 47a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

49.

V § 47c se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Obchodník s cennými papíry je povinen nejpozději do jednoho měsíce po skončení čtvrtletí informovat Komisi o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku k poslednímu dni každého měsíce čtvrtletí; ustanovení § 81b odst. 3 věta třetí a čtvrtá se použije přiměřeně.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

50.

V § 47c odst. 8 se za slova „1 až 4“ doplňují slova „a 7“.

 

51.

V § 81a odst. 7 písm. a) se slova „vůči zákazníkům“ nahrazují slovy „spočívající ve vydání zákaznického majetku zákazníkům“.

 

52.

V § 81b odstavec 1 zní:

(1) Zákaznickým majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí peněžní prostředky a investiční instrumenty svěřené oprávněné osobě za účelem poskytnutí investiční služby a peněžní prostředky nebo investiční instrumenty získané za tyto hodnoty pro zákazníka. Zákaznickým majetkem nejsou peněžní prostředky zákazníka přijaté obchodníkem s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a vedené jím na účtech pojištěných podle zvláštního zákona.36f) Zákaznický majetek není součástí majetku obchodníka s cennými papíry.“.

 

53.

V § 81b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pojištěným zákaznickým majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí zákaznický majetek osob, na který se vztahuje náhrada z Fondu, a zákaznický majetek osob uvedených v § 81c odst. 4 písm. k) a l).“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

54.

V § 81b odst. 3 se slova „0,3 % hodnoty zákaznického majetku, po odečtení hodnoty majetku osob uvedených v § 81c odst. 4 písm. a) až g)“ nahrazují slovy „0,01 % hodnoty pojištěného zákaznického majetku“, slova „v rozvaze“ se nahrazují slovy „v účetnictví“, slova „každého čtvrtletí“ se nahrazují slovy „každého měsíce“ a slova „to kalendářní čtvrtletí“ se nahrazují slovy „ten kalendářní měsíc“. Na konci odstavce se doplňují věty, které znějí: „Výpočet se provádí v české měně a na základě tržních cen investičních instrumentů, které tvoří pojištěný zákaznický majetek ke dni výpočtu. U pojištěného zákaznického majetku vedeného v cizí měně se pro přepočet na českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni výpočtu.“.

 

55.

V § 81b odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 4“.

 

56.

V § 81c odst. 4 se na konci písmena a) zrušuje čárka a doplňují slova „včetně zahraničních,“.

 

57.

V § 81c odst. 4 písm. b) se doplňují za slovo „zahraničních“ slova „ , jakož i podílníci podílových fondů“.

 

58.

V § 81c se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Osoby uvedené v odstavci 4 písm. f), g) a h) nemají nárok na náhradu z Fondu jen v případě, že u nich skutečnost, která je rozhodná pro vynětí z nároku na náhradu, nastala kdykoliv v průběhu tří let předcházejících oznámení podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14.“.

 

59.

V § 81c odstavec 9 zní:

(9) Pro součet a odpočet podle odstavce 8 jsou určující tržní ceny investičních instrumentů platné ke dni, kdy Fond obdrží oznámení nebo kdy soud vydá rozhodnutí uvedené v odstavci 1. Při výpočtu se přihlédne i k ostatním smluvním ujednáním mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které zákazníkovi vznikl nárok.“.

 

60.

V § 81c se odstavec 13 zrušuje.

Odstavec 14 se označuje jako odstavec 13 a zní:

(13) Náhrada z Fondu se vztahuje též na pojištěný zákaznický majetek zákazníků z členských států Evropské unie nebo z jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor. Na pojištěný zákaznický majetek zákazníků z jiných států než uvedených ve větě první se náhrada z Fondu vztahuje jen za předpokladu, že právní řád státu bydliště nebo sídla zákazníka upravuje kompenzační systém pro investory alespoň v rozsahu odpovídajícím úpravě podle tohoto zákona.“.

 

61.

§ 81d zní:

§ 81d

 

(1) V okamžiku výplaty náhrady přecházejí na Fond věřitelská práva zákazníka, kterému Fond vyplatil náhradu, a to do výše vyplacené náhrady.

(2) Právo zákazníka na plnění z Fondu se promlčí uplynutím 5 let ode dne zahájení výplaty náhrad z Fondu.

(3) Jestliže prostředky Fondu nepostačují k vyplacení náhrad, poskytne 50 % potřebných prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci a 50 % potřebných peněžních prostředků si Fond obstará na finančním trhu.

(4) V případě, že prostředky Fondu nepostačují na úhradu nákladů na jeho činnost, poskytne stát v nezbytné výši návratnou finanční výpomoc.

(5) Fond může investovat peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem v souladu se svým statutem.

(6) Na majetek Fondu nemůže být prohlášen konkurs.

(7) Jestliže Fond přijal návratnou finanční výpomoc nebo si obstaral peněžní prostředky na finančním trhu, zvyšuje se příspěvek obchodníků s cennými papíry od roku následujícího po vzniku uvedených závazků na dvojnásobek sazby uvedené v § 81b odst. 3. V roce následujícím po splacení uvedených závazků se příspěvek snižuje na původní sazbu.“.

 

62.

V § 83 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

dodržování tohoto zákona a zvláštních právních předpisů v rozsahu z nich vyplývajícím, jakož i prováděcích právních předpisů, vydaných na jejich základě.“.

 

63.

V § 86 odst. 1 se za slova „podle § 83 odst. 1 písm. b),“ vkládá slovo „může“.

 

64.

V § 86 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „nebo zruší registraci osoby podle § 45a“.

 

65.

V § 86 odst. 1 písm. a) a b) se slovo „uloží“ nahrazuje slovem „uložit“.

 

66.

V § 86 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

uveřejnit oznámení o zjištěném nedostatku.“.

 

67.

V § 87a odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

 

68.

V § 87a odst. 4 větě první a druhé se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

 

69.

V § 87a odst. 5 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 2“, slova „odstavce 2“ se nahrazují slovy „odstavce 3“ a slova „odstavce 3“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.

 

70.

Za § 87d se vkládají nové § 87e až 87j, které včetně nadpisů znějí:

Nucená správa obchodníka s cennými papíry

 

§ 87e

 

(1) Komise je oprávněna zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, jestliže

a)

obchodník s cennými papíry opakovaně nebo závažně porušil tento nebo zvláštní zákon nebo předpis vydaný k jeho provedení nebo podmínku či oprávnění uvedené v povolení podle tohoto zákona a předchozí opatření k nápravě nebo sankce nevedla k nápravě, nebo

b)

jsou ohroženy zájmy zákazníků obchodníka s cennými papíry a hrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Jestliže nastala skutečnost uvedená v odstavci 1 písm. a) nebo b) u obchodníka s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, Komise to oznámí České národní bance.

 

§ 87f

 

(1) V rozhodnutí o zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry Komise uvede důvod zavedení nucené správy, jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt nuceného správce, výši odměny nuceného správce a její splatnost. Rozhodnutím může být na dobu nucené správy omezena činnost obchodníka s cennými papíry nebo nuceného správce a mohou být nucenému správci uloženy povinnosti s uvedením termínu jejich splnění. Komise upraví právním předpisem podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce obchodníka s cennými papíry.

(2) Nucená správa obchodníka s cennými papíry je zavedena doručením rozhodnutí Komise obchodníkovi s cennými papíry nebo nucenému správci, nelze-li rozhodnutí doručit osobám oprávněným jednat jménem obchodníka s cennými papíry.

(3) Opravný prostředek proti rozhodnutí o zavedení nucené správy může jménem obchodníka s cennými papíry podat pouze osoba, která byla oprávněna jednat jménem obchodníka s cennými papíry před zavedením nucené správy.

(4) Zavedením nucené správy přechází působnost představenstva a dozorčí rady na nuceného správce, nestanoví-li tento zákona jinak. Nucený správce je povinen přijmout bezodkladně opatření ke zjednání nápravy a zajištění ochrany práv zákazníků.

(5) Nucený správce svolá valnou hromadu obchodníka s cennými papíry tak, aby se konala do 6 měsíců od zavedení nucené správy.

(6) Nucený správce předloží valné hromadě návrh na volbu osob do těch orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě činnosti obchodníka s cennými papíry.

(7) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku obchodníka s cennými papíry. Odměna nuceného správce je placena z majetku obchodníka s cennými papíry a je nákladem obchodníka s cennými papíry na dosažení, udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických osob.

 

§ 87g

 

(1) Výkon funkce nuceného správce zaniká

a)

smrtí nuceného správce,

b)

uplynutím 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o rezignaci na funkci Komisi, ledaže Komise jmenuje před uplynutím této doby nového nuceného správce,

c)

dnem uvedeným v rozhodnutí Komise o odvolání nuceného správce.

(2) Komise odvolá nuceného správce, jestliže porušuje své povinnosti. Opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání nuceného správce nemá odkladný účinek.

 

§ 87h

 

Nucená správa končí

a)

dnem, kdy nabude účinnosti volba nových osob do orgánů obchodníka s cennými papíry valnou hromadou, kterou svolal nucený správce, a to nejméně v počtu stanoveném obchodním zákoníkem,

b)

dnem uvedeným v rozhodnutí Komise o ukončení nucené správy, nebo

c)

zánikem obchodníka s cennými papíry.

 

§ 87i

 

(1) Zavedení nucené správy, její ukončení a změna nuceného správce se zapisují do obchodního rejstříku.

(2) Do obchodního rejstříku se zapisuje

a)

den zavedení a ukončení nucené správy,

b)

jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, a trvalý pobyt nuceného správce,

c)

případná omezení činnosti obchodníka s cennými papíry nebo nuceného správce, uložená rozhodnutím o zavedení nucené správy.

(3) Návrh na zápis zavedení nucené správy a jmenování nuceného správce do obchodního rejstříku podá nucený správce bez zbytečného odkladu po doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy.

(4) Návrh na zápis o ukončení nucené správy do obchodního rejstříku podá nucený správce bez zbytečného odkladu po ukončení nucené správy; neučiní-li tak nucený správce, podá návrh na povolení zápisu představenstvo.

(5) Návrh na zápis změny nuceného správce do obchodního rejstříku podá nově jmenovaný nucený správce bez zbytečného odkladu po doručení rozhodnutí o jeho jmenování.

 

§ 87j

Nucený správce

 

Nuceným správcem obchodníka s cennými papíry může být pouze fyzická osoba zapsaná do seznamu nucených správců a likvidátorů investičních společností a investičních fondů vedeného Komisí podle zvláštního zákona,

a)

jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy zákazníků obchodníka s cennými papíry,

b)

která nemá kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo není s obchodníkem s cennými papíry úzce propojená, nebo

c)

která nebyla nebo není auditorem obchodníka s cennými papíry nebo která se na jeho auditu nepodílela nebo nepodílí.“.

 

71.

§ 90 zní:

§ 90

 

(1) Za osobu s potřebnou kvalifikací a dostatečnými zkušenostmi a odborně způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje

a)

absolvent vysoké školy ekonomického či právnického směru s tříletou odbornou praxí, nebo

b)

absolvent jiné vysoké školy se čtyřletou odbornou praxí.

(2) Odbornou praxí podle odstavce 1 se rozumí

a)

výkon funkce ve statutárních nebo dozorčích orgánech institucionálních investorů nebo poskytovatelů služeb na domácím nebo zahraničním finančním trhu, s výjimkou činnosti provozovatele tiskárny oprávněné k tisku cenných papírů,

b)

výkon odborných činností na kapitálovém trhu,

c)

činnost makléře, auditora, daňového poradce, likvidátora, nuceného správce nebo správce konkursní podstaty v právnické osobě podle písmene a),

d)

odborná činnost v orgánu státního dozoru vykonávaného nad finančním trhem v tuzemsku nebo v zahraničí, nebo

e)

právní, vědecká nebo akademická praxe v problematice finančního trhu.

(3) Komise může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit výjimku z ustanovení odstavců 1 a 2.“.

 

72.

V § 91 odstavec 5 zní:

(5) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je emitent a majitel cenného papíru.“.

 

73.

V § 91a odstavec 1 zní:

(1) Jsou-li splněny podmínky § 91 odst. 2, může Komise zakázat veškeré obchody s určitým registrovaným cenným papírem a zakázat plnění závazků z obchodů s určitým registrovaným cenným papírem bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny. Zákaz plnění závazků z obchodů se nevztahuje na plnění závazků, nastal-li okamžik neodvolatelnosti příkazu podle § 70b odst. 6.“.

 

74.

V § 91a odstavec 2 zní:

(2) Účastníkem řízení je emitent a majitel cenného papíru.“.

 

75.

Za § 91a se vkládá nový § 91b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37c) zní:

§ 91b

Hodnocení kvality investičního instrumentu

a účastníka kapitálového trhu

 

(1) Hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (rating) je koncesovanou živností podle zvláštního zákona,37c) k jejímuž provozování je nutný souhlas Komise.

(2) V žádosti o udělení koncese uvede žadatel vedle údajů požadovaných zvláštním zákonem37c) údaje o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro řádný výkon živnosti.

(3) Žadatel přiloží k žádosti o udělení koncese vedle dokladů požadovaných zvláštním zákonem37c)

a)

podrobně zpracovaná kritéria, na jejichž základě bude hodnotit kvalitu investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu, a

b)

doklady nebo čestná prohlášení žadatele nebo členů statutárního orgánu žadatele nebo zakladatelů, jestliže právnická osoba ještě nevznikla, nebo vedoucího organizační složky, je-li žadatelem zahraniční osoba, o dosaženém vzdělání, odborné praxi, o členství ve statutárních a dozorčích orgánech jiných právnických osob a o jejich vlastních podnikatelských aktivitách.

(4) Komise souhlas podle odstavce 1 neudělí, jestliže nejsou splněny věcné, personální nebo organizační předpoklady pro výkon živnosti, nemá-li osoba podle odstavce 3 písm. b) dobrou pověst, potřebnou kvalifikaci nebo zkušenosti nebo jestliže kritéria podle odstavce 3 písm. a) nedávají záruku pro kvalifikované posouzení investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu.

(5) O rozkladu proti rozhodnutí o souhlasu podle odstavce 1 rozhoduje prezidium Komise.

__________

37c)

§ 50 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

76.

Za § 81d se vkládá nový § 81e, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 36fa) zní:

§ 81e

Vydání zákaznického majetku

po prohlášení konkursu

na majetek obchodníka s cennými papíry

 

(1) Zákaznický majetek není součástí konkursní podstaty a správce konkursní podstaty je povinen jej vydat. Jestliže byla zavedena nucená správa u obchodníka s cennými papíry, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, vydá zákaznický majetek nucený správce. Náklady spojené s vydáním zákaznického majetku jsou pohledávkami za konkursní podstatou a uspokojí se ve stejném pořadí jako náklady spojené s udržováním a správou konkursní podstaty.36fa)

(2) Jestliže investiční instrumenty téhož druhu, které tvoří zákaznický majetek a jsou vzájemně zastupitelné, postačují k plnému uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydají se tyto investiční instrumenty těmto zákazníkům. Totéž platí o peněžních prostředcích, které tvoří zákaznický majetek.

(3) Jestliže počet investičních instrumentů téhož druhu, které tvoří zákaznický majetek a jsou vzájemně zastupitelné, nepostačuje k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydají se tyto investiční instrumenty těmto zákazníkům v počtu odpovídajícím jejich podílu na celkovém počtu investičních instrumentů téhož druhu se zaokrouhlením dolů na celé jednotlivé investiční instrumenty. Investiční instrumenty, které zbudou po rozdělení podle věty první, se zpeněží a výnos se rozdělí mezi zákazníky uvedené ve větě první podle jejich podílu na celkovém počtu investičních instrumentů téhož druhu. Obdobně se postupuje, jestliže celková výše peněžních prostředků, které tvoří zákaznický majetek, nepostačuje k uspokojení nároku zákazníků na vydání těchto peněžních prostředků.

(4) Nárok na vydání zákaznického majetku, který nebyl uspokojen postupem podle odstavce 2 nebo 3, je pohledávkou zákazníka za konkursní podstatou obchodníka s cennými papíry a nucený správce nebo správce konkursní podstaty přihlásí tuto pohledávku do konkursu.

(5) Pohledávky podle odstavce 4 lze přihlásit jako nárok u Fondu za podmínek uvedených v § 81c.

__________

36fa)

§ 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2.

Registrace podle § 45a provedená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za registraci provedenou podle tohoto zákona. Osoby vykonávající činnost podle § 45a odst. 1 ke dni účinnosti tohoto zákona jsou povinny uvést své postavení do souladu s tímto ustanovením do 1 roku ode dne účinnosti zákona.

3.

Ustanovení tohoto zákona o uspokojení zástavního věřitele ze zastavených cenných papírů se použijí i na zástavní práva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Nároky uplatněné před účinností tohoto zákona zůstávají nedotčeny.

5.

Výpočet výše příspěvku do Fondu se řídí ustanoveními tohoto zákona od prvního dne čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém nabude tento zákon účinnosti.

6.

Povinnost podle § 47c odst. 8 splní obchodník s cennými papíry poprvé za celé kalendářní čtvrtletí následující po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o burze cenných papírů (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb. a zákona č. 251/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 4 věta druhá zní: „Burza při rozhodování o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o jeho vyloučení z obchodování podle zvláštního právního předpisu a při rozhodování o pozastavení obchodování s cenným papírem, pokud se nejedná o pozastavení z technických důvodů stanovených v burzovních pravidlech, postupuje podle správního řádu.3)“.

 

2.

V § 6 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

3.

V 8 odst. 1 písm. b) se slova „a řád burzovního rozhodčího soudu“ zrušují.

 

4.

V § 30 odst. 1 se slova „burzovní komora“ nahrazují slovem „burza“ a slova „z burzovních obchodů uzavřených na burze“ nahrazují slovy „z obchodů s investičními instrumenty“.

 

5.

V § 31 odst. 7 věta první zní: „Na řízení o uložení sankce podle odstavců 2 a 6 se vztahuje správní řád.3)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dluhopisech (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1999 Sb., zákona č. 362/1999 Sb. a zákona č. 368/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se na konci odstavce 1 doplňují věty, které znějí: „Listinný dluhopis na jméno je převoditelný rubopisem a předáním. Na rubopis se použije zvláštní právní předpis upravující směnky.“.

 

2.

V § 16 se slova „na návrh Komise“ nahrazují slovy „po projednání s Komisí“.

 

3.

V § 22 odst. 2 se za slova „porušení tohoto zákona,“ vkládá slovo „může“.

 

4.

V § 22 odst. 2 písm. a) a b) se slova „uloží“ nahrazují slovy „uložit“.

 

5.

V § 22 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

uveřejnit oznámení o zjištěném nedostatku.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona

o živnostenském podnikání (čl. 8-9)

Čl. VIII

V příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 119/2002 Sb., ve skupině 314: „Ostatní“ se za obor živnosti „Pořádání kursů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace“ vkládá obor živnosti „Hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (rating)“, text ve sloupci 2 zní: „vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru“, text ve sloupci 4 zní: „Komise pro cenné papíry“, text ve sloupci 5 zní: „§ 91b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů“.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována živnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému úřadu doklady uvedené v § 50.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona

o správních poplatcích (čl. 10)

Čl. X

Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., se mění takto:

1.

Položka 63 včetně poznámek zní:

Položka 63

a) Podání žádosti o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu anebo dluhopisového programu

Kč 10 000,–

b) Podání žádosti o schválení užšího prospektu cenného papíru nebo dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu anebo změny emisních podmínek dluhopisu

Kč 5 000,–

c) Podání žádosti o povolení zúžení obsahu prospektu nebo užšího prospektu

Kč 3 000,–

d) Podání žádosti o schválení dodatku užšího prospektu cenného papíru

Kč 2 500,–

e) Podání žádosti o schválení dokumentů (za každý dokument)

Kč 200,–

f) Podání žádosti

 

– o souhlas s obsahem nabídky převzetí registrovaných cenných papírů

Kč 5 000,–

– o povolení ke zcizení nebo k smluvnímu nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti

Kč 1 000,–

– o vydání rozhodnutí o zániku povinnosti učinit nabídku převzetí z důvodu snížení podílu na hlasovacích právech nebo z důvodu dosažení podílu v důsledku navýšení základního kapitálu

Kč 1 000,–

– o vydání rozhodnutí o zproštění obchodníka s cennými papíry oznamovací povinnosti

Kč 1 000,–

– o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při zrušení registrace účastnických cenných papírů nebo při změně druhu akcií nebo omezení jejich převoditelnosti

Kč 5 000,–

– o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy, na jehož základě se berou akcie z oběhu při snížení základního kapitálu

Kč 5 000,–

– o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při fúzi akciové společnosti s akciovou společností nebo společností s ručením omezeným

Kč 5 000,–

– o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou akciovou společností při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě nerovnoměrného výměnného poměru

Kč 5 000,–

– o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou společností s ručením omezeným při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě vypořádání s akcionáři, kteří nesouhlasili se svou účastí v této společnosti,

Kč 5 000,–

– o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněného nástupnickou společností při rozdělení akciové společnosti sloučením

Kč 5 000,–

g) Podání rozkladu proti rozhodnutí Komise pro cenné papíry

 

– fyzickou osobou, která není podnikatelem nebo jejíž podnikatelská činnost nesouvisí s rozhodnutím

Kč 500,–

– v ostatních případech

Kč 3 000,–

Osvobození:

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.

 

Poznámka:

Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 77 odst. 6 a § 78g odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

 

2.

Položka 64 včetně poznámek zní:

Položka 64

a) Podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti

Kč 50 000,–

b) Podání žádosti

 

– o registraci zprostředkovatele pojištění jako pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře

Kč 20 000,–

– o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně

Kč 20 000,–

– o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny

Kč 20 000,–

– o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění

Kč 20 000,–

– o schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny

Kč 20 000,–

c) Podání žádosti o udělení

 

– povolení ke vzniku burzy cenných papírů

Kč 200 000,–

– povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry

Kč 200 000,–

– povolení k vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými investičními instrumenty

Kč 100 000,–

– povolení tiskárně k tisku listinných cenných papírů

Kč 100 000,–

– povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu nebo k podnikání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním na území České republiky

Kč 50 000,–

– povolení k obchodování s cennými papíry nebo ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry anebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, který jako zahraniční banka již v České republice pobočku zřídil

Kč 50 000,–

– povolení k vedení části evidence střediska

Kč 50 000,–

– souhlasu s výkonem činnosti

Kč 5 000,–

– povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)

Kč 3 000,–

d) Podání žádosti o změnu povolení

 

– ke vzniku burzy cenných papírů

Kč 100 000,–

– k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry

Kč 100 000,–

– k vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými investičními instrumenty

Kč 50 000,–

– ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu nebo k podnikání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním na území České republiky

Kč 10 000,–

– k obchodování s cennými papíry nebo ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry anebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, který jako zahraniční banka již v České republice pobočku zřídil

Kč 10 000,–

– k vedení části evidence střediska

Kč 10 000,–

– k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)

Kč 2 000,–

e) Podání žádosti o odnětí

 

– povolení a souhlasu udělovaných podle písmene c), s výjimkou žádosti o odnětí povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)

Kč 3 000,–

– povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)

Kč 1 000,–

f) Podání žádosti o udělení předchozího souhlasu s volbou nebo jmenováním člena představenstva nebo dozorčí rady investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry nebo se vznikem oprávnění osoby fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry nebo s nabytím podílu na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu anebo s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry

Kč 1 000,–

g) Podání žádosti o

 

– udělení povolení k rozdělení, sloučení nebo splynutí investičních společností nebo investičních fondů

Kč 50 000,–

– udělení povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)

Kč 20 000,–

– udělení povolení k přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond

Kč 20 000,–

– udělení povolení ke vzniku podílového fondu splynutím, k přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond

Kč 10 000,–

– udělení povolení ke sloučení podílových fondů

Kč 5 000,–

– odnětí povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu

Kč 2 000,–

– schválení změny statutu investičního nebo podílového fondu

Kč 1 000,–

h) Podání žádosti o udělení povolení k rozdělení, sloučení nebo splynutí burzy cenných papírů

Kč 20 000,–

i) Podání žádosti o schválení dražebního řádu obchodníka s cennými papíry

Kč 3 000,–

j) Poskytnutí státní záruky

0,5 % ze zaručené částky

Osvobození:

Od poplatku podle písmene j) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. a Česká exportní banka, a. s.

 

Zmocnění:

Správní orgán upustí od vybrání poplatku podle písmene d) druhé odrážky této položky, je-li žádáno jen o změny v tržním řádu.

 

Poznámky:

1. Státní zárukou se rozumí státní záruka podle § 73 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) osmé odrážky této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona

o investičních fondech

a investičních společnostech (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb. a zákona č. 362/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4ba) zní:

(5) Investiční společnost vede zvláštní seznam listinných podílových listů, které nebyly odevzdány při přeměně na zaknihované podílové listy.4ba) Investiční společnost nejpozději do konce každého kalendářního roku následujícího po roku, kdy se majitel listinného podílového listu dostal do prodlení s jeho odevzdáním podle zvláštního zákona nebo ve stanovené lhůtě nepřevzal listinný podílový list,4ba) zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní nejméně v jednom celostátně rozšiřovaném deníku výzvu k odevzdání nebo převzetí listinného podílového listu; v případě podílového listu na jméno investiční společnost uveřejní výzvu též tak, že ji zašle na adresu sídla nebo bydliště majitelů podílového listu, a to na náklady majitelů podílového listu. Práva a povinnosti související s přeměnou podoby podílového listu se nepromlčují.

__________

4ba)

§ 1011 zákona č. 591/1992 Sb.“.

 

2.

V § 17 odst. 4 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo po projednání s Komisí“.

 

3.

V § 26a odst. 3 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Komise“.

 

4.

V § 29 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova „anebo osoba, která obdobně působí u zahraniční osoby poskytující investiční nebo podobné služby, a to bez ohledu na to, zda tyto služby poskytuje na území České republiky; to neplatí, jestliže jde o subjekty, se kterými investiční společnost nebo investiční fond tvoří koncern,“.

 

5.

V § 29 odst. 1 písm. d) se na konci zrušuje tečka a doplňují se slova „anebo osoba, která obdobně působí u zahraniční osoby poskytující službu kolektivního investování nebo službu penzijního pojištění, a to bez ohledu na to, zda tyto služby poskytuje na území České republiky; to neplatí, jestliže jde o subjekty, se kterými investiční společnost nebo investiční fond tvoří koncern.“.

 

6.

V § 30 odst. 5 se slova „po dohodě s Komisí“ zrušují.

 

7.

V § 35l odst. 2 se na konci doplňují věty, které znějí: „Pokud investiční fond nemůže splnit povinnost podle odstavce 1, přestože valná hromada investičního fondu rozhodla o jeho přeměně na otevřený podílový fond a Komise schválila jeho projekt přeměny, může představenstvo investičního fondu ve lhůtě podle odstavce 1 požádat Komisi o prodloužení termínu přeměny. Na základě této žádosti může Komise s přihlédnutím k ochraně zájmů akcionářů Investičního fondu prodloužit termín přeměny nejdéle do konce roku 2003.“.

 

8.

V § 37 odst. 3 se slovo „uloží“ nahrazuje slovy „může uložit“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 151/1996 Sb., kterým se

mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb.,

o investičních společnostech

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 151/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

V čl. II odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Komise“.

 

2.

V čl. II odst. 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Komise“.

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 14)

Čl. XIV

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 15-16)

Čl. XV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 11/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 26 odst. 7 písm. a) bodu 3 se slova „zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkursu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni ukončení pronájmu, ke dni zrušení bez likvidace předcházejícímu rozhodný den fúze“ nahrazují slovy „přeměně (s výjimkou změny právní formy), zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkursu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni ukončení pronájmu, ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze“.

 

2.

V § 26 odst. 7 písmeno d) zní:

d)

z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka uvedeného v § 17 za zdaňovací období vymezené v § 17a písm. c), je-li toto zdaňovací období kratší než dvanáct měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích; toto se nepoužije u hmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka v průběhu tohoto zdaňovacího období nebo v průběhu části zdaňovacího období předcházející tomuto zdaňovacímu období, za kterou se podává daňové přiznání podle § 38m odst. 3 písm. b).“.

 

3.

V § 26 odst. 7 na konci se doplňuje věta, která zní: „Ustanovení tohoto odstavce se použije přiměřeně, dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke změně právní formy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo a akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost.“.

 

4.

V § 28 se na konci odstavce 1 doplňují věty, které znějí: „Pro účely tohoto zákona se při přeměnách podle zvláštního zákona70) považuje za vlastníka hmotného majetku zanikající společnosti nebo družstva nástupnická společnost nebo družstvo. To platí pro hmotný majetek ve vlastnictví zanikající společnosti nebo družstva k rozhodnému dni fůze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva a hmotný majetek, nabytý zanikající společností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fůze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku.“.

 

5.

V § 30 odst. 12 návětí zní: „Ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník a při zachování způsobu odpisování pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem“.

 

6.

V § 30 odst. 12 písm. a) se na konci čárka zrušuje a doplňují se slova „a nástupnická společnost nebo družstvo,70)“.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení čl. XV lze použít již ve zdaňovacím období začínajícím v kalendářním roce 2001.

2.

Ustanovení čl. XV lze přiměřeně použít pro nehmotný majetek evidovaný v majetku do 31. prosince 2000.

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 17)

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 80e zákona o cenných papírech, ve znění tohoto zákona, a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění tohoto zákona, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.