Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

309/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Ustanovení čl. XXXIII a XXXIV nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Účinnost ostatních ustanovení byla opakovaně odsouvána, naposledy zákonem č. 445/2011 Sb. na 1. 1. 2015; k tomuto dni však byl zákon posléze zrušen.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 199/2010 Sb.

1.1.2013

Více...

309

 

ZÁKON

ze dne 13. června 2002

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců

ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců

ve správních úřadech (služební zákon)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státním odborném dozoru

nad bezpečností práce (čl. 2)

Čl. II

zatím neúčinné

 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem „předseda“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)

__________

1a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 2 odst. 2 větě druhé se čárka za slovy „bezpečnosti práce“ nahrazuje středníkem a slova „které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí“ se nahrazují slovy „jejich jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státní zemědělské

a potravinářské inspekci (čl. 3)

Čl. III

zatím neúčinné

 

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 5 větě druhé se slova „jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství“ nahrazují slovy „řídí ministerstvo“.

 

2.

V § 1 odst. 5 věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: „Jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátů se řídí služebním zákonem.1a)

__________

1a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

3.

V § 1 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci (čl. 4)

Čl. IV

zatím neúčinné

 

V § 1 odst. 2 větě první zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., se slova „jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) „řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu; jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí služebním zákonem1)

__________

1)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 1e) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) až 1f), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o České inspekci životního prostředí

a její působnosti v ochraně lesa (čl. 7)

Čl. VII

zatím neúčinné

 

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 větě druhé se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí České republiky“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)

__________

1)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 1 odst. 2 větě třetí se čárka za slovem „vedoucí“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ředitel inspekce“ se nahrazují slovy „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)“.

 

3.

V § 1 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o Vězeňské službě

a justiční stráži České republiky (čl. 8)

Čl. VIII

zatím neúčinné

 

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 460/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se slova „ , pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů“ nahrazují slovy „jsou správními úřady“.

 

2.

V § 3a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

3.

V § 25 odst. 3 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní: „Jejich pracovní vztahy se řídí zákoníkem práce, pokud se neřídí služebním zákonem.7a)

__________

7a)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna celního zákona (čl. 9)

Čl. IX

zatím neúčinné

 

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

2.

zrušen

3.

§ 14 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o orgánech státní správy

České republiky v oblasti puncovnictví

a zkoušení drahých kovů (čl. 10)

Čl. X

zatím neúčinné

 

Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává1) ministr průmyslu a obchodu České republiky“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)

__________

1)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy

v oblasti technické normalizace, metrologie

a státního zkušebnictví (čl. 11)

Čl. XI

zatím neúčinné

 

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se čárka za slovem „předseda“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)

__________

1)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o Hasičském záchranném sboru

České republiky (čl. 12)

Čl. XII

zatím neúčinné

 

V § 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, odstavec 1 zní:

(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného sboru (dále jen „příslušník“) ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, státní zaměstnanci zařazení v hasičském záchranném sboru, na něž se vztahuje služební zákon (dále jen „státní zaměstnanec“) a občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru (dále jen „občanský zaměstnanec“).“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o dráhách (čl. 13)

Čl. XIII

zatím neúčinné

 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 53 odst. 2 se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů; ministr dopravy a spojů schvaluje rovněž statut Drážního úřadu“ se včetně poznámky pod čarou č. 8a) nahrazují slovy „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)

__________

8a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 53a odst. 2 se čárka za slovem „inspektor“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů“ se nahrazují slovy „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)“.

 

3.

V § 53a se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 14)

Čl. XIV

zatím neúčinné

 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 38 odst. 2 se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 8a) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)

__________

8a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o civilním letectví (čl. 16)

Čl. XVI

zatím neúčinné

 

V § 3 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů;1) ministr dopravy a spojů rovněž schvaluje statut Úřadu“ se nahrazují slovy „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)“.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

__________

1)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 17)

Čl. XVII

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

zrušena (čl. 18)

Čl. XVIII

zrušen

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona, kterým se vyhlašuje

Národní park České Švýcarsko (čl. 19)

Čl. XIX

zatím neúčinné

 

V § 2 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 4a) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem4a)

__________

4a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna veterinárního zákona (čl. 20)

Čl. XX

zatím neúčinné

 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 47 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

(3) Jmenování a odvolání ústředního ředitele Státní veterinární správy (dále jen ústřední ředitel“) se řídí služebním zákonem.25a)

__________

25a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 47 odstavec 4 zní:

(4) Jmenování a odvolání ředitelů okresních veterinárních správ se řídí služebním zákonem.25a) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává ředitele státních veterinárních ústavů.“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Veřejném ochránci práv (čl. 21)

Čl. XXI

zatím neúčinné

 

V § 27 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí (čl. 22)

Čl. XXII

zatím neúčinné

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. a zákona č. 272/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 2a) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem2a)

__________

2a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 57 odst. 1 větě třetí se slovo „pracovněprávního“ nahrazuje slovem „pracovního“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně osobních údajů (čl. 23)

Čl. XXIII

zatím neúčinné

V § 30 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 28) a 29) zrušují, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

zrušena (čl. 24)

Čl. XXIV

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna plemenářského zákona (čl. 25)

Čl. XXV

zatím neúčinné

 

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), se mění takto:

1.

V § 24 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje8) a odvolává ministr zemědělství“ se nahrazují slovy „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8)“.

Poznámka pod čarou č. 8) zní:

__________

8)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 24 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

zrušena (čl. 26)

Čl. XXVI

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

zrušena (čl. 27)

Čl. XXVII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy

mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli (čl. 28)

Čl. XXVIII

zatím neúčinné

 

V § 2 odst. 1 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, se za slova „v zaměstnavatelské organizaci“ vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 1) „a ve správních úřadech (služebních úřadech)1) (dále jen zaměstnavatelská organizace“)

__________

1)

§ 8b zákoníku práce.

§ 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení (čl. 29)

Čl. XXIX

zatím neúčinné

 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb. a zákona č. 265/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

místem útvaru služebního úřadu, ve kterém je vedena evidence platů státních zaměstnanců, pokud jde o kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 18 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

r)

státních zaměstnanců podle služebního zákona provádí služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)

__________

3a)

§ 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

3.

V § 36 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

w)

státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)“.

 

4.

zrušen

5.

V § 82 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

státní zaměstnanci podle služebního zákona u služebního úřadu, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,3a)“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

6.

Část sedmá zní:

ČÁST SEDMÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

O STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH

 

§ 113

Posuzování zdravotního stavu

státních zaměstnanců, kontrola dočasné

nepřítomnosti ve státní službě,

ošetřování nemocného člena rodiny

a uplatnění nároku na peněžitou pomoc

v mateřství

 

Pro státní zaměstnance platí přiměřeně

a)

§ 8 odst. 1 písm. f), jde-li o posuzování zdravotního stavu státního zaměstnance po uplynutí jednoho roku dočasné neschopnosti k výkonu státní služby,

b)

§ 8a, jde-li o kontrolu posuzování dočasné neschopnosti státního zaměstnance k výkonu státní služby,

c)

§ 8b, jde-li o kontrolu dodržování léčebného režimu státním zaměstnancem dočasně neschopným k výkonu státní služby,

d)

§ 63 a 64, jde-li o potřebu ošetřování člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství,

e)

§ 91 až 104 při přechodu z dočasné neschopnosti k výkonu státní služby do plné invalidity nebo částečné invalidity s tím, že plat příslušející státnímu zaměstnanci při dočasné neschopnosti k výkonu státní služby se posuzuje jako nemocenské.

 

§ 114

 

Pro řízení ve sporných případech o vzniku, trvání nebo zániku důchodového pojištění státního zaměstnance platí obdobně § 105, 106, 108 a 109.“.

ČÁST TŘICÁTÁ

zrušena (čl. 30)

Čl. XXX

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 31)

Čl. XXXI

zatím neúčinné

 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) „organizací se pro účely tohoto zákona rozumí též služební úřad, v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby,1)

__________

1)

§ 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) se doplňuje bod 13, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

13.

státní zaměstnanci podle služebního zákona,1b)

__________

1b)

§ 6 služebního zákona.“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 32)

Čl. XXXII

zatím neúčinné

 

V § 64 odst. 1 větě druhé zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 271/2001 Sb., se slovo „pracovněprávního“ nahrazuje slovem „pracovního“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech

spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci a některých státních orgánů a soudců (čl. 33)

Čl. XXXIII

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)

__________

1)

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.“.

 

2.

V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)

(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o platu

a některých dalších náležitostech státních zástupců (čl. 34)

Čl. XXXIV

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 279/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,7násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

__________

3)

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.“.

 

2.

V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.

 

3.

V § 3 odst. 7 se slova „v odstavci 4“ nahrazují slovy „v odstavci 6“.

 

4.

V § 4 větě první se slova „v § 3 odst. 5 nebo 6“ nahrazují slovy „v § 3 odst. 7 nebo 8“, slova „podle § 3 odst. 5“ se nahrazují slovy „podle § 3 odst. 7“ a slova „podle § 3 odst. 6“ se nahrazují slovy „podle § 3 odst. 8“.

 

5.

V § 7 odst. 1 se slova „podle § 3 odst. 4“ nahrazují slovy „podle § 3 odst. 6“.

 

6.

V § 11 odst. 2 se slova „v § 3 odst. 4“ nahrazují slovy „v § 3 odst. 6“.

 

7.

V § 11 odst. 3 se slova „podle § 3 odst. 5“ nahrazují slovy „podle § 3 odst. 7“ a slova „podle § 3 odst. 6“ se nahrazují slovy „podle § 3 odst. 8“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 35)

Čl. XXXV

zatím neúčinné

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad § 200x zní: „Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců a voleb rady státních zaměstnanců nebo voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby“.

 

2.

V § 200x odst. 1 se slova „rady zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci34g)“ nahrazují slovy „rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby34g)“.

Poznámka pod čarou č. 34g) zní:

__________

34g)

§ 25b odst. 2 zákoníku práce.

§ 129 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

3.

V § 200x odst. 2 se slova „člen rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti práce“ nahrazují slovy „člen rady zaměstnanců nebo člen rady státních zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

zrušena (čl. 36)

Čl. XXXVI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

zrušena (čl. 37)

Čl. XXXVII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

zrušena (čl. 38)

Čl. XXXVIII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o pojistném

na všeobecné zdravotní pojištění (čl. 39)

Čl. XXXIX

zatím neúčinné

 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 176/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Pro stanovení vyměřovacího základu u státního zaměstnance platí odstavce 1 až 9 obdobně.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

 

2.

V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

(4) Pro odvod pojistného služebním úřadem za státního zaměstnance podle služebního zákona20a) platí odstavce 2 a 3 obdobně.

__________

20a)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

3.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

§ 22a

 

Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad.20a)“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění

se státním příspěvkem (čl. 40)

Čl. XL

zatím neúčinné

 

V § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8c) zní: „Příspěvek nebo jeho část nemůže být podle věty první až čtvrté hrazen za státní zaměstnance podle služebního zákona.8c)

__________

8c)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 41)

Čl. XLI

zatím neúčinné

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. a) se v bodu 2 středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) „s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona;1)

__________

1)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

Dosavadní poznámka po čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Služební úřad, v němž je státní zaměstnanec podle služebního zákona zařazen k výkonu státní služby, je plátcem pojistného za tohoto státního zaměstnance; odstavec 1 věta druhá platí zde přiměřeně. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, má služební úřad postavení zaměstnavatele.“.

 

3.

V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní: „Pojistné za státního zaměstnance podle služebního zákona hradí služební úřad17a) v plné výši.

__________

17a)

§ 4 služebního zákona.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů (čl. 42)

Čl. XLII

zatím neúčinné

 

V § 5 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

(4) Funkce člena zastupitelstva kraje je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.8a)

__________

8a)

§ 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

zrušena (čl. 43)

Čl. XLIII

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě (čl. 44)

Čl. XLIV

zatím neúčinné

 

V zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se za § 126 vkládá nový § 126a, který zní:

§ 126a

 

Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání (čl. 45)

Čl. XLV

zatím neúčinné

 

V zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., se za § 150 vkládá nový § 150a, který zní:

§ 150a

 

Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

zrušena (čl. 46)

Čl. XLVI

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona, kterým se stanoví

některé další předpoklady pro výkon některých

funkcí ve státních orgánech a organizacích

České a Slovenské Federativní Republiky,

České republiky a Slovenské republiky (čl. 47)

Čl. XLVII

zatím neúčinné

 

V § 1 odstavec 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky služební místa představených podle služebního zákona1) a funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády České republiky2) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských přidělenců.

__________

1)

§ 9 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

2)

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 4) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 6), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o provozování

rozhlasového a televizního vysílání (čl. 48)

Čl. XLVIII

zatím neúčinné

 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, se mění takto:

1.

V § 11 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní: „Zaměstnanci zařazení v Úřadu Rady jsou státními zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu.8a)

__________

8a)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 11 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jak odstavec 5.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10) se označuje jako poznámka pod čarou č. 9), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 11 odst. 5 se slova „a Úřadu Rady“ a slova „a organizační řád Úřadu Rady“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

zrušena (čl. 49)

Čl. XLIX

zrušen

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o střelných zbraních (čl. 50)

Čl. L

zatím neúčinné

 

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odst. 2 větě první se čárka za slovem „předseda“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 19a) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem19a)

__________

19a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna energetického zákona (čl. 51)

Čl. LI

zatím neúčinné

 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 262/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 

2.

V § 92 odst. 2 větě první se čárka za slovy „ústřední ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 12a) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12a)

__________

12a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí (čl. 52)

Čl. LII

zatím neúčinné

 

V § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

(4) Funkce člena zastupitelstva obce je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.11a)

__________

11a)

§ 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o pozemkových úpravách

a pozemkových úřadech (čl. 53)

Čl. LIII

zatím neúčinné

 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

V § 21 odst. 1 větě první se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 46a) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem46a)

__________

46a)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 21 odst. 1 se zrušuje věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 47).

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona

o Ústředním kontrolním

a zkušebním ústavu zemědělském (čl. 54)

Čl. LIV

zatím neúčinné

 

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 se čárka za slovem „ředitel“ nahrazuje středníkem a slova „kterého jmenuje a odvolává3) ministr zemědělství; ředitel vykonává funkci v pracovním poměru“ se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) „jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem3)

__________

3)

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

 

2.

V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 55)

Čl. LV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou čl. XXXIII a čl. XXXIV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.