Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

313/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003

Ustanovení bodů 3, 49 a 76 až 119 nabývají účinnosti dnem vyhlášení (12.7.2002)

313

 

ZÁKON

ze dne 13. června 2002,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se slova „vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech“ zrušují.

 

2.

V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „Rozdělí-li se město na 2 nebo více obcí“ nahrazují slovy „Oddělí-li se část města a vzniknou 2 nebo více obcí“.

 

3.

V § 4 odst. 1 se slova „Městy se zvláštním postavením (dále jen „statutární město“)“ nahrazují slovy „Statutárními městy“; slovo „a“ se nahrazuje čárkou a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.“.

 

4.

V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

5.

§ 5 zní:

§ 5

 

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

(2) Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu; dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Městská část územně členěného statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.

(3) Orgánem obce, města, statutárního města, městského obvodu nebo městské části je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (§ 122 odst. 2).“.

 

6.

§ 6 včetně poznámky pod čarou č. 1) se zrušuje.

 

7.

§ 7 zní:

§ 7

 

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).“.

 

8.

§ 8 zní:

§ 8

 

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.“.

 

9.

§ 9 včetně poznámky pod čarou č. 2) se zrušuje.

 

10.

V § 10 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

 

11.

V § 10 písm. a) se slova „veřejně přístupných místech“ nahrazují slovy „veřejných prostranstvích“.

 

12.

V § 10 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

stanoví-li tak zvláštní zákon.“.

 

13.

§ 11 včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

§ 11

 

(1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.

(2) Obec vykonávající rozšířenou působnost3a) (§ 66) může za podmínek stanovených v odstavci 1 vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem.

__________

3a)

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.“.

 

14.

V § 12 odst. 1 větě první se za slovo „vyhlášeny“ vkládají slova „což je podmínkou platnosti právního předpisu obce“ a ve větě druhé se slova „což je podmínkou jeho platnosti“ zrušují.

 

15.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“.

 

16.

V § 12 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

(4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

17.

V § 12 odstavec 5 zní:

(5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala. Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu. Právní předpis obce zašle obecní úřad neprodleně po jeho vyhlášení příslušnému krajskému úřadu a dále Ministerstvu vnitra, pokud o to toto ministerstvo požádá.“.

 

18.

§ 13 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

§ 13

 

(1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obce.

(2) Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon její působnosti. Tuto povinnost mají i obce vůči státním orgánům a orgánům kraje. Ochrana údajů a utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů4) zůstává nedotčena.

(3) Obce jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí.

__________

4)

Například zákon č․ 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

19.

V § 14 odstavec 2 zní:

(2) Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.“.

 

20.

§ 15 včetně poznámky pod čarou č. 5) se zrušuje.

 

21.

V § 16 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,“.

 

22.

V § 16 odst. 2 písm. f) se na konci doplňují slova „jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,“.

 

23.

V § 16 odst. 2 písm. g) se v části věty za středníkem slovo „podání“ zrušuje; za slovo „obce“ se vkládá slovo „je“; za slovo „nejdéle“ se vkládá slovo „však“ a na konci se doplňují slova „ , jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů“.

 

24.

V § 19 odstavec 2 zní:

(2) Obec ponese po sloučení název, na němž se slučované obce dohodnou. Jestliže se obce o názvu nedohodnou, rozhodne o něm Ministerstvo vnitra.“.

 

25.

V § 19 odst. 2 se věta třetí nahrazuje touto větou: „K jinému názvu sloučené obce dává souhlas Ministerstvo vnitra.“.

 

26.

V § 19 odst. 3 se za slovem „sousedí“ čárka nahrazuje tečkou a slova „a to po projednání s okresním úřadem“ se zrušují.

 

27.

V § 19 se na konci odstavce 4 doplňují tyto věty: „Dotčené obce oznámí krajskému úřadu rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základě má být uzavřena dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce. Je-li konáno místní referendum o sloučení obcí nebo o připojení obce, oznámí dotčené obce i rozhodnutí přijaté v místním referendu.“.

 

28.

V § 19 odst. 5 písm. c) se slova „v obci nebo v jejích částech“ nahrazují slovy „v celé obci“.

 

29.

V § 19 odstavec 6 zní:

(6) Právním nástupcem sloučených nebo připojených obcí je obec vzniklá jejich sloučením nebo obec, která při připojení obce nezaniká. Tato obec se stává příjemcem výnosu daní podle zvláštního zákona, které by jinak podle zvláštních právních předpisů připadly zaniklé obci. Na tuto obec přechází též majetek, včetně finančních prostředků zaniklých obcí, ostatní práva a závazky těchto obcí, včetně jejich práva zakladatele a zřizovatele právnických osob, a dále organizační složky těchto obcí, a to dnem, ke kterému se obce slučují nebo se obec připojuje. Nově vzniklá obec nebo obec, která při připojení nezanikla, zašle opis dohody Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a příslušnému finančnímu úřadu.“.

 

30.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

§ 20a

 

Nová obec může vzniknout oddělením části obce, popřípadě změnou nebo zrušením vojenského újezdu.9)“.

 

31.

V § 21 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: „Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů.“.

 

32.

V § 22 odst. 1 větě první se za slova „krajský úřad“ vkládají slova „v přenesené působnosti“.

 

33.

V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „občanů obce“ nahrazují slovy „přijatým v místním referendu8)“.

 

34.

V § 22 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c), d) a e) se označují jako písmena b), c) a d).

 

35.

V § 22 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce do doby, než bude stanoveno procento, kterým se na výnosech daní podílí nově vzniklá obec.“.

 

36.

V § 22 odst. 4 se za slova „Ministerstvu vnitra“ vkládají slova „Ministerstvu financí,“.

 

37.

V § 22 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Řízení o oddělení části obce ukončené pravomocným rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o oddělení části obce nelze přezkoumat ve správním řízení.

(6) Po vyhlášení výsledků místního referenda obec požádá Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nově vznikající obce.“.

 

38.

V § 24 věta druhá zní: „Oddělení části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku následujícího po dni voleb do zastupitelstev v obcích.“.

 

39.

§ 26 zní:

§ 26

 

Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce, se uskutečňují na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s příslušným katastrálním úřadem. Uzavření dohody oznámí obec Ministerstvu financí a finančnímu úřadu.“.

 

40.

V části první hlavě I nadpis dílu 4 zní:

Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a prapor obcí“.

 

41.

V § 31 odstavec 5 zní:

(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Na rozhodování o označování budov čísly se nepoužije správní řád.“.

 

42.

V § 32 odst. 1 větě první se slovo „obcí“ nahrazuje slovy „obecním úřadem“.

 

43.

V § 32 odst. 1 větě druhé se slovo „obec“ nahrazuje slovy „obecní úřad“.

 

44.

Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

§ 34a

 

(1) Obce mohou mít znak a prapor obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo prapor obce, na její žádost znak nebo prapor obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo prapor obce.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání praporu obce není nutný její souhlas.

(4) Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a prapor, platí pro jejich užívání odstavec 3.“.

 

45.

V § 35 odstavec 1 zní:

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.“.

 

46.

Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

§ 35a

 

(1) Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost obecní policie upravuje zvláštní zákon.13a)

__________

13a)

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

47.

V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje slovo „obce“.

 

48.

V § 36 odstavec 2 zní:

(2) Obec může udělovat ceny obce.“.

 

49.

V § 38 odstavec 3 zní:

(3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma

a)

závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,

b)

závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí,

c)

těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,

d)

těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %,

e)

bytových družstev.“.

 

50.

V § 39 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona15a) platného ke dni zveřejnění záměru.

__________

15a)

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

51.

V § 39 se na konci odstavce 3 doplňují tato slova: „nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené obcí“.

 

52.

§ 40 se zrušuje.

 

53.

V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné.“.

 

54.

§ 42 zní:

§ 42

 

(1) Obec, která má alespoň 5000 obyvatel, dá přezkoumat auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.

(2) Obec, která má méně než 5000 obyvatel, dá přezkoumat hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok krajským úřadem nebo auditorem. Hospodaření obce přezkoumává krajský úřad v přenesené působnosti.

(3) Obec, která dala přezkoumat hospodaření obce auditorem, oznámí neprodleně tuto skutečnost finančnímu úřadu.

(4) Rozhodující pro stanovení počtu obyvatel v obci, pro potřeby přezkoumání hospodaření obce, je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, za který se provádí přezkoumání hospodaření obce.

(5) V územně členěných statutárních městech přezkoumává hospodaření městského obvodu nebo městské části magistrát tohoto města. Magistrát přezkoumává hospodaření městského obvodu nebo městské části v přenesené působnosti.

(6) Náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem uhradí obec ze svých rozpočtových prostředků.“.

 

55.

V § 45 odstavec 1 zní:

(1) Jestliže obec nepožádá o přezkoumání svého hospodaření podle § 42 do 31. ledna, může jí finanční úřad uložit pokutu do výše 100 000 Kč ve správním řízení a zabezpečí provedení přezkoumání hospodaření obce auditorem na náklad povinné obce.“.

 

56.

V § 45 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Při rozhodování o výši pokuty přihlíží finanční úřad k povaze, závažnosti a následkům jednání podle odstavce 1 a dále k výši příjmů a výdajů rozpočtu obce.

(3) Řízení o uložení pokut podle odstavce 1 lze zahájit nejpozději do 2 let ode dne, do kterého byla obec povinna požádat o přezkoumání svého hospodaření.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

57.

V § 46 odst. 1 se slovo „své“ zrušuje.

 

58.

V § 46 odst. 2 se za slovo „uskutečňuje“ doplňuje slovo „zejména“.

 

59.

V § 47 se na konci odstavce 2 doplňují tato slova: „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 51 odst. 3)“.

 

60.

V § 49 odst. 1 se slovo „jejich“ nahrazuje slovem „svých“.

 

61.

V § 50 odst. 1 písm. c) se slova „inženýrských sítí“ nahrazují slovy „sítí technického vybavení“.

 

62.

V § 51 se odstavce 4 a 5 zrušují.

 

63.

V § 52 úvodní věta zní: „Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni“.

 

64.

V § 52 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.“.

 

65.

V § 53 odst. 1 se slova „příslušným okresním úřadem nebo“ zrušují.

 

66.

Nadpis § 54 zní: „Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami“.

 

67.

V § 55 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Obce mohou uzavírat s obcemi jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

68.

V § 55 odst. 4 úvodní část zní: „Smlouvy podle odstavců 2 a 3 musí mít písemnou formu a musí být předem schváleny zastupitelstvem obce, jinak jsou neplatné. Smlouva musí obsahovat“.

 

69.

V § 55 odstavec 5 zní:

(5) Právnická osoba může na základě smlouvy o spolupráci podle odstavců 2 a 3 vzniknout, jen dovoluje-li to Parlamentem schválená a vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.“.

 

70.

V § 55 odstavec 6 zní:

(6) Smlouva o spolupráci podle odstavců 2 a 3, na jejímž základě má vzniknout právnická osoba nebo členství v již existující právnické osobě, podléhá souhlasu Ministerstva vnitra po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Bez tohoto souhlasu smlouva nemůže nabýt účinnosti. Udělení souhlasu může být odepřeno pouze pro rozpor se zákonem nebo Parlamentem schválenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.“.

 

71.

V části první hlavě II nadpis dílu 5 zní:Správní delikty“.

 

72.

§ 56 a 57 se zrušují.

 

73.

§ 58 zní:

§ 58

 

(1) Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, a

a)

odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,

b)

úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství, nebo

c)

neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.

(2) Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

(3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.

(4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.

(5) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 až 4 obec přihlíží zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.“.

 

74.

§ 59 zní:

§ 59

 

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Pokutu podle § 58 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinností uvedených v § 58 vyšší sankci.

(3) Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta, povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu.

(4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení podle zvláštního zákona.“.

 

75.

§ 61 včetně poznámky pod čarou č. 18a) zní:

§ 61

 

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je

a)

v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem,

b)

v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem,

c)

v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí

a)

při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,

b)

v ostatních případech též

1.

usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

2.

návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona18a) v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad.

__________

18a)

§ 93g písm. h) a § 93h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

76.

§ 63 zní:

§ 63

 

(1) Obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) účastníkem veřejnoprávní smlouvy. Předmětem veřejnoprávní smlouvy nemůže být přenesená působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům jen některých obcí. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu.

(2) Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat

a)

označení účastníků smlouvy,

b)

dobu trvání smlouvy,

c)

určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí), a

d)

způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle písmene c).“.

 

77.

§ 64 včetně poznámky pod čarou č. 18b) zní:

§ 64

 

(1) Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

(2) Obce s pověřeným obecním úřadem stanoví zvláštní zákon.18b)

__________

18b)

Příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.

 

78.

§ 65 zní:

§ 65

 

(1) Neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne krajský úřad, že pro ni bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti; při jeho vydávání se nepostupuje podle správního řádu.

(2) Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2.“.

 

79.

§ 66 včetně poznámky pod čarou č. 18c) zní:

§ 66

 

(1) Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) a vedle přenesené působnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

(2) Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon.18c)

__________

18c)

Příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.“.

 

80.

Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní:

§ 66a

 

(1) Obce s rozšířenou působností, jejichž obecní úřady vykonávají přenesenou působnost ve správním obvodu jednoho krajského úřadu, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž bude obecní úřad jedné obce s rozšířenou působností vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro obecní úřad jiné obce (jiných obcí) s rozšířenou působností, která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Ministerstva vnitra, které jej vydává po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem.

(2) Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat

a)

označení účastníků smlouvy,

b)

dobu trvání smlouvy,

c)

určení rozsahu přenesené působnosti, kterou bude obec s rozšířenou působností vykonávat pro jinou obec s rozšířenou působností,

d)

způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle písmene c).“.

 

81.

Za § 66a se vkládají nové § 66b, 66c, 66d a 66e, které včetně nadpisu nad § 66c a poznámky pod čarou č. 18d) znějí:

§ 66b

 

(1) Neplní-li obecní úřad obce s rozšířenou působností povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, že pro něj bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění povinnosti podle věty první. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

(2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce obecního úřadu s rozšířenou působností, který neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2, a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje.

(3) Ministerstvo vnitra na návrh obce s pověřeným obecním úřadem a s doporučením krajského úřadu a po projednání s příslušnou obcí s rozšířenou působností může rozhodnout o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem. Žádost podává obec nejpozději do 15. ledna kalendářního roku. Rozhodnutí Ministerstva vnitra může nabýt právní moci jen k 1. lednu kalendářního roku. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvků na výkon přenesené působnosti. Při vydání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

(4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 3 se uveřejní na úřední desce pověřeného obecního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Dále se rozhodnutí uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje.

 

Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám

(§ 63 a 66a)

 

§ 66c

 

(1) Veřejnoprávní smlouvy se uzavírají písemně a musí být v souladu se zákony a jinými právními předpisy.

(2) Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

(3) Při uzavírání veřejnoprávních smluv se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení.

 

§ 66d

 

(1) Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními stranami. K uzavření takové dohody je třeba souhlasu orgánu veřejné správy, který je příslušný k udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy; ustanovení § 66c odst. 2 platí obdobně.

(2) Veřejnoprávní smlouvu, která byla uzavřena v rozporu s právními předpisy nebo se dostane do rozporu s právními předpisy, zruší orgán veřejné správy, který je příslušný k udělení souhlasu k jejímu uzavření; veřejnoprávní smlouvu podle § 63 může zrušit též Ministerstvo vnitra.

(3) Spory z veřejnoprávních smluv rozhoduje orgán veřejné správy, který je příslušný k udělení souhlasu k jejímu uzavření.

(4) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 2 a 3 se nelze odvolat.

 

§ 66e

 

(1) Rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy podle § 66c odst. 2 a § 66d se vydávají ve správním řízení podle správního řádu. Je-li k jejich vydání příslušný krajský úřad, vykonává tuto činnost v přenesené působnosti.

(2) Proti pravomocnému rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 může obec podat žalobu k soudu.18d)

(3) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.

(4) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.

__________

18d)

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.“.

 

82.

V § 68 odst. 1 větě první se za slova „členů zastupitelstva“ vkládá slovo „obce“.

 

83.

V § 68 odst. 1 větě druhé se číslovka „9“ nahrazuje číslovkou „15“.

 

84.

V § 68 odst. 3 se slova „podle statistického lexikonu obcí“ zrušují.

 

85.

V § 68 odstavec 4 zní:

(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.“.

 

86.

V § 69 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

87.

V § 69 odstavec 3 zní:

(3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.“.

 

88.

§ 70 zní:

§ 70

 

Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.“.

 

89.

V § 71 odst. 1 větě první se za slovo „členům“ vkládají slova „zastupitelstva obce“.

 

90.

V § 71 odst. 4 větě druhé se za slovo „mzdy“ vkládají slova „ , včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,“.

 

91.

V § 73 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 23a) a 23b) zní:

(2) Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s rozšířenou působností, v obcích s pověřeným obecním úřadem, v obcích s matričním úřadem23a) a v obcích se stavebním úřadem23b) zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním předpisem.

__________

23a)

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

23b)

§ 117 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

92.

V § 73 odstavec 3 zní:

(3) Nevykonává-li člen zastupitelstva obce funkci z důvodu pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží. Člen zastupitelstva je povinen neprodleně informovat starostu nebo místostarostu o těchto důvodech a předpokládané době jejich trvání.“.

 

93.

V § 75 odst. 1 se slova „v době konání“ nahrazují slovy „ke dni“.

 

94.

V § 75 odst. 1 se za slova „3 měsíců od konání voleb“ vkládají slova „do zastupitelstva obce“.

 

95.

V § 75 odstavec 2 zní:

(2) Pokud dosavadní starosta vykonává do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce pravomoc podle § 107 odst. 1, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.“.

 

96.

V § 75 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Členovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle § 107 odst. 2, náleží měsíční odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela starostovi.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

97.

V § 75 odstavec 4 zní:

(4) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce a neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci starosty, za niž náleží měsíční odměna, a jimž zanikl mandát přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu.“.

 

98.

V § 75 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci starosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.“.

 

99.

§ 76 zní:

§ 76

 

Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce. Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců obce v pracovním poměru; obec se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se posuzují jako zaměstnanci.“.

 

100.

§ 77 zní:

§ 77

 

(1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.

(2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce.

(3) V případě souběhu výkonu několika funkcí

a)

náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,

b)

lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.“.

 

101.

§ 79 zní:

§ 79

 

(1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za kalendářní rok.

(2) Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

(3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.

(4) Obec poskytne uvolněnému členu zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel.

(5) Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen zastupitelstva též požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou.“.

 

102.

§ 80 se včetně poznámky pod čarou č. 27) zrušuje.

 

103.

§ 81 se zrušuje.

 

104.

§ 82 zní:

§ 82

 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

a)

předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

b)

vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c)

požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.“.

 

105.

V § 84 odst. 1 se část věty za středníkem zrušuje.

 

106.

V § 84 odst. 2 písm. a) se slova „územního obvodu“ zrušují.

 

107.

V § 84 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 29) zní:

f)

rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,29)

__________

29)

Například § 110163 obchodního zákoníku, § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).“.

 

108.

V § 84 odst. 2 písmena l), m), n) a o) znějí:

l)

stanovit počet členů rady obce,

m)

volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,

n)

určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,

o)

zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,“.

Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena p) až y).

 

109.

V § 84 odst. 2 se nově označená písmena s) a y) zrušují.

Dosavadní písmena t) až x) se označují jako s) až v).

 

110.

V § 84 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která znějí:

x)

stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

y)

rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.“.

 

111.

V § 84 odst. 4 se slovo „pravomoci“ nahrazuje slovem „pravomoc“.

 

112.

V § 84 odst. 5 se slovo „předloženy“ nahrazuje slovem „předložena“.

 

113.

V § 85 písmeno b) zní:

b)

poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,“.

 

114.

V § 85 písmeno c) zní:

c)

poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,“.

 

115.

V § 85 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,“.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena e) až l).

 

116.

V § 85 písm. e) se slova „svazku obcí“ nahrazují slovy „právnických osob“.

 

117.

V § 85 písmeno i) zní:

i)

postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,“.

 

118.

V § 85 písm. k) se slova „a zřízení věcného břemene na těchto věcech“ zrušují.

 

119.

V § 85 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

120.

§ 86 se zrušuje.

 

121.

§ 88 se zrušuje.

 

122.

V § 89 odst. 1 větě první se slovo „ho“ nahrazuje slovem „je“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 30) se včetně této poznámky pod čarou zrušuje.

 

123.

V § 89 odstavec 2 zní:

(2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím přijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel krajského úřadu zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.“.

 

124.

V § 89 odstavec 3 zní:

(3) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, popřípadě určen správce obce podle § 98, vykonává rada obce svou pravomoc podle § 102 odst. 2 a 3. Není-li rada obce zvolena, vykonává starosta pravomoc podle § 107 odst. 1. Není-li zvolen starosta, vykonává tuto pravomoc jiný člen zastupitelstva obce, kterého tím zastupitelstvo obce pověří.“.

 

125.

§ 90 zní:

§ 90

 

Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod 5 a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84 a 85.“.

 

126.

V § 91 odst. 2 se slova „přednosta okresního úřadu“ nahrazují slovy „ředitel krajského úřadu“.

 

127.

V § 92 odst. 1 věta první zní: „Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.“.

 

128.

V § 92 odst. 1 větě třetí se za slova „Zasedání zastupitelstva“ vkládá slovo „obce“.

 

129.

V § 92 odst. 1 větě čtvrté se slova „přednosta okresního úřadu“ zrušují.

 

130.

V § 93 odst. 3 se slova „přednosta příslušného okresního úřadu, jím určený zástupce“ zrušují.

 

131.

V 95 odst. 2 se číslice „7“ nahrazuje číslicí „10“.

 

132.

V § 98 odstavec 1 zní:

(1) Ředitel krajského úřadu jmenuje správce obce z řad zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,

a)

neuskuteční-li se v obci vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla ustavena okrsková volební komise,32)

b)

dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle § 89,

c)

zanikne-li mandát všem členům zastupitelstva obce a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci,

d)

není-li zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, popřípadě ode dne, kdy byl odvolán starosta nebo se funkce vzdal,

e)

dojde-li k počátku kalendářního roku ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce.“.

 

133.

V § 98 odstavec 2 zní:

(2) Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, jde-li o obec, kde není tajemník obecního úřadu, a dále úkoly v oblasti samostatné působnosti podle § 84 odst. 2 písm. c) a § 102 odst. 2 a 3. Správce obce je v čele obecního úřadu. Jde-li o obec, kde byla zřízena funkce tajemníka obecního úřadu (§ 110), je tajemník podřízen správci obce.“.

 

134.

V § 98 odst. 3 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovem „kraje“.

 

135.

V § 98 odst. 3 větě druhé se slova „okresní úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

 

136.

V § 98 odstavec 4 zní:

(4) Ředitel krajského úřadu kontroluje činnost správce obce.“.

 

137.

V § 98 odst. 5 se na konci věty první doplňují slova „nebo dnem zvolení starosty“.

 

138.

V § 99 odst. 1 se slova „za její výkon“ nahrazují slovy „ze své činnosti“.

 

139.

V § 99 odstavec 2 zní:

(2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4).“.

 

140.

V § 99 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „volení z řad členů zastupitelstva obce“.

 

141.

V § 99 odst. 4 se slova „na tuto funkci rezignoval“ nahrazují slovy „se této funkce vzdal“.

 

142.

V § 100 odstavec 1 zní:

(1) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.“.

 

143.

V § 100 odst. 2 se za větu první doplňuje tato věta: „Funkce rady obce vykonává v takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi.“.

 

144.

V § 101 odst. 3 se na konci doplňují slova „členům zastupitelstva obce“.

 

145.

V § 102 odst. 2 písm. a) se na konci textu doplňují slova „provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,“.

 

146.

V § 102 odst. 2 písm. b) se slovo „zařízením“ nahrazuje slovy „organizačním složkám“ a za slova „zastupitelstvem obce“ se doplňují slova „ , s výjimkou obecní policie,“.

 

147.

V § 102 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,“.

 

148.

V § 102 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 32a) zní:

g)

na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32a)

__________

32a)

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.“.

 

149.

V § 102 odst. 2 písm. k) se slova „§ 5 až 58“ nahrazují slovy „§ 58“.

 

150.

V § 102 odst. 2 písm. k) se v části věty za středníkem slova „obecní rada“ nahrazují slovy „rada obce“.

 

151.

V § 102 odst. 2 písmeno m) zní:

m)

rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.“.

 

152.

V § 102 odstavec 3 zní:

(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).“.

 

153.

V § 102 odstavec 4 zní:

(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j) a l).“.

 

154.

V § 102 odstavec 5 zní:

(5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.“.

 

155.

V § 103 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

156.

V § 103 odstavec 3 zní:

(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.“.

 

157.

V § 103 odst. 4 úvodní věta zní: „Starosta“.

 

158.

V § 103 odst. 4 písm. c) se slova „okresním úřadem“ nahrazují slovy „ředitelem krajského úřadu“.

 

159.

V § 103 odst. 4 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

 

160.

V § 103 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.“.

 

161.

V § 103 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.“.

 

162.

§ 104 zní:

§ 104

 

(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

(2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.“.

 

163.

V § 105 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova „(§ 84 odst. 5)“.

 

164.

V § 105 odstavec 2 zní:

(2) Starosta zašle krajskému úřadu usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánů obce, jestliže o to ředitel krajského úřadu požádá. Jestliže o to Ministerstvo vnitra požádá, zašle je též Ministerstvu vnitra.“.

 

165.

V § 106 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na konci se doplňuje tato věta: „V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností.“.

 

166.

V § 106 se doplňují odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce stojí na základě ustanovení zvláštního zákona starosta.“.

 

167.

§ 107 včetně poznámky pod čarou č. 34a) zní:

§ 107

 

(1) Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

a)

zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,

b)

vykonává pravomoci podle § 102 odst. 2 písm. a), b), e), h), i), l), § 102 odst. 3 a § 103 odst. 4 s výjimkou provádění rozpočtových opatření,

c)

přijímá prohlášení o uzavření manželství.34a)

(2) Jestliže zastupitelstvo obce nezvolí na svém ustavujícím zasedání starostu, vykonává dosavadní starosta, je-li členem zastupitelstva, pravomoc podle odstavce 1. Není-li dosavadní starosta členem zastupitelstva obce, pověří zastupitelstvo obce výkonem této pravomoci některého ze svých členů.

(3) Jestliže nově zvolené zastupitelstvo obce nezvolí starostu do 6 měsíců ode dne ustavujícího zasedání, postupuje se podle § 98.

__________

34a)

§ 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

168.

V § 109 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce;“.

 

169.

V § 110 odst. 1 věta první zní: „V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce.“.

 

170.

V § 110 odstavec 4 zní:

(4) Tajemník obecního úřadu

a)

zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,

b)

plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,

c)

stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,

d)

plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,

e)

vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.“.

 

171.

V § 111 odst. 1 se slova „a týkající se“ nahrazují slovem „v“.

 

172.

V § 111 odst. 2 se slova „a týkající se přenesené působnosti obce“ nahrazují slovy „v přenesené působnosti orgánů obce“.

 

173.

V § 111 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 34b) zní:

(5) Obce mohou používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem.34b)

__________

34b)

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.“.

 

174.

V § 112 větě první se za slova „veřejně přístupné“ vkládají slova „zpravidla po 24 hodin denně“.

 

175.

§ 113 se včetně poznámky pod čarou č. 35) zrušuje.

 

176.

§ 114 až 116 se zrušují.

 

177.

V § 117 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: „to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).“.

 

178.

V § 119 odst. 4 větě druhé se za slova „člen výboru“ vkládají slova „ , který provedl kontrolu,“.

 

179.

V § 122 odst. 2 se slovo „obce“ zrušuje a na konci odstavce 2 se doplňuje text „písm. c)“.

 

180.

V § 122 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

181.

V § 122 odst. 5 se slova „je podřízena okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „odpovídá starostovi“.

 

182.

V části první hlavě VI se na konci nadpisu dílu 1 doplňuje slovo „obce“.

 

183.

§ 123 včetně poznámky pod čarou č. 36b) zní:

§ 123

 

(1) Dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonává krajský úřad36b) v přenesené působnosti a Ministerstvo vnitra. Dozor se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad obecně závazných vyhlášek obce se zákony a soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy.

(2) Při výkonu dozoru je krajský úřad oprávněn

a)

požadovat na obci poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru ve stanovených lhůtách,

b)

navrhnout obci změnu nebo zrušení nezákonné obecně závazné vyhlášky obce, rozhodnutí nebo jiného opatření jejích orgánů,

c)

požadovat na obci splnění úkolu stanoveného jí zákonem; nesplní-li obec úkol stanovený jí zákonem a po upozornění krajským úřadem nezjedná nápravu, zabezpečí náhradní výkon na návrh krajského úřadu Ministerstvo vnitra na náklady obce, jestliže nesplněný úkol může provést někdo jiný; v odůvodněných případech může od vymáhání nákladů upustit.

__________

36b)

§ 69a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

184.

§ 124 zní:

§ 124

 

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.

(2) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky obce v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.

(3) Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

(4) Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle odstavce 3, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.“.

 

185.

Za § 124 se doplňuje nový § 124a, který zní:

§ 124a

 

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

(2) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem obce.

(3) Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 2 podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 2 podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

(4) Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle odstavce 3, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

(5) Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.“.

 

186.

§ 125 zní:

§ 125

 

(1) Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření obce v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.

(2) Nález, kterým Ústavní soud ruší obecně závaznou vyhlášku obce, nebo rozhodnutí, kterým soud ruší usnesení, rozhodnutí nebo jiná opatření orgánu obce v samostatné působnosti, vyvěsí obec neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Stejným způsobem vyvěsí obec rozhodnutí Ministerstva vnitra o zrušení rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce nebo výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce, rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá platnosti rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce a rozhodnutí soudu, na jehož základě pozbývá platnosti rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření obce v samostatné působnosti.“.

 

187.

§ 126 zní:

§ 126

 

(1) Dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí vykonávají Ministerstvo vnitra a krajský úřad v přenesené působnosti. Dozor se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad nařízení obce se zákony a soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce, které nejsou nařízeními obce, se zákony, jinými právními předpisy nebo v jejich mezích též s usneseními vlády nebo se směrnicemi ústředních správních úřadů.

(2) Při výkonu dozoru je krajský úřad oprávněn

a)

požadovat na obci poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru ve stanovených lhůtách,

b)

navrhovat obci změny nebo zrušení nezákonného nařízení, rozhodnutí nebo opatření jejích orgánů ve stanovené lhůtě.“.

 

188.

V § 127 odstavec 1 zní:

(1) Odporuje-li nařízení obce zákonu, použije se § 124 obdobně.“.

 

189.

V § 127 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Na zveřejňování rozhodnutí týkajících se pozastavení účinnosti nebo zrušení nařízení obce se použije § 125 obdobně.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

190.

V § 127 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a slova „okresním úřadem“ se nahrazují slovy „krajským úřadem“.

 

191.

V § 127 odstavec 4 zní:

(4) Opatření krajského úřadu podle odstavce 3 obec neprodleně vyvěsí na úřadní desce obecního úřadu pod dobu 15 dnů.“.

 

192.

§ 128 zní:

§ 128

 

Skutečnosti uvedené v § 124 odst. 2, 3 a 4, v § 124a odst. 2, 3 a 4 a v § 127 odst. 1 a 3 může obec uveřejnit též způsobem v místě obvyklým.“.

 

193.

§ 129 zní:

§ 129

 

Ustanovení dílů 1 a 2 se nevztahují na rozhodnutí vydaná orgány obce podle správního řádu a podle zákona o správě daní a poplatků.“.

 

194.

V § 130 úvodní část věty zní: „Územně členěná statutární města upraví své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. Ve statutu stanoví zejména“.

 

195.

V § 130 písm. b) se slova „a to v rozsahu svěřeném jim zákonem“ zrušují.

 

196.

V § 130 písm. c) se slova „nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“ zrušují.

 

197.

V § 130 písm. f) se slovo „vyhlášení“ nahrazuje slovem „zveřejňování“.

 

198.

V § 130 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

další záležitosti, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.“.

 

199.

V § 131 se písmena b), e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena c), d), g) a h) se označují jako písmena b), c), d) a e).

 

200.

V § 131 písm. d) se slova „56 až“ zrušují.

 

201.

§ 132 včetně poznámky pod čarou č. 39a) zní:

§ 132

 

(1) Svěřenou věc z vlastnictví statutárního města lze městskému obvodu nebo městské části odejmout za účelem, pro který lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu39a) nebo se souhlasem městského obvodu nebo městské části.

(2) Svěřenou věc z vlastnictví statutárního města lze městskému obvodu nebo městské části odejmout též v případě, jestliže městský obvod nebo městská část při nakládání s touto věcí porušuje právní předpisy a neodstraní tyto nedostatky ve lhůtě stanovené statutárním městem, která nesmí být kratší než 60 dnů.

(3) O odejmutí věci svěřené městskému obvodu nebo městské části z vlastnictví statutárního města rozhoduje zastupitelstvo statutárního města [§ 130 písm. h)].

__________

39a)

§ 108 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

202.

V § 133 odst. 1 se v úvodní části věty za slovo „statutem“ vkládají slova „za podmínek v něm stanovených“.

 

203.

V § 133 odst. 1 písm f) se slova „obchodních společností“ nahrazují slovy „právnických osob“.

 

204.

V § 133 odst. 1 písm. g) se slova „s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městským obvodem nebo městskou částí“ zrušují.

 

205.

V § 133 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

j)

poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám,

k)

poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.“.

 

206.

V § 133 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

207.

§ 134 zní:

§ 134

 

(1) Městské obvody a městské části jednají za statutární město v záležitostech jim svěřených zákonem a v mezích zákona statutem.

(2) Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení.“.

 

208.

V § 136 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

209.

§ 137 zní:

§ 137

 

Pravomoc rozpustit zastupitelstvo městského obvodu nebo městské části podle § 89 vykonává zastupitelstvo města.“.

 

210.

§ 138 se zrušuje.

 

211.

§ 139 zní:

§ 139

 

(1) Orgány statutárních měst vykonávají přenesenou působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

(2) Orgány městských obvodů a městských částí vykonávají přenesenou působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí. Statutární město může statutem určit městské obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním úřadům, popřípadě některou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

(3) Je-li to účelné, může statutární město statutem se souhlasem městského obvodu nebo městské části vyhradit v přenesené působnosti orgánů obcí některé činnosti magistrátu města nebo určit, že některé tyto působnosti budou vykonávat orgány jiných městských obvodů nebo městských částí.

(4) Městské obvody a městské části jsou při výkonu přenesené působnosti správními obvody; výkon přenesené působnosti jsou povinny zabezpečit. Na výkon přenesené působnosti obdrží městské obvody a městské části příspěvek z rozpočtu statutárního města.

(5) Rozhodnutí orgánů městských obvodů a městských částí vydaná ve správním řízení přezkoumává magistrát, pokud není tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu města nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.“.

 

212.

V § 140 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Ve statutárním městě plní funkci místostarosty (místostarostů) náměstek (náměstci) primátora.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

213.

V § 140 odst. 2 větě druhé se slova „ve městech Brno, Ostrava a Plzeň“ zrušují.

 

214.

V § 140 odstavec 3 zní:

(3) V městských částech a městských obvodech, jejichž orgánům je zcela nebo zčásti svěřena přenesená působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají pověřené obecní úřady, popřípadě některá přenesená působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají obecní úřady obce s rozšířenou působností, se zřizuje funkce tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka úřadu městské části. Tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka úřadu městské části jmenuje a odvolává starosta se souhlasem tajemníka magistrátu; bez souhlasu tajemníka magistrátu je jmenování a odvolání tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části neplatné.“.

 

215.

V § 141 odst. 1 se slova „týkající se“ nahrazují slovem „v“.

 

216.

V § 141 odst. 2 větě první se slova „týkající se“ nahrazují slovem „v“.

 

217.

V § 141 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Statutární město, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města mohou používat vlastní razítko v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem.34b) Razítko má uprostřed znak statutárního města nebo městského obvodu nebo městské části a po obvodu razítka je uveden celý název města, městského obvodu nebo městské části.“.

 

218.

§ 142 zní:

§ 142

 

(1) Městské obvody a městské části územně členěného statutárního města mohou mít svůj znak a prapor.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může městskému obvodu nebo městské části, které nemají znak a prapor, na jejich žádost, po vyjádření statutárního města, udělit znak a prapor městského obvodu nebo městské části. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost městského obvodu nebo městské části změnit jejich znak a prapor.“.

 

219.

§ 143 zní:

§ 143

 

Magistrát pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti, je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem. Rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení městskému obvodu nebo městské části. Nezjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části nápravu do 3 měsíců od pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření, zastupitelstvo města je zruší.“.

 

220.

§ 144 zní:

§ 144

 

Magistrát pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v přenesené působnosti, je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem nebo s usnesením vlády nebo směrnicemi ústředních správních úřadů. Nezjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části nápravu ve lhůtě stanovené magistrátem, která nesmí být kratší než 30 dnů, magistrát takové usnesení, rozhodnutí nebo opatření zruší. Rozhodnutí o pozastavení výkonu takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření, jakož i rozhodnutí o jeho zrušení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části.“.

 

221.

§ 145 zní:

§ 145

 

(1) Na řízení podle § 137, 143 a 144 se ustanovení správního řádu nevztahují.

(2) Ustanovení § 143 a 144 se nepoužijí na rozhodování orgánů městského obvodu nebo městské části podle správního řádu a v řízení o správě daní a poplatků.39)“.

 

222.

V § 147 odst. 1 písm. a) se slova „§ 56 až 58“ nahrazují slovy „§ 58 a 59“.

 

223.

V § 147 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: „výnos pokut uložených obcí je příjmem obce, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“.

 

224.

V § 152 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Obce, jejichž evidence právních předpisů obce neodpovídá ustanovením tohoto zákona, uvedou evidenci právních předpisů obce do souladu s tímto zákonem do konce roku 2003.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

225.

V § 153 odst. 2 se slova „§ 33, 64 a 116“ nahrazují slovy „§ 33“.

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení bodů 3, 49 a 76 až 119, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.