Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

515/2002 Sb. znění účinné od 1. 3. 2003

515

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002

o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii

a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

ve znění pozdějších ústavních zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

REFERENDUM O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ

REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII (čl. 1-6)

Čl. 1

Obecné ustanovení

(1)

O přistoupení České republiky k Evropské unii lze rozhodnout jen referendem.

(2)

Otázka pro referendum zní: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“

(3)

Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

(4)

Referendum a výsledek referenda vyhlašuje prezident republiky obdobným způsobem, jakým se vyhlašuje zákon.

(5)

Pokud by se referendum mělo konat v posledních šesti měsících volebního období Poslanecké sněmovny nebo funkčního období zastupitelstev územních samosprávných celků, vyhlásí je prezident republiky tak, aby se konalo spolu s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Čl. 2

Prezident republiky vyhlásí referendum do 30 dnů od podpisu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii tak, aby se konalo ve lhůtě počínající třicátým dnem a končící šedesátým dnem od jeho vyhlášení.

Opakované referendum

Čl. 3

(1)

Nebylo-li přistoupení České republiky k Evropské unii schváleno v referendu konaném podle čl. 2, může návrh na vyhlášení referenda v téže věci podat vláda či společně nejméně dvě pětiny poslanců nebo společně nejméně dvě pětiny senátorů.

(2)

Návrh na vyhlášení referenda se podává prezidentu republiky.

(3)

Referendum může být vyhlášeno nejdříve dva roky po té, kdy v předchozím referendu nebylo přistoupení České republiky k Evropské unii schváleno.

Čl. 4

Jsou-li splněny podmínky pro vyhlášení referenda, prezident republiky vyhlásí do 30 dnů ode dne podání návrhu na jeho vyhlášení referendum tak, aby se konalo nejpozději do 90 dnů ode dne podání tohoto návrhu; jinak v téže lhůtě rozhodne, že referendum nevyhlásí.

Čl. 5

Výsledek referenda

(1)

Přistoupení České republiky k Evropské unii je v referendu schváleno, odpověděla-li na otázku pro referendum kladně nadpoloviční většina hlasujících.

(2)

Vyhlášený výsledek referenda, kterým bylo přistoupení České republiky k Evropské unii schváleno, nahrazuje souhlas Parlamentu k ratifikaci smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Čl. 6

[Provedení zákonem]

Zákon upraví další podmínky výkonu hlasovacího práva v referendu, jakož i podrobnosti navrhování, vyhlašování a provádění referenda a vyhlašování jeho výsledku. K přijetí tohoto zákona je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

ČÁST DRUHÁ

Změna ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,

Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (čl. 7)

Čl. 7

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb., se mění takto:

 

1.

V čl. 62 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek.“.

 

2.

V čl. 66 v části věty druhé před středníkem se za písmeno „k)“ doplňuje písmeno „ , l)“.

 

3.

V čl. 87 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

l)

o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí,

m)

o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení.“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 8)

Čl. 8

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2003.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.