Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

518/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

518

 

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky

v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti

s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 359/1999 Sb.,

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

komise pro sociálně-právní ochranu dětí,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

2.

V § 14 odst. 3 se slova „obce s rozšířenou působností“ zrušují.

 

3.

V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

 

4.

V § 15 odst. 1 větě první se slova „obec povinna“ nahrazují slovy „obecní úřad povinen“.

 

5.

V § 15 odst. 1 větě druhé se slovo „obec“ nahrazuje slovy „obecní úřad“.

 

6.

V § 21 odst. 5 se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde se“.

 

7.

V § 22 odst. 6 písm. b) se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde“.

 

8.

V § 24c odst. 3 se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde“.

 

9.

V § 24d odst. 3 písm. d) se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde“.

 

10.

V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo „obec“ nahrazuje slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

 

11.

V § 29 odst. 6 písm. a) se slovo „zařazení“ nahrazuje slovem „zařazenému“ a za slova „obecního úřadu“ se vkládají slova „obce s rozšířenou působností“.

 

12.

V § 29 odst. 6 písm. b) se slova „zaměstnance okresního úřadu“ nahrazují slovy „zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

13.

V § 29 odst. 6 písm. e) se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

14.

V § 29 odst. 6 písm. f) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

 

15.

V § 29 odst. 6 písm. g) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

 

16.

V § 30 odst. 1 větě první se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

17.

V § 30 odst. 2 se text „[§ 61 odst. 3 písm. d)]“ nahrazuje textem „[§ 61 odst. 3 písm. c)]“.

 

18.

V § 32 odst. 1 se v úvodní části textu slovo „Obec“ nahrazuje slovy „Obecní úřad“.

 

19.

V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo „školské“ nahrazuje slovem „krajské“.

 

20.

V § 32 odst. 3 se v úvodní části textu za slova „a zaměstnanci obce“ vkládají slova „zařazení do obecního úřadu“.

 

21.

V § 34 odst. 4 větě první se slovo „zařazeného“ nahrazuje slovem „zařazenému“.

 

22.

V § 37 odst. 2 větě první se slovo „obec“ nahrazuje slovy „obecní úřad“.

 

23.

V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a 49), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50),“.

 

24.

V § 42 odst. 2 se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

25.

V § 48 odst. 2 písm. c) se slova „odst. 1“ zrušují.

 

26.

V § 49 odstavec 1 zní:

(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a).“.

 

27.

V § 49 odst. 7 se slova „orgánu sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovem „orgánu“.

 

28.

V § 49 odst. 8 se v úvodní části textu slova „orgánu sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovem „orgánu“.

 

29.

V § 49 odst. 9 větě první se slova „Orgány sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovem „Orgány“, ve větě druhé se slova „orgány sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovy „orgány, které vydaly pověření,“ a ve větě čtvrté se slova „orgánům sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovy „orgánům, které pověření vydávají,“.

 

30.

V § 49 odst. 10 větě první se slova „Orgán sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovem „Orgán“ a ve větě druhé se slova „orgánu sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovy „orgánům, které vydávají pověření,“.

 

31.

V § 50 odst. 1 se v úvodní části textu slova „Orgán sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovem „Orgán“.

 

32.

V § 50 odst. 4 se slova „Orgán sociálně-právní ochrany“ nahrazují slovem „Orgán“.

 

33.

V § 51 odst. 1 se za slova „Orgány sociálně-právní ochrany“ vkládají slova „a komise“.

 

34.

V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud je k vydání pověření příslušná komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

 

35.

V § 59 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud vydala pověření komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

 

36.

V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jde-li o povinnosti související s pověřením, k jehož vydání je příslušná komise, počíná běžet lhůta jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinností dozvěděla tato komise.“.

 

37.

V § 61 odst. 1 se slova „a obce“ nahrazují slovy „a obecního úřadu“.

 

38.

V § 61 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

39.

V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50.“.

 

40.

Na konci § 63 se doplňuje věta „Jde-li o řízení podle písmena c), ve kterém je k rozhodnutí příslušná komise, řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

ve znění pozdějších předpisů (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 89 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost se řádné opravné prostředky v řízení správním nepřipouštějí.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

2.

V § 89 odst. 4 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

 

3.

Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:

§ 126a

 

Ustanovení § 129 odst. 1 soudního řádu správního se ve věcech důchodového pojištění nepoužije.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti

okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb. (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., se mění takto:

1.

V čl. CXVII bodu 14 se za slovo „upraveno“ vkládají slova „tímto zákonem nebo“.

 

2.

V čl. CXVII se doplňuje bod 22, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

22. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna 2003 na tyto předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace.1)

__________

1)

§ 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.