Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

521/2002 Sb. znění účinné od 1. 9. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 201/2012 Sb.

1.9.2012

521

 

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,

kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

(zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o integrované prevenci (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), se mění takto:

1.

V § 45 se doplňuje věta „Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, je povinen doložit integrované povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení․“.

 

2.

Část pátá se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.