Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

77/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

Hlava II a III nabyly účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy, tj. dnem 1. 1. 2003.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 464/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 349/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 367/2019 Sb.

15.1.2020

Mění název zákona.

Více...

77

 

ZÁKON

ze dne 5. února 2002

o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic

a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Akciová společnost České dráhy a státní organizace Správa železnic (§ 1-39)

Hlava I

Transformace Českých drah (§ 1-18)

Díl 1

Základní ustanovení (§ 1-2)

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tento zákon upravuje

a)

způsob zřízení a činnost akciové společnosti České dráhy a

b)

zřízení a činnost státní organizace Správa železnic,1

jako právních nástupců státní organizace České dráhy.2

(2)

Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje zákon o obchodních korporacích3, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

železniční dopravní cestou železniční cesta celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu určená k provozování železniční dopravy železničními dopravci, k níž stát zaručuje dopravcům rovný a nediskriminační přístup, zejména při udělování licencí,4a přidělování kapacity 4b a stanovení ceny za její užití,4c

b)

provozováním železniční dopravní cesty činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje železniční doprava podle zvláštního právního předpisu, za účelem provozování železniční dopravy železničními dopravci, plnění závazků z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,5 a pro účely obrany státu a krizového řízení,6

c)

provozováním železniční dopravy činnosti, kterými železniční dopravce podle zvláštního právního předpisu zabezpečuje poskytování přepravních služeb třetím osobám,

d)

provozuschopností železniční dopravní cesty zabezpečení technického stavu železniční dopravní cesty, který stavebně technickými parametry a dovoleným opotřebením zaručuje bezpečné provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy.

Díl 2

Založení a vznik akciové společnosti České dráhy (§ 3-6)

§ 3

(1)

Zakladatelem akciové společnosti České dráhy je stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen „ministerstvo“).

(2)

Obchodní firmou akciové společnosti podle odstavce 1 je název České dráhy, a. s.

§ 4

(1)

K založení akciové společnosti České dráhy je třeba předchozího souhlasu vlády.

(2)

Pro založení akciové společnosti České dráhy se použije majetek státu, s kterým hospodařila ke stanovenému dni státní organizace České dráhy,2 který slouží k provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy, a ostatní majetek státní organizace České dráhy,2 s výjimkou majetku uvedeného v § 20 odst. 1, § 20 odst. 5 písm. b) a v § 38a.

(3)

Ministerstvo předloží vládě ke schválení ve lhůtě 3 měsíců po stanoveném dni návrh zakladatelské listiny a návrh stanov akciové společnosti České dráhy.

(4)

Akciová společnost České dráhy je založena bez veřejné nabídky akcií dnem, kdy vláda schválí zakladatelskou listinu akciové společnosti České dráhy včetně stanov.

§ 5

(1)

Akcie akciové společnosti České dráhy jsou listinnými akciemi na jméno s omezenou převoditelností; akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády.

(2)

Zakladatelská listina akciové společnosti České dráhy musí obsahovat jmenovitě určení předmětu nepeněžitého vkladu, jeho účetní hodnotu ke stanovenému dni ověřenou auditorem. Zakladatelská listina stanoví hodnotu vkladu a jeho členění na základní kapitál a emisní ážio.

(3)

Stanovy akciové společnosti České dráhy musí, kromě náležitostí požadovaných obchodním zákoníkem, obsahovat základní organizační uspořádání akciové společnosti České dráhy a vymezení jednání představenstva, k němuž je vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady [§ 14 písm. c), § 16 písm. c)].

§ 6

Vznik akciové společnosti

(1)

Akciová společnost České dráhy vznikne dnem 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla akciová společnost České dráhy založena. Akciová společnost České dráhy se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik akciové společnosti, deklaratorní povahu.

(2)

Ministerstvo vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů7 den vzniku akciové společnosti České dráhy.

Díl 3

Přechod majetku (§ 7)

§ 7

Akciová společnost

(1)

Majetek státu podle § 4 odst. 2 přechází na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Přechod vlastnického práva k nemovitému majetku na akciovou společnost České dráhy se zapíše záznamem do katastru nemovitostí podle zakladatelské listiny.

(2)

Přechodem majetku podle odstavce 1 se považuje vklad majetku státu do akciové společnosti České dráhy za splacený a tímto vkladem se splácí emisní kurz akcií, včetně emisního ážia akciové společnosti České dráhy.

Díl 4

Podnikání akciové společnosti České dráhy (§ 8-11)

§ 8

(1)

Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy je provozování železniční dopravy.

(2)

Akciová společnost České dráhy vystupuje v mezinárodní železniční přepravě podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů5 nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, jako národní železniční podnik České republiky.

(3)

Akciová společnost České dráhy může podnikat a vykonávat jiné činnosti podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem8.

§ 9

Stát jako akcionář dbá, aby akciová společnost České dráhy poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem.

§ 10

[Součinnost při kontrole hospodaření]

Akciová společnost České dráhy je povinna poskytnout Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nezbytnou součinnost při výkonu kontrolní činnosti hospodaření státní organizace Správa železnic.

§ 11

Sociální fond

(1)

Akciová společnost České dráhy zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.

(2)

Sociální fond je tvořen přídělem ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy. Nejméně 50 % z přídělu podle věty první se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

Díl 5

Orgány akciové společnosti České dráhy (§ 12-16)

§ 12

Výkon akcionářských práv státu

(1)

Stát vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídícího výboru. Řídící výbor tvoří tři vládou písemně pověření zaměstnanci ministerstva a po jednom vládou písemně pověřeném zaměstnanci Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

(2)

Řídící výbor podává vládě jedenkrát za čtvrtletí prostřednictvím ministra dopravy a spojů písemnou zprávu o své činnosti, kterou je povinen předložit ve lhůtě vládou stanovené.

(3)

Činnost řídícího výboru řídí jeho předseda, popřípadě místopředseda, které jmenuje a odvolává vláda.

(4)

Za řídící výbor jedná jeho předseda, popřípadě místopředseda. Předseda či místopředseda, jednající za řídící výbor, je vázán rozhodnutím tohoto orgánu. Právní úkon učiněný v rozporu s rozhodnutím řídícího výboru je neplatný.

(5)

Řídící výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů.

(6)

O průběhu jednání řídícího výboru a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové řídícího výboru. Zápisy o rozhodnutích řídícího výboru se pořizují formou notářského zápisu.

Představenstvo

§ 13

(1)

Předsedu a další členy představenstva akciové společnosti České dráhy volí a odvolává její dozorčí rada.

(2)

První členy představenstva akciové společnosti České dráhy jmenuje na návrh ministerstva vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy.

§ 14

Představenstvo

a)

rozhoduje o všech záležitostech akciové společnosti České dráhy, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti dozorčí rady,

b)

schvaluje po projednání s odborovými organizacemi působícími v akciové společnosti České dráhy volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci akciové společnosti České dráhy,

c)

rozhoduje o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy, které si vyhradila do své působnosti dozorčí rada, pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.

Dozorčí rada

§ 15

První členy dozorčí rady akciové společnosti České dráhy jmenuje vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy. Dvě třetiny prvních členů dozorčí rady jmenuje vláda na návrh ministerstva po projednání s příslušnými odborovými orgány a jednu třetinu členů ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb. Způsob a podmínky volby stanoví volební řád schválený pro tento účel státní organizací České dráhy po projednání s odborovými orgány.

§ 16

Dozorčí rada

a)

přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti České dráhy a o stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů, a předkládá valné hromadě své vyjádření,

b)

schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočet železniční dopravy akciové společnosti České dráhy,

c)

uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem, pokud je tento souhlas vyhrazen do její působnosti stanovami.

Díl 6

Provoz železniční dopravy pro účely obrany státu (§ 17-18)

§ 17

Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu nebo válečného stavu11 je akciová společnost České dráhy povinna zabezpečovat provozování železniční dopravy v souladu s potřebami obrany státu6 a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy.12

§ 18

(1)

Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany

a)

vymezí prostředky a kapacity akciové společnosti České dráhy, které budou nezbytné pro plnění úkolů obrany státu a které nebudou podléhat povinnosti poskytnout věcné prostředky podle zvláštního právního předpisu,6

b)

stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.

(2)

K plnění úkolů obrany státu mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy závazky i ve prospěch spojeneckých ozbrojených sil, je-li to třeba ke splnění závazků České republiky z mezinárodních smluv, jimiž je vázána.13

(3)

Po vyhlášení stavu nebezpečí,14 nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu11 mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy úkoly orgánem krizového řízení, jemuž zvláštní právní předpis14 určuje tuto působnost; tyto úkoly je akciová společnost České dráhy povinna bezodkladně splnit.

Hlava II

Správa železnic (§ 19-33)

Díl 1

Vznik státní organizace Správa železnic (§ 19-20)

§ 19

(1)

Ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy vzniká státní organizace Správa železnic se sídlem v Praze.

(2)

Státní organizace Správa železnic je právnickou osobou, která je způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, jedná-li se však o závazky na financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, ručí stát, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Za její závazky ručí stát. Jménem státu jako ručitele je příslušné jednat Ministerstvo financí.

(3)

Státní organizace Správa železnic se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik státní organizace, deklaratorní povahu. Návrh na zápis podává zakladatel.

(4)

Návrh na zápis musí obsahovat

a)

obchodní firmu a sídlo,

b)

doklad o účetní hodnotě majetku, s nímž bude státní organizace Správa železnic hospodařit ode dne zřízení, ověřený auditorem,

c)

identifikační číslo,

d)

předmět podnikání,

e)

právní formu právnické osoby,

f)

jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem, s uvedením způsobu, jakým jedná jménem právnické osoby, a den vzniku, popřípadě zániku jeho funkce,

g)

usnesení vlády, jímž byla akciová společnost České dráhy založena,

h)

den vzniku akciové společnosti České dráhy.

(5)

Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení státní organizace Správa železnic se ode dne svého zřízení řídí přiměřeně ustanovením zákona o státním podniku,15 pokud tento zákon nestanoví jinak.

(6)

Funkci zakladatele státní organizace Správa železnic jménem státu vykonává ministerstvo.

§ 20

(1)

Státní organizace Správa železnic hospodaří s majetkem státu, se kterým ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařila státní organizace České dráhy.2 Jde o majetek,

a)

který tvoří železniční dopravní cestu ,

b)

na jehož vydání vznikl nárok fyzické osobě podle zvláštních právních předpisů,16

c)

který má být vrácen právnické osobě podle zvláštních právních předpisů.17

(2)

Státní organizace Správa železnic hospodaří se závazky a pohledávkami státní organizace České dráhy existujícími ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy s výjimkou

a)

nevyčerpaných úvěrů poskytnutých státní organizaci České dráhy na modernizaci drážních kolejových vozidel a pořízení nových drážních vozidel,

b)

nesplatných závazků a pohledávek státní organizace České dráhy z obchodně přepravních vztahů,

c)

závazků a pohledávek z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy přejdou na akciovou společnost České dráhy.

(3)

Státní organizace Správa železnic je povinna ohlásit katastru nemovitostí vznik, změnu a zánik práv k nemovitostem, s nimiž hospodaří podle tohoto zákona a která se zaznamenávají do katastru nemovitostí, a uvést údaje o nemovitostech, které jsou nezbytné k provedení záznamu.

(4)

Státní organizace Správa železnic nemůže bez souhlasu vlády bezúplatně převádět majetek železniční dopravní cesty na třetí osobu, ani učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy. Tento majetek též nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

(5)

Státní organizace Správa železnic nehospodaří s majetkem,

a)

který přechází ze státní organizace České dráhy do akciové společnosti České dráhy,

b)

tvořeným budovou umístěnou v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12 a č. p. 1222 na pozemku p. č. 263 a pozemkem p. č. 263 v katastrálním území Nové Město, se kterou hospodaří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy ministerstvo.

Díl 2

Předmět činnosti státní organizace Správa železnic (§ 21-26)

§ 21

(1)

Státní organizace Správa železnic provozuje železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu; to neplatí pro tu část železniční dopravní cesty, která byla přenechána do užívání jinému provozovateli železniční dopravní cesty nájemní smlouvou. Státní organizace Správa železnic může provozovat i jinou dráhu na smluvním základě.

(2)

Státní organizace Správa železnic hospodaří s majetkem vymezeným v § 20 odst. 1 a 2 a v § 38a odst. 1.

(3)

Státní organizace Správa železnic může podnikat a vykonávat jiné činnosti, pokud to souvisí s jejím hospodařením podle odstavce 1 a 2, podle zvláštních právních předpisů.8 Záměry rozvoje a modernizace dráhy Správa železnic projednává s ministerstvem, kraji a dopravci provozujícími drážní dopravu na příslušné dráze.

(4)

Státní organizace Správa železnic plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy podle zvláštního právního předpisu.

§ 22

zrušen

§ 23

Akciová společnost České dráhy hradí státní organizaci Správa železnic cenu za užívání železniční dopravní cesty k provozování železniční dopravy stanovenou podle zvláštního právního předpisu.19

§ 24

(1)

Za účelem koordinace provozování dráhy a drážní dopravy státní organizace Správa železnic každoročně projedná s dopravci provozujícími drážní dopravu na jí provozovaných dráhách, žadateli o přidělení kapacity na těchto dráhách, objednateli veřejných služeb v přepravě cestujících, popřípadě rovněž se zástupci cestujících a odesílatelů zejména

a)

jejich potřeby související s rozvojem, modernizací, údržbou a opravou dráhy,

b)

cíle, kterých má být dosaženo poskytnutím finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ujednání podporující snižování nákladů státní organizace Správa železnic při výkonu financovaných činností a snižování ceny za užití dráhy, a uplatňování těchto cílů a ujednání,

c)

obsah a uplatňování prohlášení o dráze,

d)

podmínky přidělení kapacity dráhy, její využívání a úroveň služeb poskytovaných provozovatelem dráhy,

e)

problematiku provozní a technické propojenosti železničního systému a

f)

možnost propojení drážní dopravy s jinými druhy dopravy.

(2)

Jednání podle odstavce 1 se může rovněž zúčastnit zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

(3)

Jednání podle odstavce 1 svolá státní organizace Správa železnic po dohodě s dotčenými osobami. Pozvánku na jednání a zprávu o jeho výsledcích zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 24a

Státní organizace Správa železnic spolupracuje s provozovateli dráhy z jiných členských států Evropské unie v rozsahu a způsobem upraveným předpisem Evropské unie upravujícím vytvoření jednotného evropského železničního prostoru23.

§ 24b

Státní organizace Správa železnic zřizuje k plnění úkolů dle zvláštních právních předpisů20 jednotku hasičského záchranného sboru podniku21.

§ 25

Provozování železniční dopravní cesty pro účely obrany státu

(1)

Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu11 nebo válečného stavu je státní organizace Správa železnic povinna zabezpečovat provozování železniční dopravní cesty v souladu s potřebami obrany státu6 a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy12.

(2)

K zajištění připravenosti státu na stav ohrožení státu a válečný stav je státní organizace Správa železnic povinna zpracovat a předložit ministerstvu ke schválení návrh zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční dopravní cesty, určené k provozování za stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(3)

Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany

a)

schvaluje trasy železniční dopravní cesty, které mohou mít důležitý význam pro plnění úkolů obrany státu (určená železniční síť), a způsob zajištění její technické ochrany a obnovy,

b)

stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.

§ 26

Státní organizace Správa železnic hospodaří ve dvou vnitropodnikových okruzích, a to v okruhu železniční dopravní cesty a v okruhu hospodaření s ostatním majetkem; finanční prostředky z činností dotovaných státem nelze převádět mezi okruhy.

Díl 3

Orgány státní organizace Správa železnic (§ 27-33)

§ 27

Orgány státní organizace Správa železnic jsou správní rada a generální ředitel.

Správní rada

§ 28

(1)

Správní radu tvoří sedm členů jmenovaných a odvolávaných vládou na návrh ministra dopravy a spojů.

(2)

Vláda ustanovuje z členů správní rady jejího předsedu, který řídí její činnost.

(3)

Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost, zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu osobního se zájmy státní organizace Správa železnic, a nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo jiné osoby.

§ 29

(1)

Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.

(2)

Podrobnosti o způsobu zasedání a jednání správní rady stanoví jednací řád správní rady.

§ 30

Správní rada

a)

schvaluje na návrh generálního ředitele zásadní otázky koncepce státní organizace Správa železnic a nakládání s majetkem státu k podnikatelské činnosti jí svěřeným (mimo určený majetek) v rozsahu, který určí zakladatel,

b)

schvaluje statut státní organizace Správa železnic, organizační strukturu státní organizace Správa železnic a jednací řád správní rady,

c)

projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření, schvaluje roční účetní závěrku státní organizace Správa železnic,

d)

dohlíží na výkon působnosti generálního ředitele a uskutečňování činnosti státní organizace Správa železnic, a zda se činnost státní organizace Správa železnic uskutečňuje v souladu s právními předpisy,

e)

je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti státní organizace Správa železnic a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností,

f)

je povinna upozornit generálního ředitele na zjištěné nedostatky; přitom mu může navrhnout opatření k nápravě,

g)

uděluje předchozí souhlas k uzavření nájemních smluv o pronájmu pozemků, s nimiž státní organizace Správa železnic hospodaří, a k uzavření úvěrových smluv, přesahuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou.

Generální ředitel

§ 31

(1)

Generální ředitel je statutárním orgánem státní organizace Správa železnic, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.

(2)

Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech státní organizace Správa železnic, pokud nejsou tímto zákonem vyhrazeny do působnosti správní rady nebo ministerstva.

(3)

Generální ředitel je povinen poskytnout na žádost správní radě veškeré informace a doklady o činnosti státní organizace Správa železnic.

§ 32

(1)

Generálního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

(2)

Generální ředitel nesmí být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.

§ 33

Vztah ministerstva k akciové společnosti České dráhy a ke státní organizaci Správa železnic

Ministerstvo stanoví ceny jízdného a přepravného a podmínky jejich uplatnění (tarify) pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železnic, zaměstnanců ministerstva a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti drážní dopravy, jakož i jejich rodinných příslušníků.

Hlava III

Společná a přechodná ustanovení (§ 34-38b)

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§ 34

Práva a povinnosti státní organizace České dráhy z pracovněprávních vztahů týkající se zaměstnanců státní organizace České dráhy, kteří zajišťují provozování železniční dopravní cesty a provozování železniční dopravy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů státní organizace České dráhy týkající se ostatních zaměstnanců státní organizace České dráhy se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železnic.

§ 35

Poměrná část zůstatku fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy se ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy převádí na akciovou společnost České dráhy, a to v poměru podle počtu zaměstnanců, kteří přecházejí na akciovou společnost České dráhy, a se zbývající částí fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy bude dnem vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařit státní organizace Správa železnic; obdobně se postupuje při vypořádání splátek půjček poskytnutých z fondu kulturních a sociálních potřeb.

§ 36

(1)

K řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy poskytne ministerstvo příspěvek z prostředků státního rozpočtu zaměstnancům Českých drah, jejichž pracovní poměr skončí dohodou z organizačních důvodů nebo v souvislosti s restrukturalizací státní organizace České dráhy.

(2)

Podmínky, výši a způsob poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.

§ 37

Živnostenská oprávnění a oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů vydaná státní organizaci České dráhy přecházejí na akciovou společnost České dráhy a státní organizaci Správa železnic ke dni jejich vzniku. Statutární orgány akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železnic písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům a správním orgánům do 30 dnů ode dne vzniku akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železnic pokračování v provozování živností a podnikání podle zvláštních právních předpisů podle stanoveného předmětu podnikání.

§ 38

Přechod práv a povinností

(1)

Práva a povinnosti státní organizace České dráhy,2 které vyplývají z mezinárodních smluv a z členství státní organizace České dráhy v mezinárodních organizacích a které souvisejí s předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku.

(2)

Práva a povinnosti státní organizace České dráhy,2 s výjimkou práv a povinností podle odstavce 1 a podle § 20 odst. 2, které přecházejí na akciovou společnost České dráhy, se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železnic.

§ 38a

(1)

Příslušnost k hospodaření s majetkem určeným k úhradě závazků státní organizace České dráhy, vymezeným v příloze k tomuto zákonu, přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na státní organizaci Správa železnic.

(2)

Dnem přechodu majetku uvedeného v příloze k tomuto zákonu přecházejí na státní organizaci Správa železnic veškerá práva a povinnosti ministerstva, která souvisejí s přecházejícím majetkem, bez ohledu na to, zda na ministerstvo přešly tímto zákonem nebo vznikly po 1. lednu 2003.

(3)

Státní organizace Správa železnic je povinna ohlásit katastru nemovitostí změnu příslušnosti k hospodaření s nemovitým majetkem uvedeným v příloze k tomuto zákonu a uvést údaje o nemovitostech nezbytné k provedení záznamu.

(4)

Příslušnost k hospodaření s majetkem tvořeným budovou umístěnou v Praze 2, Náměstí Míru 9 č. p. 820 (Národní dům – Kulturní dům železničářů) na pozemku p. č. 99/0 a pozemkem p. č. 99/0 v katastrálním území Vinohrady přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na Ministerstvo kultury.

§ 38b

zrušen

Hlava IV

Postup státní organizace České dráhy do dne vzniku akciové společnosti České dráhy (§ 39)

§ 39

(1)

Ke stanovenému dni (§ 4) provede státní organizace České dráhy2 mimořádnou účetní závěrku a vyhotoví celkový soupis majetku, se kterým hospodaří, včetně souvisejících závazků a pohledávek. Z celkového soupisu majetku navrhne jmenovitě vyčlenění majetku, který se navrhuje vložit do akciové společnosti České dráhy, a uvede jeho účetní hodnotu.

(2)

Mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem a soupis majetku podle odstavce 1 předloží státní organizace České dráhy2 ministerstvu nejdéle do 45 dnů od stanoveného dne pro vyhotovení zakladatelské listiny akciové společnosti České dráhy.

(3)

V období od stanoveného dne do dne vzniku akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy2 uzavírat smlouvy o úvěrech jen se souhlasem ministerstva. Nakládat s majetkem určeným pro vklad do akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy2 jen se souhlasem správní rady. Právní úkony odporující tomuto ustanovení jsou neplatné.

Část druhá

Změna zákona o dráhách (§ 40)

§ 40

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 49 odst. 3 písm. a) se slova „drážnímu správnímu úřadu“ nahrazují slovy „Drážní inspekci“.

 

2.

V § 49 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení,“.

 

3.

V § 49 odst. 3 se doplňuje písmeno e), které zní:

e)

odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky a ve stanovených termínech přijímat opatření určená Drážní inspekcí k předcházení vzniku mimořádných událostí.“.

 

4.

Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

§ 51a

 

(1) Drážní inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč provozovateli dráhy nebo dopravci, který

a)

neohlásí Drážní inspekci vznik mimořádné události v drážní dopravě,

b)

neprovede zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události v souladu s prováděcím právním předpisem nebo nezajistí místo mimořádné události před příchodem zaměstnanců Drážní inspekce pověřených ke zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události,

c)

nesplní ve stanovené lhůtě opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí určená Drážní inspekcí.

(2) Při ukládání pokut postupuje Drážní inspekce přiměřeně podle ustanovení § 52.“.

 

5.

Za § 53 se vkládají nové § 53a a 53b, které znějí:

§ 53a

 

(1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy a spojů. Drážní inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost územních inspektorátů stanoví generální inspektor.

(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů.

(3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

(4) Statut a organizační řád Drážní inspekce schvaluje ministr dopravy a spojů.

 

§ 53b

 

(1) Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v souladu s prováděcím právním předpisem, přitom zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčiny a osoby odpovědné podle právních předpisů za jejich vznik nebo trvání. Vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků u jejich původců a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě. Drážní inspekce provádí kontrolu plnění uložených opatření.

(2) Na zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, ukládání opatření k jejich odstranění a nápravě a kontrolu plnění jejich opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Drážní inspekce podá podnět drážnímu správnímu úřadu na zahájení řízení o přechodném omezení drážní dopravy na nezbytně nutnou dobu, vyžaduje-li to zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy při vzniku mimořádné události, a po zjištění jejich příčin a okolností rozhodne podle povahy věci o podání návrhu na zahájení řízení k odejmutí osvědčení dopravce (§ 34a).“.

 

6.

V § 58 odst. 1 se za slova „Drážní úřad“ vkládají čárka a slova „Drážní inspekce“.

 

7.

V § 66 odstavec 5 zní:

(5) Ministerstvo dopravy a spojů stanoví vyhláškou druhy mimořádných událostí v drážní dopravě, postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí.“.

Část třetí

Změna zákona o státním podniku (§ 41)

§ 41

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1.

§ 22 se zrušuje.

 

2.

V § 25 se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a bod 3 se zrušuje.

 

3.

V § 26 se slova „s výjimkou § 25 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem stanoveným v § 22 odst. 1“ zrušují.

Část čtvrtá

Účinnost (§ 42)

§ 42

Akciová společnost České dráhy vznikla dnem 1.1.2003 (viz sdělení 524/2002 Sb.).

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, které nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy.

(2)

Dnem vzniku akciové společnosti České dráhy pozbývá platnosti

1.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.

2.

Zákon č. 212/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Příloha č. 1

zrušena

Příloha č. 2

Majetek určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. L zákona č. 349/2023 Sb.1.1.2024
Čl. II zákona č. 179/2008 Sb.1.6.2008
Čl. II zákona č. 179/2003 Sb.12.6.2003


Poznámky pod čarou:

§ 54 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

§ 24 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 34b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

§ 34e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

Například vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

§ 2 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Například vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Sdělení č. 66/1999 Sb., o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.

Například § 412 zákona č. 240/2000 Sb., § 2023 zákona č. 241/2000 Sb.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Například § 412 zákona č. 240/2000 Sb., § 2023 zákona č. 241/2000 Sb.

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7f směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, v platném znění.

Například § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.

§ 67 zákona č. 133/1985 Sb.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 54 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

3

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

4a

§ 24 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

4b

§ 34b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

4c

§ 34e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

5

Například vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

6

Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

7

§ 2 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

8

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

12

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

13

Sdělení č. 66/1999 Sb., o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.

14

Například § 412 zákona č. 240/2000 Sb., § 2023 zákona č. 241/2000 Sb.

15

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

16

Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.

17

Například zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.

19

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

20

Například § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.

21

§ 67 zákona č. 133/1985 Sb.

23

Čl. 7f směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, v platném znění.