Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

100/2003 Sb. znění účinné od 1. 5. 2003 do 31. 12. 2014

100

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2003,

kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 7 odst. 2, § 18 odst. 4, § 19 odst. 5 a 8, § 25 odst. 2, § 31 odst. 1 a 2, § 33 odst. 2, § 72 odst. 3, § 74 odst. 1, § 76 odst. 1, § 78 odst. 1, § 79 odst. 5 a § 87:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1.

V § 7 odst. 3 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

2.

V § 14 odst. 7 písm. a) se za slova „okamžitá hmotnost“ vkládá slovo „nebrzděného“.

3.

V § 14 odst. 7 písm. b) se slova „M3 a N3“ nahrazují slovy „M1G a N1G“.

4.

V § 16 odst. 1 písm. c) se v bodu 4 vypouští text pod písmenem c).

5.

V § 16 odst. 1 písm. c) v bodu 5 se číslice „18,00“ nahrazuje číslicí „18,75“.

6.

V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

7.

V § 24 odst. 1 písm. d) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

8.

V § 24 odst. 1 písm. e) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

9.

V § 24 odstavec 7 zní:

(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky․ Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.“.

10.

V § 31 odst. 3 se slova „Okresní úřad“ nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

11.

V § 31 odst. 5 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

12.

V § 35 se slova „směrnici 93/947/EHS“ nahrazují slovy „směrnici 93/94/EHS“.

13.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

14.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

15.

Příloha č. 6 zní:

Příloha č. 6 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

16.

Příloha č. 7 zní:

Příloha č. 7 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

17.

Příloha č. 8 zní:

Příloha č. 8 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

18.

Příloha č. 9 zní:

Příloha č. 9 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

19.

Příloha č. 10 zní:

Příloha č. 10 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

20.

Příloha č. 12 zní:

Příloha č. 12 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

21.

Příloha č. 16 zní:

Příloha č. 16 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

22.

Příloha č. 17 zní:

Příloha č. 17 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

23.

Příloha č. 18 zní:

Příloha č. 18 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

24.

Příloha č. 19 zní:

Příloha č. 19 k vyhlášce č.  341/2002 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy podle příloh č. 7, 9, 10, 12, 16 a 17 vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat po vyznačení změn vyplývajících z úprav nejpozději do 31. prosince 2004.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2003.

Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.