Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

114/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 222/2016 Sb.

1.1.2024

114

 

ZÁKON

ze dne 17. dubna 2003

o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů

(zákon o provádění referenda)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (§ 1-42)

Hlava I

Úvodní ustanovení (§ 1-3)

§ 1

(1)

Tento zákon upravuje podle ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii1 (dále jen „ústavní zákon“) další podmínky výkonu hlasovacího práva v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii (dále jen „referendum“), jakož i podrobnosti navrhování, vyhlašování a provádění referenda a vyhlašování jeho výsledku.

(2)

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii musí být přístupna k nahlédnutí každému na obecních úřadech, které jsou matričními úřady, nejméně 21 dnů před konáním referenda.

Hlasovací právo v referendu

§ 2

Referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva ve stálých volebních okrscích a samostatných volebních okrscích (dále jen „okrsek“), vytvořených podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí2 na území České republiky.

§ 3

(1)

Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den konání referenda dosáhl věku 18 let (dále jen „oprávněný občan“).

(2)

Překážkami ve výkonu práva hlasovat v referendu jsou

a)

zbavení způsobilosti k právním úkonům,3

b)

zvláštním zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,4 nebo

c)

služba vojáka z povolání v zahraničí,5 jestliže povaha vykonávané služby nebo místo jejího výkonu neumožňují výkon práva hlasovat v referendu.

Hlava II

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda (§ 4)

§ 4

(1)

Referendum vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím.6 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda (dále jen „rozhodnutí prezidenta republiky“) se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení referenda je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, ve které je rozhodnutí prezidenta republiky uveřejněno.

(2)

Rozhodnutí prezidenta republiky obsahuje

a)

dny konání referenda (§ 7),

b)

otázku pro referendum podle čl. 1 odst. 2 ústavního zákona,

c)

v případě opakovaného referenda podle čl. 3 a 4 ústavního zákona toho, kdo podal návrh na jeho vyhlášení.

(3)

Vysloví-li Ústavní soud nálezem, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem nebo s tímto zákonem, prezident republiky znovu vyhlásí referendum do 30 dnů ode dne vyhlášení nálezu v dané věci tak, aby se referendum konalo nejpozději do 90 dnů ode dne vyhlášení tohoto nálezu Ústavního soudu.

(4)

Rozhodne-li se prezident republiky referendum nevyhlásit, uveřejní se toto rozhodnutí ve Sbírce zákonů. Takové rozhodnutí obsahuje důvody, proč se prezident republiky rozhodl referendum nevyhlásit.7

Hlava III

Provádění referenda (§ 5-34)

§ 5

Seznamy pro referendum

(1)

Za seznam oprávněných občanů podle tohoto zákona se považuje stálý seznam voličů vedený podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí8 a ve vojenských újezdech podle zákona o zajišťování obrany České republiky9 (dále jen „stálý seznam“). Pro právo nahlížet do stálého seznamu a požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav platí obdobně zákon o volbách do zastupitelstev obcí.8

(2)

Zvláštní seznam oprávněných občanů (dále jen „zvláštní seznam“) vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“) pro oprávněné občany, kteří nejsou v jejich územním obvodu přihlášeni k trvalému pobytu,10 popřípadě nemohou z důvodů uvedených v písmenech a) až c) hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, a kteří

a)

vykonávají v obvodu obce, v hlavním městě Praze, nebo v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu (dále jen „obec“) základní nebo náhradní vojenskou službu,

b)

jsou ve zdravotnickém zařízení, odborném léčebném ústavu nebo v obdobném ústavu nebo zařízení,

c)

jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,11 nebo

d)

hlasují na hlasovací průkaz (§ 6).

(3)

Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad oprávněného občana uvedeného v odstavci 2 písm. a) na základě údajů příslušného velitele a oprávněného občana uvedeného v odstavci 2 písm. b) a c) na základě údajů vedoucího příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Příslušné údaje musejí být obci předány nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování a podle potřeby aktualizovány.

(4)

Příslušný velitel, vedoucí příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle, ve spolupráci s místně příslušným obecním úřadem, obecnímu úřadu v obci, kde je oprávněný občan zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento oprávněný občan byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

(5)

Obecní úřad předá nejpozději 2 pracovní dny přede dnem hlasování v referendu příslušné okrskové komisi výpis ze stálého seznamu a výpis ze zvláštního seznamu, které obsahují seznam občanů oprávněných hlasovat v tomto okrsku.

(6)

Zvláštní seznam vedený zastupitelskými a konzulárními úřady České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky,12 se považuje za seznam oprávněných občanů podle tohoto zákona.

§ 6

Hlasovací průkaz

(1)

Oprávněnému občanu, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost hlasovací průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do výpisu z něho pro okrskovou komisi. Hlasovací průkaz pro oprávněného občana, který má bydliště v zahraničí, vydává zastupitelský úřad, u něhož je oprávněný občan veden ve zvláštním seznamu; poznámku o vydání hlasovacího průkazu zastupitelský úřad poznamená do zvláštního seznamu.

(2)

Oprávněný občan může požádat o vydání hlasovacího průkazu ode dne vyhlášení referenda, a to osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu či zvláštního seznamu podle § 5 odst. 6, nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem oprávněného občana, doručeným nejpozději 7 pracovních dnů přede dnem konání referenda tomu, kdo vede stálý seznam nebo zvláštní seznam podle § 5 odst. 6; obecní úřad nebo zastupitelský úřad hlasovací průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem hlasování předá přímo oprávněnému občanu nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem oprávněného občana žádajícího o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněnému občanu zašle.

(3)

Hlasovací průkaz opravňuje ve dnech konání referenda k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoliv okrsku na území České republiky.

§ 7

Konání referenda

Referendum se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem konání referenda se rozumí první den hlasování, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 8

Hlasovací lístky

(1)

Na hlasovacím lístku musí být uvedeny

a)

údaje podle § 4 odst. 2 obsažené v rozhodnutí prezidenta republiky,

b)

poučení o způsobu hlasování,

c)

v levé části slovo „ANO“, v pravé části slovo „NE“ a vedle každého z těchto slov rámeček.

(2)

Tisk hlasovacích lístků zajistí Ministerstvo vnitra. Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu, stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra.

(3)

Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených obecních úřadů13 starostům obcí, primátorům statutárních měst, která nejsou územně členěna, a v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starostům městských částí nebo městských obvodů (dále jen „starosta“). Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým komisím.

(4)

V případě zřejmých tiskových chyb se hlasovací lístky nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“), vyvěšení informace o těchto chybách ve všech místnostech pro hlasování, s uvedením správného údaje.

§ 9

Orgány pro referendum

(1)

Úkoly spojené s přípravou a průběhem hlasování a při zjišťování výsledků referenda plní a postavení orgánů pro referendum mají

a)

Státní volební komise,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Ministerstvo zahraničních věcí,

d)

Český statistický úřad,

e)

krajský úřad,

f)

pověřený obecní úřad,13 v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „pověřený obecní úřad“),

g)

obecní úřad,

h)

starosta,

i)

zastupitelský úřad,

j)

okrsková komise.

(2)

Činnost orgánů pro referendum je výkonem státní správy.

§ 10

Státní volební komise

Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu14

a)

koordinuje přípravu, organizaci a průběh hlasování, kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů,

b)

vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické zabezpečení referenda,

c)

vyhotovuje zápis o výsledku hlasování v referendu a předává jej neprodleně prezidentu republiky,

d)

vydává v odůvodněných případech povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou komisí.

§ 11

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

a)

metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provádění referenda, kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů,

b)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení referenda na úrovni kraje,

c)

poskytuje informace z evidence pobytu obyvatel10 pro účely vedení stálých seznamů,

d)

ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje provoz jednotného systému telekomunikačního spojení na území České republiky,

e)

zajišťuje tisk hlasovacích lístků a dalších materiálů souvisejících s výkonem hlasovacího práva v referendu a pro zjišťování jeho výsledků.

§ 12

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí předává zvláštní seznamy vedené zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra na technickém nosiči dat.

§ 13

Český statistický úřad

(1)

Český statistický úřad vypracovává pro orgány pro referendum závazný systém zjišťování a zpracování výsledků referenda a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a vyhlášení výsledků hlasování v referendu.

(2)

Český statistický úřad dále

a)

zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků hlasování v referendu podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady,

b)

zpracovává celkové výsledky hlasování v referendu (§ 34) a tyto údaje neprodleně předává Státní volební komisi,

c)

technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků hlasování v referendu,

d)

pro jednotlivá pracoviště podle písmene a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu, pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků referenda, jakož i potřebný počet dalších osob nezbytných pro plnění uvedených úkolů, a provádí jejich školení,

e)

provádí školení určených členů okrskových komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování v referendu,

f)

vydává okrskovým komisím ve formě počítačové sestavy písemný doklad osvědčující, že výsledky z okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

g)

řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení použitých při zpracování výsledků hlasování v referendu,

h)

předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování výsledků na úrovni pověřeného obecního úřadu,

i)

po vyhlášení výsledků hlasování v referendu na vyžádání poskytuje informace o výsledcích referenda v požadovaném územním členění.

(3)

Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. d), je oprávněn

a)

zdržovat se v místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy,

b)

převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

c)

stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d)

vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové komise ve druhý den konání referenda,

e)

zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné okrsky ve stanovené lhůtě.

§ 14

Krajský úřad

Krajský úřad zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provádění referenda v kraji, řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení referenda na úrovni obce, kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů a spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.

§ 15

Pověřený obecní úřad

Pověřený obecní úřad zajišťuje místnosti a potřebné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových komisí, spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro přenos výsledků z jednotlivých okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti a kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů okrskovou komisí.

§ 16

Obecní úřad

Obecní úřad zajišťuje pro okrskové komise místnosti pro hlasování v referendu, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky, vede zvláštní seznam podle § 5 odst. 2, vydává hlasovací průkazy, řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení referenda na úrovni okrsku a archivuje dokumentaci k referendu.

§ 17

Starosta

Starosta

a)

zajišťuje informování oprávněných občanů o době a místě konání referenda v obci,

b)

zajišťuje informování oprávněných občanů o místech, kde se mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii,

c)

stanoví s přihlédnutím k počtu oprávněných občanů v okrsku ve lhůtě 40 dnů přede dnem konání referenda minimální počet členů okrskové komise, a to tak, aby okrsková komise byla nejméně pětičlenná, s výjimkou okrsků do 300 oprávněných občanů, kde může být okrsková komise čtyřčlenná,

d)

svolá první zasedání okrskové komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem konání referenda,

e)

jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové komise (dále jen „zapisovatel“),

f)

plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

§ 18

Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad

a)

informuje v dostatečném časovém předstihu oprávněné občany žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době konání referenda a o podmínkách výkonu jejich hlasovacího práva,

b)

vystavuje hlasovací průkazy pro oprávněné občany s bydlištěm v zahraničí zapsané ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem.

§ 19

Okrsková komise

Okrsková komise

a)

dbá o pořádek v místnosti pro hlasování v referendu,

b)

zabezpečuje výkon práva hlasovat v referendu a dozírá na průběh hlasování,

c)

sčítá odevzdané hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

d)

předává dokumentaci týkající se referenda do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, které předá Českému statistickému úřadu (§ 33).

§ 20

Členové okrskové komise

(1)

Členem okrskové komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož nenastala překážka výkonu hlasovacího práva v referendu.

(2)

Politické strany nebo politická hnutí, které mají v Poslanecké sněmovně poslanecký klub nebo v Senátu senátorský klub, a volební strana,15 která získala v posledních volbách alespoň jeden mandát v zastupitelstvu obce, jsou oprávněny delegovat po jednom členu a po jednom náhradníku do okrskové komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. Poklesne-li počet členů okrskové komise pod stanovený počet v průběhu konání referenda a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy.

(3)

Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 2 se rozumí doručení jejich seznamu starostovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání referenda. Seznam musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, místo, kde je navržená osoba přihlášena k trvalému pobytu, podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, popřípadě podpis zmocněnce, který doloží písemné zmocnění k delegování. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, podepisuje seznamy za stejných podmínek zmocněnec. Člen zastupitelstva obce zvolený jako nezávislý kandidát podepisuje seznam sám. Dále může seznam obsahovat i údaj, do které okrskové komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni, jinak o zařazení člena nebo náhradníka rozhodne starosta.

(4)

Členství v okrskové komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“ Slib skládá delegovaná nebo jmenovaná osoba tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

(5)

Členství v okrskové komisi zaniká

a)

dnem ukončení činnosti okrskové komise,

b)

úmrtím,

c)

okamžikem, kdy předseda okrskové komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,

d)

okamžikem, kdy předseda okrskové komise obdrží písemné odvolání člena okrskové komise tím, kdo jej delegoval,

e)

pozbytím státního občanství České republiky, nebo

f)

usnesením okrskové komise; okrsková komise rozhodne o zániku členství v případě, že člen okrskové komise nevykonává svoji funkci ve dnech hlasování tak, že jeho nepřítomnost v hlasovací místnosti trvá bez souhlasu okrskové komise déle než 3 hodiny.

(6)

Zapisovatel je členem okrskové komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové komisi předkládat návrhy; pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 4. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být bezodkladně jmenován nový zapisovatel.

(7)

Za člena okrskové komise, jehož členství zaniklo podle odstavce 5, povolá předseda okrskové komise prostřednictvím starosty náhradníka delegovaného týmž subjektem podle odstavce 2; náhradník se stává členem okrskové komise složením slibu podle odstavce 4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odstavci 5 a nejsou-li náhradníci, upozorní na to předseda okrskové komise starostu, který na neobsazené místo jmenuje nového člena okrskové komise.

(8)

Okrsková komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

(9)

Okrsková komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů s právem hlasovat předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování o předsedovi okrskové komise nebude zařazen odstoupivší předseda okrskové komise a místopředseda okrskové komise; do losování o místopředsedovi okrskové komise nebude zařazen odstoupivší místopředseda okrskové komise a předseda okrskové komise.

(10)

Předseda okrskové komise může jednotlivými úkony pověřit ostatní členy okrskové komise.

§ 21

Informování oprávněných občanů

(1)

Starosta uveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem konání referenda, oznámení o době a místě konání referenda v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více okrsků, uvede v oznámení, které části obce náleží do jednotlivých okrsků, a příslušnou část oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy místností pro hlasování v referendu a informaci o místech, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii.

(2)

Starosta v oznámení upozorní oprávněné občany na povinnost prokázat před hlasováním totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu referenda.

(3)

Zastupitelský úřad způsobem v místě obvyklým informuje v dostatečném časovém předstihu oprávněné občany žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době konání referenda a o podmínkách výkonu jejich hlasovacího práva.

(4)

V obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české a ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu,16 se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

§ 22

Místnost pro hlasování

(1)

V místnosti pro hlasování musí být pro každý okrsek k dispozici hlasovací schránka, přenosná hlasovací schránka, dostatečné množství hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených podélným razítkem obecního úřadu (dále jen „úřední obálka“), psacích potřeb, dále výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu. Dále musí být v místnosti pro hlasování k dispozici ústavní zákon a tento zákon, které musejí být na žádost oprávněných občanů zapůjčeny k nahlédnutí.

(2)

V místnosti pro hlasování jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu oprávněných občanů v okrsku.

(3)

Na objektu, ve kterém se nachází místnost pro hlasování, se vyvěsí státní vlajka, v místnosti pro hlasování se na důstojném místě umístí velký státní znak17 a na viditelném místě se vyvěsí hlasovací lístek označený nápisem „vzor“.

(4)

Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, z papíru stejné jakosti a barvy.

§ 23

Zahájení hlasování

(1)

Před zahájením hlasování předseda okrskové komise zkontroluje, zda je místnost pro hlasování vybavena podle § 22 a zda je hlasovací schránka a přenosná hlasovací schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové komise tyto hlasovací schránky zapečetí.

(2)

Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové komise hlasování za zahájené.

§ 24

Zásady hlasování

(1)

Oprávněný občan hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2)

Oprávnění občané předstupují před okrskovou komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do místnosti pro hlasování.

(3)

Oprávněný občan po příchodu do místnosti pro hlasování prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky18 platným občanským průkazem19 nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.20 Po učinění záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží oprávněný občan od okrskové komise hlasovací lístek a prázdnou úřední obálku. Na žádost oprávněného občana mu okrsková komise vydá v případě potřeby nový hlasovací lístek.

(4)

Neprokáže-li oprávněný občan svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

(5)

Oprávněného občana, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat v okrsku, okrsková komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Oprávněný občan, který se dostavil do místnosti pro hlasování s hlasovacím průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

(6)

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněným občanem, a to ani člen okrskové komise. S oprávněným občanem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže z jiných důvodů číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný oprávněný občan, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek může za něj upravit a vložit do úřední obálky.

(7)

Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech konání referenda okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněnému občanu dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové okrskové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 25

Způsob hlasování

(1)

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněný občan do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.

(2)

Odpověď na otázku vyznačí oprávněný občan na hlasovacím lístku tak, že ji v příslušném rámečku označí křížkem.

(3)

Oprávněný občan hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněného občana, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, může tak učinit jiný oprávněný občan, nikoliv však člen okrskové komise.

(4)

Oprávněnému občanovi, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková komise hlasování neumožní.

§ 26

Pořádek v místnosti pro hlasování a v jejím bezprostředním okolí

Za pořádek v místnosti pro hlasování a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 27

Přerušení hlasování

(1)

Po prvním dnu hlasování zapečetí okrsková komise hlasovací schránku a přenosnou hlasovací schránku tak, aby do nich nebylo možné cokoliv vkládat či z nich cokoliv vybírat, a zabezpečí i ostatní dokumenty pro referendum. Před zahájením hlasování druhého dne hlasování v referendu zkontroluje okrsková komise neporušenost pečetí a sejme je.

(2)

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu; o takovém opatření vyrozumí oprávněné občany způsobem v místě obvyklým a dále okrsková komise vyrozumí obecní úřad, pověřený obecní úřad a příslušný krajský úřad. Po dobu přerušení hlasování se uschovají dokumenty pro referendum a zapečetí se hlasovací schránka a přenosná hlasovací schránka tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové komise za přítomnosti členů okrskové komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.

§ 28

Kontrola

(1)

Při hlasování a při sčítání hlasů členy okrskové komise v místnosti pro hlasování může Státní volební komise, krajský úřad nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí dokumentace k referendu.

(2)

Pokyny Státní volební komise, krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou komisi závazné. Na pokyn Státní volební komise, krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu odstraní předseda okrskové komise zjištěné nedostatky na místě ihned. V případě zjištění nedostatků, které nelze odstranit ihned, dá Státní volební komise, krajský úřad nebo pověřený obecní úřad okrskové komisi pokyn k jejich odstranění ve stanovené lhůtě; okrsková komise na základě toho přeruší hlasování a postupuje přitom podle § 27.

§ 29

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se místnost pro hlasování, avšak předtím se umožní hlasovat všem, kteří jsou v místnosti pro hlasování nebo před ní a jsou oprávněnými občany, kteří projeví vůli hlasovat. Potom prohlásí předseda okrskové komise hlasování za ukončené.

§ 30

Zjišťování výsledků hlasování okrskovou komisí

(1)

Po ukončení hlasování dá předseda okrskové komise zapečetit nevydané hlasovací lístky a nevydané úřední obálky a poté dá otevřít hlasovací schránku.

(2)

Okrsková komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z hlasovací schránky. V případě, že bylo okrskovou komisí na výslovnou žádost jednotlivých oprávněných občanů použito i přenosné hlasovací schránky, okrsková komise otevře přenosnou hlasovací schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah hlasovacích schránek smísí.

(3)

Okrsková komise spočítá úřední obálky a porovná počet úředních obálek se záznamy ve výpisu ze stálého seznamu a výpisu ze zvláštního seznamu. Jiné než úřední obálky okrsková komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny v hlasovací schránce, popřípadě v přenosné hlasovací schránce bez úřední obálky.

(4)

Každý člen okrskové komise může nahlížet do hlasovacích lístků, předseda okrskové komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

(5)

V místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, zaměstnanci obce a zaměstnanci kraje pověření úkoly spojenými s prováděním referenda, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

§ 31

Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Okrsková komise otevře odevzdané a spočítané úřední obálky, vyjme z nich hlasovací lístky a započte platný hlas „ANO“ nebo platný hlas „NE“ za každý platný hlasovací lístek, na kterém je odpověď vyznačena způsobem podle § 25 odst. 2.

(2)

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený.

(3)

Okrsková komise hlasovací lístky uvedené v odstavci 2 odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(4)

Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků nebo není-li hlasovací lístek vložen do úřední obálky, jde o neplatný způsob hlasování; k těmto hlasovacím lístkům se nepřihlíží a okrsková komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(5)

Hlas oprávněného občana je neplatný,

a)

je-li na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích odpověď „ANO“ i „NE“,

b)

není-li na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích žádná odpověď,

c)

není-li na hlasovacím lístku v příslušných rámečcích odpověď vyznačena platným způsobem, tj. křížkem v rámečku;

okrsková komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(6)

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

(7)

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje okrsková komise.

§ 32

Zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku

(1)

Okrsková komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší členové okrskové komise. Důvody případného odmítnutí podpisu se uvedou v samostatné příloze k zápisu.

(2)

V zápise okrskové komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede

a)

doba zahájení a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,

b)

celkový počet oprávněných občanů zapsaných ve výpisu ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu,

c)

počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek,

e)

počet odevzdaných platných hlasů,

f)

počet hlasů „ANO“ a počet hlasů „NE“.

(3)

K zápisu okrsková komise přiloží stručnou zprávu o obsahu stížností, pokud jí byly podány, a o usneseních, která k nim přijala. Okrsková komise bez zbytečného odkladu informuje stěžovatele o obsahu usnesení k jeho stížnosti.

(4)

Využije-li okrsková komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči dat počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

§ 33

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

(1)

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové komise nebo pověřený člen okrskové komise předá jeden stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči dat neprodleně Českému statistickému úřadu na jeho pracovišti u pověřeného obecního úřadu. Zápis o průběhu a výsledku hlasování předá vojenský újezd Hradiště Magistrátu města Karlovy Vary, vojenský újezd Boletice Městskému úřadu Český Krumlov, vojenský újezd Brdy Městskému úřadu Příbram, vojenský újezd Libavá Magistrátu města Olomouc a vojenský újezd Březina Městskému úřadu Vyškov.

(2)

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je v tomto zápise předseda okrskové komise nebo pověřený člen okrskové komise zmocněn k jejich odstranění, odstraněny na místě. Není-li však předseda okrskové komise ani jiný člen okrskové komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde-li o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených v místnosti pro hlasování, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a bude stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(3)

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové komise či pověřený člen okrskové komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování v okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková komise může své zasedání ve druhý den referenda ukončit.

(4)

Nesplní-li okrsková komise ani na výzvu Českého statistického úřadu povinnost podle odstavce 1 do 12 hodin po ukončení hlasování, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek referenda zpracován bez tohoto okrsku. Po uplynutí uvedených lhůt se již k výsledku hlasování z tohoto okrsku nepřihlíží.

(5)

Okrsková komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané hlasovací průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálého seznamu, výpis ze zvláštního seznamu, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené Státní volební komisí, krajským úřadem nebo pověřeným obecním úřadem. Okrsková komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní dokumentací k referendu do úschovy obecnímu úřadu.

§ 34

Zápis Státní volební komise

(1)

Z údajů předaných Českým statistickým úřadem vyhotoví Státní volební komise zápis o výsledku hlasování v referendu. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody. V zápise se uvede

a)

celkový počet oprávněných občanů zapsaných ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu,

b)

počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky,

c)

celkový počet odevzdaných úředních obálek,

d)

celkový počet odevzdaných platných hlasů,

e)

celkový počet hlasů „ANO“,

f)

celkový počet hlasů „NE“.

(2)

Státní volební komise zápis o výsledku hlasování v referendu neprodleně předá prezidentovi republiky.

Hlava IV

Soudní přezkum (§ 35)

§ 35

(1)

Rozsah a podmínky soudního přezkumu rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí, a soudního přezkumu ústavnosti a zákonnosti postupu při provádění referenda, jakož i další pravidla řízení v těchto otázkách stanoví zvláštní právní předpis.21

(2)

Pro soudní ochranu ve věcech stálého seznamu platí obdobně soudní řád správní.

Hlava V

Společná ustanovení (§ 36-42)

§ 36

Nároky členů okrskových komisí

Člen okrskové komise má nárok

a)

na zvláštní odměnu za výkon funkce,

b)

na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele v nezbytně nutném rozsahu.22

§ 37

Úhrada výdajů spojených s prováděním referenda

Výdaje orgánů pro referendum a správních úřadů spojené s prováděním referenda se hradí ze státního rozpočtu.

§ 38

Vyhlášení výsledků referenda

(1)

Prezident republiky vyhlásí výsledek referenda oznámením ve Sbírce zákonů neprodleně poté, kdy

a)

uplynula lhůta pro podání návrhu Ústavnímu soudu na vydání rozhodnutí o opravném prostředku proti postupu při provádění referenda a návrh nebyl podán nebo včas podaný návrh byl odmítnut,

b)

nabyl vykonatelnosti poslední nález Ústavního soudu, jímž byl zamítnut návrh na přezkoumání ústavnosti a zákonnosti postupu při provádění referenda.

(2)

Oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda obsahuje

a)

počet hlasujících; je roven počtu odevzdaných platných hlasů podle § 34 odst. 1 písm. d),

b)

celkový počet hlasů „ANO“ a celkový počet hlasů „NE“,

c)

údaj o tom, zda přistoupení České republiky k Evropské unii bylo v referendu schváleno nebo neschváleno.

§ 39

Ukončení činnosti okrskové komise

Činnost okrskové komise při referendu je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda ve Sbírce zákonů nebo vyhlášením nálezu Ústavního soudu, kterým tento soud rozhodl, že referendum neproběhlo v souladu s ústavním zákonem nebo s tímto zákonem.

§ 40

Lhůty

(1)

Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2)

Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3)

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4)

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

§ 41

Použití správního řádu

Na postup podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád.

§ 42

Zmocňovací ustanovení

(1)

Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem postup obecních úřadů při sestavování a vedení zvláštních seznamů.

(2)

Ministerstvo vnitra po projednání s Českým statistickým úřadem stanoví prováděcím právním předpisem

a)

úkoly obcí při úschově hlasovacích lístků a jiných dokumentů o provádění referenda,

b)

vzory dokumentů potřebných pro provádění referenda.

(3)

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí stanoví prováděcím právním předpisem výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové komise, způsob její úhrady a výplaty.

Část druhá

Změna zákona o Ústavním soudu (§ 43)

§ 43

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 11 odst. 2 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

f)

o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí podle čl. 87 odst. 1 písm. l) Ústavy,

g)

o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení podle čl. 87 odst. 1 písm. m) Ústavy,“.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena h) až l).

 

2.

V § 14 se slova „písm. a) až h)“ nahrazují slovy „písm. a) až j)“.

 

3.

V § 21 odst. 1 a v § 24 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. h)“.

 

4.

V § 43 odst. 2 písm. b) se za slova „odst. 1 až 4“ vkládají slova „nebo podle § 125d“.

 

5.

V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e)

o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí,

f)

o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení.“.

 

6.

V § 58 odst. 2 se slova „písm. b) a c)“ nahrazují slovy „písm. b), c), e) a f)“.

 

7.

V § 71a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl vyhlášen výsledek referenda, kterým byl dán souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

8.

V § 71a odst. 2 se za slova „písm. b)“ vkládají slova „a c)“.

 

9.

V části druhé, hlavě druhé se za oddíl devátý doplňuje oddíl desátý, který včetně nadpisu zní:

Oddíl desátý

Řízení ve věcech referenda

o přistoupení České republiky k Evropské unii

 

Řízení o nevyhlášení referenda

 

§ 125a

Podání návrhu

 

(1) Opravný prostředek proti rozhodnutí prezidenta republiky, že opakované referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí, může podat vláda či společně nejméně dvě pětiny poslanců nebo společně dvě pětiny senátorů ve lhůtě 20 dnů ode dne rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum nevyhlásí, nebo ode dne uplynutí třicetidenní lhůty podle čl. 4 ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii, aniž by prezident republiky referendum vyhlásil nebo rozhodl, že referendum nevyhlásí.

(2) Návrh skupiny poslanců nebo skupiny senátorů podle odstavce 1 musí být vlastnoručně podepsán stanoveným počtem poslanců nebo senátorů.

(3) O návrhu podaném podle odstavce 1 Ústavnímu soudu uvědomí Ústavní soud neprodleně prezidenta republiky.

(4) Ústavní soud projedná návrh podle odstavce 1 mimo pořadí, ve kterém jej obdržel, a bez zbytečného odkladu.

 

§ 125b

Účastníci řízení

 

Účastníkem řízení je vedle navrhovatele vždy též prezident republiky a vláda.

 

§ 125c

Nález a jeho právní následky

 

Vyhoví-li Ústavní soud návrhu podanému podle § 125a, nálezem vysloví, že prezident republiky je povinen referendum vyhlásit do 10 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí Ústavního soudu tak, aby se referendum konalo ve lhůtě počínající třicátým dnem a končící šedesátým dnem od vyhlášení referenda. Potvrdí-li Ústavní soud rozhodnutí prezidenta republiky, návrh zamítne.

 

Řízení o nezákonnosti postupu

při referendu

 

§ 125d

Podání návrhu

 

(1) Návrh na vydání rozhodnutí o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho provedení, může podat každý občan oprávněný hlasovat v referendu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, v němž skončilo hlasování v referendu.

(2) O návrhu podaném podle odstavce 1 Ústavnímu soudu, jakož i o odmítnutí návrhu, uvědomí Ústavní soud neprodleně prezidenta republiky.

(3) Ústavní soud projedná návrh podle odstavce 1 mimo pořadí, ve kterém jej obdržel, a bez zbytečného odkladu.

 

§ 125e

Účastníci řízení

 

Účastníkem řízení je vedle navrhovatele příslušný orgán pro referendum.

 

§ 125f

Nález a jeho právní následky

 

(1) Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho provedení, a mohl-li být zjištěným nesouladem ovlivněn výsledek referenda, Ústavní soud nálezem vysloví, že

a)

postup při provádění referenda nebyl v souladu s uvedenými právními předpisy, a uvede, která ustanovení ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo která ustanovení zákona vydaného k jeho provedení byla porušena,

b)

výsledek referenda se nevyhlásí,

c)

prezident republiky vyhlásí referendum znovu.

(2) Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že postup při provádění referenda byl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení, nálezem rozhodne, že referendum proběhlo v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení, a návrh zamítne. Stejně rozhodne, dojde-li po provedeném řízení k závěru, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho provedení, avšak výsledek referenda nemohl být zjištěným nesouladem ovlivněn.“.

Část třetí

zrušena (§ 44)

§ 44

zrušen

Část čtvrtá

Účinnost (§ 45)

§ 45

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

§ 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

§ 9 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 6 odst. 1 a 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

Články 2 a 4 ústavního zákona č. 515/2002 Sb.

Článek 4 ústavního zákona č. 515/2002 Sb.

§ 28 zákona č. 491/2001 Sb.

§ 37 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

§ 28 zákona č. 491/2001 Sb.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

§ 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

§ 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.

§ 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb.

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

§ 125a a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 114/2003 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

2

§ 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

3
4

§ 9 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

5

§ 6 odst. 1 a 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

6

Články 2 a 4 ústavního zákona č. 515/2002 Sb.

7

Článek 4 ústavního zákona č. 515/2002 Sb.

8

§ 28 zákona č. 491/2001 Sb.

9

§ 37 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

10

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

11

§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

12

§ 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13

§ 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

14

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15

§ 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.

16

§ 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

17

Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb.

18

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

19

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

20

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

21

§ 125a a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 114/2003 Sb.

22