Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

125/2003 Sb. znění účinné od 1. 7. 2003

125

 

ZÁKON

ze dne 2. dubna 2003,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h).“.

 

2.

V § 5 odst. 3 písm. e) se slova „až h)“ nahrazují slovy „až i)“.

 

3.

V § 5 odst. 4 písm. c) se slova „až h)“ nahrazují slovy „až i)“․

 

4.

V § 30 odst. 8 se za slova „až 4“ vkládají slova „nebo zanikl-li nárok na rodičovský příspěvek proto, že náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zvláštního právního předpisu,16a)“.

Poznámka pod čarou č. 16a) zní:

__________

16a)

§ 81 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 213/2002 Sb.“.

 

5.

V § 51 odst. 2 větě poslední se slova „a šesté“ nahrazují slovy „až sedmé“.

 

6.

V § 52 větě druhé se slovo „obdobně“ nahrazuje textem „odst. 3“.

 

7.

§ 53 zní:

§ 53

 

(1) Dávka neprávem

a)

přiznaná v nižší částce, než v jaké náleží,

b)

nevyplácená nebo vyplacená v nižší částce, než v jaké náleží,

c)

odepřená, nebo

d)

přiznaná od pozdějšího data, než od jakého náleží,

se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však tři roky nazpět ode dne, kdy to orgán rozhodující o dávkách zjistil, nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání dávky oprávněná osoba požádala.

(2) Dávka neprávem

a)

přiznaná,

b)

vyplácená, nebo

c)

vyplácená ve vyšší částce, než v jaké náleží,

se odejme nebo se její výplata zastaví nebo sníží, a to dnem následujícím po dni, jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena. Ustanovení § 62 zůstává nedotčeno.

(3) Došlo-li podle § 52 k novému posouzení nároku na dávku nebo její výši, dávka se

a)

přizná, vyplatí nebo se její výše zvýší, a to zpětně nejvýše tři měsíce ode dne, kdy orgán rozhodující o dávce zjistil, že je třeba nově nárok na dávku nebo její výši posoudit, nebo kdy oprávněná osoba o přiznání dávky, její výplatu nebo zvýšení požádá, nebo

b)

odejme, její výplata se zastaví nebo se její výše sníží, a to ode dne následujícího po dni, jimž uplynulo období, za které již byla dávka vyplacena.

Ustanovení § 62 zůstává nedotčeno.

(4) Dojde-li ke změně částky nebo částek uvedených v § 8, upraví se výše dávky ode dne této změny.“.

 

8.

V § 54 odst. 2 se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „tří měsíců“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o dávce.“.

 

9.

V § 54 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Roční lhůta neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1.“.

 

10.

V § 61 odst. 6 větě třetí se slovo „přeplatku“ nahrazuje slovem „pokuty“.

 

11.

V § 62 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

12.

V § 62 odst. 4 větě druhé se za slovo „prostředku“ vkládají slova „nebo o žalobě“.

 

13.

V § 65 odst. 2 větě prvé se slovo „státních“ zrušuje.

 

14.

V § 68 odst. 2 písm. a) bodu 3 se za slova „až r)“ vkládají slova „ , zb) a zf)“.

 

15.

V § 68 odst. 3 písm. a) bodu 1 se za slova „až r)“ vkládají slova „ , zb) a zf)“.

 

16.

V § 69 odst. 1 písm. d) se za slovo „dávce,“ vkládají slova „s výjimkou případu uvedeného v § 62 odst. 5,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Podle čl. I bodu 1 se při stanovení rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory postupuje od 1. října 2003.

2.

Byla-li žádost o dávku nebo její výplatu podána oprávněnou osobou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při posuzování nároku na výplatu dávky nebo její části a nároku na dávku podle právních předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Čl. I bod 4 se vztahuje na přeplatky na rodičovském příspěvku vzniklé nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.