Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

192/2003 Sb. znění účinné od 1. 7. 2008

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části první čl. I bodů 37, 39 a 40 a části třetí čl. III, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 121/2008 Sb.

1.7.2008

192

 

ZÁKON

ze dne 10. června 2003,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů

a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudech a soudcích (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 349/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu Nejvyššího soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem.“.

 

2.

V § 22 odstavec 1 zní:

(1) Předseda Nejvyššího soudu vydává po projednání v plénu jednací řád Nejvyššího soudu.“.

 

3.

V § 23 odst. 2 se slova „anebo k přijetí jednacího řádu“ zrušují.

 

4.

V § 26 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Předseda a místopředsedové vrchního soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu vrchního soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem.“.

 

5.

V § 30 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Předseda a místopředsedové krajského soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu krajského soudu a státní správu okresních soudů, které patří do jeho obvodu, v rozsahu stanoveném tímto zákonem.“.

 

6.

V § 34 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Předseda a místopředseda nebo místopředsedové okresního soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu okresního soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem.“.

 

7.

V § 42 odst. 1 písm. d) a e) se slova „delší než 3 měsíce“ zrušují.

 

8.

V § 42 odst. 4 se na konci textu poslední věty doplňují slova „nebo došlo-li ke zřízení nového soudního oddělení nebo jeho zrušení“.

 

9.

V § 50 odst. 2 větě první, § 51 odst. 2 větě třetí, § 52 odst. 2 větě třetí a v § 53 odst. 2 větě třetí se slova „3 týdny“ nahrazují slovy „5 pracovních dnů“.

 

10.

V § 60 odst. 1 se číslo „25“ nahrazuje číslem „30“.

 

11.

V § 68 odst. 1 se za slova „nejdéle 1 roku k“ vkládají slova „ministerstvu nebo“.

 

12.

V § 68 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

b)

ministr spravedlnosti, jde-li o dočasné přidělení soudce k ministerstvu nebo Justiční akademii, souhlasí-li s dočasným přidělením předseda soudu, k němuž je soudce přidělen podle § 67 nebo přeložen podle § 71 a 72 k výkonu funkce,

c)

v ostatních případech ministr spravedlnosti na návrh příslušného předsedy krajského soudu, vrchního soudu, Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, k němuž má být soudce dočasně přidělen, souhlasí-li s dočasným přidělením předseda soudu, k němuž je soudce přidělen podle § 67 nebo přeložen podle § 71 a 72 k výkonu funkce; předseda krajského soudu podává návrh též tehdy, jde-li o dočasné přidělení soudce k okresnímu soudu v obvodu jeho působnosti.“.

 

13.

V § 69 odst. 1 větě první se slova „ , jehož obvod sousedí s obvodem soudu, k němuž byl přidělen podle § 67 nebo přeložen podle § 71“ zrušují.

 

14.

V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Při překládání soudce k soudu vyššího stupně se přihlíží k dosažené odborné úrovni překládaného soudce.“.

 

15.

V § 74 odstavec 2 zní:

(2) Funkce soudce není slučitelná s funkcemi a činnostmi, o nichž to stanoví zákon. S výjimkou funkce předsedy soudu nebo místopředsedy soudu nesmí soudce současně s výkonem funkce soudce zastávat žádnou jinou funkci ve veřejné správě. Funkce přísedícího není slučitelná s funkcí člena komory Parlamentu, jakož i s jinými činnostmi, o nichž to stanoví zákon.“.

 

16.

V § 82 odstavec 2 zní:

(2) Soudce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, případně soudy a vysokými školami.“.

 

17.

V § 85 se za slova „kromě výkonu funkce soudce“ vkládají slova „a funkcionáře soudu, anebo činností spojených s dočasným přidělením k ministerstvu nebo k Justiční akademii,“.

 

18.

V § 87 se za slovo „nestranné“ vkládá čárka a slovo „odborné“.

 

19.

V § 88 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Kárné opatření snížení platu podle odstavce 1 písm. b) se vůči kárně postiženému soudci uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření.“.

 

20.

V § 99 odst. 1 písm. c) se za slova „dočasně přidělen k“ vkládají slova „ministerstvu nebo“.

 

21.

V § 99 odstavec 3 zní:

(3) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle odstavce 1 písm. a) přísluší soudci plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce soudce Ústavního soudu. Po dobu dočasného zproštění funkce podle odstavce 1 písm. b) náleží soudci plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce soudce podle zvláštního právního předpisu,3) není-li s výkonem funkce soudce mezinárodního soudu spojeno poskytování odměny. Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle odstavce 1 písm. c) náleží soudci plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce soudce podle zvláštního právního předpisu.3)“.

 

22.

V § 100 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

je-li kárně stíhán pro takové kárné provinění, pro které je možno uložit kárné opatření odvolání z funkce, a to na dobu do pravomocného skončení kárného řízení,“.

 

23.

V § 100 odst. 2 se slova „50 % jeho dosavadního platu“ nahrazují slovy „50 % platu, na který vznikl soudci ke dni účinnosti dočasného zproštění výkonu funkce a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce nárok“․

 

24.

V § 100 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

(4) Proti rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce podle odstavce 1 písm. b) může soudce do 5 pracovních dnů od jeho doručení podat námitky k soudu, příslušnému podle zvláštního právního předpisu ke kárnému řízení;7a) podání námitek nemá odkladný účinek.

__________

7a)

§ 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.“.

 

25.

V § 102 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Předsedy kolegií a předsedy senátů Nejvyššího správního soudu jmenuje ze soudců tohoto soudu předseda Nejvyššího správního soudu.“.

 

26.

V § 106 odstavec 1 zní:

(1) Předseda a místopředseda soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy soudů. Předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo kolegia Nejvyššího správního soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže neplní řádně své povinnosti.“.

 

27.

V § 108 odst. 1 a 3 se za slova „Nejvyššího soudu“ vkládají slova „nebo Nejvyššího správního soudu“.

 

28.

V § 116 odst. 1 věta první zní: „Pracovní poměr justičního čekatele, který složil odbornou justiční zkoušku, se s jeho souhlasem prodlužuje o 12 měsíců ode dne složení odborné justiční zkoušky, a nedosáhl-li by justiční čekatel v této době věku předepsaného tímto zákonem pro ustanovení soudcem, do dne, kdy justiční čekatel dosáhne věku 31 let.“.

 

29.

V § 117 odst. 1 se za slova „s výjimkou odborné justiční zkoušky“ vkládají slova „ , souhlasu s ustanovením za soudce a s přidělením k určitému soudu,“.

 

30.

V § 119 se doplňují odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Orgány státní správy soudů jsou předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu a předsedové a místopředsedové vrchních, krajských a okresních soudů.

(3) V rozsahu a za podmínek stanovených zákonem se na státní správě soudu podílejí předsedové senátů, ostatní soudci a zaměstnanci působící u příslušného soudu.“.

 

31.

§ 120 a 121 včetně poznámek pod čarou č. 7b) a 7c) znějí:

§ 120

 

(1) Ministerstvo vykonává státní správu vrchních, krajských a okresních soudů v rozsahu stanoveném tímto zákonem buď přímo nebo prostřednictvím předsedů těchto soudů; státní správu okresních soudů může vykonávat též prostřednictvím předsedů krajských soudů.

(2) Státní správu Nejvyššího soudu vykonává ministerstvo prostřednictvím předsedy tohoto soudu.

(3) Státní správu Nejvyššího správního soudu a její výkon upravuje zvláštní právní předpis.7b)

(4) Ve věcech majetku státu a státního rozpočtu vykonává ministerstvo státní správu soudů vždy prostřednictvím jejich předsedů.7c)

 

§ 121

 

(1) Předseda Nejvyššího soudu a předsedové vrchních, krajských a okresních soudů vykonávají státní správu soudů v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) Místopředseda Nejvyššího soudu a místopředsedové vrchních soudů vykonávají státní správu těchto soudů v rozsahu určeném jejich předsedou.

(3) Místopředsedové krajského soudu vykonávají státní správu krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu v rozsahu určeném předsedou krajského soudu.

(4) Místopředseda, popřípadě místopředsedové okresního soudu vykonávají státní správu tohoto soudu v rozsahu určeném jeho předsedou.

(5) Předseda Nejvyššího soudu, vrchního soudu, krajského soudu a okresního soudu může při zachování vlastní odpovědnosti pověřit jednotlivými úkony státní správy s jejich souhlasem předsedy senátu a ostatní soudce příslušného soudu.

__________

7b)

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

7c)

§ 78 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

§ 45 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

32.

Za § 122 se vkládá nový § 122a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7d) zní:

§ 122a

Ředitel správy soudu

 

(1) Ředitel správy soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje provoz soudu a některé další činnosti související s výkonem státní správy soudů; odpovědnost předsedy soudu jako orgánu státní správy soudu tím není dotčena. Předseda soudu si může vyhradit věci, které rozhoduje přímo.

(2) Ředitele správy soudu jmenuje a odvolává7d) předseda soudu. Funkce ředitele správy soudu je vykonávána v pracovním poměru.

__________

7d)

§ 27 odst. 4 zákoníku práce.“.

 

33.

V části první hlavě třetí díl 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7e), 8) a 9) zní:

Díl 3

Výkon státní správy soudů a působnost jejích orgánů

 

§ 123

 

(1) Ministerstvo vykonává státní správu Nejvyššího soudu a vrchních, krajských a okresních soudů tím, že

a)

zajišťuje chod soudů po stránce organizační, zejména každoročně stanoví s ohledem na množství projednávaných věcí pro každý soud počty soudců, asistentů, vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků, vykonavatelů a dalších zaměstnanců u něj působících; u Nejvyššího soudu je stanoví po dohodě s předsedou tohoto soudu a u ostatních soudů po vyjádření příslušného předsedy soudu,

b)

zajišťuje způsobem stanoveným tímto zákonem chod soudů po stránce personální,

c)

zajišťuje chod soudů tím, že zabezpečuje financování jejich hospodaření a materiálního zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a provádí kontroly hospodaření,7e)

d)

stanoví krajským soudům v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního rozpočtu určené na hospodaření krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu,

e)

řídí a kontroluje výkon státní správy prováděný předsedy soudů ve věcech majetku státu a státního rozpočtu a stanoví působnost k výkonu státní správy soudů prováděnému předsedy soudů v ostatních věcech,

f)

řídí a organizuje přípravnou službu justičních čekatelů, zejména stanoví pro každý krajský soud počty justičních čekatelů, provádí započtení doby výkonu jiné právnické funkce nebo praxe do přípravné služby (§ 110 odst. 3) a rozhoduje o započtení doby výkonu jiné právnické činnosti do přípravné služby (§ 110 odst. 4),

g)

organizuje a zajišťuje odborné justiční zkoušky (§ 114 až 117),

h)

schvaluje statut Justiční akademie a dohlíží na její vzdělávací a jinou činnost,

i)

organizuje a řídí odbornou přípravu vyšších soudních úředníků, soudních vykonavatelů a dalších zaměstnanců soudů,

j)

koordinuje a usměrňuje odbornou průpravu přísedících k výkonu jejich funkce,

k)

sleduje chod práce soudních kanceláří,

l)

organizuje a řídí výkon znalecké a tlumočnické činnosti v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,8)

m)

usměrňuje a řídí využívání informačních technologií,

n)

organizuje, řídí a kontroluje zabezpečení úkolů obranného a civilního nouzového plánování, ochrany utajovaných skutečností, bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

o)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Ministerstvo sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních soudů v řízení a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání a soudcovské etiky a zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům. K tomuto účelu ministerstvo

a)

sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend na základě výkazů a justiční statistiky,

b)

provádí prověrky soudních spisů a prověrky úrovně soudních jednání,

c)

vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na postup soudů (dále jen „stížnosti“).

(3) Získá-li ministerstvo v rámci plnění svých úkolů poznatky o nejednotnosti soudního rozhodování, dává Nejvyššímu soudu podněty k zaujetí stanoviska podle § 14 odst. 3.

 

§ 124

 

(1) Předseda Nejvyššího soudu vykonává státní správu Nejvyššího soudu tím, že

a)

zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační, zejména tím, že zajišťuje řádné obsazení Nejvyššího soudu soudci, asistenty soudců, odbornými a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců,

b)

dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

c)

pečuje o zvyšování odborné úrovně asistentů soudců a ostatních zaměstnanců působících u Nejvyššího soudu,

d)

dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,

e)

zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,9)

f)

kontroluje činnost ředitele správy Nejvyššího soudu,

g)

zajišťuje bezpečnost Nejvyššího soudu a úkoly krizového řízení,

h)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Předseda Nejvyššího soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních, vedených u Nejvyššího soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu

a)

provádí prověrky soudních spisů,

b)

dohlíží na úroveň soudních jednání,

c)

vyřizuje stížnosti.

(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda Nejvyššího soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád).

(4) Ředitel správy Nejvyššího soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,

a)

zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u Nejvyššího soudu s výjimkou soudců,

c)

zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,

d)

plní další úkoly související s výkonem státní správy Nejvyššího soudu podle pokynů předsedy soudu.

 

§ 125

 

(1) Předseda vrchního soudu vykonává státní správu vrchního soudu tím, že

a)

zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační, zejména tím, že zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců,

b)

dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

c)

pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků a ostatních zaměstnanců působících u vrchního soudu,

d)

dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,

e)

zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,9)

f)

kontroluje činnost ředitele správy vrchního soudu,

g)

zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení,

h)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Předseda vrchního soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních, vedených u vrchního soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu

a)

provádí prověrky soudních spisů,

b)

dohlíží na úroveň soudního jednání,

c)

vyřizuje stížnosti.

(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda vrchního soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád).

(4) Ředitel správy vrchního soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,

a)

zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,

c)

zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,

d)

plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.

 

§ 126

 

(1) Předseda krajského soudu vykonává státní správu krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu tím, že

a)

zajišťuje chod krajského soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména stanoví počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců,

b)

prostředky státního rozpočtu, stanovené správcem kapitoly státního rozpočtu, rozepisuje pro hospodaření krajského soudu a pro hospodaření okresních soudů v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly státního rozpočtu,

c)

pro účely rozpočtových opatření a vystavování limitů podle rozpočtových pravidel plní vůči okresním soudům v jeho obvodu funkci správce kapitoly státního rozpočtu,

d)

dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

e)

pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků, soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u krajského soudu a u okresních soudů v jeho obvodu,

f)

s přihlédnutím k vyjádření Justiční akademie zajišťuje výběr justičních čekatelů a s vybranými uchazeči uzavírá pracovní smlouvu,

g)

řídí a kontroluje přípravnou službu justičních čekatelů v obvodu krajského soudu a její výkon,

h)

řídí a kontroluje výkon státní správy okresních soudů prováděný jejich předsedy,

i)

pečuje o odbornou průpravu přísedících krajského soudu k výkonu jejich funkce a organizuje a koordinuje odbornou průpravu přísedících okresních soudů k výkonu jejich funkce,

j)

dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,

k)

dohlíží na vedení seznamu znalců a tlumočníků,

l)

zajišťuje poskytování informací krajským soudem podle zvláštního právního předpisu,9)

m)

kontroluje činnost ředitele správy krajského soudu,

n)

zajišťuje bezpečnost krajského soudu a úkoly krizového řízení,

o)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Předseda krajského soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních, vedených u krajského soudu a u okresních soudů v jeho obvodu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu

a)

provádí prověrky soudních spisů,

b)

dohlíží na úroveň soudních jednání,

c)

vyřizuje stížnosti.

(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda krajského soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že podnět podaný nebo postoupený mu předsedou okresního soudu nesplňuje podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), postoupí ho se svým stanoviskem ministerstvu.

(4) Ředitel správy krajského soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,

a)

zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,

c)

zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,

d)

plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.

 

§ 127

 

(1) Předseda okresního soudu vykonává státní správu okresního soudu tím, že

a)

zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména stanoví počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky, soudními vykonavateli a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců,

b)

dohlíží na přípravnou službu justičních čekatelů po dobu jejího výkonu u okresního soudu,

c)

dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

d)

pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků, soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u tohoto soudu,

e)

pečuje o odbornou průpravu přísedících okresního soudu k výkonu jejich funkce,

f)

dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,

g)

zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,9)

h)

kontroluje činnost ředitele správy okresního soudu,

i)

zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení,

j)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Předseda okresního soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních, vedených u okresního soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu

a)

provádí prověrky soudních spisů,

b)

dohlíží na úroveň soudních jednání,

c)

vyřizuje stížnosti.

(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda okresního soudu předsedovi krajského soudu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že podnět předložený mu předsedou senátu nebo jiným soudcem nesplňuje podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), předloží ho se svým stanoviskem předsedovi krajského soudu.

(4) Ředitel správy okresního soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,

a)

zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,

c)

zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,

d)

plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.

 

§ 128

 

(1) Zjistí-li příslušný orgán státní správy soudů, že soudce zaviněně porušil své povinnosti při výkonu funkce nebo že chování soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, podá návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudců podle zvláštního právního předpisu.6)

(2) Návrh podle zvláštního právního předpisu6) podá příslušný orgán státní správy soudů také tehdy, je-li soudce nezpůsobilý vykonávat soudcovskou funkci podle § 91, nebo pokud zjistí, že soudce, jmenovaný předsedou nebo místopředsedou soudu, závažným způsobem porušuje stanovené povinnosti při výkonu státní správy soudů.

__________

7e)

Například zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

9)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

34.

V části první hlavě třetí díl 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10) až 12) zní:

Díl 4

Justiční akademie

 

§ 129

 

(1) Zřizuje se Justiční akademie. Justiční akademie je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Dohled nad činností Justiční akademie vykonává ministerstvo.

(2) Justiční akademie připravuje a po organizační a odborné stránce zabezpečuje výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici. Tuto činnost vykonává Justiční akademie v úzké součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími tak, aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám.

 

§ 130

 

(1) Orgány Justiční akademie jsou Rada Justiční akademie (dále jen „Rada“) a ředitel Justiční akademie (dále jen „ředitel“).

(2) Rada řídí po odborné stránce výchovnou a vzdělávací činnost Justiční akademie, zejména stanoví celkovou obsahovou náplň vzdělávací činnosti, studijní programy jednotlivých vzdělávacích akcí a zásady zařazování justičních čekatelů, vyšších soudních úředníků a dalších osob do vzdělávání. Radu tvoří zástupce Nejvyššího soudu a zástupce Nejvyššího správního soudu, jmenovaní a odvolávaní předsedy těchto soudů, zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, jmenovaný a odvolávaný nejvyšším státním zástupcem, a další členové, jmenovaní a odvolávaní ministrem spravedlnosti ze soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních exekutorů, učitelů právnických fakult vysokých škol nebo jiných odborníků; ministr spravedlnosti jmenuje členy Rady tak, aby většinu v ní tvořili soudci a státní zástupci.

(3) Ředitel zajišťuje chod Justiční akademie po stránce personální, organizační, materiální a finanční, a nestanoví-li tento zákon jinak, jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti po projednání s Radou.

(4) Výkon funkce člena Rady se považuje za překážku v práci z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu.10) Člen Rady má právo na náhradu výdajů v souvislosti s výkonem funkce člena Rady v rozsahu stanoveném právními předpisy o poskytování cestovních náhrad.11)

 

§ 131

 

Vnitřní organizaci Justiční akademie a podrobnosti o její činnosti upravuje statut, který schvaluje Rada po projednání s ministerstvem.

 

§ 132

 

Justiční akademie v rámci své výchovné a vzdělávací činnosti zejména

a)

organizuje a provádí adaptační kurzy, semináře a přednášky pro justiční a právní čekatele a podílí se na výběru osob, které se ucházejí o přijetí do pracovního poměru justičního nebo právního čekatele,

b)

připravuje a provádí vzdělávací akce zaměřené na zvyšování odborné úrovně soudců a státních zástupců,

c)

zajišťuje odborné vzdělávání dalších osob a plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo ministerstvo.

 

§ 133

 

(1) Vzdělávání na Justiční akademii zajišťují zejména lektoři, které ustanovuje a odvolává Rada.

(2) Lektoři Justiční akademie jsou vybíráni ze soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních exekutorů, akademických pracovníků vysokých škol a dalších významných odborníků; u soudců a státních zástupců, kteří budou vykonávat pedagogickou činnost při výkonu funkce soudce nebo státního zástupce, Rada si před jejich jmenováním lektorem Justiční akademie vyžádá vyjádření příslušného předsedy soudu nebo vedoucího státního zástupce.

(3) Za lektorskou činnost vykonávanou v pracovním poměru k Justiční akademii náleží lektorovi plat podle zvláštních právních předpisů.12)

__________

10)

§ 124 zákoníku práce.

11)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

12)

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

35.

Na konci § 168 se doplňují slova „ , nebo předsedou vrchního soudu“.

 

36.

Na konci § 169 se doplňují slova „ , nebo předsedou krajského soudu v obvodu tohoto soudu“.

 

37.

V § 170 se na konci textu písmena b) doplňují slova „ , nejde-li o stížnosti na průtahy v řízení“.

 

38.

V § 173 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Stížnost musí být vyřízena do 2 měsíců, a jedná-li se o stížnost na průtahy v řízení, do 1 měsíce ode dne jejího doručení orgánu státní správy soudů příslušnému k jejímu vyřízení.“.

 

39.

V § 174 odst. 1 se za slova „Má-li stěžovatel za to, že stížnost“ vkládají slova „na nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení“.

 

40.

Za § 174 se vkládá nový § 174a, který včetně nadpisu zní:

§ 174a

Návrh na určení lhůty k provedení

procesního úkonu

 

(1) Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“).

(2) Návrh na určení lhůty se podává u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány. Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen „navrhovatel“), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován.

(3) Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout; o svém postupu navrhovatele informuje. Soudem příslušným o návrhu rozhodnout je v občanském a trestním řízení soud nejblíže vyššího stupně, směřuje-li návrh proti okresnímu, krajskému nebo vrchnímu soudu, a Nejvyšší správní soud, směřuje-li návrh proti krajskému soudu ve věci správního soudnictví; směřuje-li návrh proti Nejvyššímu soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodne o něm jiný senát tohoto soudu, příslušný podle rozvrhu práce (dále jen „příslušný soud“).

(4) Účastníkem řízení je navrhovatel. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu.

(5) Příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, jestliže navrhovatel nepodal stížnost na průtahy v řízení, nebo byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn.

(6) Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

(7) Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy; touto lhůtou je soud, příslušný k provedení procesního úkonu, vázán. Je-li návrh uznán jako oprávněný, hradí náklady řízení o něm stát.

(8) Usnesení, kterým příslušný soud rozhodl o návrhu na určení lhůty, se doručí navrhovateli a soudu, proti němuž byl návrh podán. Proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné opravné prostředky.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státním zastupitelství (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se za slovo „rychlý“ vkládá čárka a slovo „odborný“.

 

2.

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství a krajská státní zastupitelství jsou účetními jednotkami.“.

 

3.

V § 13b se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

(3) Správu státního zastupitelství ve věcech majetku státu a státního rozpočtu vykonává ministerstvo vždy prostřednictvím příslušných vedoucích státních zástupců.4a)

__________

4a)

§ 78 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

§ 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 13c se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 4b) znějí:

(8) V rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťují provoz a některé další činnosti související s výkonem správy Nejvyššího státního zastupitelství, vrchních státních zastupitelství a krajských státních zastupitelství ředitelé správy těchto státních zastupitelství; odpovědnost příslušného vedoucího státního zástupce jako orgánu správy státního zastupitelství tím není dotčena. Vedoucí státní zástupce si může vyhradit věci, které rozhoduje přímo.

(9) Ředitele správy státního zastupitelství jmenuje a odvolává4b) příslušný vedoucí státní zástupce. Funkce ředitele správy státního zastupitelství je vykonávána v pracovním poměru.

__________

4b)

§ 27 odst. 4 zákoníku práce.“.

 

5.

V § 13d odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4c) zní:

c)

zajišťuje chod státních zastupitelství tím, že zabezpečuje financování jejich hospodaření a materiálního zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a provádí kontroly hospodaření,4c)

__________

4c)

Například zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V § 13d odst. 1 písm. j) se slova „státních zástupců a“ zrušují.

 

7.

V § 13d se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

8.

§ 13e až 13g včetně poznámky pod čarou č. 4d) znějí:

§ 13e

 

(1) Nejvyšší státní zástupce vykonává správu Nejvyššího státního zastupitelství tím, že

a)

zajišťuje chod Nejvyššího státního zastupitelství po stránce personální a organizační, zejména tím, že se podílí na obsazování Nejvyššího státního zastupitelství státními zástupci, zajišťuje jeho řádné obsazení ostatními odbornými a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci státních zástupců,

b)

v souladu s oprávněními stanovenými tímto zákonem dbá na plynulost řízení u Nejvyššího státního zastupitelství a dohlíží na řádné plnění povinností státních zástupců a dalších zaměstnanců působících u tohoto státního zastupitelství,

c)

vyřizuje stížnosti,

d)

dbá o odbornost státních zástupců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

e)

pečuje o zvyšování odborné úrovně ostatních zaměstnanců působících u Nejvyššího státního zastupitelství,

f)

zajišťuje poskytování informací Nejvyšším státním zastupitelstvím podle zvláštního právního předpisu,4d)

g)

zajišťuje bezpečnost Nejvyššího státního zastupitelství a úkoly krizového řízení,

h)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Nejvyšší státní zástupce prostřednictvím pokynů obecné povahy vydává vzorový organizační řád státního zastupitelství a sjednocuje a kontroluje výkon spisové služby státních zastupitelství.

(3) Nejvyšší státní zástupce zajišťuje činnost Kolegia (§ 7a) po stránce materiální, členům Kolegia vytváří podmínky pro řádný výkon funkce.

(4) Ředitel správy Nejvyššího státního zastupitelství, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze vedoucí státní zástupce,

a)

zajišťuje provoz Nejvyššího státního zastupitelství po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u Nejvyššího státního zastupitelství s výjimkou státních zástupců,

c)

plní další úkoly související s výkonem správy Nejvyššího státního zastupitelství podle pokynů nejvyššího státního zástupce.

 

§ 13f

 

(1) Vrchní státní zástupce vykonává správu vrchního státního zastupitelství tím, že

a)

zajišťuje jeho chod po stránce personální a organizační, zejména tím, že předkládá návrhy na obsazení vrchního státního zastupitelství státními zástupci, zajišťuje jeho řádné obsazení odbornými a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci státních zástupců,

b)

v souladu s oprávněními stanovenými tímto zákonem dbá na plynulost řízení u vrchního státního zastupitelství a dohlíží na řádné plnění povinností státních zástupců a dalších zaměstnanců působících u tohoto státního zastupitelství,

c)

vyřizuje stížnosti,

d)

dbá o odbornost státních zástupců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

e)

pečuje o zvyšování odborné úrovně ostatních zaměstnanců působících u vrchního státního zastupitelství,

f)

zajišťuje poskytování informací vrchním státním zastupitelstvím podle zvláštního právního předpisu,4d)

g)

zajišťuje bezpečnost vrchního státního zastupitelství a úkoly krizového řízení,

h)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Vrchní státní zástupce kontroluje výkon spisové služby u vrchního státního zastupitelství a u krajských státních zastupitelství v jeho obvodu.

(3) Ředitel správy vrchního státního zastupitelství, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze vedoucí státní zástupce,

a)

zajišťuje provoz vrchního státního zastupitelství po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u vrchního státního zastupitelství s výjimkou státních zástupců,

c)

plní další úkoly související s výkonem správy vrchního státního zastupitelství podle pokynů vrchního státního zástupce.

 

§ 13g

 

(1) Krajský státní zástupce vykonává správu krajského státního zastupitelství a správu okresních státních zastupitelství v jeho obvodu tím, že

a)

zajišťuje jejich chod po stránce personální a organizační, zejména tím, že předkládá návrhy na obsazení krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství státními zástupci, zajišťuje jejich řádné obsazení odbornými a dalšími zaměstnanci, vyřizuje personální věci státních zástupců krajského státního zastupitelství a v rozsahu jím stanoveném též personální věci státních zástupců okresních státních zastupitelství,

b)

prostředky státního rozpočtu, stanovené správcem kapitoly státního rozpočtu, rozepisuje pro hospodaření krajského státního zastupitelství a pro hospodaření okresních státních zastupitelství minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly státního rozpočtu,

c)

pro účely rozpočtových opatření a vystavování limitů podle rozpočtových pravidel plní vůči okresním státním zastupitelstvím v jeho obvodu funkci správce kapitoly státního rozpočtu,

d)

v souladu s oprávněními stanovenými tímto zákonem dbá na plynulost řízení u krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství, dohlíží na řádné plnění povinností státních zástupců a dalších zaměstnanců působících u těchto státních zastupitelství,

e)

vyřizuje stížnosti,

f)

dbá o odbornost státních zástupců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

g)

pečuje o zvyšování odborné úrovně ostatních zaměstnanců působících u krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho obvodu,

h)

s přihlédnutím k vyjádření Justiční akademie zajišťuje výběr právních čekatelů a s vybranými uchazeči uzavírá pracovní smlouvu,

i)

řídí a kontroluje čekatelskou praxi v obvodu krajského státního zastupitelství a její výkon,

j)

kontroluje výkon spisové služby u krajského a okresních státních zastupitelství,

k)

zajišťuje poskytování informací krajským státním zastupitelstvím podle zvláštního právního předpisu,4d)

l)

řídí a kontroluje výkon státní správy okresních státních zastupitelství prováděný okresními státními zástupci,

m)

zajišťuje bezpečnost krajského státního zastupitelství a úkoly krizového řízení,

n)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Ředitel správy krajského státního zastupitelství, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze vedoucí státní zástupce,

a)

zajišťuje provoz krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho obvodu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u krajského státního zastupitelství s výjimkou státních zástupců a v rozsahu stanoveném krajským státním zástupcem též personální věci zaměstnanců působících u okresních státních zastupitelství,

c)

plní další úkoly související s výkonem správy krajského státního zastupitelství nebo okresních státních zastupitelství v jeho obvodu podle pokynů krajského státního zástupce.

__________

4d)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

9.

V § 13h odst. 1 písmeno f) zní:

f)

zajišťuje poskytování informací okresním státním zastupitelstvím podle zvláštního právního předpisu,4d)“.

 

10.

V § 13h se odstavec 3 zrušuje.

 

11.

V § 13i se za slova „činnost státního zastupitelství“ vkládá čárka a slova „v odbornost jeho postupu,“ a text „§ 26 odst. 1“ se nahrazuje textem „§ 26“.

 

12.

V § 16b odst. 5 se za slova „s tím, že“ vkládají slova „lhůtu 2 měsíců, uvedenou v § 16a odst. 6 nelze v tomto řízení překročit, a že“.

 

13.

V § 19 odst. 2 větě poslední se slova „k hodnocení jejich odborné způsobilosti“ nahrazují slovy „k dosažené odborné úrovni překládaného státního zástupce a k výsledkům prohlubování jeho odborných znalostí (§ 24 odst. 3)“.

 

14.

V § 19 odst. 4 větě poslední se slova „a k hodnocení jejich odborné způsobilosti“ zrušují.

 

15.

V § 19a odst. 1 větě poslední se slova „nebo prohloubení odborných znalostí“ zrušují.

 

16.

§ 20 včetně nadpisu zní:

§ 20

Pracovní pohotovost

 

K plnění úkolů, k nimž je státní zastupitelství podle zákona příslušné, jestliže jejich provedení nesnese odkladu, může vedoucí státní zástupce nařídit státnímu zástupci pracovní pohotovost na pracovišti, v místě jeho bydliště nebo na jiném vhodném místě. Pracovní pohotovost na pracovišti může být státnímu zástupci nařízena v rozsahu nejvýše 400 hodin ročně. Při nařizování pracovní pohotovosti vedoucí státní zástupce dbá na rovnoměrné zatížení všech státních zástupců.“.

 

17.

V § 21 odst. 1 písm. f) se číslo „65“ nahrazuje číslem „70“.

 

18.

V § 21 odst. 2 písm. c) se text „§ 26 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 26“.

 

19.

V § 21 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

20.

V § 22 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

je-li kárně stíhán pro takové kárné provinění, pro které je možno uložit kárné opatření odvolání z funkce, a to na dobu do skončení kárného řízení,“.

 

21.

V § 22 odst. 2 písm. c) se text „§ 26 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 26“.

 

22.

V § 22 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 5i) zní:

(5) Proti rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce podle odstavce 2 písm. b) může státní zástupce do 5 pracovních dnů od jeho doručení podat námitky k soudu, příslušnému podle zvláštního právního předpisu ke kárnému řízení;5i) podání námitek nemá odkladný účinek.

__________

5i)

§ 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5i) až 5m) se označují jako poznámky pod čarou č. 5j) až 5n), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

23.

V § 24 odst. 1 se za slovo „postupovat“ vkládá slovo „odborně,“.

 

24.

V § 24 odst. 2 se v úvodní části textu za slovo „nestranný“ vkládají slova „a odborný“.

 

25.

V § 24 odstavec 3 zní:

(3) Státní zástupce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, případně státním zastupitelstvím a vysokými školami.“.

 

26.

V § 24 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 5k) zní:

(6) Státní zástupce nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do funkce, až do zániku funkce státního zástupce, kromě výkonu funkce státního zástupce a funkce vedoucího státního zástupce nebo jeho náměstka, anebo činností spojených s dočasným přidělením k ministerstvu nebo Justiční akademii, zastávat žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké a činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor Parlamentu,5k) za předpokladu, že tyto činnosti jsou slučitelné s požadavky na řádný výkon funkce státního zástupce.

__________

5k)

§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“.

 

27.

V § 26 se odstavec 2 zrušuje a současně se ruší označení odstavce 1.

 

28.

V § 28 se za slova „státního zastupitelství nebo“ vkládají slova „v odbornost jeho postupu anebo“.

 

29.

V § 30 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Kárné opatření snížení platu podle odstavce 1 písm. b) se vůči kárně postiženému státnímu zástupci uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření.“.

 

30.

V § 32 písm. a) se text „[§ 26 odst. 1 písm. a)]“ nahrazuje textem „[§ 26 písm. a)]“.

 

31.

V § 32 písm. b) se text „[§ 26 odst. 1 písm. b)]“ nahrazuje textem „[§ 26 písm. b)]“.

 

32.

Část devátá včetně nadpisu se zrušuje.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5m) a 5n) se zrušují.

 

33.

§ 34a zní:

§ 34a

 

Odborné vzdělávání právních čekatelů je zajišťováno zejména prostřednictvím Justiční akademie. Justiční akademie umožní též vzdělávání státních zástupců.“.

 

34.

V § 40 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

p)

návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu.2b)

__________

2b)

§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o advokacii (čl. 4)

Čl. IV

V § 44 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 228/2002 Sb., se písmeno j) zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o platu a některých dalších

náležitostech státních zástupců (čl. 5)

Čl. V

V § 9 odst. 1 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., se za slova „50 % platu,“ vkládají slova „na který vznikl státnímu zástupci ke dni účinnosti dočasného zproštění výkonu funkce a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce nárok,“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o řízení ve věcech soudců

a státních zástupců (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

§ 13a

 

Pokud v souvislosti s podáním návrhu na zahájení kárného řízení byl soudce dočasně zproštěn výkonu funkce soudce a proti rozhodnutí o dočasném zproštění byly kárně stíhaným soudcem podány námitky,3a) rozhodne senát nejprve o těchto námitkách, a to do 10 pracovních dnů bez jednání usnesením, kterým buď námitky zamítne nebo dočasné zproštění výkonu funkce zruší. Obdobně se postupuje, pokud v souvislosti s podáním návrhu na zahájení kárného řízení byl dočasně zproštěn výkonu funkce státní zástupce a proti rozhodnutí o dočasném zproštění byly kárně stíhaným státním zástupcem podány námitky.3b)

___________

3a)

§ 100 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

3b)

§ 22 odst. 5 zákona č. 283/1993 Sb., ve znění zákona č. 192/2003 Sb.“.

 

2.

V § 14 se na konci písmena c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

v případě kárného provinění spočívajícího v porušení zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy soudů též pokud soudci zanikla funkce předsedy soudu nebo místopředsedy soudu.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 14/2002 Sb. (čl. 7)

Čl. VII

V části třetí čl. III zákona č. 14/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se bod 2 zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se mění takto:

1.

V § 20 odst. 2 se slova „nebo k přijetí jednacího řádu“ zrušují.

 

2.

V § 21 odstavec 1 zní:

(1) Předseda Nejvyššího správního soudu vydává po projednání v plénu jednací řád Nejvyššího správního soudu.“.

 

3.

V § 25 odst. 1 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno f).

 

4.

V § 25 odst. 2 se slova „3 týdny“ nahrazují slovy „5 pracovních dnů“.

 

5.

V § 25 se odstavce 3 a 4 zrušují.

 

6.

Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

§ 27a

 

(1) Ředitel správy Nejvyššího správního soudu (dále jen „ředitel správy soudu“) v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje provoz soudu a některé další činnosti související s výkonem státní správy Nejvyššího správního soudu; odpovědnost předsedy Nejvyššího správního soudu jako orgánu státní správy soudu tím není dotčena. Předseda Nejvyššího správního soudu si může vyhradit věci, které rozhoduje přímo.

(2) Ředitele správy soudu jmenuje a odvolává1a) předseda Nejvyššího správního soudu. Funkce ředitele správy soudu je vykonávána v pracovním poměru.

__________

1a)

§ 27 odst. 4 zákoníku práce.“.

 

7.

V § 28 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 1b) znějí:

c)

zajišťuje chod soudu tím, že zabezpečuje financování jeho hospodaření a materiálního zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a provádí kontroly hospodaření,1b)

d)

řídí a kontroluje výkon státní správy Nejvyššího správního soudu prováděný jeho předsedou ve věcech majetku státu a státního rozpočtu a organizuje výkon státní správy soudu prováděný jeho předsedou v ostatních věcech,

__________

1b)

Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 29 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

(1) Předseda Nejvyššího správního soudu vykonává státní správu Nejvyššího správního soudu tím, že

a)

zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační, zejména tím, že zajišťuje řádné obsazení Nejvyššího správního soudu soudci, asistenty soudců, odbornými a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců,

b)

dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,

c)

pečuje o zvyšování odborné úrovně asistentů soudců a ostatních zaměstnanců působících u Nejvyššího správního soudu,

d)

dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,

e)

zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,2)

f)

kontroluje činnost ředitele správy soudu,

g)

zajišťuje bezpečnost Nejvyššího správního soudu a úkoly krizového řízení,

h)

plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

__________

2)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

9.

V § 29 odstavec 3 zní:

(3) Ředitel správy soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,

a)

zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

b)

vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u Nejvyššího správního soudu s výjimkou soudců,

c)

zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,

d)

plní další úkoly související s výkonem státní správy Nejvyššího správního soudu podle pokynů předsedy soudu.“.

 

10.

Poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (čl. 10)

Čl. X

Požadavek dosažení věku 30 let se nevztahuje

a)

na soudce a přísedící, kteří byli jmenováni do funkce soudce nebo zvoleni do funkce přísedícího přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)

na ustanovení soudcem u justičních čekatelů, jejichž pracovní poměr trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 11)

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části první čl. I bodů 37, 39 a 40 a části třetí čl. III, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.