Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

222/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004

N(31.7.2003, 326/1999 Sb.): Ustanovení části prvé bodů 56, 112 a 129 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

N(31.7.2003, 325/1999 Sb.): Ustanovení části třetí bodů 1 a 2 nabývají účinnosti dnem vyhlášení,

N(1.5.2004, 326/1999 Sb.): Ustanovení bodů 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, bodu 15 mimo textu uvedeného pod písmenem d), bodu 16 mimo textu uvedeného pod písmenem b), bodů 20 až 22, 39 až 41, 44, 47, 49 až 55, 57 až 59, 63 až 67, 69, 72, 79, 85, 86, 88, 89, 100 až 103, 107 až 109, 111, bodu 114 s výjimkou slov „§ 7“ a „§ 180b“, bodů 115, 116, 118, 120 až 122, 124 a 126 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

N(31.12.2007, 326/1999 Sb.): Ustanovení prvé bodu 15 části textu uvedeného pod písmenem d), bodu 16 části textu uvedeného pod písmenem b), bodů 18, 33, 37, 38, 61, 62 a 131 nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

222

 

ZÁKON

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb.,

o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 se za slova „vztahuje i“ vkládají slova „na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím1b) a“.

Poznámka pod čarou č. 1b) zní:

__________

1b)

Například Smlouva Evropských společenství a členských států na straně jedné a Švýcarskou konfederací.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

c)

požádal Českou republiku o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, a cizince, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis3a) nestanoví jinak.

__________

3a)

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 3b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 6 odst. 4 se slova „vízum za účelem převzetí povolení k pobytu (§ 75) nebo“ zrušují.

 

4.

V § 6 odst. 5 se za slovo „platnosti“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu nebo“.

 

5.

§ 7 a 8 znějí:

§ 7

 

(1) Policie v rámci hraniční kontroly cizince, který v tranzitním prostoru mezinárodního letiště požádal o udělení azylu, a v rozhodnutí o jeho neudělení byla vyslovena překážka vycestování2)

a)

udělí cizinci vízum k pobytu do 90 dnů opravňující cizince k pobytu na území po dobu 15 pracovních dnů ode dne udělení víza a toto vízum vyznačí do cestovního dokladu,

b)

vydá cizinci hraniční průvodku, nemůže-li předložit cestovní doklad, a vyznačí do ní vízum podle písmene a),

c)

upozorní cizince na jeho povinnost dostavit se na policii pro udělení víza za účelem strpění pobytu na území.

(2) Odstavec 1 neplatí, byly-li zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že by cizinec při svém pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu, zejména s ohledem na skutečnost, že užil síly při prosazování politických cílů nebo svou činností ohrožuje základy demokratického státu, nebo jde-li o nežádoucí osobu.

 

§ 8

 

(1) Na cizince, který vstupuje na území pro udělení víza za účelem strpění pobytu na území, se nevztahuje povinnost předložit doklad podle § 5 písm. a) bodů 2 až 6 a § 5 písm. b).

(2) Cizinec, který nemůže při hraniční kontrole předložit cestovní doklad, je povinen prokázat totožnost jiným úředně vydaným dokladem nebo čestným prohlášením, ve kterém uvede své jméno a příjmení, datum a místo narození a státní občanství.“.

 

6.

V § 7 odst. 1 písm. c) se za slovo „víza“ vkládají slova „k pobytu nad 90 dnů“.

 

7.

V § 8 odst. 1 se za slovo „víza“ vkládají slova „k pobytu nad 90 dnů“.

 

8.

V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; policie zrušení platnosti do víza vyznačí“.

 

9.

V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

 

10.

V § 9 odst. 4 větě druhé se za slovo „příslušníka“ vkládají slova „státního občana České republiky1) nebo rodinného příslušníka“.

 

11.

V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Odepře-li policie vstup na území cizinci, kterému bylo uděleno vízum podle tohoto zákona, z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. c), d), g) až m) nebo n), policie platnost víza zruší a tuto skutečnost do víza vyznačí.“.

 

12.

§ 10 se zrušuje.

 

13.

V § 17 se na konci písmene b) slovo „anebo“ zrušuje.

 

14.

V § 17 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovy „ , anebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

na základě výjezdního příkazu.“.

 

15.

§ 17a včetně nadpisu zní:

§ 17a

Krátkodobá víza

 

Krátkodobým vízem je

a)

letištní vízum – vízum typu A,

b)

průjezdní vízum – vízum typu B,

c)

vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C,

d)

vízum typu A, B nebo C udělené smluvním státem, které jeho držitele opravňuje k pobytu i na území jiného smluvního státu (dále jen „jednotné schengenské vízum“).“.

 

16.

§ 17b včetně nadpisu zní:

§ 17b

Dlouhodobá víza

 

Dlouhodobým vízem je

a)

vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D,

b)

vízum typu D nebo D+C udělené smluvním státem, které opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiného smluvního státu (dále jen „dlouhodobé vízum smluvních států“).“.

 

17.

V § 18 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

 

18.

V § 18 písm. d) bodu 4 se slova „oprávnění k“ nahrazují slovy „povolení dlouhodobého nebo trvalého“.

 

19.

V § 19 odst. 2 se slova „písm. a)“ zrušují.

 

20.

V § 19 odst. 3 se slovo „víza“ nahrazuje slovem „příkazu“, slovo „vízum“ se nahrazuje slovem „příkaz“ a slovo „vízem“ se nahrazuje slovem „příkazem“․

 

21.

V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Při ukončení pobytu občana Evropské unie1a) postupuje policie podle § 50 odst. 6. Obdobně postupuje i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie.1a)“.

 

22.

§ 20 a 21 se včetně nadpisů zrušují.

 

23.

V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Průjezdní vízum opravňuje cizince k průjezdu územím při jeho cestě z území jednoho státu na území jiného státu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

24.

V § 22 odst. 3 se slova „je 180 dnů“ nahrazují slovy „se stanoví podle předpokládaného počtu cest na území, nejdéle však na 6 měsíců“.

 

25.

V § 22 odstavec 5 zní:

(5) Žádost o udělení průjezdního víza lze podat na hraničním přechodu, pokud z nepředvídatelných závažných důvodů cizinec nemohl žádost podat na zastupitelském úřadu a žádá o udělení víza z humanitárních důvodů, z důvodu zájmu České republiky, na základě mezinárodních závazků nebo jiného závažného důvodu. V těchto případech vízum uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie.“.

 

26.

V § 23 odstavec 2 zní:

(2) Při podání žádosti podle § 22 odst. 5 je cizinec dále povinen prokázat důvody, na jejichž základě žádá o udělení víza na hraničním přechodu; je-li důvodem žádosti neuskutečněné přistání letadla na území, cizinec k žádosti nepředkládá fotografii.“.

 

27.

V § 24 odst. 2 se slova „je 90 dnů“ nahrazují slovy „se stanoví podle předpokládaného počtu pobytů v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území, nejdéle však na 3 měsíce“.

 

28.

V § 24 odst. 4 se za číslo „182“ vkládají slova „odst. 1“.

 

29.

V § 24 odst. 4 se slova „ , úředního nebo zvláštního pasu“ nahrazují slovy „nebo úředního pasu“ a za slovo „letadla“ se doplňují slova „ , pokud je příslušníkem státu, který je vázán Úmluvou o mezinárodním civilním letectví7b)“.

Poznámka pod čarou č. 7b) zní:

__________

7b)

Úmluva o mezinárodním civilním letectví vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.“.

 

30.

V § 26 odst. 2 se slova „je 180 dnů“ nahrazují slovy „se stanoví podle předpokládaného počtu cest na území, nejdéle však na 1 rok“.

 

31.

V § 26 odst. 4 větě druhé se slova „90 dnů“ nahrazují slovy „3 měsíce“.

 

32.

V § 26 odstavec 5 zní:

(5) Žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů lze podat policii na hraničním přechodu, pokud z nepředvídatelných závažných důvodů cizinec nemohl žádost podat na zastupitelském úřadu a žádá o udělení víza z humanitárních důvodů, z důvodu zájmu České republiky, na základě mezinárodních závazků nebo jiného závažného důvodu.“.

 

33.

V § 26 odst. 6 se slova „5 dnů“ nahrazují slovy „dobu 15 dnů“.

 

34.

§ 28 zní:

§ 28

 

Při podání žádosti podle § 26 odst. 5 je cizinec povinen předložit cestovní doklad a na požádání doklad o zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), prokázat zajištění nákladů spojených s vycestováním z území (§ 12) a předložit fotografie. Cizinec je dále povinen prokázat důvody, na jejichž základě žádá o udělení víza na hraničním přechodu.“.

 

35.

V § 29 odst. 1 větě druhé se slova „90 dnů“ nahrazují slovy „3 měsíce“.

 

36.

V § 29 odst. 2 se za slovo „prodloužit,“ vkládají slova „pokud pro prodloužení doby pobytu na území nebyly shledány důvody hodné zřetele nebo je-li důvodem žádosti změna účelu pobytu na území anebo“.

 

37.

V § 29a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Celková doba pobytu cizince na území smluvních států nesmí překročit 3 měsíce v průběhu 6 měsíců ode dne prvního vstupu na území těchto států.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

38.

V § 29a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Jednotné schengenské vízum vydané jiným smluvním státem v zastoupení České republiky je považováno za vízum vydané Českou republikou.“.

 

39.

V hlavě III díl 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9) a 9a) zní:

Díl 4

Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum

nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

 

Oddíl 1

Vízum k pobytu nad 90 dnů

 

§ 30

 

(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje policie na žádost cizince, který hodlá pobývat na území za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

(2) Vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za účelem převzetí povolení k pobytu nebo za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí (§ 49).

(3) Vízum podle odstavce 1 se uděluje s dobou platnosti na 1 rok, vízum podle odstavce 2 s dobou platnosti na 6 měsíců.

(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu opravňuje cizince k pobytu na území po dobu 3 pracovních dnů, vízum za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí opravňuje k pobytu po dobu 30 pracovních dnů. V případě, že převzetí povolení k pobytu nebo podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí brání důvody na vůli cizince nezávislé, považuje se doba pobytu po vstupu cizince na území za prodlouženou až do doby, než tyto důvody pominou. Cizinec je povinen po zániku důvodů podle předchozí věty tyto důvody neprodleně oznámit policii, jde-li o vízum udělené za účelem převzetí povolení k pobytu, nebo Ministerstvu zahraničních věcí, jde-li o vízum udělené za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného tímto ministerstvem.

(5) Policie udělí vízum k pobytu nad 90 dnů jako dlouhodobé vízum smluvních států typu D+C, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 29a odst. 1 a 3.

 

§ 31

Náležitosti žádosti o udělení víza

k pobytu nad 90 dnů

 

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit

a)

cestovní doklad,

b)

doklad potvrzující účel pobytu na území,

c)

prostředky k pobytu na území (§ 13),

d)

doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

e)

výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174); to neplatí v případě cizince mladšího 15 let,

f)

fotografie.

(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit povolení k zaměstnání a náležitosti podle odstavce 1 písm. a), d), e) a f).

(3) Povinnost předložit výpis z evidence Rejstříku trestů se považuje za splněnou, pokud cizinec podá žádost o tento výpis na zastupitelském úřadu a souhlasí se zasláním tohoto výpisu policii.

(4) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec na požádání dále povinen předložit

a)

doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174) vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince mladšího 15 let,

b)

lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.

 

§ 32

Podání žádosti o udělení víza

k pobytu nad 90 dnů na území

 

(1) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů lze podat na území policii za podmínky, že

a)

cizinec tuto žádost podává v průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů vydané za účelem společného soužití rodiny v rozsahu manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě a žádá o udělení víza za jiným účelem,

b)

cizinec tuto žádost podává v průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů a žádá o udělení víza za účelem společného soužití rodiny v rozsahu manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě,

c)

vízum má být uděleno nezletilému nebo zletilému nezaopatřenému cizinci za účelem společného soužití se zákonným zástupcem, jenž na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k pobytu anebo na vízum k pobytu nad 90 dnů anebo je státním občanem České republiky.

(2) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území lze podat na území policii, pokud jde o cizince,

a)

kterému vycestování z území brání překážka na jeho vůli nezávislá,

b)

jehož vycestování není možné (§ 179), nebo

c)

který podal žalobu nebo kasační stížnost ve věci dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu9) a byl-li této žalobě nebo kasační stížnosti přiznán odkladný účinek rozhodnutím soudu podle zvláštního právního předpisu.9)

(3) V případech podání žádosti podle odstavce 1 písm. a) nebo b) neplatí povinnost cizince předložit doklad podle § 31 odst. 4 písm. a).

(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů vyznačuje do cestovního dokladu policie.

 

§ 33

Vízum k pobytu nad 90 dnů

za účelem strpění pobytu na území

 

(1) Policie udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území v případech uvedených v § 32 odst. 2.

(2) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území policie stanoví na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 1 roku.

(3) Cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. a), je povinen na požádání policie prokázat, že překážka vycestování z území trvá; brání-li tomuto prokázání překážka na vůli cizince nezávislá, lze prokázání nahradit čestným prohlášením.

 

§ 34

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu

nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území

 

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je cizinec povinen předložit

a)

cestovní doklad, je-li jeho držitelem a neuplynula-li doba platnosti cestovního dokladu,

b)

ověřenou kopii dokladu potvrzujícího existenci důvodu podle § 32 odst. 2 písm. a) nebo c); nemůže-li předložit takový doklad z důvodů na jeho vůli nezávislých, lze tento doklad nahradit čestným prohlášením,

c)

fotografie.

 

§ 35

Prodloužení doby pobytu

na území na vízum k pobytu nad 90 dnů

 

(1) Dobu pobytu na území, která je kratší než doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, policie na žádost cizince opakovaně prodlouží za podmínky, že trvá stejný účel, pro který bylo vízum uděleno, nejdéle však do doby skončení platnosti tohoto víza.

(2) K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 31, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. f) a § 31 odst. 4 písm. a).

(3) Dobu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nelze prodloužit, pokud policie shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 37).

 

§ 36

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu

na území na vízum k pobytu nad 90 dnů

za účelem strpění pobytu na území

 

(1) K žádosti o prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 34 písm. a) a b) a v případě změny podoby na žádost policie i fotografie.

(2) Dobu platnosti víza a dobu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nelze prodloužit, pokud policie shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 38).

 

§ 37

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů

 

(1) Policie zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, jestliže cizinec

a)

byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

b)

neplní účel, pro který bylo vízum uděleno, nebo

c)

o zrušení platnosti víza požádá.

(2) Policie dále zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, jestliže

a)

cizinec v žádosti o udělení víza uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané nebo pozměněné doklady,

b)

cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza,

c)

policie při pobytové kontrole [§ 167 písm. d)] zjistí skutečnost podle § 9 odst. 1 písm. g), h) nebo i) a

1.

cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, nebo

2.

ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu policii nepožádá,

d)

cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c) bodu 1 nebo z důvodu podle písmene c) bodu 2,

e)

cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 2, anebo

f)

jiný smluvní stát rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území,9a)

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti víza. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

(3) Policie v rozhodnutí, kterým zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

 

§ 38

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů

za účelem strpění pobytu na území

 

(1) Cizinec je povinen požádat o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. a) nejpozději do 3 dnů po zániku překážky vycestování a u víza uděleného z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. b) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů po zániku překážky vycestování.

(2) Policie zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, jestliže pominuly důvody, pro které bylo toto vízum uděleno, a cizinec nepožádal o zrušení platnosti víza ve lhůtě podle předchozího odstavce.

(3) Policie v rozhodnutí o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

 

§ 39

Dlouhodobé vízum smluvních států

 

(1) Dlouhodobé vízum smluvních států typu D+C opravňuje cizince k pobytu na území České republiky po dobu nejdéle 3 měsíců od data jeho platnosti.

(2) Dlouhodobé vízum smluvních států typu D opravňuje cizince k pobytu na území České republiky obdobně jako průjezdní vízum (§ 22), a to v průběhu 3 měsíců od data jeho platnosti.

 

Oddíl 2

Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum

a zvláštní vízum

 

§ 40

 

(1) Diplomatickým vízem se rozumí letištní vízum, průjezdní vízum, vízum k pobytu do 90 dnů nebo vízum k pobytu nad 90 dnů udělené cizinci na základě oficiální žádosti a označené jako „Diplomatické vízum“. Diplomatické vízum lze vyznačit do diplomatického pasu nebo jiného cestovního dokladu cizince, který požívá příslušných výsad a imunit.

(2) Zvláštním vízem se rozumí letištní vízum, průjezdní vízum, vízum k pobytu do 90 dnů nebo vízum k pobytu nad 90 dnů, udělené cizinci na základě oficiální žádosti a označené jako „Zvláštní vízum“. Zvláštní vízum lze vyznačit do služebního pasu nebo jiného cestovního dokladu cizince, který požívá příslušných výsad a imunit.

(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie.

(4) Zastupitelský úřad uděluje diplomatické vízum a zvláštní vízum v zahraničí.

(5) Ministerstvo zahraničních věcí uděluje a vyznačuje diplomatické vízum a zvláštní vízum na území.

 

§ 41

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza

a zvláštního víza

 

Diplomatické vízum nebo zvláštní vízum prohlašuje za neplatné Ministerstvo zahraničních věcí.

 

Oddíl 3

Přechodný pobyt na území na základě povolení

k dlouhodobému pobytu

 

§ 42

Povolení k dlouhodobému pobytu

 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec, který na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li, s výjimkou případů uvedených v § 32 odst. 1, stejný účel pobytu.

(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a následně na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let.

(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který na území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice anebo jako jeho rodinný příslušník registrovaný Ministerstvem zahraničních věcí.

(4) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává policii na úředním tiskopisu. V žádosti je cizinec povinen uvést údaje v rozsahu žádosti o povolení k pobytu (§ 70 odst. 4).

(5) Cizinec je oprávněn pobývat na území po dobu uvedenou v povolení k dlouhodobému pobytu.

 

§ 43

Povolení k dlouhodobému pobytu

za účelem strpění pobytu na území

 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území uděluje policie na žádost cizince, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území (§ 32 odst. 2), pokud pobyt cizince na území bude delší než 1 rok a trvají-li důvody, pro které bylo toto vízum uděleno.

 

§ 44

 

(1) Policie vydá cizinci povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 a 43) formou průkazu o povolení k pobytu podle § 81 odst. 1; v průkazu policie vyznačí údaj o povoleném účelu pobytu.

(2) Průkaz o povolení k pobytu je povinen mít cizinec starší 15 let, jemuž bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, není-li dále stanoveno jinak; cizinci mladšímu 15 let se vydá rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu.

(3) Na průkaz o povolení k pobytu se § 82 odst. 2, § 83 a 86 vztahují obdobně.

(4) Průkaz o povolení k pobytu policie vydává s dobou platnosti potřebnou ke splnění účelu pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku.

(5) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu lze opakovaně prodloužit, vždy však nejdéle o 1 rok.

(6) Na prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu se obdobně vztahuje § 35 odst. 2 a 3, § 36 a 47.

 

§ 45

 

Cizinec, který hodlá na území pobývat za jiným účelem, než který mu byl povolen, je povinen požádat policii o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. Nové povolení k dlouhodobému pobytu nelze udělit v případech uvedených v § 32 odst. 2 s výjimkou případů uvedených v § 42 odst. 2.

 

§ 46

 

(1) Ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) až d) a f), § 31 odst. 2, § 33, 34, 37, 38, § 55 odst. 1, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů platí obdobně i pro povolení k dlouhodobému pobytu.

(2) Ustanovení § 56 platí obdobně pro povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42) a pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území (§ 43) z důvodu uvedeného v § 32 odst. 2 písm. a).

 

§ 47

 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je cizinec povinen podat nejdříve 90 a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90 dnů. V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle předchozí věty zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec oprávněn tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů; vízum se do doby zániku tohoto oprávnění považuje za platné.

(2) Pokud doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů uplyne před rozhodnutím žádosti o povolení dlouhodobého pobytu, ačkoliv žádost byla podána ve lhůtě podle odstavce 1, považuje se vízum za platné do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti.

(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 je cizinec povinen podat v době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo v době přechodného pobytu podle § 18 písm. a) nebo b) a ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Na uvedené žádosti se obdobně vztahuje i ustanovení odstavce 2.

 

§ 48

 

Cizinec, kterému bylo uděleno vízum podle § 7 odst. 1 písm. a), § 33 nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území (§ 43), se pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považuje za cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu,3a) nelze-li úhradu zajistit jiným způsobem.

 

Oddíl 4

 

§ 49

Přechodný pobyt na území na základě povolení

k dlouhodobému pobytu

vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí

 

(1) Ministerstvo zahraničních věcí vydává povolení k dlouhodobému pobytu členům personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice anebo jejich rodinným příslušníkům registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí. Toto povolení lze vydat nejdéle na dobu platnosti jejich registrace.

(2) O povolení k dlouhodobému pobytu je člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice anebo jejich rodinný příslušník registrovaný Ministerstvem zahraničních věcí, s výjimkou osob pobývajících na území podle § 18 písm. a) nebo b), povinen požádat během pobytu na území České republiky, ke kterému jej opravňuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí.

(3) Člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice anebo jejich rodinný příslušník je oprávněn pobývat na území po dobu uvedenou v povolení k dlouhodobému pobytu.

(4) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit.

(5) Povolení k dlouhodobému pobytu prohlašuje za neplatné Ministerstvo zahraničních věcí.

__________

9)

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

9a)

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. 5. 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí.“.

 

40.

V hlavě III se za díl 4 vkládá nový díl 5, který včetně nadpisu zní:

Díl 5

Přechodný pobyt na území na výjezdní příkaz

 

§ 50

Výjezdní příkaz

 

(1) Výjezdní příkaz je doklad, který uděluje policie z moci úřední po zrušení platnosti víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení, po ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, po rozhodnutí o ukončení poskytování dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a) nebo při správním vyhoštění.

(2) Policie z moci úřední dále udělí výjezdní příkaz a stanoví lhůtu, ve které je cizinec povinen vycestovat z území

a)

po nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu,3a)

b)

po nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu,3a)

c)

po uplynutí lhůty stanovené pro poskytování dočasné ochrany na území, nebyla-li tato lhůta prodloužena, nebo po uplynutí prodloužené lhůty, nebo

d)

po rozhodnutí o ukončení poskytování dočasné ochrany na území.

(3) Výjezdní příkaz dále uděluje Ministerstvo zahraničních věcí po uplynutí doby platnosti nebo po prohlášení neplatnosti diplomatického nebo zvláštního víza (§ 41), po uplynutí doby platnosti nebo po prohlášení neplatnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného tímto ministerstvem (§ 49 odst. 5) anebo po ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje.

(4) Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů, a k vycestování z území.

(5) Doba přechodného pobytu cizince na výjezdní příkaz nesmí být delší než 60 dnů, dobu pobytu stanoví a ve výjezdním příkazu vyznačuje policie a v případech podle odstavce 3 Ministerstvo zahraničních věcí.

(6) Při ukončení pobytu občanu Evropské unie1a) nebo jeho rodinnému příslušníku, který není občanem Evropské unie, stanoví policie dobu pobytu na výjezdní příkaz minimálně na 15 dnů; byl-li cizinec držitelem zvláštního pobytového povolení, stanoví policie dobu pobytu minimálně na 1 měsíc. Podmínka stanovení minimální doby pobytu neplatí, pokud je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo je zjištěno, že trpí závažnou nemocí.

(7) Výjezdní příkaz obsahuje údaje o totožnosti cizince, číslo cestovního dokladu a dobu, ve které je cizinec povinen z území vycestovat; v zájmu ochrany bezpečnosti státu, udržení veřejného pořádku nebo ochrany veřejného zdraví anebo v zájmu plnění mezinárodní smlouvy může být vycestování vázáno podmínkou spočívající v určení hraničního přechodu pro vycestování z území.

(8) Výjezdní příkaz má tvar štítku, který policie nebo Ministerstvo zahraničních věcí vyznačí do cestovního dokladu, v odůvodněných případech může být výjezdní příkaz vyznačen mimo cestovní doklad.“.

Dosavadní díl 5 se označuje jako díl 6.

 

41.

V § 51 odst. 4 se slova „ ; to neplatí, jde-li o vízum výjezdní“ zrušují.

 

42.

§ 54 zní:

§ 54

 

V žádosti o udělení víza je cizinec povinen uvést své jméno a příjmení, ostatní jména, pohlaví, den, měsíc a rok narození, místo a stát narození, státní občanství současné a při narození, jméno a příjmení otce a matky, rodinný stav, místo trvalého pobytu v cizině a telefonické spojení, druh, číslo a údaj o datu vydání a platnosti cestovního dokladu včetně označení orgánu, který jej vydal, a jde-li o cizince s povoleným pobytem na území jiného státu, i údaj o tom, zda je oprávněn se na jeho území vrátit, včetně údaje o čísle a platnosti příslušného dokladu, povolání, zaměstnavatele a jeho adresu včetně telefonického spojení (u studentů název a adresu školy), cíl cesty, požadovaný druh víza, dobu pobytu, počet vstupů a účel pobytu na území, zamýšlený den příjezdu a odjezdu, místo vstupu na území, v případě průjezdu jeho trasu, a zda již obdržel příslušné povolení pro vstup na území cílového státu včetně jeho platnosti a označení orgánu, který povolení vydal, zamýšlený dopravní prostředek, způsob zajištění úhrady nákladů spojených s pobytem, adresu pobytu na území včetně telefonického či jiného spojení, údaje k případné zvoucí osobě, v rozsahu příjmení, jméno a adresa pobytu na území, nebo jde-li o právnickou osobu, její název, sídlo a jméno a příjmení oprávněné osoby, upřesňující informace k účelu pobytu na území, údaje k vízům uděleným v posledních 3 letech včetně doby jejich platnosti, údaje o předchozím pobytu na území smluvních států, údaje k manželu a dětem v rozsahu jméno a příjmení, ostatní jména, den, měsíc, rok a místo narození.“.

 

43.

V § 56 odst. 1 se slova „víza za účelem dočasné ochrany nebo“ zrušují.

 

44.

V § 56 odst. 1 se slova „za účelem strpění podle § 35 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. b)“.

 

45.

V § 56 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo předloží-li padělané nebo pozměněné náležitosti“.

 

46.

V § 56 odst. 2 se slova „víza za účelem dočasné ochrany nebo“ zrušují.

 

47.

V § 56 odst. 2 se slova „za účelem strpění podle § 35 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. b)“.

 

48.

V § 58 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ve vízu k pobytu nad 90 dnů lze vyznačit jeden nebo více účelů pobytu.“.

 

49.

V § 61 odst. 3 se slova „výjezdního víza“ nahrazují slovy „výjezdního příkazu“ a slova „výjezdním vízem“ se nahrazují slovy „výjezdním příkazem“.

 

50.

V § 62 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Platnost víza k pobytu nad 90 dnů uděleného podle § 30 odst. 2 zaniká převzetím povolení k pobytu nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

51.

V § 62 odstavec 3 zní:

(3) Po vycestování cizince z území zanikne platnost víza podle § 22 odst. 4 písm. a), § 24 odst. 3 písm. a) a § 33 a jednorázového víza k pobytu do 90 dnů; platnost víza podle § 22 odst. 4 písm. b) a § 24 odst. 3 písm. b) zanikne po druhém vycestování cizince z území. Platnost ostatních víz není vycestováním cizince z území dotčena.“.

 

52.

V § 66 se slova „dlouhodobé vízum“ nahrazují slovy „povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

53.

V § 67 se slova „dlouhodobé vízum“ nahrazují slovy „povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

54.

§ 68 zní:

§ 68

 

(1) Do doby pobytu podle § 66 a 67 se započítává doba pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu.

(2) Doba pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se do doby pobytu podle § 66 a 67 započítává jednou polovinou; do doby pobytu se nezapočítává doba studia na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky o poskytnutí zahraniční pomoci.“.

 

55.

V § 69 odst. 2 písm. b) se slova „dlouhodobého víza“ nahrazují slovy „víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

56.

Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisu znějí:

§ 69a

Podání žádosti o povolení k pobytu cizincem

ve zvláštních případech po ukončení azylového řízení

 

(1) Žádost o povolení k pobytu může podat na území ministerstvu cizinec, který na území pobývá v rámci přechodného pobytu po ukončení azylového řízení a

a)

pobýval na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu a v postavení žadatele o azyl nebo o přiznání postavení uprchlíka nebo v postavení obdobném nepřetržitě po dobu nejméně 5 let, a

b)

není občanem státu, který je podle zvláštního právního předpisu2) označen za bezpečnou zemi původu.

(2) Cizinec je povinen k žádosti o povolení k pobytu předložit náležitosti podle § 70 odst. 1 s výjimkou

a)

dokladu o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,

b)

dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného státem, jehož je cizinec občanem nebo v němž měl trvalé bydliště.

(3) O žádosti o povolení k pobytu podané podle odstavce 1 ministerstvo rozhodne do 30 dnů ode dne doručení.

(4) Cizinci, kterému bylo ministerstvem vydáno povolení k pobytu, vydá policie průkaz o povolení k pobytu (§ 81).

 

§ 69b

 

(1) Ministerstvo platnost povolení k pobytu zruší, jsou-li dány důvody podle § 80 odst. 1 nebo 2.

(2) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost povolení k pobytu, stanoví lhůtu k vycestování z území.

(3) Policie na základě rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení k pobytu cizinci udělí výjezdní vízum a odebere průkaz o povolení k pobytu.“.

 

57.

V § 69b odst. 3 se slovo „vízum“ nahrazuje slovem „příkaz“.

 

58.

V § 70 odst. 1 písm. e) se slova „za účelem strpění pobytu podle § 35 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území“.

 

59.

§ 75 se včetně nadpisu zrušuje.

 

60.

V § 80 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

 

61.

V § 80 odst. 2 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

 

62.

V § 80 odst. 2 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

jiný smluvní stát rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území,9a)“.

 

63.

V § 80 odst. 3 se slovo „vízum“ nahrazuje slovem „příkaz“ a slovo „vízem“ se nahrazuje slovem „příkazem“.

 

64.

V § 81 odstavec 1 zní:

(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou vydanou policií. Průkaz o povolení k pobytu je vydán jako samostatný doklad nebo ve formě štítku, který se vyznačuje do cestovního dokladu cizince. Průkazem o povolení k pobytu jeho držitel prokazuje své jméno a příjmení, ostatní jména, druh pobytu, rodné číslo a další skutečnosti týkající se povoleného pobytu na území; v případě průkazu vydaného ve formě samostatného dokladu jím dále prokazuje datum a místo narození a státní příslušnost.“.

 

65.

V § 87a odst. 4 se za slovo „příslušníka“ vkládají slova „státního občana České republiky1) nebo“.

 

66.

V § 87b se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Občanu Evropské unie,1a) který na území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, vydá na požádání povolení k přechodnému pobytu Ministerstvo zahraničních věcí. Obdobné platí i pro jejich rodinné příslušníky registrované Ministerstvem zahraničních věcí, kteří nejsou občany Evropské unie.

(4) K žádosti podle odstavce 3 občan Evropské unie1a) a jeho rodinný příslušník, který není občanem Evropské unie, předloží cestovní doklad a fotografie.“.

 

67.

V § 87e odst. 1 návětí zní: „Policie vydá na žádost rodinného příslušníka státního občana České republiky1) povolení k trvalému pobytu. Toto povolení vydá i na žádost rodinného příslušníka občana Evropské unie, jestliže“.

 

68.

V § 87t odst. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

 

69.

V § 88 odst. 3 se ve větě první za slovo „základě“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu,“.

 

70.

§ 93 zní:

§ 93

 

(1) Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území (§ 97); to neplatí, pokud jde o cizince mladšího 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterému ministerstvo zajišťuje ubytování. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se dále nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele [§ 103 písm. b)].

(2) Občan Evropské unie1a) je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele [§ 103 písm. b)].“.

 

71.

§ 97 zní:

§ 97

 

Cizinec nebo osoba uvedená v § 96 odst. 1 jsou povinni při hlášení pobytu na území sdělit policii vyplněním přihlašovacího tiskopisu jméno, příjmení přihlašovaného cizince, den, měsíc, rok a místo jeho narození, jeho státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu na území a státní poznávací značku motorového vozidla, se kterým na území přicestoval.“.

 

72.

V § 98 odst. 3 se slova „dlouhodobé vízum“ nahrazují slovy „vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

73.

V § 101 odstavec 1 zní:

(1) Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.“.

 

74.

V § 102 odst. 1 se slova „následující pracovní den“ nahrazují slovy „do 3 pracovních dnů“.

 

75.

V § 102 odstavec 3 zní:

(3) Povinnost oznámit ubytování lze splnit

a)

předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, nebo

b)

prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem v rozsahu údajů vedených v domovní knize, je-li takový přenos možný, s následným předložením přihlašovacího tiskopisu ve lhůtě do 10 dnů ode dne ubytování cizince.“.

 

76.

V § 103 písmeno b) zní:

b)

předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu nebo průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis (§ 97); povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let věku,“.

 

77.

V § 103 písm. k) se slova „ , zjišťováním totožnosti anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany“ nahrazují slovy „anebo zjišťováním totožnosti“.

 

78.

§ 105 včetně nadpisu zní:

§ 105

Povinnost soudu, vazební věznice a věznice

 

(1) Soud, který pravomocně rozhodl o odsouzení cizince, informuje o odsouzení útvar policie příslušný podle místa hlášeného pobytu cizince; ve sporných případech informuje útvar policie místně příslušný podle sídla soudu.

(2) Vazební věznice nebo věznice informuje neprodleně útvar policie místně příslušný podle sídla vazební věznice nebo věznice o rozhodnutí o propuštění cizince z vazby nebo o ukončení výkonu trestu odnětí svobody cizince.“.

 

79.

V § 107 odst. 1 se slova „nebo povolení k pobytu“ nahrazují slovy „ , průkaz o povolení k pobytu nebo průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“.

 

80.

V § 109 odst. 1 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

 

81.

V § 111 odst. 2 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

 

82.

V § 113 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

83.

V § 113 se odstavce 3 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

84.

V § 113 odst. 5 se za slovy „povolení k pobytu“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo ukončením poskytování dočasné ochrany“ se zrušují.

 

85.

V § 114 odst. 1 písm. b) se slova „vízum za účelem strpění pobytu podle § 35 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 32 odst. 2 písm. a) nebo mu ze stejných důvodů bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle § 43“.

 

86.

V § 114 odst. 3 písm. b) se slova „dlouhodobého víza“ nahrazují slovy „víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

87.

V § 114 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno e) se zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

88.

V § 114 odst. 3 písm. e) se slova „víza za účelem strpění pobytu podle § 35 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 32 odst. 2 písm. b) nebo po udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle § 43 ze stejného důvodu“.

 

89.

V § 118 odst. 2 větě druhé se slovo „vízum“ nahrazuje slovem „příkaz“ a ve větě třetí se slovo „vízem“ nahrazuje slovem „příkazem“.

 

90.

V § 119 na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu“.

 

91.

V § 119 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který požádal o oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu,3a) je vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o této žádosti, jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci dočasné ochrany nebo soud nevyhověl jeho žádosti o přiznání odkladného účinku žaloby ve věci dočasné ochrany anebo soud přiznání odkladného účinku zrušil.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

92.

V § 127 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Podání žádosti o azyl v průběhu zajištění není důvodem pro ukončení zajištění.“.

 

93.

V § 129 odst. 1 se za slovo „vstoupil“ doplňují slova „nebo pobýval“.

 

94.

V § 132 odst. 2 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“, na konci písmene d) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

95.

V § 157 odst. 1 písm. b) se slova „s úmyslem překročit státní hranice“ nahrazují slovem „úmyslně“ a slovo „přitom“ se zrušuje.

 

96.

V § 157 odst. 1 písm. c) se slovo „úmyslně“ zrušuje.

 

97.

V § 157 odstavec 2 zní:

(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a), b), c) nebo d) policie uloží pokutu do výše 10 000 Kč; za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. e), f), g), h) nebo i) uloží pokutu do výše 5 000 Kč; za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. j), k), l) nebo m) uloží pokutu do výše 3 000 Kč.“.

 

98.

V § 157 se odstavce 5 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

99.

Za § 157 se vkládají nové § 157a a 157b, které včetně nadpisu znějí:

Blokové řízení

 

§ 157a

 

(1) Správní delikt, kterého se dopustí ubytovatel, lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže se jedná o méně závažné porušení povinnosti, správní delikt je spolehlivě zjištěn a ubytovatel je ochoten pokutu na místě zaplatit.

(2) Za méně závažné porušení povinnosti se považuje

a)

porušení povinnosti podle § 100 písm. a), § 101 odst. 1 a 3,

b)

nedodržení lhůty pro oznámení ubytování cizince podle § 102 odst. 1, nebo

c)

porušení povinnosti podle § 100 písm. d) anebo e),

pokud se nejedná o opakovaný případ.

(3) V blokovém řízení o správním deliktu lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč.

(4) K uložení a vybrání pokuty policie použije bloky k ukládání pokut (dále jen „pokutový blok“) používané v blokovém řízení o přestupcích.22)

(5) Policie na pokutovém bloku vyznačí, komu, kdy a za porušení jaké povinnosti byla pokuta uložena.

(6) Pokutový blok platí jako stvrzenka o zaplacení pokuty na místě v hotovosti.

(7) Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.

 

§ 157b

 

V blokovém řízení o přestupku lze uložit pokutu do výše 3 000 Kč.“.

 

100.

V § 159 odstavec 3 zní:

(3) Policie předá údaje z informačního systému vztahující se k cizincům s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, zvláštním pobytovým povolením a cizincům, kteří na území pobývají na vízum k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 1, do 10 dnů ode dne jejich získání ministerstvu.“.

 

101.

V § 160 odst. 2 písm. a) se za slovo „vízum“ vkládají slova „ , na povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

102.

V § 160 odst. 3 písm. a) se za slovo „vízum“ vkládají slova „ , na povolení k dlouhodobému pobytu“.

 

103.

V § 163 písm. i) se slovo „vízum“ nahrazuje slovem „příkaz“.

 

104.

V § 164 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a ve stanovených případech současně o zrušení platnosti víza [§ 9 odst. 1 písm. b) a odst. 5]“.

 

105.

V § 164 odst. 1 písm. e) se slova „ , víza za účelem dočasné ochrany“ zrušují.

 

106.

V § 164 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.

 

107.

V § 164 odst. 1 písm. e) se slova „a víza za účelem strpění pobytu“ nahrazují slovy „ , včetně víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území“ a slova „výjezdního víza“ se nahrazují slovy „výjezdního příkazu“.

 

108.

V § 164 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

rozhoduje o vydání povolení k pobytu, zvláštního pobytového povolení, povolení k dlouhodobému pobytu nebo zrušení platnosti těchto povolení,“.

 

109.

V § 164 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Toto oddělení dále rozhoduje o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů a o zrušení platnosti tohoto víza a o udělení, prodloužení doby pobytu a zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a o udělení výjezdního příkazu.“.

 

110.

V § 164 odst. 3 se slova „§ 22 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 5“.

 

111.

V § 164 odst. 3 se slova „výjezdního víza“ nahrazují slovy „výjezdního příkazu“.

 

112.

V § 165 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

ve správním řízení rozhoduje o žádostech podaných podle § 69a,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

113.

V § 167 písm. b) se slova „anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany“ zrušují.

 

114.

§ 168 zní:

§ 168

 

Správní řád se nevztahuje na řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 7, 9 (s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4), § 11, § 19 odst. 1, § 22, 24, 26, 29, 30, 33, 36, § 37 odst. 1 písm. c), § 38 odst. 1, § 40, 41, 49, 50, § 53 odst. 2, § 61, 92, § 122 odst. 1 a 2, § 124, 129, § 154 odst. 2, § 155 odst. 1, § 180 a 180b.“.

 

115.

V § 169 odst. 3 větě druhé se za slovo „vydání“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu,“.

 

116.

V § 169 odst. 9 písmeno f) zní:

f)

podal žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného za účelem přechodného pobytu na území v době, kdy k tomu není oprávněn.“.

 

117.

V § 170 odst. 1 se slova „anebo víza za účelem dočasné ochrany“ zrušují.

 

118.

V § 170 odst. 1 se slova „za účelem strpění pobytu“ nahrazují slovy „k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území“.

 

119.

V § 170 odst. 2 se slova „ , víza za účelem poskytnutí dočasné ochrany“ zrušují.

 

120.

V § 170 odst. 2 se slova „ , výjezdního víza“ zrušují.

 

121.

V § 170 odst. 4 se slova „víza za účelem strpění pobytu podle § 35 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 32 odst. 2 písm. a)“.

 

122.

V § 170 odst. 5 se za slova „zvláštního víza“ vkládají slova „anebo víza k pobytu nad 90 dnů udělovaného cizinci za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí (§ 30 odst. 2)“.

 

123.

V § 170 odst. 7 se slova „a na vízum za účelem dočasné ochrany“ zrušují.

 

124.

V § 170 odst. 7 se slova „pobytu na území na vízum za účelem strpění pobytu“ nahrazují slovy „platnosti víza nebo doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území“.

 

125.

V § 172 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Doba řízení o žalobě se do doby platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění nezapočítává (§ 118 odst. 1).“.

 

126.

V § 173 se za slovo „vydáno“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu,“.

 

127.

V § 176 odst. 1 se slova „po dobu platnosti víza za účelem dočasné ochrany a“ zrušují.

 

128.

V § 176 odst. 2 se slova „a náklady spojené s lékařským úkonem podle § 48“ zrušují.

 

129.

Za § 176 se vkládá nový § 176a, který včetně nadpisu zní:

§ 176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku

v tranzitním prostoru mezinárodního letiště

po pravomocném ukončení azylového řízení

 

(1) Cizinec, který je v době nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu2) umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, si hradí náklady spojené s pobytem v tomto středisku až do vycestování mimo území z vlastních prostředků.

(2) Cizinci uvedenému v odstavci 1 se poskytne zdravotní péče v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče si hradí cizinec z vlastních prostředků.

(3) Nemůže-li cizinec náklady podle odstavců 1 a 2 hradit, byť i částečně, z vlastních prostředků a není-li jejich úhrada zajištěna jinak, nese tyto náklady stát. Úhradu nákladů zajišťuje ministerstvo z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.“.

 

130.

V § 177 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pro účely vyhoštění lze prokázání totožnosti nahradit daktyloskopickými otisky, obrazovým záznamem cizince a údaji, které policie k cizinci zjistila.“.

 

131.

Za § 180 se vkládá nový § 180a, který zní:

§ 180a

 

Zastupitelský úřad je oprávněn, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, udělovat jednotné schengenské vízum v zastoupení jiného smluvního státu.“.

 

132.

Za § 180a se vkládá nový § 180b, které včetně nadpisu zní:

§ 180b

Identifikační průkaz

vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí

 

(1) Identifikační průkaz je veřejná listina platná pouze na území České republiky, kterou členům personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice nebo jejich rodinným příslušníkům vydává Ministerstvo zahraničních věcí.

(2) Identifikační průkaz je dokladem totožnosti, průkaz obsahuje rovněž údaje o rozsahu výsad a imunit, kterých jeho držitel požívá na území České republiky po dobu registrace Ministerstvem zahraničních věcí.

(3) Identifikační průkaz prohlašuje za neplatný Ministerstvo zahraničních věcí.“.

 

133.

V § 181 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje.

Označení písmene a) se zrušuje.

 

134.

§ 184 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů platných v době zahájení řízení.

2.

Žádost o prodloužení doby platnosti víza za účelem strpění pobytu na území podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za žádost o udělení povolení k dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu na území, jsou-li splněny podmínky podle § 43; policie vydá cizinci průkaz o povolení k pobytu.

3.

Kde se v jiných právních předpisech hovoří o pobytu cizince na dlouhodobé vízum, rozumí se tím pobyt na vízum k pobytu nad 90 dnů a pobyt na povolení k dlouhodobému pobytu.

4.

Kde se v jiných právních předpisech hovoří o vízu za účelem strpění pobytu, rozumí se tím vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území.

5.

Do doby nabytí účinnosti bodu 39 uvedeného v čl. I se cizinec, kterému bylo uděleno vízum podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění tohoto zákona, pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považuje za cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany,3a) nelze-li úhradu zajistit jiným způsobem.

6.

Dočasná ochrana poskytnutá podle dosavadní právní úpravy se považuje za dočasnou ochranu podle zákona o dočasné ochraně cizinců ode dne nabytí jeho účinnosti.

7.

Tiskopisy žádostí o udělení víza podle dosavadní právní úpravy lze používat i nadále, nejdéle však ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Čl. III

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 518/2002 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

e)

pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.2a)

__________

2a)

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2b) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o azylu (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 519/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Z hlediska poskytování zdravotní péče (§ 88), ubytování, stravování a nezbytných hygienických potřeb se na cizince po dobu běhu lhůty podle § 32 odst. 1 nebo 2 hledí jako na žadatele o udělení azylu. Po uvedenou dobu může cizinec požádat ministerstvo o dobrovolnou repatriaci podle § 54a.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

2.

V § 9 se za slovo „nevztahuje“ vkládají slova „§ 33 odst. 2 a“.

 

3.

V § 93 odstavec 4 zní:

(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává ministerstvo.“.

 

4.

V § 93 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 5)

Čl. V

V § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které včetně poznámky pod čarou č. 16a) zní:

o)

cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

__________

16a)

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou

a)

části prvé bodů 56, 112 a 129, části třetí bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení,

b)

části prvé bodů 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, bodu 15 mimo textu uvedeného pod písmenem d), bodu 16 mimo textu uvedeného pod písmenem b), bodů 20 až 22, 39 až 41, 44, 47, 49 až 55, 57 až 59, 63 až 67, 69, 72, 79, 85, 86, 88, 89, 100 až 103, 107 až 109, 111, bodu 114 s výjimkou slov „§ 7“ a „§ 180b“, bodů 115, 116, 118, 120 až 122, 124 a 126, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

c)

části prvé bodu 15 části textu uvedeného pod písmenem d), bodu 16 části textu uvedeného pod písmenem b), bodů 18, 33, 37, 38, 61, 62 a 131, které nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.