Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

228/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2025

228

 

ZÁKON

ze dne 4. července 2003,

kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,

o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,

a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zbraních (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen „zbraně“) a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provádění pyrotechnického průzkumu, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva, provozování střelnic a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ zrušuje.

 

3.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

f)

výbušniny vymezené zvláštním právním předpisem3a) (dále jen „výbušnina“), s výjimkou výbušnin vyhledaných pyrotechnickým průzkumem.

__________

3a)

§ 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 2 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

pyrotechnickým průzkumem

1.

cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin prováděné držitelem skupiny zbrojního průkazu F pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí nebo

2.

dohled držitele skupiny zbrojního průkazu F při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin, který provede identifikaci nalezené munice nebo výbušnin.“.

 

5.

V § 16 odst. 1 se za slovo „nošení“ vkládají slova „nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu“.

 

6.

V § 16 odst. 2 na konci písmene d) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

7.

V § 16 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

F – k provádění pyrotechnického průzkumu.“.

 

8.

V § 17 odst. 2 písm. a) se za slovo „střelivo“ vkládají slova „nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F,“.

 

9.

V § 17 odst. 2 písm. b) se za slovo „střelivo“ vkládají slova „nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F,“.

 

10.

V § 19 odst. 1 se slova „skupiny A, D nebo E“ nahrazují slovy „skupiny A, D, E nebo F“.

 

11.

V § 20 odst. 2 se za slova „skupiny D“ vkládají slova „a F“.

 

12.

V § 21 nadpis zní: „Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E“.

 

13.

V § 21 odst. 1, 3, 6, 8 a 9 se za slovo „průkazu“ vkládají slova „skupiny A až E“.

 

14.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

§ 21a

Odborná způsobilost žadatele

o zbrojní průkaz skupiny F

 

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených ministerstvem, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.

(2) Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

(3) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru a žadatel při ní osvědčuje znalost

a)

tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

b)

předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami,

c)

nauky o munici, výbušninách a detekční technice a

d)

zdravotnického minima.

(4) Praktická část zkoušky se skládá z

a)

identifikace a stanovení míry nebezpečnosti nevybuchlé munice a výbušniny a jejich detekce,

b)

zajišťování místa nálezu nevybuchlé munice a výbušniny,

c)

bezpečné manipulace s nevybuchlou municí a výbušninou a

d)

likvidace munice a výbušnin.

(5) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u ministerstva, které podané přihlášky eviduje podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

(6) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se ke zkoušce znovu přihlásit za podmínek podle odstavce 5, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

(7) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence skupiny K.

(8) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

15.

V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

16.

V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo

a)

byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin, nebo

b)

vyvíjí nebo podporuje činnost proti zájmům České republiky nebo proti zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala.“.

 

17.

V § 27 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

18.

V § 27 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

skupiny F porušil povinnost stanovenou v § 29 odst. 7 písm. a) až h), nebo porušil zákaz stanovený v § 29 odst. 8; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí o jeho odnětí.“.

 

19.

V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je oprávněn provádět pyrotechnický průzkum pouze jako zaměstnanec nebo podnikatel; pokud munice nebo střelivo nalezené při pyrotechnickém průzkumu ohrožuje bezprostředně život, zdraví nebo majetek, je držitel zbrojního průkazu skupiny F oprávněn provést jejich deaktivaci.“.

 

20.

V návětí § 29 odst. 1 se za slovo „průkazu“ vkládají slova „skupiny A až E“.

 

21.

V § 29 odst. 2 se za slova „skupiny D“ vkládají slova „nebo F“.

 

22.

V návětí § 29 odst. 3 se za slovo „průkazu“ vkládají slova „skupiny A až E“.

 

23.

V § 29 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je povinen

a)

dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,

b)

vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí nebo výbušninou,

c)

označit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d)

zajistit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e)

upozornit osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,

f)

neprodleně ohlásit útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g)

dodržovat podmínky pro zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,

h)

zabezpečit nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením,

i)

zabezpečit svůj zbrojní průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

j)

na výzvu příslušného útvaru policie předložit zbrojní průkaz ke kontrole,

k)

neprodleně oznámit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

l)

provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu za nový, pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu, a učinit tak do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,

m)

mít u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice nebo výbušniny,

n)

na výzvu příslušníka policie se před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti podrobit orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)

o)

neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy a

p)

na vyzvání policie spolupracovat s příslušníky policie při zajišťování nevybuchlé munice nebo výbušniny.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí

a)

provádět pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků anebo v důsledku nemoci, popřípadě úrazu,

b)

manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem a

c)

zneškodňovat nevybuchlou munici nebo výbušninu.“.

 

24.

V § 31 se za slova „skupiny zbrojní licence“ vkládají slova „nebo k provozování pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro zbrojní licenci skupiny K“.

 

25.

V § 31 se na konci písmene i) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

26.

V § 31 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

K – provozování pyrotechnického průzkumu.“.

 

27.

V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „jedná-li se o vydání zbrojní licence skupiny A až J,“.

 

28.

V § 33 odst. 1 písm. a) se za slova „nebo F“ vkládají slova „nebo v oboru pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny K“.

 

29.

V § 38 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Držitel zbrojní licence skupiny K je oprávněn provozovat pyrotechnický průzkum vyhledáváním a identifikací nevybuchlé munice nebo výbušnin a jejich zajištěním.“.

 

30.

V § 39 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Držitel zbrojní licence skupiny K je povinen

a)

zpracovat před zahájením činnosti technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami a předat jej příslušnému útvaru policie ke schválení,

b)

zajistit, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,

c)

kontrolovat, zda je nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny nahlášeno policii a zda nalezená nevybuchlá munice nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je uvedeno ve zbrojní licenci, a zda s ní není nakládáno v rozporu s oprávněním uvedeným v § 38 odst. 9,

d)

zajistit pyrotechnický průzkum pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem zbrojního průkazu skupiny F,

e)

neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojní licence,

f)

na výzvu příslušnému útvaru policie předložit ke kontrole zbrojní licenci, včetně příslušných dokladů,

g)

požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,

h)

vést a po dobu 5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin,

i)

při nálezu munice nebo výbušniny učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku,

j)

provádět do stavebního deníku denní záznamy o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

(8) Podrobnosti o náležitostech a o vedení dokumentace obsahující přehled nálezů nevybuchlé munice a výbušnin se stanoví prováděcím právním předpisem.“.

 

31.

V § 68 nadpis zní: „Nálezy dokladů, zbraní, munice nebo výbušnin“.

 

32.

V § 68 odst. 2 se za slovo „zbraní“ vkládají slova „ , munici nebo výbušninu“.

 

33.

V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nevybuchlá munice nebo výbušnina, která byla nalezena v rámci pyrotechnického průzkumu, je majetkem státu určeným k likvidaci nebo k její deaktivaci. Likvidaci nařizuje a provádí policie.“.

 

34.

V § 71 odst. 2 se na konci písmene h) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

35.

V § 71 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

nalezené nevybuchlé munici nebo výbušninách.“.

 

36.

V § 74 odst. 1 se slova „zbraní a střeliva“ nahrazují slovy „zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu“.

 

37.

V § 74 odst. 2 v návětí se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „střeliva“ se vkládají slova „a pyrotechnického průzkumu“.

 

38.

V § 75 odst. 1 se v úvodní části textu slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „licencí“.

 

39.

V § 75 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

40.

V § 75 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

provádět kontrolu výkonu pyrotechnického průzkumu a

e)

zajistit u držitele zbrojní licence skupiny K nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu, jestliže je neodevzdal policii.“.

 

41.

V § 76 odst. 1 písm. a) se za slova „§ 39 odst. 4,“ vkládají slova „§ 39 odst. 7 písm. d), h) nebo i),“.

 

42.

V § 76 odst. 1 písm. b) se za slova „nebo m)“ vkládají slova „ , § 39 odst. 7 písm. b), c) nebo e)“.

 

43.

V § 76 odst. 1 písm. c) se za slova „nebo j)“ vkládají slova „ , § 39 odst. 7 písm. a), f), g) nebo j)“.

 

44.

V § 79 odst. 2 se za slova „§ 21 odst. 9,“ vkládají slova „§ 21a odst. 8“ a za slova „§ 39 odst. 5“ se vkládají slova „ , § 39 odst. 8“.

 

45.

V druhé části přílohy se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

4.

Munice – souhrnné označení pro střelivo, ruční granáty, letecké pumy, reaktivní střely, nálože, miny, torpéda a jiné, zpravidla výbušné předměty, které energii výbušnin využívají buď přímo k vyvolání žádoucího účinku v cíli, zejména ničení, nebo nepřímo k přepravě určitých předmětů na cíl.“.

Dosavadní body 4 až 15 se označují jako body 5 až 16.

 

46.

V druhé části přílohy se doplňuje bod 17, který zní:

17.

Nevybuchlá munice – souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití anebo byla použita (například vystřelena, shozena, rozhozena, odpálena, vržena anebo vymetena) a zůstala nevybuchlou například v důsledku selhání iniciačního mechanismu anebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin (například našlápnutím).“.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 2)

Čl. II

V příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 119/2002 Sb., ve skupině 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví se za obor živnosti „Provozování střelnic“ doplňuje obor živnosti „Provádění pyrotechnického průzkumu“, text ve sloupci 2 zní: „a) pyrotechnický průkaz bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění, b) věk nejméně 21 let“, text ve sloupci 4 zní: „Ministerstvo vnitra*)“, text ve sloupci 5 zní: „*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.