Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

24/2003 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004 do 28. 12. 2009

24

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

(1)

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1 stanoví technické požadavky na strojní zařízení a na bezpečnostní součásti uváděné na trh samostatně.

(2)

Pro účely tohoto nařízení se za

a)

strojní zařízení považuje

1.

stroj, kterým je výrobek sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů a podobně, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu,

2.

skupina strojů, kterou je funkčně spojený soubor strojů, uspořádaný a ovládaný jako integrovaný celek za účelem dosažení použití uvedeného pod bodem 1,

3.

vyměnitelné přídavné zařízení pozměňující funkci stroje, které se uvádí na trh za účelem připojení ke stroji nebo k řadě různých strojů nebo k traktoru jejich obsluhou, přičemž toto zařízení není náhradní díl ani nástroj,

b)

bezpečnostní součást považuje součást za předpokladu, že nejde o vyměnitelné přídavné zařízení, uvedené v písmenu a) bodu 3, kterou výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uvádí na trh, aby při použití plnila bezpečnostní funkci a jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost nebo zdraví ohrožených osob.

(3)

Stanovenými výrobky, podle tohoto nařízení, jsou ve smyslu § 12 odst․ 1 písm. a) zákona strojní zařízení a samostatně na trh uváděné bezpečnostní součásti s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4)

Obsahuje-li toto nařízení technické požadavky na strojní zařízení nebo bezpečnostní součást, které jsou zcela nebo částečně obsaženy v jiném nařízení vlády, vydaném k provedení zákona, pak se pro plnění těchto požadavků použije toto jiné nařízení vlády.

(5)

Na strojní zařízení a bezpečnostní součásti, jejichž rizika jsou převážně elektrického původu, se vztahuje výlučně zvláštní právní předpis.2

§ 2

Podmínky uvedení strojního zařízení

a bezpečnostní součásti na trh a do provozu

(1)

Strojní zařízení nebo bezpečnostní součást, na které se vztahuje toto nařízení, mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrožují-li při správné instalaci, údržbě a při použití k určeným účelům zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích a hospodářských zvířat nebo majetku.

(2)

Strojní zařízení nebo bezpečnostní součást musí splňovat technické požadavky, kterými jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při konstrukci a výrobě strojního zařízení a bezpečnostní součásti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen „základní požadavky“).

(3)

Pokud je v harmonizované české technické normě (§ 4a zákona), nebo zahraniční technické normě přejímající v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou technickou normu, uveden jeden nebo několik základních požadavků a strojní zařízení nebo bezpečnostní součást jsou vyrobeny v souladu s touto technickou normou, má se za to, že takto vyrobené strojní zařízení nebo bezpečnostní součást odpovídají základním požadavkům.

(4)

Každé strojní zařízení musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před jeho uvedením na trh opatřeno označením CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě podle části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, čímž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce osvědčuje shodu strojního zařízení s požadavky tohoto nařízení; to platí i pro vyměnitelné přídavné zařízení podle § 1 odst. 2 písm. a) bodu 3. Toto ustanovení neplatí, pokud výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce prohlásí podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení, že strojní zařízení, které není schopno samostatné funkce, má být začleněno do jiného strojního zařízení, nebo sestaveno spolu s jiným strojním zařízením tak, že vznikne strojní zařízení podléhající tomuto nařízení.

(5)

Každá bezpečnostní součást musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před jejím uvedením na trh vybavena přiloženým ES prohlášením o shodě podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení, čímž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce osvědčuje shodu bezpečnostní součásti s požadavky tohoto nařízení.

(6)

Strojní zařízení nebo bezpečnostní součást, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být vystavovány nebo předváděny na veletrzích, výstavách a předváděcích akcích za předpokladu, že viditelný nápis zřetelně upozorňuje, že toto strojní zařízení nebo bezpečnostní součást nejsou v souladu s tímto nařízením a že nejsou určena k prodeji, dokud nebudou výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem uvedeny do shody s tímto nařízením. Během předváděcích akcí musí být zajištěna příslušná opatření k ochraně osob.

§ 3

Postupy posuzování shody

(1)

Před uvedením na trh výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce

a)

pro strojní zařízení, které není uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, vypracuje dokumentaci podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

b)

pro strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a které však není vyrobeno podle technických norem uvedených v § 2 odst. 3, nebo které je podle nich vyrobeno pouze částečně, nebo pro něž takové technické normy neexistují, předloží notifikované osobě3 vzorek strojního zařízení k ES přezkoušení typu podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

c)

pro strojní zařízení uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení a vyrobené v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 3

1.

vypracuje dokumentaci podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení a zašle ji notifikované osobě, která bez zbytečného odkladu potvrdí její přijetí a archivuje ji. Současně platí i ustanovení první věty bodů 5 a 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

2.

předloží dokumentaci podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení notifikované osobě, která pouze ověří, zda byly technické normy podle § 2 odst. 3 správně použity, a vydá na dokumentaci certifikát shody. Současně platí i ustanovení bodů 5 až 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, nebo

3.

předloží vzorek strojního zařízení k ES přezkoušení typu podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(2)

Jestliže byl použit postup posuzování shody podle odstavce 1 písm. a) a písm. c) bodů 1 a 2, je ES prohlášením o shodě potvrzena pouze shoda se základními požadavky.

(3)

Jestliže byl použit postup posuzování shody podle odstavce 1 písm. b) a písm. c) bodu 3, je ES prohlášením o shodě potvrzena pouze shoda se vzorkem, který byl podroben ES přezkoušení typu.

(4)

U bezpečnostní součásti se postupuje při posuzování shody podle odstavců 1 až 3. Kromě toho během ES přezkoušení typu ověří notifikovaná osoba vhodnost bezpečnostní součásti k plnění bezpečnostních funkcí stanovených výrobcem.

(5)

Pokud výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce neplní povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 a v § 4 odst. 3, plní tyto povinnosti každý, kdo uvádí strojní zařízení nebo bezpečnostní součást na trh. Tytéž povinnosti plní každý, kdo sestavuje strojní zařízení nebo jeho části nebo bezpečnostní součásti různého původu, nebo kdo vyrábí strojní zařízení nebo bezpečnostní součást pro své vlastní použití. Tyto povinnosti se nevztahují na osoby, které ke stroji nebo k traktoru připojují vyměnitelné přídavné zařízení podle § 1 odst. 2 písm. a) bodu 3, za předpokladu, že jsou tyto části slučitelné a každá z těchto částí tvořících sestavený stroj je opatřena označením CE a ES prohlášením o shodě.

§ 4

Označení CE a jiné označování

(1)

Strojní zařízení musí být zřetelně a viditelně opatřeno označením CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,4 a to v souladu s bodem 1.7.3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

Strojní zařízení nesmí být opatřeno označením, které by kohokoli mohlo uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Strojní zařízení může být opatřeno jakýmkoli jiným označením, pokud nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(3)

Označení CE na strojním zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posuzování jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 5

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro strojní zařízení nebo bezpečnostní součást uloženo ochranné opatření podle zvláštního zákona,5 se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona uvede, zda neshoda s ustanovením § 2 odst. 2 byla způsobena

a)

nesplněním základních požadavků podle § 2 odst. 2,

b)

nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3,

c)

nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 3.

§ 6

Podmínky autorizace

(1)

Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných harmonizovaných technických normách, jsou považovány za vyhovující příslušným podmínkám.

(2)

Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 7

(1)

Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2)

Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb., se považují za autorizované osoby podle tohoto nařízení.

§ 8

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

2.

Nařízení vlády č. 15/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

3.

Nařízení vlády č. 283/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Rusnok v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení, ve znění článku 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/79/ES.

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

§ 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení, ve znění článku 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/79/ES.

2

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

3

§ 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

4

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

5

Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.