Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

27/2003 Sb. znění účinné od 29. 12. 2009 do 19. 4. 2016
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 142/2008 Sb.

29.12.2009

nařízením č. 127/2004 Sb.

1.5.2004

27

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

(1)

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1 stanoví technické požadavky na výtahy, které trvale obsluhují různé výškové úrovně budov a staveb, a na bezpečnostní komponenty, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů.

(2)

Pro účely tohoto nařízení se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě

a)

osob,

b)

osob a nákladů,

c)

pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy podle tohoto nařízení se považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

(3)

Toto nařízení se nevztahuje na

a)

zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

b)

stavební výtahy,

c)

lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

d)

výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

e)

zdvihací zařízení určená k tomu, aby z nich byly prováděny práce,

f)

důlní těžní zařízení,

g)

zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,

h)

zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

i)

zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,

j)

ozubnicové dráhy,

k)

pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

(4)

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

výrobcem výtahu fyzická nebo právnická osoba, která tím, že opatřila výtah označením CE, převzala odpovědnost za konstrukci, výrobu, montáž a uvedení výtahu na trh a která vydává ES prohlášení o shodě (dále jen „dodavatel výtahu“),

b)

výrobcem bezpečnostních komponent fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za konstrukci a výrobu bezpečnostních komponent, a která opatřuje bezpečnostní komponentu označením CE a která vydává ES prohlášení o shodě,

c)

bezpečnostní komponentou součást uvedená v seznamu v příloze č․ 4 k tomuto nařízení,

d)

vzorovým výtahem výtah, u kterého technická dokumentace prokazuje, jak budou splněny technické požadavky u výtahů odvozených od vzorového výtahu, při použití shodných bezpečnostních komponent, a jednoznačně specifikuje všechny přípustné rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu s uvedením maximálních a minimálních hodnot. Je dovoleno prokázat výpočtem nebo konstrukčními výkresy podobnost typové řady výtahů, aby se prokázalo, jak byly splněny základní bezpečnostní požadavky stanovené tímto nařízením,

e)

uvedením výtahu na trh okamžik, kdy dodavatel předává poprvé uživateli výtah k používání,

f)

nosnou částí ta část výtahu, kterou jsou neseny osoby nebo náklad při jejich zvedání nebo spouštění.

(5)

U technického požadavku na výtahy, který je zcela nebo částečně obsažen v jiném nařízení vlády, se použije toto jiné nařízení vlády.

(6)

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou výtahy a bezpečnostní komponenty.

§ 2

Podmínky uvedení výtahů

a bezpečnostních komponent na trh a do provozu

(1)

Na trh a do provozu mohou být uvedeny

a)

výtahy za podmínky, že nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za předpokladu, že jsou správně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem,

b)

bezpečnostní komponenty za podmínky, že výtahy, u nichž mají být použity, nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za předpokladu, že budou správně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem.

(2)

Výtahy musí splňovat technické požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „základní požadavky“).

(3)

Bezpečnostní komponenty musí splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze č. 1 nebo musí umožňovat, aby výtahy, ve kterých jsou namontovány, splňovaly základní požadavky.

(4)

Dodavatel výtahu musí poskytnout potřebné informace osobě odpovědné za stavební práce na příslušné stavbě (budově) a v součinnosti s touto osobou podniknout potřebné kroky umožňující řádný provoz a bezpečné užívání výtahu.

(5)

Výtah nesmí být umístěn do šachet, v nichž jsou umístěna potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu.

(6)

Výtahy nebo bezpečnostní komponenty, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být předváděny nebo vystavovány na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, jen pokud viditelný nápis na tuto skutečnost upozorňuje. Tyto výrobky nesmějí být prodávány, uvedeny na trh nebo do provozu, dokud nebudou uvedeny dodavatelem výtahu nebo výrobcem bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněným zástupcem do souladu s tímto nařízením. Během předvádění musí být předvádějícím učiněna odpovídající bezpečnostní opatření k tomu, aby byla zaručena ochrana osob.

(7)

Každý výtah nebo bezpečnostní komponenta, které splňují všechny požadavky tohoto nařízení včetně postupů posuzování shody, musejí být před uvedením na trh po posouzení shody podle § 3 opatřeny označením CE a vybaveny ES prohlášením o shodě podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, přičemž je třeba zohlednit podle potřeby u bezpečnostních komponent přílohy č. 8, 9 nebo 11 k tomuto nařízení a u výtahů přílohy č. 6, 10, 12, 13 nebo 14 k tomuto nařízení.

(8)

Základní požadavky se považují za splněné, pokud je výtah nebo bezpečnostní komponenta ve shodě

a)

s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona), nebo

b)

v případě, že v příslušné oblasti technické normy podle písmene a) neexistují, s určenými normami (§ 4a zákona) zahrnujícími české nebo zahraniční technické normy, které byly pro tento účel oznámeny Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“).

§ 3

Postupy posuzování shody

(1)

Před uvedením bezpečnostních komponent na trh zajišťuje výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby

a)

přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a posouzením shody bezpečnostní komponenty s přezkoušeným typem namátkovou kontrolou podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

b)

přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a postupem zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

c)

komplexním zabezpečováním jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(2)

Před uvedením výtahů na trh zajišťuje dodavatel výtahu posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby

a)

u výtahu shodného s výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu výtahu podle části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda

1.

závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

2.

zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

3.

zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení.

Postupy posuzování shody vztahující se jak k navrhování a výrobě, tak k montáži a zkouškám výtahu se mohou provádět na tomtéž výtahu,

b)

u výtahu shodného se vzorovým výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu výtahu podle části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda

1.

závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

2.

zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

3.

zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

c)

u výtahu shodného s výtahem, u kterého byl uplatněn postup komplexního zabezpečování jakosti výtahů podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení doplněný kontrolou konstrukce, pokud konstrukce není zcela v souladu s harmonizovanými normami, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda navíc

1.

závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

2.

zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

3.

zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

d)

ověřováním shody každého výtahu podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

e)

komplexním zabezpečováním jakosti podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení doplněným kontrolou konstrukce, pokud konstrukce není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

(3)

V případech uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a c) musí osoba odpovědná za konstrukci dát k dispozici osobě odpovědné za výrobu, montáž a zkoušení všechny dokumenty a informace nezbytné pro provedení těchto činností.

(4)

Doklady o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují kopii ES prohlášení o shodě a dokumenty, které v závislosti na použitém postupu posuzování shody jsou uvedeny v odpovídajících ustanoveních příloh k tomuto nařízení.

(5)

Komise Evropských společenství, členské státy Evropské unie a příslušné notifikované osoby2 mohou na vyžádání obdržet od dodavatele výtahu kopii ES prohlášení o shodě a zprávu o zkouškách provedených při závěrečné inspekci.

(6)

Pokud ani dodavatel výtahu, ani výrobce bezpečnostní komponenty, ani jeho zplnomocněný zástupce neplní povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 5, tyto povinnosti plní každý, kdo uvádí výtah nebo bezpečnostní komponentu na trh. Tyto povinnosti platí pro každého, kdo vyrábí výtah nebo bezpečnostní komponentu pro vlastní potřebu.

§ 4

Označení CE a jiné označování

(1)

Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,3 musí být uvedeno v každé výtahové kleci zřetelně a viditelně v souladu s bodem 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a na všech bezpečnostních komponentách nebo, pokud není možné, na štítku neoddělitelně upevněném k bezpečnostní komponentě. Minimální rozměr označení 5 mm nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent.

(2)

Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby, která se účastnila postupů uvedených v § 3 odst. 1 nebo 2. Na výtah nebo na bezpečnostní komponentu smí být upevněno jakékoliv jiné značení za předpokladu, že viditelnost a čitelnost označení CE se tím nesníží.

(3)

Výtah nebo bezpečnostní komponenta nesmějí být opatřeny označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.

(4)

Označení CE na výtazích nebo bezpečnostních komponentách vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent použil.

§ 5

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro výtah nebo bezpečnostní komponentu uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,4 uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a)

nesplněním základních požadavků,

b)

nesprávnou aplikací technických norem uvedených v § 2 odst. 7,

c)

nedostatky v samotných technických normách uvedených v § 2 odst. 7.

§ 6

Podmínky autorizace

(1)

Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky autorizace uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných harmonizovaných normách, se považují za vyhovující příslušným podmínkám.

(2)

Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 7

(1)

Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 14/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2)

Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 14/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb., se považují za notifikované osoby podle tohoto nařízení.

§ 8

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

2.

Nařízení vlády č. 227/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

3.

Nařízení vlády č. 288/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 3

OZNAČENÍ CE

Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem3), pokud není dále stanoveno jinak.

Minimální rozměr 5 mm nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent.

Za CE označením shody je uvedeno identifikační číslo notifikované osoby, která se zabývá

a) postupy uvedenými v § 3 odst. 1,

b) postupy uvedenými v § 3 odst. 2.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.

§ 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.

2

§ 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

3

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4

Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.