Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

274/2003 Sb. znění účinné od 1. 7. 2016

Dnem 1. září 2003 nabývá účinnosti pouze ustanovení čl. XXI.

Ustanovení čl. I bodů 48, 143, 144 a 170, pokud jde o § 83e odst. 1, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde o § 6 odst. 7, nabývají účinnosti dnem 1. května 2014.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. října 2003.

Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 9 a 12, pozbývá platnosti dnem 1. května 2014.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2016

zákonem č. 268/2014 Sb.

1.4.2015

zákonem č. 255/2012 Sb.

1.4.2014

Více...

274

 

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2003,

kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se za slovo „onemocnění,“ vkládají slova „ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.“.

 

2.

V § 2 odst. 3 větě první se slovo „odhad“ nahrazuje slovem „posouzení“, za větu první se vkládá věta „Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika [§ 80 odst. 1 písm. l)].“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Hodnocení rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní předpisy.1)“.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

__________

1)

Zákoník práce.

 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.“.

 

3.

V § 2 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

4.

V § 2 odstavce 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) znějí:

(5) Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

(6) Karanténními opatřeními jsou

a)

karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen „fyzická osoba podezřelá z nákazy“), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,

b)

lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opatřením zdravotnického zařízení státu,3) osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení4) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se stanovených klinických příznaků oznámit tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

c)

zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění.

__________

3)

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 2 se za odstavec 6 doplňují odstavce 7 až 13, které včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b) znějí:

(7) Mladistvým se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

(8) Rodinným příslušníkem se pro účely tohoto zákona rozumí manžel (manželka) nebo druh (družka), děti, osvojenci, děti svěřené do pěstounské nebo poručnické péče a rodiče podnikatele (podnikatelky), jeho manželky (jejího manžela) nebo družky (druha).

(9) Uvedením výrobku4a) na trh se rozumí okamžik, kdy je výrobek v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.4b) Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby4a) při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců.

(10) Uvedením výrobku4a) na trh se rozumí okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.4b) Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby4a) při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců.

(11) Za výrobce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která vyrábí výrobek nebo i jen navrhla výrobek, který hodlá uvést na trh nebo do oběhu, jakož i osoba, která jako výrobce uvede na výrobku svou obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak, nebo osoba, která výrobek upraví za účelem jeho uvedení na trh nebo do oběhu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.4b)

(12) Za dovozce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která uvede na trh nebo do oběhu výrobek z jiného státu nebo uvedení takového výrobku na trh nebo do oběhu zprostředkuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.4b)

(13) Za dovozce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která uvede na trh nebo do oběhu výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh nebo do oběhu zprostředkuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.4b)

__________

4a)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4b)

Například zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V hlavě druhé v nadpisu dílu 1 se slova „chemické látky,“ zrušují.

 

7.

§ 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5), 6) a 6a) zní:

§ 3

Hygienické požadavky na vodu

 

(1) Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.5) Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen „jakost pitné vody“) se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu.6)

(2) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu6a) je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody podle odstavce 1. Povinnost podle věty první mají, není-li dále stanoveno jinak, i vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, který je nositelem práv a povinností provozovatele,6a) osoba, která zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou, osoba, která vyrábí pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná voda, a osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu. Za osobu, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu, se považuje

a)

vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50, pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby,

b)

osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích,

c)

vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody,

d)

osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy, zdravotnická zařízení).

(3) Teplou vodu, dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem,6a) které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Tato teplá voda musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem. V ostatních případech musí výrobce teplé vody dodávané jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby zajistit, aby teplá voda splňovala požadavky podle § 6 odst. 3 písm. a) stanovené pro jakost bazénové vody umělých koupališť; takovou vodu musí výrobce na všech odběrových místech označit jako nepitnou.

(4) Na žádost osob uvedených v odstavci 2 může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povolit na časově omezenou dobu užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů. Orgán ochrany veřejného zdraví povolení vydá, jestliže zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a nebude ohroženo veřejné zdraví. Jde-li o ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na návrh osoby uvedené v odstavci 2, s výjimkou osob uvedených v písmenu b), takové povolení vydat, jestliže dodávku pitné vody nelze zajistit jinak, nebude ohroženo veřejné zdraví, nápravná opatření jsou dostačující k odstranění závady do 30 dnů a nedodržení hygienického limitu jakéhokoli ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou netrvalo během posledních 12 měsíců déle než 30 dnů.

(5) V povolení podle odstavce 4 příslušný orgán ochrany veřejného zdraví určí maximální hodnotu dotčeného ukazatele a dobu odstranění závady. Náležitosti žádostí upraví prováděcí právní předpis.

__________

5)

Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

6)

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6a)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.“.

 

8.

Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které znějí:

§ 3a

 

(1) Zjistí-li osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. b), že nápravnými opatřeními není možné dodržení ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů, dosáhnout postupem podle § 3 odst. 4 věty třetí, může požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o určení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví prováděcí právní předpis. Orgán ochrany veřejného zdraví může na časově omezenou dobu určit mírnější hygienický limit ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů, jestliže používání vody takové jakosti po stanovenou dobu nepovede k ohrožení lidského zdraví a pitnou vodu není možné zabezpečit jiným přiměřeným způsobem. Určení mírnějšího hygienického limitu omezí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na dobu co nejkratší, která nesmí přesáhnout dobu 3 let. Na žádost osoby uvedené ve větě první může být tato doba prodloužena, nejdéle však na další 3 roky.

(2) Před uplynutím doby, na kterou byl mírnější hygienický limit podle odstavce 1 omezen, je osoba uvedená v odstavci 1 povinna doložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, zda a v jakém rozsahu byla zjednána náprava. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví tuto skutečnost ověří.

(3) Za mimořádných okolností může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví [§ 80 odst. 1 písm. f)] na žádost osoby uvedené v odstavci 1 podanou nejpozději 5 měsíců před uplynutím lhůty prodloužené podle odstavce 1 povolit další prodloužení mírnějšího hygienického limitu, a to nejdéle na období 3 let.

(4) Povolení podle odstavce 3 může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydat, jen pokud prodloužení mírnějšího hygienického limitu povolí Komise Evropských společenství na žádost podanou jménem České republiky příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví [§ 80 odst. 1 písm. f)].

(5) Při postupu podle odstavců 1, 3 a 4 a § 3 odst. 4 a 5 příslušný orgán ochrany veřejného zdraví přihlédne i k ohrožení lidského zdraví, ke kterému by mohlo dojít přerušením dodávky pitné vody nebo omezením jejího používání.

(6) Na řízení o povolení výjimky podle § 3 odst. 4 a na řízení o určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužení podle odstavců 1 a 3 se nevztahuje správní řád. Proti zamítnutí žádosti, s výjimkou žádosti o prodloužení lhůty podle odstavce 3, může osoba podat do 3 dnů ode dne doručení zamítnutí písemně námitky. O podaných námitkách rozhoduje nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání. Jsou-li pro to důvody, nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a opatření orgánu ochrany veřejného zdraví potvrdí. Žádost podle odstavců 1 a 3 musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 písm. a) až e).

(7) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužení podle odstavců 1 a 3 stanoví

a)

ukazatel, kterého se povolení týká, výsledky kontrol jakosti pitné vody předchozího období, maximální povolenou hodnotu tohoto ukazatele a dobu, na kterou se určuje mírnější hygienický limit,

b)

zeměpisnou oblast, množství dodávané vody za den, rozsah zasaženého obyvatelstva a informaci o tom, zda se povolení týká i podniků v oboru výroby a oběhu potravin,

c)

schéma kontroly jakosti pitné vody, podle potřeby se zvýšenou četností,

d)

souhrn plánu nezbytných nápravných opatření včetně časového rozvrhu prací, odhadu nákladů a zajištění revizí,

e)

odůvodnění.

(8) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny neprodleně v přiměřeném rozsahu informovat o určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužení, jakož i o rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým se podle tohoto zákona zakazuje nebo omezuje používání pitné vody [§ 84 odst. 1 písm. e)] a jeho podmínkách, odběratele6a) a další osoby v obdobném postavení, kterých se opatření týká. Pokud z těchto opatření nebo rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví plyne pro některé skupiny obyvatelstva možné ohrožení zdraví, jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2 povinny do informace zahrnout i postup k ochraně zdraví.

(9) O postupu podle odstavců 1, 2 a 7 a podle § 3 odst. 4 a 5 příslušný orgán ochrany veřejného zdraví neprodleně informuje nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví. Ten sdělí Komisi Evropských společenství výsledky ověření podle odstavce 2 a důvody pro prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle odstavce 1.

 

§ 3b

 

(1) Ministerstvo zdravotnictví je vždy do 2 měsíců povinno informovat Komisi Evropských společenství o opatřeních podle § 3a, jestliže se týkají vodovodů a dalších zdrojů pitných vod s průměrnou spotřebou nad 1 000 m3 denně nebo využívaných více než 5 000 fyzickými osobami. V informaci uvede údaje v rozsahu podle § 3a odst. 7 písm. a) až e).

(2) Každé 3 roky Ministerstvo zdravotnictví vypracuje zprávu o jakosti pitné vody, v níž uvede nejméně informace o všech jednotlivých zdrojích pitné vody uvedených v odstavci 1. Zprávu uveřejní do jednoho kalendářního roku po skončení příslušného tříletého období ve svém sídle na místě všeobecně přístupném a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zprávu zašle Ministerstvo zdravotnictví do 2 měsíců od jejího uveřejnění Komisi Evropských společenství.“.

 

9.

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

Povinnosti osob při kontrole pitné vody,

podmínky dodávky pitné vody

 

(1) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny za podmínek upravených prováděcím právním předpisem zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo u držitele autorizace (§ 83c)

a)

kontrolu, zda voda má jakost pitné vody, a to nejméně v rozsahu a četnosti, stanovené prováděcím právním předpisem, a za použití metody, která splňuje požadavky upravené prováděcím právním předpisem, a

b)

pořízení protokolu o této kontrole v elektronické podobě;

protokol jsou povinny neprodleně předat v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

(2) Způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody určí na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2 nebo z vlastního podnětu příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Protokol podle odstavce 1 písm. b) jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2 povinny uchovávat po dobu 5 let ode dne odběru vzorku pitné vody. Náležitosti protokolu, formu jeho elektronické podoby a datové rozhraní upraví prováděcí právní předpis.

(3) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny vypracovat provozní řád, ve kterém uvedou místa odběru surové, popřípadě pitné vody, základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických přípravcích, podmínky údržby, plán kontrol provozu a technického stavu vodovodu nebo jiného zařízení pro dodávku pitné vody, místa odběru vzorků pitné vody, rozsah a četnost kontrol a počet zásobovaných osob. Provozní řád a jeho změny předloží před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Dále jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob zajišťujících náhradní zásobování pitnou vodou a osob dodávajících pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti, právnické osoby ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích, povinny zajistit, aby odběratelům6a) a dalším osobám, kterým dodávají pitnou vodu, byly k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody a látkách použitých k úpravě vody.

(4) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může rozsah a četnost kontroly pitné vody stanovené prováděcím právním předpisem

a)

z vlastního podnětu nebo na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2 rozšířit o ukazatele, jejichž hodnota se blíží nejvyšší mezní hodnotě nebo mezní hodnotě, nebo o další ukazatele, jejichž výskyt lze předpokládat z důvodů geologického složení, havárie nebo jiných mimořádných událostí, jakož i zvýšit četnost kontrol pitné vody,

b)

na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2 snížit v případě prokazatelně stálých a vyhovujících hodnot ukazatelů jakosti dodávané pitné vody a jejího zdroje,

a ukončit platnost těchto opatření. Náležitosti návrhů podle písmen a) a b) upraví prováděcí právní předpis. Při postupu podle písmene b) může orgán ochrany veřejného zdraví pro vybrané ukazatele kráceného rozboru v určité zásobované oblasti četnost kontroly upravenou prováděcím právním předpisem snížit, pokud lze důvodně předpokládat, že nedojde ke zhoršení jakosti pitné vody. Nejnižší povolená četnost kontroly však nesmí být nižší než 50 % počtu vzorků stanovených v prováděcím právním předpisu. U mikrobiologických ukazatelů a mikroskopického obrazu lze četnost kontroly snížit jen v případě, že je navrhovatelem prokázáno, že vyhovují všechny jejich ukazatele. Pro vybrané ukazatele úplného rozboru, s výjimkou ukazatele enterokoky a ukazatelů, které jsou předmětem kráceného rozboru, může orgán ochrany veřejného zdraví v určité zásobované oblasti četnost kontroly upravenou prováděcím právním předpisem snížit, jestliže má za to, že se předmětný ukazatel nevyskytuje v pitné vodě v hodnotách, které by mohly vést k nedodržení příslušného hygienického limitu, a lze odůvodněně předpokládat, že nedojde ke zhoršení jakosti pitné vody; orgán ochrany veřejného zdraví nesmí v tomto případě vydat opatření na dobu delší než 2 roky a u zdrojů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) na dobu delší než 3 roky.

(5) Nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele, stanoveného prováděcím právním předpisem nebo povoleného nebo určeného podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, je povinna osoba uvedená v § 3 odst. 2 neprodleně prošetřit, zjistit jeho příčinu a přijmout účinná nápravná opatření. O těchto skutečnostech je povinna neprodleně informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví postupuje při šetření příčiny nedodržení hodnot ukazatelů jakosti pitné vody a určení nebo změně nápravných opatření podle § 82 a 84. Je-li nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty ukazatelů pitné vody způsobeno vnitřním vodovodem6a) nebo jeho údržbou, je osoba uvedená v § 3 odst. 2 povinna informovat o tom odběratele,6a) popřípadě další osoby v obdobném postavení, kterým dodává pitnou vodu; v informaci uvede i možná nápravná opatření, kterými by se omezilo nebo odstranilo riziko, že v dodávané vodě nebudou hygienické limity dodrženy. Jde-li v takovém případě o stavbu, v níž se voda dodává veřejnosti, mají odběratelé6a) a další osoby v obdobném postavení, kterým je dodávána pitná voda, po obdržení informace podle věty čtvrté povinnost neprodleně prošetřit a zjistit příčinu nedodržení hodnot ukazatelů jakosti pitné vody a přijmout účinná nápravná opatření.

(6) Zjistí-li osoba uvedená v § 3 odst. 2 výskyt dalších látek nebo součástí pitné vody neupravených prováděcím právním předpisem, neprodleně oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví na základě oznámení osoby nebo z vlastního podnětu určí hygienický limit pro výskyt takových látek nebo součástí, jsou-li ve vodě obsaženy v koncentraci nebo množství, které neohrožuje veřejné zdraví. Osoba uvedená v § 3 odst. 2 je povinna kontrolovat dodržení hygienického limitu v četnosti stanovené prováděcím právním předpisem pro výskyt ostatních ukazatelů pitné vody, neurčí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví postupem podle věty druhé jinak.

(7) Na řízení o vydání opatření, kterým se stanoví způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody, opatření podle odstavce 4 a opatření, kterým orgán ochrany veřejného zdraví určuje hygienický limit podle odstavce 6, se nevztahuje správní řád. Proti opatření může osoba uvedená v § 3 odst. 2 podat do 3 dnů ode dne jeho doručení písemně námitky. O podaných námitkách rozhoduje nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání. Jsou-li pro to důvody, nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a opatření potvrdí. Náležitosti návrhů podle odstavců 2 a 4 a náležitosti oznámení podle odstavce 6 upraví prováděcí právní předpis.“.

Poznámka pod čarou č. 7) včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

 

10.

§ 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8) zní:

§ 5

Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou,

teplou a surovou vodou, chemické přípravky, úprava

vody a vodárenské technologie

 

(1) Výrobce nebo dovozce výrobku určeného k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou6a) při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech (dále jen „výrobek přicházející do přímého styku s vodou“) a výrobce nebo dovozce chemického přípravku určeného k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou jsou povinni zajistit, aby jejich složení a značení na obale, visačce, v průvodní dokumentaci nebo v návodu k použití odpovídalo hygienickým požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem. Výrobky, které nevyhovují těmto hygienickým požadavkům, nesmí distributor4a) distribuovat. Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou jsou dále povinni zajistit, aby úprava povrchu výrobku vyhovovala hygienickým požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem.

(2) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou je povinen před jeho uvedením na trh zajistit u držitele autorizace (§ 83c) podle tohoto zákona a, jde-li o stavební výrobky u osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu,4a) způsobem upraveným prováděcím právním předpisem ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody; o ověření je povinen mít záznam. Způsob hodnocení tohoto ověření a způsob a rozsah záznamu o ověření upravuje prováděcí právní předpis.

(3) Výrobce a dovozce musí výrobek přicházející do přímého styku s vodou a chemický přípravek, které by při nesprávném použití mohly způsobit zdravotní poškození fyzických osob nebo znehodnotit pitnou, teplou nebo surovou vodu vždy vybavit návodem k použití, a je-li to potřebné, i návodem k odstranění následků nesprávného použití. Návod musí být v českém jazyce, popřípadě v jazyce slovenském. Distributor4a) je povinen distribuovat takový výrobek nebo chemický přípravek spotřebiteli nebo jinému uživateli vždy s návodem k použití, popřípadě s návodem k odstranění následků nesprávného použití.

(4) Jinak se při hodnocení bezpečnosti výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, který je podle zvláštního právního předpisu stavebním výrobkem,8) postupuje podle zvláštního právního předpisu.4a)

(5) Na návrh výrobce nebo dovozce příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhoduje o

a)

přípustnosti, obsahu, popřípadě migračním limitu látek, které nejsou upraveny v prováděcím právním předpisu pro výrobky přicházející do přímého styku s vodou; to neplatí, jde-li o výrobky uvedené v odstavci 4,

b)

přípustnosti chemického přípravku určeného k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou, neupraveného v prováděcím právním předpisu.

(6) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydá povolení podle odstavce 5, jestliže navrhovatel prokáže, že nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti pitné nebo teplé vody. Náležitosti žádostí podle odstavce 5 upraví prováděcí právní předpis.

(7) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 mohou při vodárenské úpravě surové vody6a) používat jen vodárenské technologie upravené prováděcím právním předpisem a chemické přípravky upravené prováděcím právním předpisem nebo povolené podle odstavce 5 písm. b).

(8) Na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2 příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o přípustnosti vodárenské technologie neupravené v prováděcím právním předpisu. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k použití vodárenské technologie povolení vydá, jestliže navrhovatel prokáže, že vodárenská technologie vede k dodržení jakosti pitné vody a nedojde k jejímu negativnímu ovlivnění. Náležitosti návrhu upraví prováděcí právní předpis.

(9) Osoby vyrábějící teplou vodu (§ 3 odst. 3) mohou při úpravě této vody používat jen chemické přípravky upravené prováděcím právním předpisem nebo povolené podle odstavce 5 písm. b).

(10) K jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky surové, pitné a teplé vody a pro obdobné účely mohou osoby uvedené v § 3 odst. 2 a 3 a odběratelé6a) používat jen výrobky, které vyhovují hygienickým požadavkům podle odstavců 1 až 3, odstavce 5 písm. a) a odstavce 6.

__________

8)

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.“.

 

11.

§ 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:

§ 6

Koupaliště a sauny

 

(1) Koupalištěm ve volné přírodě se rozumí přírodní nebo umělá vodní plocha, která je označena jako vhodná ke koupání pro veřejnost, nejde-li o umělé koupaliště. Umělým koupalištěm je krytá nebo nekrytá stavba nebo zařízení určené ke koupání a přístupné veřejnosti a související provozní plochy s vybavením. Podmínky koupání fyzických osob v povrchových vodách užívaných pro tyto účely větším počtem fyzických osob s ohledem na vyhovující jakost vody stanoví zvláštní právní předpis.8a)

(2) Osoba, která provozuje koupaliště ve volné přírodě, umělé koupaliště nebo saunu (dále jen „koupaliště“), je povinna splnit podmínky stanovené tímto zákonem. Je-li koupaliště provozováno jako bezplatná služba, pak osobou, která odpovídá za splnění povinností podle tohoto zákona, je osoba, která je jako takové označila.

(3) Osoba uvedená v odstavci 2 je povinna

a)

zajistit, aby voda v koupališti vyhovovala hygienickým limitům ukazatelů jakosti upraveným prováděcím právním předpisem,

b)

zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo u držitele autorizace (§ 83c) způsobem, v četnosti a rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem kontrolu dodržení povinnosti podle písmene a), její hodnocení a protokol o výsledku kontroly v elektronické podobě; protokol v elektronické podobě neprodleně předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; náležitosti protokolu, formu jeho elektronické podoby a datové rozhraní upraví prováděcí právní předpis,

c)

zajistit splnění podmínek upravených prováděcím právním předpisem pro vybavení koupaliště, jeho čištění a úklid,

d)

vypracovat provozní řád, ve kterém stanoví podmínky provozu včetně způsobu úpravy vody, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví návštěvníků a způsob očisty prostředí; návrh provozního řádu a jeho změn předloží ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

e)

vést evidenci o výsledcích kontrol provedených v rozsahu podle písmene b) a ukládat ji po dobu 5 let.

(4) Osoba, která provozuje umělé koupaliště nebo saunu, je dále povinna

a)

vodu v bazénu umělého koupaliště a sauny způsobem a v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem dezinfikovat, upravovat a obměňovat a dodržovat hygienické požadavky na intenzitu její recirkulace upravené v prováděcím právním předpise,

b)

zajistit, aby voda ve zdroji pro bazén umělého koupaliště a sauny měla jakost stanovenou prováděcím právním předpisem,

c)

splnit hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem pro jejich konstrukční a prostorové řešení,

d)

zajistit mikroklimatické podmínky upravené prováděcím právním předpisem.

(5) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 2 výskyt dalších látek nebo součástí vody v koupališti nebo ve vodě ve zdroji pro bazén umělého koupaliště nebo sauny neupravených prováděcím právním předpisem, neprodleně oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví na základě oznámení osoby nebo z vlastního podnětu stanoví rozhodnutím hygienický limit pro výskyt takových látek nebo součástí, jsou-li ve vodě obsaženy v koncentraci nebo množství, které neohrožuje veřejné zdraví. Osoba uvedená v odstavci 2 je povinna kontrolovat dodržení hygienického limitu způsobem a v četnosti upravené prováděcím právním předpisem pro výskyt ostatních ukazatelů vody, nestanoví-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnutím podle věty druhé jinak. Náležitosti oznámení upraví prováděcí právní předpis.

(6) Povinnosti uvedené v odstavcích 3 a 5 má i osoba, která provozuje ve stavbách a zařízeních na pozemcích přilehlých k povrchovým vodám, které jsou vřejností využívány ke koupání, živnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, hostinskou živnost, v jejímž rámci jsou poskytovány ubytovací služby, nebo živnost masérské, rekondiční a regenerační služby.8b)

(7) Ministerstvo životního prostředí předloží Komisi Evropských společenství v pravidelných intervalech zprávu o koupalištích ve volné přírodě podle odstavce 1 a o povrchových vodách využívaných ke koupání osob pro vyhovující jakost vody podle zvláštního právního předpisu8a) a jejich nejvýznamnějších charakteristikách.

__________

8a)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8b)

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.“.

 

12.

V hlavě druhé v nadpisu dílu 2 se slova „a podmínky vnitřního prostředí stavby“ nahrazují slovy „ , podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí“.

 

13.

§ 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9), 10) a 10a) zní:

§ 7

Hygienické požadavky na prostory a provoz škol,

předškolních a školských zařízení, zařízení sociálně

výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc

 

(1) Základní a střední školy,9) předškolní a školská zařízení zařazená do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení,10) s výjimkou školní knihovny a pedagogicko-psychologické poradny, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc10a) (dále jen „zařízení pro výchovu a vzdělávání“) jsou povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Povinnost uvedenou ve větě první má i osoba provozující živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a osoba provozující živnost výchova a mimoškolní vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně.20)

(2) Režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování včetně pitného režimu, popřípadě způsob nakládání s prádlem upraví zařízení pro výchovu a vzdělávání v provozním řádu.

(3) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

__________

9)

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10)

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon

č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

10a)

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

14.

§ 8 včetně nadpisu zní:

§ 8

Zotavovací akce

 

(1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

(2) Osoba, která pořádá zotavovací akci (dále jen „pořádající osoba“), je povinna zajistit její umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky upravenými prováděcím právním předpisem. Pořádající osoba je dále povinna dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které upraví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené tímto prováděcím právním předpisem.

(3) Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

a)

termín a místo jejího konání,

b)

počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,

c)

způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a

d)

způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

(4) Jako součást ohlášení podle odstavce 3 předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.“.

 

15.

V § 9 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“.

 

16.

V § 9 odstavce 3 a 4 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 12) znějí:

(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.11) Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte;12) toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající základní škole nebo předškolnímu zařízení pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).

(4) Základní škola a předškolní zařízení, které vysílají děti na školu v přírodě, jsou povinny ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví jeden měsíc před jejím zahájením údaje v rozsahu podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad podle § 8 odst. 4.

__________

11)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12)

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

17.

V § 10 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.“ a ve větě třetí se slovo „předloží“ nahrazuje slovem „předají“ a na konci věty se doplňují slova „pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f)“.

 

18.

§ 11 včetně nadpisu zní:

§ 11

Povinnost základní školy a předškolního zařízení,

které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající

osoby

 

(1) Základní škola a předškolní zařízení, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoba jsou povinny zajistit

a)

základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis,

b)

účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10; účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3, při převzetí posudků a prohlášení podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti (§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2) zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a které zdravotnické zařízení posudek vydalo,

c)

vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě nebo zotavovací akci,

d)

vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle druhu akce; nejmenší obsah lékárničky pro školy v přírodě a zotavovací akce upraví prováděcí právní předpis,

e)

péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce,

f)

vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení podle § 9 odst. 3 věty páté, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení školy v přírodě nebo zotavovací akce,

g)

informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

(2) Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.“.

 

19.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

§ 11a

 

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti,10a) a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích akcí v § 8 až 11. Povinnosti pořádající osoby splní pověřená osoba, která tábor zřídila,10a) a není-li taková osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídil.“.

 

20.

§ 12 včetně nadpisu zní:

§ 12

Jiné podobné akce pro děti

 

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3.“.

 

21.

V § 13 odst. 1 větě první se slova „léčebně preventivní péče“ zrušují.

 

22.

V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.“.

 

23.

V hlavě druhé v nadpisu dílu 3 se slova „léčebně preventivní péče“ zrušují.

 

24.

V § 15 odst. 1 větě první se slova „léčebně preventivní péče“ zrušují a ve větě druhé se slova „v zařízení léčebně preventivní péče“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení“.

 

25.

V § 15 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Osoby provozující nestátní zvláštní dětská zařízení a zvláštní dětská zařízení státu3) jsou povinny v provozním řádu dále upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a režim stravování.“.

 

26.

V § 16 odst. 1 se slovo „epidemiologická“ nahrazuje slovem „protiepidemická“.

 

27.

V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „o ní“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa činnosti“ se zrušují.

 

28.

V § 16 odst. 2 písm. b) se za slovo „hlásit“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa činnosti“ se zrušují.

 

29.

V § 17 odst. 1 se za slova „osob do“ vkládá slovo „zdravotnického“ a slova „léčebně preventivní péče“ se zrušují.

 

30.

§ 18 včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní:

§ 18

 

(1) Osoba poskytující péči a osoba provozující prádelnu jsou povinny zdravotnické prádlo17a) ze zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče ukládat podle povahy znečištění, převážet, prát ho a zacházet s ním způsobem upraveným prováděcím právním předpisem. Osoba provozující prádelnu, ve které se pere zdravotnické prádlo17a) ze zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče, je povinna tuto prádelnu vybavit způsobem upraveným prováděcím právním předpisem.

(2) Osoba poskytující péči je povinna ve zdravotnickém zařízení a v ústavu sociální péče používat vodu, která má jakost vody pitné, pokud druh poskytované péče nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. K užití vody jiné jakosti, nejde-li o teplou vodu podle § 3 odst. 3, je třeba povolení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V návrhu osoba poskytující péči uvede mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot těchto ukazatelů s ohledem na způsob užití vody.

__________

17a)

Vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.“.

 

31.

V hlavě druhé v nadpisu dílu 4 se na konci doplňují slova „a ubytovací služby“.

 

32.

§ 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18) zní:

§ 19

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky

závažných

 

(1) Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb (§ 23), výroba potravin,18) uvádění potravin do oběhu,18) výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory).

(2) Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách (§ 23) při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu18) do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými prostředky, upravovanou vodou nebo tělem spotřebitele (dále jen „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné“) musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje,11) nebo zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči3) (dále jen „zařízení vykonávající závodní preventivní péči“). Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

(3) Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle odstavce 2 upraví prováděcí právní předpis. Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je povinen umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena. Složení komise a podmínky provedení zkoušky upraví prováděcí právní předpis.

__________

18)

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 19) se zrušuje.

 

33.

V § 20 písm. b) se slova „praktického lékaře, který fyzickou osobu registruje,11)“ nahrazují slovy „ošetřujícího lékaře11)“.

 

34.

V § 20 písm. c) se slova „při výkonu pracovní činnosti“ zrušují.

 

35.

§ 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a) zní:

§ 21

Podmínky provozování činností epidemiologicky

závažných

 

(1) Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna

a)

dodržovat zásady provozní hygieny upravené prováděcím právním předpisem,19a) jakož i zásady osobní hygieny upravené prováděcím právním předpisem,19a) pokud se sama účastní výkonu činností uvedených v § 19 odst. 2 větě první,

b)

kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny podle § 20 písm. d) zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými příslušníky a

c)

zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním.

(2) K výkonu činností epidemiologicky závažných je osoba, která je provozuje, povinna používat jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo druh činnosti nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. K užití vody jiné jakosti, nejde-li o teplou vodu podle § 3 odst. 3, je třeba povolení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné v návrhu na zahájení řízení o udělení povolení k užití takové vody uvede mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot těchto ukazatelů s ohledem na způsob užití vody. Kosmetické prostředky používané k výkonu činností epidemiologicky závažných musí odpovídat požadavkům upraveným v § 26.

(3) Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvede podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.

(4) Provozní řád podle odstavce 3 a jeho změny předloží osoba uvedená v odstavci 3 před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Schválený provozní řád vyvěsí při zahájení činnosti v provozovně. Provozní řád je osoba uvedená v odstavci 3 povinna změnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných.

__________

19a)

Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.“.

 

36.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

§ 21a

Ubytovací služby

 

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby,8b) s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvedou podmínky činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení. Provozní řád a jeho změny předloží před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Provozní řád je osoba povinna změnit vždy při změně podmínek pro poskytování služby.“.

 

37.

V nadpisu § 22 se slova „a podmínky některých“ zrušují.

 

38.

V § 22 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

39.

V § 23 odst. 1 se slova „vojáků v základní a náhradní službě“ nahrazují slovy „osob vykonávajících vojenskou činnou službu“, slova „při zotavovacích akcích a jiných podobných akcích pro děti (§ 12)“ se zrušují, za slovy „ubytovacích služeb“ se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a při hromadných akcích“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 22) včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

 

40.

V § 23 odst. 2 se slova „ve stravovací službě“ nahrazují slovy „v rámci stravovací služby“.

 

41.

V § 23 odst. 3 větě první se slovo „lze“ nahrazuje slovy „může osoba, která ji provozuje,“.

 

42.

V § 23 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, je povinna nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, jakož i den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště. Tato povinnost se nevztahuje na osobu, která hodlá provozovat stravovací službu v jiných zařízeních stravovacích služeb, s výjimkou stálých a sezonních stánků.19a)“.

 

43.

V § 24 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 23) zní:

a)

k výrobě a přípravě pokrmů používat jen látky, suroviny, polotovary a potraviny, které vyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy23) nebo na základě právních předpisů vydaným rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví; látky, suroviny, polotovary a potraviny skladovat za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy,23)

__________

23)

Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

44.

V § 24 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

určit ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvádění do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech jejich kontrol; při stanovení kritických bodů a jejich evidenci postupovat způsobem upraveným prováděcím právním předpisem,“.

Poznámka pod čarou č. 24) se zrušuje.

 

45.

V § 24 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotně nezávadné“ nahrazují slovem „bezpečné26a)“.

Poznámka pod čarou č. 26a) zní:

__________

26a)

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb.“.

 

46.

V § 24 odst. 2 se doplňuje věta „Cukrářské výrobky lze pouze přibarvovat, a to za podmínek upravených prováděcím právním předpisem.19a)“.

 

47.

V § 24 odst. 3 se slova „vojáků v základní a náhradní službě“ nahrazují slovy „osob vykonávajících vojenskou činnou službu“ a slova „při zotavovací akci a jiné podobné akci pro děti (§ 12)“ se zrušují.

 

48.

V § 24 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 27a) zní:

(4) Osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, musí mít osvědčení prokazující znalost hub podle zvláštních právních předpisů27a) nebo za podmínek těchto zvláštních právních předpisů ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub.

__________

27a)

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).“.

 

49.

V § 25 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:

(1) Předměty běžného užívání se pro účely tohoto zákona rozumějí

a)

výrobky, které jsou ve svém konečném stavu určeny pro styk s potravinami nebo pokrmy, nebo jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy a jsou pro tento účel určeny, a materiály k jejich výrobě,

b)

hračky,28)

c)

kosmetické prostředky a

d)

výrobky pro děti ve věku do 3 let, s výjimkou výrobků uvedených v písmenech a) až c) a potravin.

__________

28)

Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

50.

V § 25 odst. 2 se slova „nebo biocidní přípravek29a)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 29a) se zrušuje.

 

51.

V nadpisu § 26 se slova „osoby uvádějící předměty běžného užívání do oběhu“ nahrazují slovy „distributora předmětů běžného užívání“.

 

52.

V § 26 odst. 1 úvodní větě se za slova „dovážené předměty běžného užívání“ vkládají slova „byly při uvedení na trh bezpečné,26a) zejména aby“.

 

53.

V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „je povinen hodnotit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „výrobků a materiálů uvedených v § 25 písm. a) a d) je výrobce nebo dovozce povinen zkoušet a hodnotit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem a o provedení a výsledcích stanovených zkoušek a o hodnocení vést dokumentaci“.

 

54.

V § 26 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotně nezávadných“ nahrazují slovem „bezpečných26a)“.

 

55.

V § 26 odst. 1 písm. d) se za slovy „který tento předpis upravuje“ tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova „nebo stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 4“ a ve větě poslední se za slovo „návody“ vkládají slova „a jejich náležitosti“.

 

56.

V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Dovozce nemá povinnost zkoušet a hodnotit složení a vlastnosti výrobků uvedených v § 25 odst. 1 písm. a) a d) a vést o tom dokumentaci podle odstavce 1 písm. b) a povinnost vybavit předmět běžného užívání písemným prohlášením podle odstavce 1 písm. d), jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

povinnosti zkoušet a hodnotit složení a vlastnosti výrobků, vést o tom dokumentaci a vydat písemné prohlášení splnil v rozsahu podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu výrobce v zahraničí a

b)

dovozce zajistí pro kontrolní účely na žádost příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví předložení dokumentace o zkouškách a hodnocení složení a vlastností těchto výrobků ve lhůtě, rozsahu a jazyce určeném příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a vybaví stanovené výrobky ověřeným českým překladem prohlášení podle odstavce 1 písm. d), vydaného výrobcem v zahraničí.

Na postup orgánu ochrany veřejného zdraví podle písmene b) se nevztahuje správní řád.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

57.

V § 26 odst. 3 se slova „osoba, která tyto výrobky uvádí do oběhu, i když svou činností jejich vlastnosti přímo neovlivňuje“ nahrazují slovem „distributor4a)“ a slova „Tato osoba je povinna“ se nahrazují slovy „Distributor je povinen“.

 

58.

V § 26 odstavec 4 zní:

(4) O přípustnosti a obsahu látek, které nejsou v prováděcím právním předpise uvedeny v seznamech látek povolených v kosmetických prostředcích, rozhoduje na návrh výrobce nebo dovozce kosmetického prostředku příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dále rozhoduje na návrh výrobce nebo dovozce materiálu k výrobě výrobku, který je ve svém konečném stavu určen pro styk s potravinami nebo pokrmy, nebo je ve styku s potravinami nebo pokrmy a je pro tento účel určen (dále jen „výrobek určený pro styk s potravinami“), o přípustnosti, obsahu, popřípadě migračním limitu látek, které nejsou v prováděcím právním předpisu pro tyto materiály uvedeny. Náležitosti návrhů upraví prováděcí právní předpis. Složení kosmetického prostředku podle věty první může orgán ochrany veřejného zdraví povolit nejdéle na dobu 3 let; jde-li o přípustnost, obsah, popřípadě migrační limit látek v materiálu k výrobě výrobku určeného pro styk s potravinami, nejdéle na dobu 2 let.“.

 

59.

V § 26 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Orgán ochrany veřejného zdraví povolí látku neuvedenou v prováděcím právním předpisu pro materiál k výrobě výrobku určeného pro styk s potravinami nebo kosmetický prostředek, jestliže výrobce nebo dovozce v návrhu uvede skutečnosti prokazující, že navrhované složení neohrozí zdraví fyzických osob. V rozhodnutí orgán ochrany veřejného zdraví stanoví i způsob a rozsah značení přítomnosti látky na obalu konečného výrobku. Výrobce materiálu k výrobě výrobku určeného pro styk s potravinami je povinen s takto stanoveným způsobem a rozsahem značení seznámit výrobce výrobku určeného pro styk s potravinami, který od něj materiál odebírá; ten je povinen způsob a rozsah značení dodržet i na obalu konečného výrobku.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

60.

V § 26 odst. 6 větě druhé se slovo „žádost“ nahrazuje slovem „návrh“.

 

61.

V § 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Hygienické požadavky uvedené v odstavcích 1 až 6 se vztahují i na předměty běžného užívání uvedené v § 25 odst. 1 písm. a), b) a d) uváděné na trh jako použité. Na tyto předměty běžného užívání, s výjimkou výrobků určených pro styk s potravinami, se však nevztahují požadavky uvedené v odstavci 1 písm. b), části textu za středníkem, a písm. d).“.

 

62.

V § 27 odst. 1 větě první se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“, za slova „místa podnikání“ se vkládají slova „(dále jen identifikační údaje“)“ a za slova „vyrábět nebo dovážet“ se doplňují slova „ , jakož i změny identifikačních údajů“.

 

63.

V § 28 odst. 4 písm. b) se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

 

64.

V nadpisu § 29 se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

 

65.

V § 29 odst. 1 větě první se slova „zdravotně nezávadných“ nahrazují slovem „bezpečných26a)“ a ve větě druhé se slova „vzdělání a praxi upravené prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „ukončené střední nebo úplné střední vzdělání v oboru chemie nebo příbuzném oboru nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech“.

 

66.

V § 29 odst. 2 větě první se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“ a ve větě třetí se slova „vzdělání a praxi upravené prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a zaměření na toxikologii; to neplatí, je-li výrobce nebo dovozce sám fyzickou osobou s touto kvalifikací“.

 

67.

V § 29 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Dovozce nemá povinnost zajistit hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků, jestliže ji splnil v rozsahu a za podmínek tohoto zákona a prováděcího právního předpisu výrobce v zahraničí a dovozce předloží pro kontrolní účely na žádost příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví toto hodnocení v jím stanovené lhůtě a určeném jazyce. Na postup orgánu ochrany veřejného zdraví podle tohoto ustanovení se nevztahuje správní řád.“.

 

68.

§ 30 včetně poznámek pod čarou č. 31), 32) a 32a) zní:

§ 30

 

(1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace,32) vlastník dráhy32a) a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

(2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti,15) s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.

__________

31)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

32)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

32a)

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

69.

V § 31 odst. 1 větě druhé se slovo „byly“ nahrazuje slovem „budou“, slova „a provozem nebo používáním zdroje hluku nebo vibrací nebude ohroženo veřejné zdraví“ se zrušují a na konci odstavce se doplňují slova „fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím“.

 

70.

V § 31 odst. 2 větě první se slovo „civilních“ nahrazuje slovem „veřejných“, slova „přepravujících ročně více než 100 000 fyzických osob“ se nahrazují slovy „zajišťujících ročně více než 50 000 startů nebo přistání“.

 

71.

V § 31 odst. 3 větě první se slova „staveb určených pro bydlení, rekreaci, u pracovišť a staveb občanského vybavení“ nahrazují slovy „bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb“ a ve větě druhé se slova „pro bydlení, zařízení léčebně preventivní péče, zařízení sociální péče, škol, předškolních zařízení a školských zařízení“ nahrazují slovy „uvedených ve větě první“.

 

72.

V § 32 větě druhé se slova „pořadatel nebo provozovatel veřejné produkce hudby“ nahrazují slovy „ , jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo pozemek poskytla“.

 

73.

V § 33 větě první se slova „Ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení“ nahrazují slovy „V chráněných vnitřních prostorech“ a ve větě druhé se slova „staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení, jen pokud na základě studie o přenosu vibrací orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti“ nahrazují slovy „bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, jen pokud na základě studie o přenosu vibrací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví“.

 

74.

V § 34 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

75.

V § 35 odst. 1 se slovo „jsou“ nahrazuje slovy „se pro účely tohoto zákona rozumí“.

 

76.

V § 35 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

před zahájením používání nebo provozu zdroje neionizujícího záření veřejné telekomunikační sítě v obytné zástavbě vypracovat dokumentaci, ve které bude doloženo výpočtem nebo měřením dodržení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření z hlediska možné expozice fyzických osob, a předložit tuto dokumentaci příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

77.

§ 37 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 33a) a 33b) zní:

§ 37

Kategorizace prací

 

(1) Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis.33b) Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.

(2) O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, pokud zvláštní právní předpis33a) nestanoví jinak. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích (dále jen „zaměstnavatel“), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,33a) a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví vydaného podle odstavce 6 písm. c). Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.

(3) Zaměstnavatel v návrhu na zařazení práce do kategorie uvede

a)

označení práce,

b)

název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,

c)

jednotlivé dílčí výkony, které jsou v rámci práce prováděny,

d)

délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,

e)

postup stanovení celkové expozice rozhodujícím faktorům v charakteristické směně, její výsledné hodnoty a zařazení jednotlivých faktorů do kategorie,

f)

návrh kategorie, do které má být práce zařazena,

g)

počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,

h)

opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

(4) Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení.

(5) V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrh, který má náležitosti uvedené v odstavci 3.

(6) Na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn rozhodnout o

a)

zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací první nebo druhé kategorie, do vyšší kategorie,

b)

tom, že práce druhé kategorie je prací rizikovou,

c)

tom, že práce dosud zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie již nejsou pracemi této kategorie.

__________

33a)

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

33b)

Zákoník práce.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.“.

Poznámka pod čarou č. 34) se zrušuje.

 

78.

§ 38 zní:

§ 38

 

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo držitele autorizace (§ 83c) k příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto kvalifikovaný.“.

Poznámka pod čarou č. 35) včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

 

79.

V § 39 odst. 2 se za písmenem c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

80.

V § 39 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při hodnocení míry expozice zaměstnanců faktory pracovních podmínek pomocí biologických expozičních testů provede zdravotnické zařízení odběr biologického materiálu za podmínek upravených prováděcím právním předpisem.“.

 

81.

V § 39 odst. 4 se za slovo „testů“ vkládají slova „a podmínky jejich provedení“.

 

82.

V § 40 písm. a) bodu 3 se za slova „prohlídek a“ vkládají slova „jejich závěrech, o“ a na konci bodu 4 se doplňují slova „s výjimkou údajů o zdravotním stavu zaměstnanců,“.

 

83.

V § 40 písm. c) se za slova „písmene b),“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa činnosti“ se zrušují.

 

84.

V § 40 písm. d) se za slovo „oznámit“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa činnosti“ se zrušují.

 

85.

V § 41 odst. 1 větě první se za slovo „ohlásit“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa činnosti“ se zrušují.

 

86.

V § 41 odst. 3 se za slova „projednat s“ vkládá slovo „příslušným“ a slova „příslušným podle místa činnosti“ se zrušují.

 

87.

Za § 41 se vkládá nový § 41a, který včetně nadpisu zní:

§ 41a

Teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců

 

(1) Zaměstnavatel, který z individuálního zdroje vyrábí teplou vodu pro účely osobní hygieny zaměstnanců, je povinen zajistit, aby v této vodě nebyly překročeny hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů upravené prováděcím právním předpisem.

(2) Nelze-li z individuálního zdroje vyrobit teplou vodu jakosti uvedené v odstavci 1, může na návrh zaměstnavatele příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povolit výjimku. V návrhu zaměstnavatel uvede mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty, průkaz, že nedojde k poškození zdraví zaměstnanců v důsledku použití této vody, a způsob zabezpečení dodržování hodnot navržených ukazatelů. Rozhodnutí může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na podmínky.

(3) Dodržení hygienických limitů ukazatelů uvedených v odstavcích 1 a 2 je zaměstnavatel povinen kontrolovat v četnosti a rozsahu stanoveném pro krácený rozbor v závislosti na počtu zásobovaných fyzických osob, upravený prováděcím právním předpisem pro pitnou vodu. V případě havárie nebo jiné mimořádné události může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví z vlastního podnětu četnost a rozsah kontroly rozhodnutím rozšířit. V případě prokazatelně stálých a vyhovujících ukazatelů jakosti vyráběné vody může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na návrh zaměstnavatele četnost a rozsah kontroly snížit.“.

 

88.

V § 45 odstavec 3 zní:

(3) Při výskytu infekčního onemocnění stanoveného prováděcím právním předpisem nebo při podezření na výskyt takového infekčního onemocnění jsou zdravotnická zařízení povinna nařídit izolaci vždy na infekčním oddělení, případně oddělení tuberkulózy nebo venerologickém oddělení nemocnice nebo odborného léčebného ústavu. Nemá-li zdravotnické zařízení zřízeno takové oddělení, je povinno zajistit zdravotní péči o fyzickou osobu v jiném zdravotnickém zařízení a převoz pacienta do tohoto zdravotnického zařízení. V ostatních případech se izolace provádí podle prozatímního opatření zdravotnického zařízení nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví ve zdravotnickém zařízení nebo v místě pobytu fyzické osoby.“.

 

89.

V § 46 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování.“.

 

90.

V § 46 odstavec 3 zní:

(3) Zjistí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická osoba nepodrobila očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, a jde-li o nezletilou fyzickou osobu, která nemá zvoleného praktického lékaře, stanoví jí rozhodnutím povinnost podrobit se tomuto očkování nebo vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení.“.

 

91.

V § 47 odst. 1 větě první se slova „Ministerstvo zdravotnictví“ nahrazují slovy „příslušné orgány ochrany veřejného zdraví (§ 80 odst. 5)“.

 

92.

V § 47 odst. 1 písm. b) se slova „zajistilo Ministerstvo zdravotnictví“ nahrazují slovy „zajistily příslušné orgány ochrany veřejného zdraví (§ 80 odst. 5)“.

 

93.

V § 47 odst. 3 větě první se za slova „očkovacího průkazu“ vkládají slova „nebo zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého“ a ve větě druhé se za slova „očkovací průkaz“ vkládají slova „nebo zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého“.

 

94.

Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

§ 47a

 

(1) Pravidelná očkování dětí provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost, s výjimkou očkování novorozenců proti tuberkulóze a očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě B, která provádějí na novorozeneckých odděleních porodnic lékaři těchto oddělení. Očkování proti tuberkulóze u dětí, které nebyly očkovány na novorozeneckých odděleních, a přeočkování proti tuberkulóze zajišťují odborní lékaři pneumoftizeologové (pulmologové). Pravidelné očkování zletilých fyzických osob provádějí příslušní praktičtí lékaři pro dospělé; tato očkování mohou provádět i lékaři zdravotních ústavů.

(2) Zvláštní a mimořádné očkování provádějí příslušní praktičtí lékaři, lékaři závodní preventivní péče nebo lékaři zdravotních ústavů.

(3) Očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách provádějí lékaři, kteří ošetřují poranění nebo nehojící se ránu, popřípadě příslušní praktičtí lékaři nebo lékaři závodní preventivní péče. Očkování proti vzteklině po poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou provádějí lékaři antirabických center při vybraných infekčních odděleních nemocnic.“.

 

95.

§ 49 zní:

§ 49

 

Očkovací látky, zajištěné Ministerstvem zdravotnictví pro pravidelné, zvláštní a mimořádné [§ 69 odst. 1 písm. g)] očkování, s výjimkou těch, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování jinou očkovací látkou, než zajistilo Ministerstvo zdravotnictví [§ 47 odst. 1 písm. b)], jakož i ostatní očkování se provádějí za cenu sjednanou s osobou, která si jejich provedení objednala, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.“.

 

96.

V § 51 úvodní větě se za slova „je povinno“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa činnosti“ se zrušují.

 

97.

V § 52 větě první se za slova „povinny oznámit“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa jejich činnosti“ se zrušují.

 

98.

V § 53 odst. 1 úvodní věta zní: „Fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, fyzické osoby vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s chronickým onemocněním virovým zánětem jater B a C, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla tato skutečnost lékařem sdělena (dále jen „nosiči“), jsou povinny“.

 

99.

V § 53 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším protiepidemickým opatřením; povinnost podrobit se léčení se nevztahuje na fyzickou osobu po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu ve stavu těžkého onemocnění,“.

 

100.

V § 53 odstavec 2 zní:

(2) Nosič břišního tyfu a paratyfu A, B a C nesmí být po dobu nosičství držitelem zdravotního průkazu. Pokud mu byl zdravotní průkaz vystaven, je povinen ihned poté, kdy mu bylo lékařem sděleno, že je nosičem, odevzdat ho praktickému lékaři, který ho registruje. Ten mu zdravotní průkaz vrátí, jakmile pominuly důvody pro jeho odevzdání.“.

 

101.

V § 53 odst. 3 větě první se slova „Orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa, kde se fyzická osoba zdržuje“ nahrazují slovy „Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví“, slovo „epidemiologických“ se nahrazuje slovem „protiepidemických“ a slovo „léčby“ se nahrazuje slovem „léčení“.

 

102.

V § 54 odst. 1 se za slovo „neprodleně“ vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa, kde se nosič zdržuje,“ se zrušují.

 

103.

V § 54 odst. 2 se za slovo „skutečnosti“ vkládá slovo „příslušný“ a slova „příslušný podle místa činnosti zdravotnického zařízení“ se zrušují.

 

104.

V § 55 písm. b) se slovo „nákaz,“ nahrazuje slovy „a přenašečů infekčních onemocnění a“ a slova „přenašečů infekčních onemocnění a“ se zrušují.

 

105.

V § 56 písm. a) se za slovo „povoleno“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 37a), která zní:

__________

37a)

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.“.

 

106.

V § 57 odst. 1 se za slovo „povinna“ vkládají slova „podle potřeby“.

 

107.

V § 57 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.“.

 

108.

V § 58 odst. 2 se slova „podle odstavce 3“ nahrazují slovy „v potravinářských nebo zemědělských provozech“.

 

109.

V § 59 odstavec 2 zní:

(2) Orgán ochrany veřejného zdraví na návrh osoby, která hodlá provozovat kursy, povolení vydá, jestliže navrhovaný obsah a rozsah kursu je v souladu s prováděcím právním předpisem, osoba, která hodlá provozovat kursy, má stanovenou odbornost a navrhovaný stupeň vzdělání a doba praxe přednášejících v činnostech souvisejících se speciální ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací odpovídá povaze kursu.“.

 

110.

V § 59 se odstavec 3 zrušuje.

 

111.

V § 60 odst. 2 se za větu první vkládají věty „V případě, že orgán ochrany veřejného zdraví osvědčení nevydá, je povinen o tom fyzickou osobu písemně vyrozumět. Proti nevydání osvědčení může fyzická osoba do 3 dnů ode dne doručení vyrozumění podat námitky. O námitkách rozhoduje nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví. Jsou-li pro to důvody, námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a nevydání osvědčení potvrdí. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.“.

 

112.

§ 60a se zrušuje.

 

113.

V § 62 odst. 1 větě první se slova „ , kmenů původce záškrtu a virových zánětů jater“ zrušují, za slova „prováděcím právním předpisem“ se vkládá slovo „příslušnému“ a slova „příslušnému podle místa činnosti“ se zrušují.

 

114.

V § 62 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Osoba poskytující péči je dále povinna ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pozitivní mikrobiologické nálezy původců alimentárních onemocnění, markerů virových hepatitid a pozitivních sérologických vyšetření na infekční onemocnění.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

115.

V § 63 odst. 1 se za slovo „onemocnění“ vkládá slovo „příslušný“ a slova „příslušný podle místa výskytu infekčního onemocnění“ se zrušují.

 

116.

V § 64 písm. e) se slovo „vyšetřování“ nahrazuje slovem „šetření“.

 

117.

V § 65 odstavec 1 zní:

(1) V případě onemocnění podléhajícího mezinárodnímu zdravotnickému řádu (mor, cholera, žlutá zimnice, hemoragické horečky) a dalších infekčních onemocnění stanovených doporučením Světové zdravotnické organizace je fyzická osoba, které byla nařízena karanténa, umístěna zpravidla ve zdravotnickém zařízení vyčleněném pro případ výskytu těchto onemocnění. U ostatních infekčních onemocnění se, s ohledem na charakter infekčního onemocnění, způsob kontaktu a dobu jeho trvání, odděluje fyzická osoba podezřelá z nákazy od ostatních fyzických osob.“.

 

118.

V § 66 odst. 1 v úvodní části věty se za slovo „onemocnění“ vkládají slova „ , protiepidemickým opatřením, kterými jsou zejména“ a v písmenech a), b) a c) se slovo „zákazu“ nahrazuje slovem „zákaz“.

 

119.

V § 67 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.“.

 

120.

V § 67 odst. 3 větě první se slovo „epidemiologických“ nahrazuje slovem „protiepidemických“.

 

121.

V § 67 odst. 4 větě první se slovo „epidemiologické“ nahrazuje slovem „protiepidemické“.

 

122.

V § 68 odst. 3 větě první se slova „v zařízeních léčebně preventivní péče“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních“ a na konci věty první se doplňují slova „nebo jsou podezřelé z nákazy“ a věta druhá se zrušuje.

 

123.

V § 69 odst. 1 písm. b) se slova „zařízení léčebně preventivní péče“ nahrazují slovy „zdravotnických zařízení“.

 

124.

V § 69 odst. 1 písm. d) se slova „v zařízeních léčebně preventivní péče“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních“.

 

125.

V § 69 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1), stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu,“.

 

126.

V § 70 odst. 2 větě první se slovo „nezletilá“ zrušuje.

 

127.

V § 71 odstavec 1 zní:

(1) U dárců krve, tkání, orgánů a spermatu se provádí povinné vyšetřování na virus lidského imunodeficitu při každém darování. U dárkyň mateřského mléka se provádí povinné vyšetřování na virus lidského imunodeficitu jednorázově, před započetím dárcovství. Bez testu na virus lidského imunodeficitu není darování přípustné.“.

 

128.

V § 72 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

129.

V § 72 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví odejme povolení zdravotnickému zařízení, které nesplňuje podmínky podle odstavce 1.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

130.

V § 72 odst. 3 větě první se slova „nebo rozpočtové“ zrušují, za slovo „organizaci“ se vkládají slova „nebo organizační složce státu“.

 

131.

§ 73 zní:

§ 73

 

(1) Na vyzvání Ministerstva zdravotnictví nebo určené organizace je zdravotnické zařízení, kterému bylo vydáno povolení (§ 72 odst. 1), povinno účastnit se systému externího hodnocení kvality diagnostiky viru lidského imunodeficitu. Je-li v tomto hodnocení kvalita diagnostiky viru lidského imunodeficitu nevyhovující a zdravotnické zařízení nezajistí bez zbytečného odkladu nápravu, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povolení vydané podle § 72 odst. 1 rozhodnutím odejmout.

(2) Povolení vydané podle § 72 odst. 1 může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dále odejmout v případě, že

a)

zdravotnické zařízení opakovaně neohlásí počet vyšetření podle § 72 odst. 3,

b)

se zdravotnické zařízení nezúčastní podle odstavce 1 externího hodnocení kvality diagnostiky.“.

 

132.

V § 75 se slova „orgán ochrany veřejného zdraví,“ nahrazují slovy „zdravotní ústav, Státní zdravotní ústav,“.

 

133.

V § 76 písm. a) se slova „technologie a“ zrušují, slova „do oběhu“ se nahrazují slovy „na trh“ a za slova „tohoto zákona“ se vkládají slova „nebo zvláštního právního předpisu“.

 

134.

§ 77 včetně poznámky pod čarou č. 42) zní:

§ 77

 

Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy,42) které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.

__________

42)

Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

135.

§ 79 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43) zní:

§ 79

Sběr a zpracování osobních údajů

 

(1) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví zpracovávat

a)

osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum narození, místo pobytu fyzických osob, místo jejich podnikání nebo označení jejich zaměstnavatele, údaje související s kategorizací prací a s nařízenými lékařskými preventivními prohlídkami a osobní údaje podle § 40 písm. c); jde-li o mladistvé a studenty, označení zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo označení zvláštního dětského zařízení,

b)

citlivé údaje vypovídající o národnosti a zdravotním stavu fyzických osob, zahrnující diagnózy onemocnění, údaje o rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se léčení, o počtu, druhu a závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici fyzických osob faktorům pracovního a životního prostředí, údaje o epidemiologii drogových závislostí a citlivé údaje podle § 40 písm. c).

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 jsou orgány ochrany veřejného zdraví zpracovávány v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy a v registru kategorizací prací a expozic faktorům pracovního a životního prostředí (dále jen „registry“). Rozsah zpracovávaných údajů může být rozšířen pouze výjimečně v zájmu splnění povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví, stanovené právním předpisem a za podmínek stanovených zvláštním zákonem.43) Osobní a citlivé údaje shromážděné podle odstavce 1 se zpětně neopravují ani nedoplňují.

(3) Pokud mají být údaje z registrů využívány orgány ochrany veřejného zdraví pro účely přípravy podkladů pro národní zdravotní politiku, vyhodnocení stavu ochrany a podpory veřejného zdraví, ke sledování trendů výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení nemocí z povolání, nemocí souvisejících s prací, jiných poškození zdraví z práce a významných poruch zdraví, musí být pro tyto účely anonymizovány za podmínek stanovených zvláštním zákonem.43)

(4) Orgány ochrany veřejného zdraví mohou pověřit za podmínek stanovených zvláštním zákonem43) zpracováním údajů příspěvkovou organizaci nebo organizační složku státu, zřízenou k plnění úkolů v působnosti Ministerstva zdravotnictví.

(5) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou povinny za podmínek stanovených zvláštním zákonem43) shromažďovat údaje, které je Česká republiky povinna předávat mezinárodním organizacím na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Tyto údaje jsou orgány ochrany veřejného zdraví uvedené v § 78 písm. b) a c) povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno předávat uvedené údaje mezinárodním organizacím.

__________

43)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

136.

V § 80 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

f)

rozhoduje ve věcech podle § 5 odst. 5, § 26 odst. 4 a 6, § 28, § 72 odst. 1 a 2 a § 73; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4 a § 27 odst. 1; na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích,

g)

nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,“.

 

137.

V § 80 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámek pod čarou č. 43b) a 43c) zní:

j)

stanoví vyhlášením v televizním a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a zveřejněním na své úřední desce a úředních deskách ostatních orgánů ochrany veřejného zdraví umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích (příloha č. 3) další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví;43c) na toto stanovení se nevztahuje správní řád,

__________

43b)

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

43c)

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena k) až o).

 

138.

V § 80 odst. 1 se na konci písmene m) doplňují slova „organizování a provádění kursů v hodnocení zdravotních rizik,“.

 

139.

V § 80 odst. 1 písm. n) se slovo „prioritu“ nahrazuje slovem „priority“.

 

140.

V § 80 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek a hodnocení zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno stanovit rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání a zpracování vzorků, jejich analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření. Na toto stanovení se nevztahuje správní řád.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

141.

V § 80 odstavec 4 zní:

(4) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh, distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako takové označeny orgány Evropských společenství, Světovou zdravotnickou organizací nebo v systémech pro rychlou výměnu informací Evropských společenství. Stanovení nebezpečných výrobků provede Ministerstvo zdravotnictví vyhlášením v televizním a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a zveřejní na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích (příloha č. 3). Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit souběžné vysílání zprávy v titulkové podobě. Na toto stanovení se nevztahuje správní řád. Povinnosti osob při výskytu nebezpečných výrobků stanoví zvláštní právní předpis.26a)“.

 

142.

V § 80 odst. 5 se za slova „Ministerstvo zdravotnictví“ vkládají slova „a jde-li o fyzické osoby uvedené v § 83 odst. 1, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,“, slovo „zajišťuje“ se nahrazuje slovem „zajišťují“, slova „TBC a Tuberculinu“ se nahrazují slovy „tuberkulóze a tuberkulinu“ a slovo „distribuci“ se nahrazuje slovem „výdej“.

 

143.

V § 80 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 43a) zní:

(6) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje funkce hlavního hygienika České republiky, který ve věcech ochrany veřejného zdraví vystupuje jako orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje a odvolává na návrh ministra zdravotnictví ze státních zaměstnanců zástupce generálního ředitele státní služby. Bude-li jmenován zástupce hlavního hygienika České republiky, řídí se jeho jmenování a odvolání služebním zákonem.43a)

__________

43a)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.“.

 

144.

V § 82 odstavec 1 zní:

(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mají územní pracoviště v místech stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je ředitel. Ředitele krajské hygienické stanice jmenuje a odvolává zástupce generálního ředitele státní služby.43a)“.

 

145.

V § 82 odst. 2 písm. b) se za slovy „vybavení pracovišť“ vkládají slova „ , a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů“.

 

146.

V § 82 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

rozhodovat na návrh zaměstnavatele nebo osoby uvedené v § 43 nebo z vlastního podnětu ve věcech kategorizace prací,“.

 

147.

V § 82 odst. 2 písm. d) se slova „§ 39 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 37 odst. 6 písm. b)“.

 

148.

V § 82 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

stanovit zaměstnavateli nebo osobě uvedené v § 43 pro výkon rizikových prací, s ohledem na expozici zaměstnanců, nebo osoby uvedené v § 43 a jejích spolupracujících rodinných příslušníků rizikovým faktorům pracovních podmínek,

1.

minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek a

2.

minimální náplň a termíny periodických lékařských preventivních prohlídek a minimální náplň vstupních a výstupních lékařských preventivních prohlídek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis, jakož i

3.

lékařské preventivní prohlídky po skončení rizikové práce, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době (dále jen „následné lékařské preventivní prohlídky“); následné lékařské preventivní prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek upravených zvláštním právním předpisem,33a)“.

 

149.

V § 82 odst. 2 písm. f) se slovo „rozsah“ nahrazuje slovem „četnost“.

 

150.

V § 82 odst. 2 písm. i) se slova „odst. 2“ zrušují.

 

151.

V § 82 odst. 2 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 46) zní:

j)

projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu,46)

__________

46)

§ 29 písm. a) až f), h) až j) a písm. n) a o) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

152.

V § 82 odst. 2 písmeno l) zní:

l)

nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,“.

 

153.

V § 82 odst. 2 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

m)

stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, osob uvedených v § 43 a jejich spolupracujících rodinných příslušníků v riziku takového faktoru; zařadit práci s tímto faktorem z vlastního podnětu do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,“.

Dosavadní písmena m) až s) se označují jako písmena n) až t).

 

154.

V § 82 odst. 2 písm. o) se za slova „preventivní péči“ vkládají slova „vydané podle § 39“ a na konci textu písmene o) se doplňují slova „ani podle správního řádu“.

 

155.

V § 82 odst. 3 se slova „zdravotně závadných“ nahrazují slovy „nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých“.

 

156.

V § 82 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii rozhodnutí o stanovených lékařských preventivních prohlídkách, které je vykonatelné, zařízení vykonávajícímu závodní preventivní péči. Zaměstnavatel dále informuje o uložení následné lékařské preventivní prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to i v případě, že již není jeho zaměstnancem; informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího trvalého pobytu, které je mu známo. Zařízení vykonávající závodní preventivní péči informuje o nařízení následné lékařské preventivní prohlídky zdravotnické zařízení, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství, které následnou lékařskou preventivní prohlídku provede.“.

 

157.

V § 83 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a Hasičský záchranný sbor České republiky“.

 

158.

V § 83a odst. 1 písm. a) se slova „a zdravotní nezávadnosti pitné vody (§ 3 odst. 1)“ nahrazují slovy „pitné a teplé vody (§ 3 odst. 1 a 3)“.

 

159.

V § 83a odst. 1 písm. c) se za slovo „mikrobiálního“ vkládá slovo „chemického“ a za slovo „znečištění“ se vkládají slova „písku v pískovištích“.

 

160.

V § 83a odst. 1 písmeno d) zní:

d)

odběr vzorků a vyšetření bezpečnosti předmětů běžného užívání, s výjimkou hraček a kosmetických prostředků (§ 25); ověřování výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, s výjimkou stavebních výrobků,8) podle § 5 odst. 2,“.

 

161.

V § 83a odst. 1 písm. g) se slova „zjišťování a“ zrušují.

 

162.

V § 83a odst. 1 písm. i) se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „toto ustanovení se nevztahuje na vyšetření prováděná zdravotnickým zařízením při poskytování zdravotní péče.“.

 

163.

V § 83a odst. 2 větě první se slova „může pověřit“ nahrazují slovem „pověří“ a věta pátá se nahrazuje větou „Pověření autorizující osoby a zrušení tohoto pověření zveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.“.

 

164.

V § 83b odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „podle podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví na základě § 83a odst. 2“.

 

165.

V § 83b odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Žádost se předkládá autorizující osobě.“.

 

166.

V § 83b se odstavce 5 a 6 zrušují.

 

167.

V § 83c odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta „Jsou-li pro to důvody, námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a neudělení osvědčení potvrdí.“ a za větu šestou se vkládá věta „Autorizující osoba je rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví vázána.“.

 

168.

V § 83c se na konec odstavce 2 doplňují věty „Náklady spojené s prodloužením platnosti osvědčení o autorizaci hradí žadatel. Cena se sjednává podle zvláštního právního předpisu.“.

 

169.

V § 83c odst. 5 se za větu sedmou vkládá věta „Jsou-li pro to důvody, námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a odejmutí osvědčení potvrdí.“ a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Autorizující osoba je rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví vázána.“.

 

170.

Za § 83d se vkládá nový § 83e, který zní:

§ 83e

 

(1) Provádět hodnocení zdravotních rizik podle tohoto zákona jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, může hodnotit zdravotní rizika jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem autorizace.

(2) Autorizaci uděluje na žádost fyzické osoby autorizující osoba (§ 83a odst. 2) na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti. Ke zkoušce se může přihlásit fyzická osoba, která je starší 23 let, bezúhonná, má stanovenou odbornou způsobilost a potvrdí česným prohlášením neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky při hodnocení zdravotních rizik.

(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin ani za trestný čin, který souvisí s činností, jejíž náplní bylo posuzování složek životního a pracovního prostředí a hodnocení jejich vlivu na zdraví člověka, spáchaný z nedbalosti. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.

(4) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd, osvědčením o úspěšném ukončení kursu v hodnocení zdravotních rizik absolvovaném v organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci pověřené Ministerstvem zdravotnictví a nejméně pětiletou praxí na úseku ochrany zdraví a životních podmínek.

(5) Za praxi na úseku ochrany zdraví a životních podmínek se považuje pracovní činnost, jejíž náplní bylo posuzování složek životního a pracovního prostředí a hodnocení jejich vlivu na zdraví člověka, a to podle potvrzení zaměstnavatele nebo předložených výsledků takového posuzování. Do doby praxe se nepočítá základní, náhradní a civilní služba, doba mateřské a rodičovské dovolené. O uznání praxe, jejíž výkon byl přerušen na dobu delší než 5 let, rozhoduje na žádost fyzické osoby Ministerstvo zdravotnictví.

(6) Název organizační složky státu nebo příspěvkové organizace pověřené organizováním a prováděním kursů v hodnocení zdravotních rizik uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

(7) V žádosti o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik osoba uvede jméno, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a obor studia, akademické hodnosti, místo trvalého pobytu. K žádosti připojí doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odstavcích 2 až 6.

(8) Pro udělení osvědčení o autorizaci, námitkové řízení, dobu platnosti autorizace a její prodloužení, pro sjednání a úhradu ceny autorizace a jejího prodloužení, jakož i pro provádění kontroly nad dodržováním podmínek autorizace a pro odnětí osvědčení o autorizaci platí § 83c.

(9) Autorizace zaniká

a)

odnětím osvědčení o autorizaci za podmínek odstavce 8 a § 83c odst. 5,

b)

uplynutím doby, na kterou byla udělena, pokud nedošlo na základě žádosti fyzické osoby, která je držitelem osvědčení o autorizaci, k jejímu prodloužení,

c)

smrtí fyzické osoby, která je držitelem osvědčení o autorizaci, nebo jejím prohlášením za mrtvou.“.

 

171.

V § 84 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů; státnímu zdravotnímu dozoru nepodléhají podmínky vzniku živností podle § 58 a 59, zásady správné laboratorní praxe pro zkoušení chemických látek podle § 29 odst. 2 a povinnosti provozovatele rozhlasového a televizního vysílání podle § 95 odst. 1,“.

 

172.

V § 84 odst. 1 písm. c) s za slovo „pozastavit“ vkládají slova „uvedení na trh4a) nebo“ , slova „ze zdravotní závadnosti“ se nahrazují slovy „z nebezpečnosti26a)“ a na konci písmene c) se doplňují slova „a na jejich základě vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo zakázat jejich uvedení na trh“.

 

173.

V § 84 odst. 1 písm. d) se slova „§ 19 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 3“.

 

174.

V § 84 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti (§ 18 odst. 2 a § 21 odst. 2), a to do doby odstranění závady, jakož i stanovit účel, pro který lze takovou vodu používat; mohou určit nápravná opatření v případě nedodržení jakosti pitné vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti, upravené tímto zákonem, nebo změnit nápravná opatření, stanovená kontrolovanou osobou,50) a to do doby odstranění závady,“.

 

175.

V § 84 odst. 1 písm. g) se slova „nebo ve zdroji“ nahrazují slovy „a to i jen pro některé skupiny obyvatel nebo zakázat zdroj vody“.

 

176.

V § 84 odst. 1 písmena h) a i) znějí:

h)

mohou zakázat provoz pískoviště venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, nejsou-li dodrženy stanovené hygienické limity nebo provozní řád (§ 13 odst. 2), a to do doby odstranění závady,

i)

mohou nařídit úpravu provozního řádu podle § 4 odst. 3, § 6 odst. 3 písm. d), § 7 odst. 2, § 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 21 odst. 3 a § 21a, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví,“.

 

177.

V § 84 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

mohou odejmout povolení vydané podle § 5 odst. 5, § 6 odst. 5, § 14, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2, § 31 odst. 1 a § 41a odst. 2, nesplňuje-li osoba podmínky, za kterých bylo povolení vydáno; odejmutí povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví musí být předem projednáno s tímto správním úřadem,“.

 

178.

V § 84 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

mohou předběžným opatřením pozastavit používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho, že nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným zvláštními právními předpisy23) nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví; mohou rozhodnutím zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určených k výrobě nebo přípravě pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy23) nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek skladovány, jakož i nařídit provedení sanitace nebo změnu technologického postupu výroby nebo přípravy pokrmu,“.

 

179.

V § 84 odst. 1 písm. n) se slova „zařízení léčebně preventivní péče“ nahrazují slovy „zdravotnického zařízení“.

 

180.

V § 84 odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

p)

mohou uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik osobě, jejíž činnost je nebo může být zdrojem takového rizika,“.

Dosavadní písmena p) až v) se označují jako písmena r) až w).

 

181.

V § 84 odst. 1 písm. r) se slovo „provozu“ nahrazuje slovem „provozovny“.

 

182.

V § 84 odst. 1 písm. u) se slova „nejsou zdravotně nezávadné“ nahrazují slovy „nevyhovují požadavkům stanoveným právními předpisy nebo na základě právních předpisů vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví,“.

 

183.

V § 84 odst. 1 písm. v) se slovo „epidemiologických“ nahrazuje slovem „protiepidemických“.

 

184.

V § 84 odst. 1 písm. w) se slova „vzniku nemocí z povolání nebo nemocí souvisejících s prací“ nahrazují slovy „ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací“, slova „a následné“ se zrušují a na konci písmene w) se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „mimořádné lékařské preventivní prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví za podmínek upravených zvláštním právním předpisem,33a)“.

 

185.

V § 84 odst. 1 se za písmeno w) doplňuje písmeno y), které zní:

y)

nařídit fyzické osobě, která vylučuje choroboplodné zárodky, ale není nosičem podle § 53 odst. 1, opatření v rozsahu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c), s výjimkou léčení.“.

 

186.

V § 84 odstavec 2 zní:

(2) V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), h), l) a r) je kontrolovaná osoba50) povinna informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o odstranění závady a předložit důkaz o dodržování povinností stanovených právními předpisy nebo uložených na jejich základě rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto důkazu může kontrolovaná osoba měření a laboratorní vyšetření provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe30) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno, pokud není sama takto kvalifikovaná.“.

 

187.

V § 84 odst. 3 větě první se slova „písm. t)“ nahrazují slovy „písm. u)“ a za větu pátou se vkládá věta „Jsou-li pro to důvody, námitkám vyhoví; jinak námitky zamítne a opatření potvrdí.“.

 

188.

V § 84 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

189.

V § 85 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice.“.

Poznámka pod čarou č. 49) se zrušuje.

 

190.

V § 86 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zdravotní ústavy mohou v hlavní činnosti dále poskytovat závodní preventivní péči, specializovanou diagnostickou a ambulantní péči v oblastech mikrobiologie, imunologie, alergologie a parazitologie, provádět genotoxikologická a cytogenetická laboratorní vyšetření, vyšetření anti-HIV protilátek, referenční činnost, klinické hodnocení účinků léčiv, očkovacích látek a zdravotnických prostředků a ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Státní zdravotní ústav může v hlavní činnosti dále provádět vědeckou a výzkumnou činnost v ochraně a podpoře zdraví, notifikační činnost, činnost uvedenou v odstavci 1 a dále činnost, pro jejíž výkon tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo akreditace.“.

 

191.

V § 86 odstavec 5 zní:

(5) Zdravotní ústavy, uvedené v odstavci 1, mohou vykonávat činnosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace nebo akreditace, jen pokud tuto podmínku splňují.“.

 

192.

V § 88 odst. 1 větě první se za slova „úkolů“ vkládají slova „orgánů ochrany veřejného zdraví“, za slovem „předpisů“ se slova „ , které upravují působnost orgánů ochrany veřejného zdraví,“ zrušují, za větu první se vkládá věta „Služební průkaz je u zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví pověřených výkonem státního zdravotního dozoru dokladem o pověření k této kontrolní činnosti.“ a ve větě třetí se slovo „epidemiologických“ nahrazuje slovem „protiepidemických“.

 

193.

V § 88 odstavec 2 zní:

(2) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví mohou po předložení služebního průkazu vykonat státní zdravotní dozor v provozovně, v jiné stavbě nebo zařízení (dále jen „provozovna“), je-li při zahájení jeho výkonu přítomna kontrolovaná osoba,50) zaměstnanec kontrolované osoby, člen jejího statutárního orgánu, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby. Fyzickou osobu uvedenou ve větě první zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví seznámí s obsahem protokolu o kontrolním zjištění a předá jí jeho stejnopis. Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzuje fyzická osoba podpisem protokolu o kontrolním zjištění. Odmítne-li fyzická osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu. V ostatních případech výkonu státního zdravotního dozoru zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví oznámí kontrolované osobě vykonání státního zdravotního dozoru po jeho skončení, předá jí protokol o kontrolním zjištění a seznámí ji s výsledky kontroly; takto postupuje orgán ochrany veřejného zdraví i při výkonu státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření, a to i v případě, kdy je vykonáván v provozovně. Při výkonu státního zdravotního dozoru jsou zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví oprávněni ověřovat podle osobních dokladů (občanský průkaz nebo cestovní pas) totožnost fyzických osob uvedených ve větě první. Fyzické osoby jsou povinny pro tyto účely zaměstnancům ochrany veřejného zdraví osobní doklad předložit. K ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání jsou zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví oprávněni vstupovat do provozoven.“.

 

194.

V § 88 odstavec 3 zní:

(3) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při výkonu státního zdravotního dozoru a při plnění dalších úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů dále oprávněni

a)

provádět měření a odebírat materiál a vzorky potřebné pro plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví; o provedeném odběru vzorků a měření pořizují protokol,

b)

pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech,

c)

nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich výpisy a požadovat písemná nebo ústní vysvětlení,

d)

v rozsahu nezbytném pro výkon zákonem stanovených oprávnění nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené zdravotnickými zařízeními včetně zdravotnické dokumentace zaměstnanců vedené zařízením vykonávajícím závodní preventivní péči a činit si z ní výpisy.“.

 

195.

V § 88 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Protokoly o kontrolním zjištění,50) odběru vzorků a měření, výpisy či kopie z písemností a záznamů dat a obrazová dokumentace, je-li pořízena, jsou dokladem o kontrolním zjištění. Proti protokolu o kontrolním zjištění může fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 větě první podat námitky ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení s protokolem; jde-li však o kontrolní zjištění ve věci bezpečnosti výrobků a jakosti vod, může tato fyzická osoba podat námitky pouze přímo do protokolu. O námitkách rozhoduje ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Jsou-li pro to důvody, námitkám vyhoví, jinak námitky zamítne. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

196.

V § 88 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

197.

V § 88 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Zaměstnanci Státního zdravotního ústavu, zdravotních ústavů, jakož i zaměstnanci jiné odborně způsobilé osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při postupu podle tohoto zákona dozvěděli.“.

 

198.

V § 89 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

orgánu sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s ochranou zdraví dětí a mladistvých.“.

 

199.

V § 89 se na konci odstavce 2 slova „jsou-li povinnosti mlčenlivosti zproštěni nadřízeným orgánem ochrany veřejného zdraví“ zrušují.

 

200.

§ 90 včetně poznámky pod čarou č. 53a) zní:

§ 90

 

Vstupné do budov, provozoven, místností, objektů a zařízení při plnění úkolů v ochraně veřejného zdraví a náklady na pořízení a předání protokolů podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 3 písm. b) orgány ochrany veřejného zdraví nehradí. Za kontrolní vzorky výrobku odebrané pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorků vody a vzorků písku z pískovišť, zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví kontrolované osobě50) částku ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek běžně na trhu prodává, nebo za kterou výrobek pořídila,53a) pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Částku ve výši ceny však orgán ochrany veřejného zdraví neposkytne, jde-li o výrobek, který nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví.

__________

53a)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

201.

V § 92 odst. 1 se za slova „tímto zákonem“ vkládá čárka, slova „nebo na jeho základě“ se nahrazují slovy „zvláštními právními předpisy nebo na jejich základě vydanými rozhodnutími či opatřeními orgánu ochrany veřejného zdraví,“ a slova „2 písm. m)“ se nahrazují slovy „2 písm. n)“.

 

202.

V § 92 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „a dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru“.

 

203.

V § 93 odst. 1 větě první se za slovo „přihlíží“ vkládá slovo „zejména“.

 

204.

V § 93 odst. 2 se slova „Pokutu lze uložit“ nahrazují slovy „Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen“.

 

205.

V § 93 odst. 3 se slova „nesplnění nebo porušení téže povinnosti“ nahrazují slovy „zjištění, že kontrolovaná osoba50) nesplnila nebo porušila tutéž povinnost“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Podmínka podle věty první je splněna i tehdy, jestliže orgán ochrany veřejného zdraví zjistí, že stejná povinnost provozovatele nebyla splněna ve dvou nebo více jeho provozovnách.“.

 

206.

V § 94 odstavec 2 zní:

(2) Účastníkem řízení podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 5 a 8, § 6 odst. 3 písm. d) a odst. 5, § 14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 26 odst. 4 až 6, § 31 odst. 1 a § 72 odst. 1 je pouze navrhovatel. Účastníkem řízení podle § 37 odst. 2, 5 a 6, § 39 odst. 2 písm. b) a § 82 odst. 2 písm. c) až f), m) a n) je pouze zaměstnavatel nebo osoba uvedená v § 43. Účastníkem řízení před orgánem ochrany veřejného zdraví o uložení nápravného opatření (§ 84) nebo sankce v případě porušení právní povinnosti uložené nebo stanovené k ochraně veřejného zdraví tímto nebo zvláštním zákonem nebo rozhodnutím, popřípadě opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví na základě tohoto nebo zvláštního zákona, fyzickou osobou, která je podnikatelem nebo právnickou osobou, je pouze osoba, které tuto povinnost stanoví zákon nebo je jí uložena na základě zákona.“.

 

207.

V § 94 odst. 3 se slova „písm. u)“ nahrazují slovy „písm. v)“.

 

208.

V § 94 odstavec 4 zní:

(4) Řízení o námitkách podle § 3a odst. 6 věty třetí a § 4 odst. 7 věty třetí a řízení podle § 46 odst. 3, § 53 odst. 3, § 67 odst. 1 a 3, § 68 odst. 2, § 70 odst. 2, § 80 odst. 1 písm. g), § 82 odst. 2 písm. l) a § 84 odst. 1 písm. c) části textu před středníkem, písm. e), g), h), j), l), m) části textu před středníkem, písm. o), r), v), w) a y) se zahajuje doručením rozhodnutí. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) se doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů na úředních deskách Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního města Prahy) včetně jejich územních pracovišť (příloha č. 3). Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se v případě postupu podle § 53 odst. 3 řídí místem, kde se fyzická osoba v době zahájení řízení zdržuje.“.

 

209.

V § 95 odstavec 1 zní:

(1) Je-li při epidemii, nebezpečí jejího vzniku nebo jejího zavlečení ze zahraničí, při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních nebo z porušení jakosti podezřelých vod, při živelní pohromě a jiné mimořádné události bezprostředně ohroženo zdraví fyzických osob, vyhlašuje se mimořádné opatření orgánu ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání.43b) Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit souběžné vysílání zprávy v titulkové podobě. Okamžikem vyhlášení je takové mimořádné opatření závazné pro všechny dotčené osoby a ty jsou povinny se mu podrobit. Stejným způsobem se oznamuje i odvolání přijatých mimořádných opatření včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.“.

 

210.

V § 96 se slova „a k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů“ zrušují.

 

211.

V § 97 odstavec 2 zní:

(2) Pokud bylo při výkonu státního zdravotního dozoru zjištěno nesplnění či porušení povinností, může orgán ochrany veřejného zdraví uložit kontrolované osobě,50) u které bylo porušení či nesplnění povinností zjištěno, aby uhradila orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvanému zdravotnímu ústavu nebo Státnímu zdravotnímu ústavu (§ 88 odst. 6) náhradu nákladů vynaložených orgánem ochrany veřejného zdraví nebo přizvaným zdravotním ústavem či Státním zdravotním ústavem na zjištění závady, a to ve výši ceny v místě obvyklé. Z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména s přihlédnutím k okolnostem protiprávního jednání, může orgán ochrany veřejného zdraví od náhrady nákladů zčásti nebo zcela upustit.“.

 

212.

V § 98 se za slovo „jeslím,“ vkládají slova „jakož i dalším organizačním složkám státu, kraje nebo obce,“.

 

213.

§ 99 zní:

§ 99

 

Vedle ustanovení, která upravují oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví stanovit rozhodnutím i podmínky, může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na podmínky rozhodnutí podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 5 a 8, § 6 odst. 3 písm. d) a odst. 5, § 14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 26 odst. 5 a 6, § 31 odst. 1 a § 72 odst. 1.“.

 

214.

Za § 100a se vkládají nové § 100b a 100c, které znějí:

§ 100b

 

(1) Do lhůty pro podání námitek podle tohoto zákona se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek, sobota, neděle nebo svátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u orgánu ochrany veřejného zdraví nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. V pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže opak. Orgán ochrany veřejného zdraví může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to účastník řízení do 3 dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání, a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný úkon.

(2) Námitky se podávají u orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal. Ten je ve stanovených případech předloží nadřízenému orgánu ochrany veřejného zdraví spolu se spisovým materiálem do 3 dnů ode dne, kdy námitky obdržel.

 

§ 100c

 

(1) Nejde-li o řízení podle správního řádu, řídí se místní příslušnost krajské hygienické stanice pro podání oznámení, složení zkoušky a další úkony podle tohoto zákona místem činnosti osoby, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 3, kdy se místní příslušnost řídí místem konání zotavovací akce, a jde-li o putovní zotavovací akci, místem jejího počátku, postupu podle § 54 odst. 1, kdy se místní příslušnost řídí místem, kde se fyzická osoba zdržuje, a postupu podle § 63 odst. 1, kdy se místní příslušnost řídí místem výskytu infekčního onemocnění.

(2) Oznámení podle § 23 odst. 4 předloží osoba krajským hygienickým stanicím v místech, kde má jednotlivé provozovny.“.

 

215.

V § 108 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášky k provedení § 3 odst. 1, 3 a 5, § 4 odst. 1, 2, 4 a 7, § 5 odst. 1, 2 a 6 až 9, § 6 odst. 3 písm. a) až c), odst. 4 písm. a) až d) a odst. 5, § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 13, § 16 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 1 a 5, § 18 odst. 1, § 19 odst. 3, § 20 písm. a) a d), § 23 odst. 3, § 24 odst. 1 písm. c) až e) a g) a odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 4, 6 a 7, § 27, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 30 odst. 1 a 2, § 32, § 34 odst. 1, § 35 odst. 2, § 36, § 37 odst. 1, § 38, § 39 odst. 3 a 4, § 41 odst. 1, § 41a odst. 1, § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6, § 47 odst. 3, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3, § 62 odst. 1 a 4 písm. a) a b), § 70 odst. 1 a § 72 odst. 1 písm. a). Ministerstvo zdravotnictví může vyhláškou upravit zásady správné výrobní praxe podle § 29 odst. 1.“.

 

216.

V § 108 odst. 2 se za slovo „tělovýchovy“ vkládají slova „a Ministerstvem práce a sociálních věcí“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem informatiky stanoví vyhláškou vydanou podle § 4 odst. 2 a podle § 6 odst. 3 písm. b) formu elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť.“.

 

217.

V příloze č. 1 se za slova „Infekční oddělení fakultních nemocnic, nemocnice v Českých Budějovicích a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ vkládají slova „Poradny pro očkování a cestovní medicínu při infekčních odděleních nemocnic“ a slova „Oddělení a kliniky nemocí z povolání nebo pracovního lékařství“.

 

218.

V příloze č. 3 bodu 7 se slovo „území“ nahrazuje slovem „územní“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Vykonatelná povolení užití vody, která nesplňuje hygienické limity ukazatelů pitné vody, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2004, pokud není v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví stanovena lhůta kratší.

2.

Řízení ve věcech překročení hygienických limitů ukazatelů jakosti pitné vody zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují.

3.

Osoby předloží návrhy na způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody podle § 4 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Provozní řády podle § 4 odst. 3 a § 21a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, a změny provozních řádů, obsahující doplnění podle § 7 odst. 2 a § 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, předloží osoby, které zahájily výkon činností, k nimž je třeba provozní řád, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Žádost o užití vody jiné jakosti podle § 18 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, jsou osoby, které zahájily výkon činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, povinny předložit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Oznámení podle § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, jsou osoby, které zahájily činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, povinny podat nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Stavby zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v § 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, musí být podle nich upraveny nejpozději do 31. prosince 2004. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může rozhodnutím tuto lhůtu zkrátit, pokud je to podle povahy provozu nezbytné v zájmu ochrany veřejného zdraví. Ve výjimečných případech může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví lhůtu uvedenou ve větě první rozhodnutím prodloužit.

8.

Stavby zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, a stavby školních jídelen, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v § 23 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, s výjimkou požadavků na zásobování vodou, musí být podle nich upraveny nejpozději do 31. prosince 2007. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může rozhodnutím tuto lhůtu zkrátit, pokud je to podle povahy provozu nezbytné v zájmu ochrany veřejného zdraví. Ve výjimečných případech může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví lhůtu uvedenou ve větě první rozhodnutím prodloužit.

9.

Do doby splnění hygienických požadavků podle bodů 7 a 8 se tyto stavby posuzují podle dosavadních právních předpisů.

10.

Zdravotní průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za zdravotní průkazy vydané podle tohoto zákona.

11.

Povinnosti podle § 31 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, splní provozovatelé stanovených letišť nejpozději do 31. prosince 2004.

12.

Kritické kontrolní body stanoví provozovatelé stravovacích služeb, jejichž výroba je nižší, než stanoví § 38 odst. 2 vyhlášky č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13.

Povinnost oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely poskytnutí první pomoci informace o látkách obsažených v kosmetickém prostředku, které mohou ohrozit zdraví některých fyzických osob, jsou výrobci nebo dovozci kosmetických prostředků, jejichž výroba nebo dovoz byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, povinni splnit do 1. července 2005; povinnost uvést v oznámení datum zahájení výroby nebo dovozu v tomto případě neplatí.

14.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují řízení před orgánem ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do kategorie druhé. Podle § 37 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, se posuzují i návrhy na zařazení prací do kategorií, o nichž správní řízení nebylo pravomocně ukončeno.

15.

Práce, zařazené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona orgánem ochrany veřejného zdraví do druhé kategorie, se považují za práce zařazené podle tohoto zákona zaměstnavatelem.

16.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují řízení o schválení výrobků určených pro styk s potravinami [§ 25 odst. 1 písm. a)].

17.

Oprávnění jmenovat a odvolat hlavního hygienika České republiky a jeho zástupce náleží do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona vládě. Návrh předkládá ministr zdravotnictví.

18.

Oprávnění jmenovat a odvolat ředitele krajských hygienických stanic náleží do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona ministrovi zdravotnictví. Návrh předkládá hlavní hygienik České republiky.

19.

Návrhy na povolení podle § 41a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, podají zaměstnavatelé, kteří zahájili výrobu teplé vody pro účely osobní hygieny zaměstnanců, která nevyhovuje požadavkům podle § 41a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pohřebnictví (čl. 3)

Čl. III

V § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, se za slovo „Ebola,“ vkládají slova „nebo dalšími infekčními onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny; tato infekční onemocnění stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví4a)“.

Poznámka pod čarou č. 4a) zní:

__________

4a)

§ 80 odst. 1 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4-5)

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 5 se slova „hygienické služby“ nahrazují slovy „ochrany veřejného zdraví“.

 

2.

V § 36 odst. 6 se za slovem „zdraví“ slova „ , a v případě, že tento orgán dodávanou vodu prohlásí za nepitnou, bez prodlení o tom informovat odběratele“ se nahrazují slovy „a dále postupovat podle zvláštního právního předpisu17)“.

ČÁST ŠESTÁ

(čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového

a televizního vysílání (čl. 9)

Čl. IX

V § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, se za slova „ohrožení státu“ vkládá čárka, slovo „nebo“ se zrušuje a za slova „válečného stavu“ se vkládají slova „ , nebo opatření na ochranu veřejného zdraví“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o potravinách a tabákových

výrobcích (čl. 10-11)

Čl. X

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 4 se za slovo „Zahájení“ vkládají slova „a ukončení“, za slova „jejího zahájení“ se vkládají slova „nebo ukončení“, slova „svého obchodního jména“ se nahrazují slovy „své obchodní firmy“ a na konci odstavce se doplňují věty „Výrobce nebo dovozce potravin pro zvláštní lékařské účely je povinen předložit Ministerstvu zdravotnictví při zahájení výroby nebo dovozu vzor etikety používané pro označování těchto potravin. Povinnost předložit vzor etikety dovozce nemá při opakovaném dovozu stejné potraviny.“.

 

2.

V § 3 odst. 9 větě první se slovo „bezúhonná,“ zrušuje a věta třetí se zrušuje.

 

3.

V § 11 odst. 2 písm. b) se body 2 a 3 zrušují.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 2 a 3.

 

4.

V § 11 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 3 doplňují slova „s výjimkou potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, potravin pro obilnou výživu určenou pro kojence a malé děti, potravin pro diety s omezeným množstvím energie určeným ke snižování tělesné hmotnosti, potravin pro zvláštní lékařské účely, potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, potravin bezlepkových, potravin s nízkým obsahem bílkovin, potravin bez fenylalaninu a potravin s nízkým a velmi nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku,“.

 

5.

V § 11 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vést informační systém o vydaných správních rozhodnutích, zamítnutých návrzích na vydání souhlasu k uvedení potraviny do oběhu a o potravinách, které mu byly oznámeny podle tohoto zákona s uvedením údajů o složení a značení potravin včetně údajů o případném ozáření, a údajů o výrobcích a dovozcích těchto potravin. Údaje obsažené v této evidenci je oprávněno sdělovat orgánům státního dozoru nad potravinami a zveřejňovat z nich způsobem umožňujícím dálkový přenos informace údaje zahrnující obchodní název výrobku, označení výrobce potraviny v České republice i v zahraničí v rozsahu podle značení na obalu určeném pro spotřebitele, jakož i označení účastníka řízení, kterému bylo rozhodnutí vydáno.“.

 

6.

V § 16 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 12b) zní:

(3) Oprávnění a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při výkonu státního dozoru podle odstavce 1 písm. a) upravují zvláštní právní předpisy.12b)

__________

12b)

Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

7.

V § 18 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g) až n).

 

8.

V § 19 odst. 1 se za písmenem h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.“.

 

9.

V § 19 odst. 2 se za slovo „vyhláškou“ vkládá slovo „dále“ a za slova „jejich uvádění do oběhu,“ se vkládají slova „a potraviny a suroviny nového typu, jejichž uvedení do oběhu bylo v zemích Evropských společenství zakázáno,“.

Čl. XI

Přechodná ustanovení

Řízení o schválení výroby nebo dovozu potravin, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona a tento zákon je již neupravuje, se zastavují.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o obalech (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), se mění takto:

1.

V § 31 písmeno d) zní:

d)

krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy),“.

 

2.

Nadpis § 35 zní: „Krajské hygienické stanice“.

 

3.

V § 35 větě první se slova „Ministerstvo zdravotnictví kontroluje“ nahrazují slovy „Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují“ a v části textu za středníkem se slovo „ukládá“ nahrazuje slovem „ukládají“.

 

4.

V § 35 větě druhé se slovo „postupuje“ nahrazuje slovem „postupují“.

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 219/2003 Sb., se mění takto:

V Sazebníku správních poplatků se doplňuje část XVI, která zní:

ČÁST XVI

Řízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Položka 166

a)

podání přihlášky ke zkoušce znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných

Kč 500,–

b)

podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 2 až 4

Kč 500,–

c)

podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti k používání volně rostoucích nebo pěstovaných jedlých hub k výrobě nebo přípravě pokrmů

Kč 500,–“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o přestupcích (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „s výjimkou povinností stanovených pro pořádání nebo poskytnutí prostor a pozemků pro veřejné produkce hudby,“.

 

2.

V § 29 odst. 1 se za písmenem m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

n)

poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných,

o)

jako pořadatel veřejné produkce hudby nezajistí, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity, nebo poskytne stavbu, jiné zařízení nebo pozemek k veřejné produkci hudby, aniž by zajistil, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity.“.

 

3.

V § 29 odst. 2 větě první se slova „písmene l)“ nahrazují slovy „písmen l) a n)“ a slova „písmene k)“ se nahrazují slovy „písmen k) a o)“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

zrušena (čl. 16)

Čl. XVI

zrušen

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 17)

Čl. XVII

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 30 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

2.

V § 30 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,“.

 

3.

V § 30 odst. 3 písm. c) se slova „v zařízeních hygienické služby“ nahrazují slovy „ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících

s přijetím služebního zákona (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., se část první zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

(čl. 19)

Čl. XIX

Změna zákona o vodách

V § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „pokud zvláštní právní předpis tuto povinnost neukládá jiné osobě.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 20)

Čl. XX

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

(čl. 21)

Čl. XXI

Změna zákona č. 130/2003 Sb.

Zákon č. 130/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony, se mění takto:

V části čtvrté čl. VI odstavec 1 zní:

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I

a)

bodu 9, pokud jde o § 3 písm. l), bodu 14, pokud jde o § 4 odst. 6, a bodu 21, pokud jde o § 11 odst. 5 písm. b), která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

b)

bodu 19, pokud jde o § 8 odst. 1 písm. b), které nabývá účinnosti dnem zveřejnění sektorové přílohy ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv,

c)

bodu 19, pokud jde o § 8 odst. 1 písm. b), které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, jestliže uvedené ustanovení nenabude účinnosti podle písmene b).“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 22)

Čl. XXII

1.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2003, s výjimkou

a)

čl. XXI, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2003,

b)

čl. I bodů 48, 143, 144 a 170, pokud jde o § 83e odst. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004, a

c)

čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde o § 6 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

2.

Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 9 a 12, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.