Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

282/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 23a odst. 3 a § 23b odst. 7, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

b) ustanovení, která se vztahují na neplemenné ryby uvedené v příloze k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

c) ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

282

 

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2003,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České

republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo

fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna plemenářského zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 162/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců (dále jen „označovaná zvířata“),“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

evidenci označovaných zvířat, zvěře ve farmovém chovu,1) drůbeže, včel, plemenných ryb a neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu (dále jen „evidovaná zvířata“), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.“.

 

3.

V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

(2) Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a evidenci zvířat v zoologických zahradách.1a) Hlavy I až V se nevztahují také na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji.

__________

1a)

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).“.

 

4.

V § 1 odst. 3 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „v oblasti šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat“, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

5.

V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

tury podčeleď Bovinae zahrnující rody zubr, jak, buvol, patur a rod tur, do kterého se řadí skot,“.

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena c) až t).

 

6.

V § 2 písmeno d) zní:

d)

chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,“.

 

7.

V § 2 písmeno e) zní:

e)

chovem skupina evidovaných zvířat nebo i jednotlivá evidovaná zvířata, držená jedním chovatelem nebo společně více chovateli za účelem jejich rozmnožování, získávání jejich produktů, produkce jatečných zvířat, anebo za účelem jejich sportovního nebo zájmového využití,“.

 

8.

V § 2 písmeno t) včetně poznámek pod čarou č. 5a), 6) a 6a) zní:

t)

ústřední evidencí komplexní databáze zahrnující údaje o původu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemisťování a změnách jedinců, stád nebo hejn jednotlivých druhů evidovaných zvířat; ústřední evidence zahrnuje také údaje o hospodářstvích, chovatelích, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní s kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen „provozovatelé líhní“), provozovatelích shromažďovacích středisek,5a) osobách, které jako podnikatelé4) přímo nebo nepřímo nakupují a prodávají evidovaná zvířata (dále jen „obchodníci“), dopravcích, kteří jako podnikatelé4) přepravují evidovaná zvířata (dále jen „dopravci“), uživatelských zařízeních6) a o asanačních podnicích,6a)

__________

5a)

§ 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

6)

§ 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

6a)

§ 41 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.“.

 

9.

V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až y), která včetně poznámky pod čarou č. 6b) znějí:

u)

pověřenou osobou právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo podle § 23c shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence,

v)

hospodářstvím jakákoliv stavba, zařízení nebo místo na území jednoho katastrálního území obce, kde jsou evidovaná zvířata držena, včetně chovu pod širým nebem,

w)

stájí, u ryb vodní nádrží nebo dalším rybochovným zařízením a u včel stanovištěm jakýkoliv provoz, stavba nebo místo anebo jejich konstrukční a technologický soubor uvnitř jednoho hospodářství, na kterém jsou evidovaná zvířata jednoho druhu držena za účelem jejich chovu,

x)

stájovým registrem evidence turů, ovcí a koz chovaných ve stáji; u koní a oslů a jejich kříženců, prasat, běžců, drůbeže a zvěře ve farmovém chovu1) plní funkci stájového registru registr zvířat na hospodářství, u plemenných ryb odlovní a komorová kniha a u neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru,6b)

y)

původem otec a matka, případně další generace předků evidovaného zvířete.

__________

6b)

Vyhláška č․ 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

10.

V § 6 odst. 6 písm. d) se slova „osobou pověřenou vedením ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

 

11.

V § 7 odst. 6 se slova „osoba pověřená vedením ústřední evidence (§ 23 odst. 4)“ nahrazují slovy „pověřená osoba“.

 

12.

V § 7 odst. 8 písm. c) se slova „osobě pověřené k vedení ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřené osobě“.

 

13.

V § 8 odst. 2 se slova „osoba pověřená k vedení ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřená osoba“.

 

14.

V § 8 odst. 3 písm. e) se slova „osoby pověřené k vedení ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřená osoba“.

 

15.

V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „osoby pověřené vedením ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřená osoba“.

 

16.

V § 15 odst. 1 se slova „osoba pověřená vedením ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřená osoba“.

 

17.

V § 16 odst. 1 písm. c) se slova „závazný posudek7)“ nahrazují slovy „veterinární zdravotní posudek“ a poznámka pod čarou č. 7) se zrušuje.

 

18.

V § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 4 písm. e), § 17 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 5 písm. c), § 18 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 4 písm. e), § 19 odst. 4, § 21 odst. 7 a odst. 10 písm. b) se slova „osobě pověřené vedením ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřené osobě“.

 

19.

V § 16 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

náležitosti a způsob vydávání veterinárního zdravotního posudku uvedeného v odstavci 1 písm. c),“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

 

20.

V § 17 odst. 5 písm. c) se za slova „pověřené osobě“ vkládají slova „včetně termínů“.

 

21.

V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „závazný posudek7)“ nahrazují slovy „veterinární zdravotní posudek“.

 

22.

V § 18 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

náležitosti a způsob vydávání veterinárního zdravotního posudku uvedeného v odstavci 1 písm. c),“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

 

23.

V § 21 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

24.

§ 22 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7), 7a) a 7b) zní:

Označování

 

§ 22

 

(1) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou, u plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, u koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi prostřednictvím pověřené osoby.

(2) Při označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je chovatel povinen zajistit, aby

a)

označování jiným než stanoveným identifikačním prostředkem nebo jiným než stanoveným způsobem nenarušovalo nebo nebylo zaměnitelné s označováním podle tohoto zákona a vyhlášky,

b)

k označování označovaných zvířat nebyly identifikační prostředky používány opakovaně.

(3) Pro označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je pověřená osoba povinna

a)

zajistit, aby se identifikační prostředky používané pro jeden druh označovaných zvířat lišily barvou od identifikačních prostředků používaných pro jiný druh označovaných zvířat, případně pro jiné pohlaví označovaných zvířat,

b)

přidělovat chovatelům označovaných zvířat identifikační čísla a identifikační prostředky pro jejich označovaná zvířata v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

c)

na žádost chovatele zabezpečit označování koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(4) Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, je příslušné uznané chovatelské sdružení povinno

a)

přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(5) Označované zvíře, které není označené podle odstavce 1, nelze přemisťovat. Tury označené podle odstavce 1 lze přemisťovat pouze na evidovaná hospodářství [§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 2 písm. a)] nebo evidovaná zařízení (provozovny) [§ 23a odst. 1 písm. a)] anebo k evidovaným obchodníkům (§ 23a odst. 2).

(6) Dojde-li ke ztrátě identifikačního prostředku nebo k jeho poškození, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými, je chovatel povinen

a)

zabezpečit do 2 pracovních dnů označení označovaného zvířete náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat,

b)

tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku,

c)

po obdržení duplikátu identifikačního prostředku jím příslušné označované zvíře neprodleně označit.

(7) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem lze pouze po úhynu nebo usmrcení označovaného zvířete, a to v asanačním podniku nebo na jatkách; chovatel může sejmout identifikační prostředek z označovaného zvířete při domácí porážce7) označovaného zvířete nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo utraceného označovaného zvířete.7a)

(8) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem lze pouze

a)

dojde-li k poškození identifikačního prostředku, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými (odstavec 6),

b)

v případech stanovených ve vyhlášce.

(9) Po sejmutí identifikačního prostředku z označovaného zvířete musí být identifikační prostředek dezinfikován a znehodnocen tak, aby nemohl být opakovaně použit.

(10) Tuři pocházející z členských zemí Evropské unie a označení v souladu s předpisy Evropské unie se považují za tury označené v souladu s tímto zákonem a vyhláškou.

(11) Tuři dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky, se označují způsobem stanoveným ve vyhlášce nejpozději do 72 hodin od příchodu zvířete na místo určení, v každém případě před opuštěním hospodářství, na které bylo zvíře dovezeno, s výjimkou turů dovezených k účasti na svodu zvířat;7b) pověřená osoba zaeviduje původní identifikační číslo zvířete do informačního systému ústřední evidence současně s novým identifikačním číslem tohoto zvířete. Pokud dojde k dalšímu přemístění turů dovezených k účasti na svodu zvířat,7b) označují se tito tuři způsobem stanoveným ve vyhlášce do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.7b)

(12) Povinnosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se nevztahují na chovatele, kteří chovají 1 prase určené pro domácí porážku7) anebo nejvýše 3 ovce nebo kozy a kteří na tato zvířata nežádají o dotaci, případně o jinou finanční podporu.

(13) Vyhláška stanoví

a)

druhy a vzory identifikačních prostředků a technické požadavky na identifikační prostředky,

b)

údaje, které musí být na identifikačních prostředcích uvedeny,

c)

způsoby a termíny označování označovaných zvířat,

d)

požadavky na duplikáty identifikačních prostředků a údaje, které musí být na duplikátech identifikačních prostředků uvedeny,

e)

případy, kdy lze identifikační prostředek sejmout a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem,

f)

způsob zajišťování identifikačních čísel a identifikačních prostředků pověřenou osobou, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů.

__________

7)

§ 21 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

7a)

§ 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

7b)

§ 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.“.

 

25.

Díl 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7c) a 7d) zní:

Díl 2

Evidence

 

§ 23

Povinnosti chovatelů

 

(1) Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé hejna většího než 100 kusů s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic většího než 350 kusů, s výjimkou chovatelů plemenných ryb, chovatelů neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu a chovatelů uvedených v § 22 odst. 12, jsou povinni

a)

evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu; tato povinnost neplatí pro chovatele včel,

c)

předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou a další údaje potřebné z hlediska plemenitby, pokud si ji chovatelé sami zajišťují,

d)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Chovatelé neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu, kteří vlastní nebo drží tyto ryby za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji (uvádění ryb do oběhu), s výjimkou maloobchodního prodeje, a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

a)

evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode dne posledního záznamu,

c)

předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou, a to způsobem stanoveným touto vyhláškou,

d)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3) Ministerstvo může na základě návrhu kontrolních orgánů (§ 24 odst. 7) rozhodnout o rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo o zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(4) Chovatelé koní a oslů a jejich kříženců a chovatelé turů jsou dále povinni

a)

vyžádat si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu,

b)

zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)

při přemisťování evidovaného zvířete předávat nebo přebírat společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu; při úhynu evidovaného zvířete předat průkaz koně nebo průvodní list skotu pověřené osobě,

d)

dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo průvodního listu skotu, vyžádat si od pověřené osoby neprodleně vystavení duplikátu průkazu koně nebo průvodního listu skotu.

(5) Vyhláška stanoví

a)

konkrétní pravidla pro vymezení jednoho hospodářství chovatele pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby,

b)

rozsah, způsob a termín pro zaevidování hospodářství a chovatelů uvedených v odstavcích 1 a 2 u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku chovatele,

c)

způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti chovatele, včetně vzoru oznámení o ukončení činnosti chovatele.

 

§ 23a

Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů

líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek,

obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení

a asanačních podniků

 

(1) Provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, uživatelská zařízení a asanační podniky jsou povinni

a)

evidovat svá zařízení (provozovny) a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se údajů o těchto zařízeních nebo o vlastní osobě v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

c)

při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,

d)

při porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,

e)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Obchodníci jsou povinni

a)

zaevidovat se u pověřené osoby a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se evidovaných údajů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b)

předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

c)

při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,

d)

oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3) Dopravci jsou povinni

a)

být registrovaní podle zvláštního právního předpisu,7c)

b)

při přijetí zásilky zvířete převzít od chovatele nebo obchodníka anebo od jiného dopravce průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při předání zásilky zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo jinému dopravci společně se zásilkou zvířete předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně.

(4) Vyhláška stanoví

a)

rozsah, způsob a termín pro zaevidování zařízení (provozoven) a provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku,

b)

způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků, včetně vzoru oznámení o ukončení jejich činnosti,

c)

rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek, provozovateli líhní, provozovateli shromažďovacích středisek, uživatelskými zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené osobě,

d)

způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně provozovatelem jatek pověřené osobě.

 

§ 23b

Informační systém ústřední evidence

 

(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy7d) zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.

(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je ministerstvo.

(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu stanoveném vyhláškou údaje o

a)

hospodářstvích,

b)

chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,

c)

evidovaných zvířatech,

d)

provozovatelích jatek,

e)

provozovatelích líhní,

f)

provozovatelích shromažďovacích středisek,

g)

obchodnících,

h)

registrovaných dopravcích,

i)

uživatelských zařízeních,

j)

asanačních podnicích.

(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.

(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce

a)

chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,

b)

uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,

c)

oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.

(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu veškeré údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům, v odůvodněném a potřebném rozsahu i ostatním orgánům státní správy.

(7) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.

(8) Vyhláška stanoví

a)

lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,

b)

způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.

 

§ 23c

Pověřená osoba

 

(1) Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence pověří ministerstvo rozhodnutím vydaným na základě výsledků výběrového řízení právnickou osobu, která prokáže, že je způsobilá

a)

vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání a nahrazování,

b)

vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů, systém evidování přijatých údajů a jejich přenosu do databáze,

c)

poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,

d)

vydávat průvodní listy skotu a průkazy koní,

e)

vytvářet a vést databázi ústředního registru plemeníků,

f)

zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, poškození nebo zneužití.

(2) Pověřená osoba je povinna

a)

poskytovat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2, osobám provádějícím inseminaci podle § 17, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, uživatelským zařízením a asanačním podnikům formuláře potřebné k poskytování údajů stanovených vyhláškou,

b)

shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle písmene a),

c)

vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

d)

předat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 pokyny o způsobu poskytování údajů po jejich schválení správcem informačního systému a provádět průběžnou informační a poradenskou službu,

e)

vést průkaznou evidenci o přidělování identifikačních čísel a identifikačních prostředků a jejich duplikátů, o označování koní a oslů a jejich kříženců, o pořízení údajů a jejich opravách a o vydávání průvodních listů skotu a průkazů koní a jejich duplikátů,

f)

doplňovat databázi v termínech stanovených vyhláškou shromážděnými a úplně zpracovanými údaji,

g)

registrovat plemeníky ve státním registru plemeníků, vést jeho databázi a doplňovat ji v termínech stanovených vyhláškou správně pořízenými a úplně zpracovanými údaji,

h)

kontrolovat identifikační čísla zvířat a správnost údajů předávaných chovateli uvedenými v § 23 odst. 1 a 2 a osobami uvedenými v § 23a; pokud jsou údaje nevěrohodné nebo nesprávně poskytnuté, vyzvat chovatele nebo osobu uvedenou v § 23a k jejich odstranění a provádět opravy těchto údajů v databázi,

i)

archivovat vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob a uchovávat je nejméně po dobu 3 let,

j)

zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,

k)

v případě zrušení rozhodnutí o pověření předat veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto předání provést zápis,

l)

při přemístění zvířete z členského státu Evropské unie na území České republiky vrátit průvodní list skotu organizaci, která průvodní list skotu vystavila,

m)

odděleně evidovat údaje nesprávné nebo nepravděpodobné.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím pověření, pokud pověřená osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro její pověření anebo pokud ukončí svou činnost.

(4) Vyhláška stanoví

a)

způsob evidence a rozsah evidovaných údajů o hospodářstvích, chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní, provozovatelích shromažďovacích středisek, obchodnících, dopravcích, uživatelských zařízeních a asanačních podnicích a o evidovaných zvířatech,

b)

obsah stájového registru nebo registru zvířat a způsob a rozsah vedení záznamů o evidovaných zvířatech,

c)

obsah hlášení, způsob předávání a rozsah údajů předávaných osobami uvedenými v písmenu a),

d)

obsah průvodního listu skotu a průkazu koně, způsob jejich vystavování a doplňování, rozsah záznamů, jejichž doplňování zajišťuje chovatel, způsob evidování jejich výdeje a náhrady, včetně termínů,

e)

způsob shromažďování a zpracování údajů, poskytování formulářů potřebných pro jejich získávání, evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do databáze, včetně termínů,

f)

způsob a rozsah vedení databází uvedených v § 23b odst. 3,

g)

způsob kontroly údajů a provádění oprav v databázích,

h)

způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené osoby.

__________

7c)

Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7d)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.“.

 

26.

V § 24 odstavec 3 zní:

(3) Inspekce

a)

kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky, oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v tomto zákoně,

b)

kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona souhlas, uznání nebo pověření ministerstva,

c)

zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin,

d)

ukládá sankce,

e)

může ukládat zvláštní opatření (§ 25),

f)

kontroluje splnění opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,

g)

kontroluje splnění uložených zvláštních opatření (§ 25).“.

 

27.

V § 24 odst. 4 písm. d) se slova „a označování a evidence vyjmenovaných hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu1)“ nahrazují slovy „ , označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c)“.

 

28.

V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8a) znějí:

(5) Kontrolu dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) provádějí kromě inspekce také orgány veterinární správy podle zvláštního zákona8a) (dále jen „orgány veterinárního dozoru“).

(6) Inspekce a orgány veterinárního dozoru při kontrole podle odstavce 5

a)

kontrolují, jak chovatelé dodržují povinnosti stanovené v § 22,

b)

kontrolují, jak chovatelé, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v § 23 až 23c,

c)

zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládají opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

(7) Inspekce a orgány veterinárního dozoru mohou na základě kontrolní činnosti podle tohoto zákona navrhnout ministerstvu rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(8) Činnost inspekce a orgánů veterinárního dozoru při kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) koordinuje ministerstvo. Inspekce a orgány veterinárního dozoru se vzájemně informují o výsledcích jimi prováděných kontrol. O výsledcích kontrol zpracovává ministerstvo roční zprávu.

__________

8a)

Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

29.

V § 24 odstavce 9 a 10 znějí:

(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni

a)

vstupovat po ohlášení a při dodržení veterinárně hygienických a bezpečnostních předpisů na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky, kde se nacházejí vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata anebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a provádět na těchto místech potřebné úkony a šetření,

b)

vyžadovat předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných zvířat nebo evidovaných zvířat anebo vyžadovat jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,

c)

vyžadovat od osob uvedených v odstavci 3 potřebné doklady, informace, ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných zvířat nebo evidovaných zvířat a bezplatnou věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k nerušenému a rychlému výkonu jejich kontrolní činnosti.

(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce

a)

umožnit při dodržení veterinárně hygienických a bezpečnostních předpisů vstup na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky, kde se nacházejí vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata anebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a při prověřování technických zařízení přístup k nim,

b)

poskytnout informace, doklady, bezplatnou věcnou a osobní pomoc k výkonu kontrolní činnosti,

c)

předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata anebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,

d)

umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.“.

 

30.

V § 24 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Vyhláška stanoví

a)

kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž musí být zkontrolováno plnění všech povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),

b)

náležitosti a obsah kontrolního protokolu a roční zprávy o provedených kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c).“.

 

31.

§ 25 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8b) a 8c) zní:

§ 25

Zvláštní opatření

 

(1) Inspekce může ukládat chovatelům, uznaným chovatelským sdružením, chovatelským podnikům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům, uživatelským zařízením a oprávněným osobám zvláštní opatření. Orgány veterinárního dozoru mohou ukládat zvláštní opatření pouze chovatelům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům a uživatelským zařízením.

(2) Jako zvláštní opatření může pouze inspekce uložit

a)

zákaz prodeje nebo nákupu plemenného zvířete, jednodenní drůbeže, inseminačních dávek nebo vaječných buněk a embryí při nedodržení povinností uvedených v § 20 nebo v § 21 odst. 1 až 6,

b)

zákaz prodeje nebo nákupu násadových vajec drůbeže nebo běžců, plemenného materiálu ryb nebo včel, nebo likvidaci včelstev při nedodržení povinností uvedených v § 20 odst. 1 a 2 nebo v § 21 odst. 1, 7, 8 a 9,

c)

zákaz plemenitby při nedodržení povinností uvedených v § 12 odst. 2, 3 a 4, § 19 odst. 2 nebo v § 20,

d)

zákaz dalšího líhnutí při nedodržení povinností uvedených v § 6 odst. 6 nebo v § 20.

(3) Jde-li o tury, jako zvláštní opatření může inspekce a orgány veterinárního dozoru uložit

a)

utracení8b) zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2 pracovních dnů; chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené zvíře,

b)

zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, jestliže jedno nebo více zvířat v hospodářství nesplňuje žádné požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru a přihlášení do ústřední evidence, a to do doby odstranění zjištěných nedostatků,

c)

zákaz přemísťování zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet těchto zvířat nepřesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství, a to do doby odstranění zjištěných nedostatků,

d)

zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, přesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství, a to do odstranění zjištěných nedostatků.

(4) Inspekce současně stanoví dobu trvání zvláštních opatření uložených podle odstavce 2. Zvláštní opatření uložená podle odstavce 3 platí do doby odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin, anebo do doby jejich zrušení.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(6) Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 3 zaměstnanci inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru oznámí kontrolované osobě uložení tohoto zvláštního opatření a neprodleně o jeho uložení učiní písemný zápis. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým zvláštním opatřením, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení podat proti jeho uložení námitky; podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne ředitel inspekce nebo orgánu veterinárního dozoru ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek a v uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu; rozhodnutí ředitele je konečné. Tím není dotčeno právo kontrolované osoby uplatnit přezkoumání soudní cestou.8c)

(7) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 26 až 28.

(8) Při ukládání opatření podle § 24 odst. 3 písm. c) postupuje inspekce a podle § 24 odst. 6 písm. c) postupují inspekce a orgány veterinárního dozoru obdobně podle odstavce 6.

__________

8b)

§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

8c)

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.“.

 

32.

V § 26 odst. 1 písm. a) se za slova „§ 8 odst. 3 písm. d),“ vkládají slova „§ 8 odst. 4,“.

 

33.

V § 26 odst. 1 písm. b) bodu 1 se za slovy „§ 15 odst. 1“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „§ 22 odst. 1 nebo § 23 odst. 1“ se zrušují.

 

34.

V § 26 odst. 1 písm. b) bodu 2 se za slovy „§ 14 odst. 3“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo § 23 odst. 2,“ se zrušují.

 

35.

V § 26 odst. 1 písm. b) bod 3 zní:

3.

vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu, bez tohoto souhlasu.“.

Bod 4 se zrušuje.

 

36.

V § 26 odstavec 2 zní:

(2) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a)

nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 22 odst. 1, 2 a 6 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,

b)

nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8 a 9 nebo § 22 odst. 11,

c)

nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření, nebo

d)

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.“.

 

37.

V § 26 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

 

38.

V § 27 odst. 1 písm. a) se za slova „§ 8 odst. 3 písm. d),“ vkládají slova „§ 8 odst. 4,“.

 

39.

V § 27 odst. 1 písm. b) bodu 1 se za slova „§ 20 odst. 1“ vkládají slova „ , § 21 odst. 7,“.

 

40.

V § 27 odst. 1 písm. b) bodu 2, v § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3, v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 3 a v § 27 odst. 4 písm. b) bodu 3 se slova „§ 24 odst. 3 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 3 písm. c)“.

 

41.

V § 27 odst. 2 písm. b) bodu 4, v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 4, v § 27 odst. 4 písm. b) bodu 4 se slovo „inspekce“ zrušuje.

 

42.

V § 27 odst. 3 písm. b) bodu 1 se za slovy „§ 9 odst. 3“ slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , § 10 odst. 2,“ a na konci bodu 1 se doplňují slova „nebo § 22 odst. 4“.

 

43.

V § 27 odstavec 5 zní:

(5) Inspekce uloží pokutu

a)

až do výše 300 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 8 odst. 3 písm. e), § 15 odst. 1 nebo v § 32,

b)

až do výše 600 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 7 odst. 6, § 8 odst. 2 nebo v § 11 odst. 1 písm. f).“.

 

44.

V § 27 odst. 6 se za slovy „§ 14 odst. 3“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo § 23 odst. 2“ se zrušují.

 

45.

V § 27 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která

a)

nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 22 odst. 1, 2, 5 až 9 a 11 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,

b)

nesplní nebo poruší povinnosti provozovatele jatek, provozovatele líhně, provozovatele shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a § 23a odst. 1,

c)

nesplní nebo poruší povinnosti obchodníka uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a § 23a odst. 2,

d)

nesplní nebo poruší povinnosti dopravce uvedené v § 23a odst. 3,

e)

nesplní nebo poruší povinnosti osoby uvedené v písmenech a) až d) vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 6 písm. c) nebo ze zvláštního opatření,

f)

nesplní nebo poruší povinnosti kontrolované osoby uvedené v § 24 odst. 10, nebo

g)

maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(8) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě, která

a)

nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 22 odst. 3, § 23b odst. 5 nebo v § 23c odst. 2,

b)

vykonává činnost, k níž je potřeba pověření ministerstva, bez tohoto pověření,

c)

nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c), nebo

d)

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.“.

 

46.

V § 28 odst. 2 se za slovo „inspekce“ vkládají slova „nebo orgány veterinárního dozoru“ a slovo „zjistila“ se nahrazuje slovem „zjistily“.

 

47.

Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

§ 29a

Veřejné listiny

 

Průkazy koní a průvodní listy skotu jsou veřejnými listinami.“.

 

48.

V § 31 se slova „přenosu embryí (§ 18), označováním koní a vydáváním průkazu koně (§ 23)“ nahrazují slovy „s přenosem embryí (§ 18), označováním koní a oslů a jejich kříženců (§ 22) a vydáváním průkazu koně (§ 23)“ a slova „osobou pověřenou vedením ústřední evidence“ se nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

 

49.

V § 32 se slova „osoba pověřená vedením ústřední evidence“ nahrazují slovy „pověřená osoba“ a slova „vedením ústřední evidence“ se nahrazují slovy „shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence“.

 

50.

V § 33 se slova „§ 22 odst. 3, § 23 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, § 24 odst. 11“.

 

51.

V § 34 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

52.

V § 34 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

 

53.

K zákonu se doplňuje příloha, která zní:

Příloha k zákonu č. 154/2000 Sb.

 

SEZNAM NEPLEMENNÝCH RYB,

JEJICHŽ EVIDENCI UPRAVUJE PLEMENÁŘSKÝ ZÁKON

 

Latinský název

Český název

1.

Coregonussp.

Síhsp.

2.

Esoxlucius (iuv.)

Štika obecná (plůdek)

3.

Oncorhynchusnerka

Losos nerka

4.

Oncorhynchustschawytscha

Losos čavyča

5.

Oncorhynchusrhodurus

Losos pacifický rodurus

6.

Oncorhynchusmykiss

Pstruh duhový

7.

Salmosalar

Losos obecný

8.

Salmotrutta

Pstruh obecný

9.

Thymallusthymallus

Lipan podhorní“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Každý chovatel skotu je povinen zajistit, aby skot označený podle dosavadních právních předpisů byl nejpozději do 31. prosince 2003 označen podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

2.

Každý chovatel je povinen zajistit, aby hospodářství evidovaná podle dosavadních právních předpisů byla nejpozději do 31. prosince 2003 zaevidována v ústřední evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

3.

Koně narození před 1. lednem 1998 musí doprovázet průkaz koně od 1. ledna 2005. Od tohoto data nastávají pro jejich chovatele povinnosti uvedené v § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

4.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky

ve věcech převodů vlastnictví státu k některým

věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 473/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 15 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

x)

k převodu finančních prostředků ve výši 1, 4 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k částečné kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství.“.

 

2.

V § 15 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

(9) O prostředky získané podle odstavce 2 písm. x) lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

(10) Ministerstvo zemědělství se zmocňuje vydat pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků podle § 15 odst. 2 písm. x).“.

ČÁST TŘETÍ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ

ZÁKONA (čl. 4)

Čl. IV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou

a)

ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 23a odst. 3 a § 23b odst. 7, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

b)

ustanovení, která se vztahují na neplemenné ryby uvedené v příloze k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

c)

ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.