Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

362/2003 Sb. znění účinné od 1. 7. 2016
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2016

zákonem č. 320/2015 Sb.

1.1.2016

zákonem č. 332/2014 Sb.

1.7.2015

Více...

362

 

ZÁKON

ze dne 23. září 2003

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru

příslušníků bezpečnostních sborů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zpravodajských službách

České republiky (čl. 3)

Čl. III

V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., § 17 zní:

§ 17

 

Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením „Úřad pro zahraniční styky a informace“.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 se slova „ , kteří jsou k ní ve služebním poměru“ zrušují.

 

2.

§ 3 se zrušuje.

 

3.

§ 22 až 146a se včetně poznámek pod čarou č. 8) až 28) a 30) zrušují.

 

4.

V § 148 odst. 1 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) až e) se zrušují.

Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.

 

5.

V § 148 odst. 2 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují.

Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži

České republiky (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se slova „ , kterého jmenuje a odvolává“ zrušují.

 

2.

V § 25 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušují a zároveň se ruší dosavadní označení odstavce 3.

 

3.

§ 26 a 27 se zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o vojácích z povolání (čl. 8)

Čl. VIII

V § 143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 42) zní:

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je dobou trvání služebního poměru rozhodnou pro nárok na výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné a jejich výši doba trvání činné služby vojáka, vyjma doby trvání základní a náhradní vojenské služby, a doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech podle zvláštního právního předpisu.42) Pro výši výsluhového příspěvku a odbytného se doba služby

a)

výkonného letce a doba služby zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti hodnotí jedenapůlnásobně,

b)

v zahraničí uvedená v § 120 odst. 3 hodnotí dvojnásobně.

Zvýšený zápočet doby služby se stanoví jen za celé kalendářní měsíce.

__________

42)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

zaměstnanců

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

V § 5 písm. a) bodě 9 se slova „a ředitel Bezpečnostní informační služby“ zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů (čl. 12)

Čl. XII

V § 83 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se za slovo „pro“ vkládají slova „Úřad pro zahraniční styky a informace a“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené,

o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti

z nemocenského pojištění

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST ČTRNÁCTÁ

zrušena (čl. 14)

Čl. XIV

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o životním minimu

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

zrušena (čl. 16)

Čl. XVI

zrušen

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 17)

Čl. XVII

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 18)

Čl. XVIII

V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se čárka za slovy „Veřejný ochránce práv“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a ředitel Bezpečnostní informační služby“ se zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 19)

Čl. XIX

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „ , zb) a zf)“ nahrazují slovy „a ze)“.

 

2.

V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 7 se slova „s) a u)“ nahrazují slovy „r) a s)“.

 

3.

V § 5 odst. 3 písm. b) se slovo „s)“ nahrazuje slovem „r)“.

 

4.

V § 5 odst. 3 písm. c) se slovo „u)“ nahrazuje slovem „s)“.

 

5.

V § 5 odst. 4 písm. c) se slovo „s)“ nahrazuje slovem „r)“.

 

6.

V § 5 odst. 4 písm. d) se slovo „u)“ nahrazuje slovem „s)“.

 

7.

V § 68 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slova „s) a u)“ nahrazují slovy „r) a s)“.

 

8.

V § 68 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „s) a u)“ nahrazují slovy „r) a s)“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 19/1996 Sb., zákona č. 218/1996 Sb., zákona č. 129/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 104/1998 Sb., zákona č. 233/1998 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb. a zákona č. 420/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. i) se za slovy „Veřejný ochránce práv“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a ředitel Bezpečnostní informační služby“ se zrušují.

 

2.

V § 5 odst. 1 písm. t) se slova „nebo příspěvek za službu“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

n)

kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)

__________

3)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písmeno o) zní:

o)

výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)“.

 

3.

zrušen

 

4.

V § 6 odst. 9 písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 6b) a 6c) zní:

j)

peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního právního předpisu.6c)

__________

6b)

§ 139 zákona č. 361/2003 Sb.

6c)

§ 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.“.

 

5.

V § 6 odst. 9 písmeno k) zní:

k)

náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)“.

 

6.

V § 6 odst. 9 se písmena r) a t) zrušují.

Dosavadní písmena s), u), v), w), x), y) a z) se označují jako písmena r) až x).

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna celního zákona

zrušena (čl. 22)

Čl. XXII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o státním rozpočtu České republiky

na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů

České národní rady a některých dalších předpisů (čl. 23)

Čl. XXIII

V části druhé článku V zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se slova „a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech

spojených s výkonem funkce představitelů státní

moci a některých státních orgánů a soudců (čl. 24)

Čl. XXIV

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb. a zákona č. 425/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „(dále jen „představitel“)“.

 

2.

V § 1 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

 

3.

Hlava šestá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o soustavě základních škol, středních

škol a vyšších odborných škol (školský zákon) (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 54 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

(4) Služební poměry žáků a učitelů středních policejních škol a vyšších policejních škol, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)

__________

10)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

 

2.

V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol požární ochrany a vyšších odborných škol požární ochrany, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)“.

 

3.

V § 56 odstavec 4 zní:

(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol Vězeňské služby, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o vysokých školách a o změně

a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách) (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 22a) zní:

(2) Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro bezpečnostní sbory.22a) Mohou na nich studovat též studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru.

__________

22a)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

 

2.

Část čtrnáctá se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

zrušena (čl. 27)

Čl. XXVII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

a některé další zákony (čl. 28)

Čl. XXVIII

V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, se článek VI zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé

zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti,

a o opatřeních s tím souvisejících (čl. 29)

Čl. XXIX

V zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících, se články II až IV a článek VII zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

o Policii České republiky a zákon o služebním

poměru příslušníků Policie České republiky a kterým

se stanoví podmínky skončení služebního poměru

policistů Federální železniční policie (čl. 30)

Čl. XXX

V zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, se článek III zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

o platu a odměně za pracovní pohotovost

v rozpočtových a v některých dalších organizacích

a orgánech a některé další zákony (čl. 31)

Čl. XXXI

V zákoně č. 40/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

o služebním poměru příslušníků Policie České

republiky a zákon o služebním poměru příslušníků

Sboru národní bezpečnosti (čl. 32)

Čl. XXXII

V zákoně č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se článek I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní

sociální podpoře (čl. 33)

Čl. XXXIII

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se článek XVI zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém

pojištění (čl. 34)

Čl. XXXIV

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 218/2000 Sb., se články XIII a XIV zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje celní

zákon, zákon o nemocenském pojištění

zaměstnanců, zákon o nemocenské péči

v ozbrojených silách, zákon o prodloužení mateřské

dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích

na děti z nemocenského pojištění, zákon o pojistném

na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti (čl. 35)

Čl. XXXV

V zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se v článku VI body 1 až 3 zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

zrušena (čl. 36)

Čl. XXXVI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákoník práce

a některé další zákony (čl. 37)

Čl. XXXVII

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části pátá a šestá zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské

službě a justiční stráži České republiky a zákon

o služebním poměru příslušníků Policie

České republiky (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 460/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o trestním

řízení soudním (trestní řád), trestní zákon

a některé další zákony (čl. 39)

Čl. XXXIX

V zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o změně

zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě

státních zaměstnanců ve správních úřadech

a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (čl. 40)

Čl. XL

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se část čtyřicátá třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o některých dalších předpokladech

pro výkon některých funkcí obsazovaných

ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie

České republiky a příslušníků Sboru nápravné

výchovy České republiky (čl. 41)

Čl. XLI

Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 35/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

(3) Funkcemi podle odstavců 1 a 2 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a)

__________

1a)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

 

2.

V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Funkcemi podle odstavce 1 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a)“.

 

3.

Za § 10a se vkládá nový § 10b, který zní:

§ 10b

 

Ustanovení tohoto zákona, s výjimkou § 2, § 3 odst. 1 písm. a), b), f), h) a i) a odst. 2, § 4 a 5, se použijí pro stanovení některých dalších předpokladů pro ustanovení nebo jmenování na služební místa v Hasičském záchranném sboru České republiky, Celní správě České republiky, Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace obdobně s tím, že dalším předpokladem pro výkon funkce je, že občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl

a)

pro ustanovení nebo jmenování na služební místo příslušníka Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace

1.

příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným zaměřením,

2.

zařazen na funkci náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,

3.

ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa anebo celoútvarového výboru Komunistické strany Slovenska nebo příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve Správě pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra,

b)

pro ustanovení nebo jmenování na služební místo služebního funkcionáře v Hasičském záchranném sboru nebo Celní správě příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

ÚČINNOST (čl. 42)

Čl. XLII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.