Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

376/2003 Sb. znění účinné od 25. 7. 2006 do 29. 2. 2008
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 375/2006 Sb.

25.7.2006

vyhláškou č. 259/2005 Sb.

1.7.2005

376

 

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o veterinárních kontrolách

dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 33 odst. 6, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tato vyhláška1 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a a

a)

místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice,

b)

součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen „dovozce“), poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,

c)

podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,

d)

rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,

e)

požadavky na dovoz produktů určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad, a na jejich pohraniční veterinární kontrolu,

f)

podrobnosti povolování zpětného dovozu produktů, které byly odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek produktů určených ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě,

g)

podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí,

h)

postup při pohraniční veterinární kontrole krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů (dále jen „produkty k výživě zvířat“) s uvedením dokladů, které musí tyto produkty provázet,

i)

případy, kdy se na dovážené produkty nevztahují některá ustanovení o dovozu produktů z třetích zemí.

(2)

Pohraniční veterinární kontrole podle této vyhlášky podléhají dovážené živočišné produkty, jejichž seznam spolu s kódy příslušného počítačového systému a položkami kombinované nomenklatury (KN) je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a rostlinné produkty, jejichž seznam je uveden v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce. Všeobecné označení skupin zvířat, živočišných druhů a druhů živočišných produktů je uvedeno v části C přílohy č. 1 k této vyhlášce. Místa určení pro živá zvířata, zárodečné produkty a živočišné produkty jsou uvedena v části D přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Podle této vyhlášky se rozumí

a)

produkty – produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy1b, vedlejší živočišné produkty podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c, produkty, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství1d, a rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b)

veterinární kontrolou – jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,

c)

kontrolou dokladů – ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a jiných dokladů provázejících produkty,

d)

kontrolou shody – vizuální prohlídka, jejímž účelem je ověření, zda veterinární osvědčení nebo jiný doklad provázející produkty odpovídá označení a těmto produktům,

e)

fyzickou kontrolou – kontrola produktů, která může zahrnovat i kontrolu balení a teploty, jakož i odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření,

f)

dovozcem – fyzická nebo právnická osoba, která nese odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z celních předpisů1e a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen „území Společenství“),

g)

zásilkou – určité množství produktů téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem a pocházející z téže třetí země nebo části třetí země,

h)

pohraniční veterinární stanicí – stanoviště hraniční kontroly určené a schválené Komisí Evropského společenství (dále jen „Komise“) k provádění pohraniční veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na hranice některého z členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“),

i)

dovozem – propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1f,

j)

dovozními podmínkami – veterinární požadavky na dovážené produkty, stanovené zákonem, touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy2 v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropských společenství,

k)

příslušným úřadem – ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena.

Veterinární kontrola produktů dovážených z třetích zemí

§ 3

(1)

Každá zásilka produktů, přicházejících ze třetí země a určených pro dovoz na území Společenství,

a)

musí splňovat veterinární požadavky na výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění produktů do oběhu, uvedené ve zvláštních právních předpisech2a, anebo veterinární požadavky, které jsou těmto požadavkům rovnocenné,

b)

musí být provázena prvopisy veterinárních osvědčení nebo jiných požadovaných průvodních dokladů, které potvrzují splnění veterinárních požadavků uvedených pod písmenem a), jakož i zvláštních dovozních podmínek, pokud byly stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie,

c)

je bez ohledu na celně schválené určení zboží3 podrobena pohraniční veterinární kontrole, a to kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole, jde-li o zásilku živočišných produktů uvedených v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a kontrole dokladů a shody, jde-li o rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2)

Dovozce oznamuje pohraniční veterinární stanici příchod zásilky produktů způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a. Tímto předpisem se řídí i při vyplňování Společného veterinárního vstupního dokladu (dále jen „vstupní doklad“) a při nakládání s tímto dokladem.

(3)

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice postupuje po oznámení příchodu zásilky produktů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a. Kontroly dokladů a shody, uvedené v odstavci 1 písm. c), se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a přílohy I, laboratorní zkoušky a vyšetření úředních vzorků se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a přílohy II.

(4)

Mají-li být dovezeny produkty, pro které nebyly dosud dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, požádá dovozce Státní veterinární správu nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto produktů o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze tyto produkty z příslušné třetí země dovážet.

§ 4

(1)

Kontrolou dokladů se ověřuje, zda údaje obsažené ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,

a)

odpovídají informacím uvedeným dovozcem ve vstupním dokladu,

b)

potvrzují, že jsou splněny v těchto dokladech uvedené veterinární záruky.

(2)

Kontrola shody se provádí za účelem ověření, že produkty odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty. Nehledě na zásilky volně ložených produktů, jichž se týká zvláštní právní předpis,5 kontrola shody zahrnuje

a)

v případě, že jsou produkty živočišného původu přepravovány v kontejnerech, ověření, zda jsou pečetě, pokud jsou vyžadovány, připevněné úředním veterinárním lékařem (nebo jiným správním úřadem) a neporušené a zda údaje na nich uvedené odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,

b)

v ostatních případech kontrolu, zda jsou produkty řádně opatřeny razítky, označeními zdravotní nezávadnosti, popřípadě jinými požadovanými značkami, zda z nich jsou patrné země a podnik původu produktů a zda odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty, a jsou-li produkty baleny v prvních nebo druhých obalech, zda jsou řádně opatřeny požadovanou etiketou.

(3)

Při fyzické kontrole se postupuje způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

(1)

Fyzické kontroly se provádějí takovým způsobem, aby dovozce nemohl předem odhadnout, která zásilka bude této kontrole podrobena.

(2)

Četnost fyzických kontrol, jimž jsou podrobeny zásilky produktů z třetích zemí, je pro jednotlivé skupiny produktů stanovena v příloze č. 5 k této vyhlášce; tím však nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu5 o fyzických kontrolách.

(3)

V souladu s § 48 odst. 1 zákona může Státní veterinární správa požádat Komisi, zejména s přihlédnutím k výsledkům předchozích veterinárních kontrol, o snížení četnosti fyzických kontrol produktů, pro něž již byly dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, jestliže

a)

tyto produkty pocházejí z třetí země nebo její části, které poskytují dostatečné veterinární záruky, pokud jde o kontroly produktů určených k vývozu na území Společenství prováděné v místě původu, a které jsou uvedeny v seznamu schválených třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet produkty na území Společenství,

b)

tyto produkty pocházejí z podniků, které jsou uvedeny v seznamu schválených podniků z třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu a živé mlže na území Společenství,

c)

byla pro dané produkty vystavena dovozní veterinární osvědčení.

§ 6

(1)

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vede záznamy o výsledcích všech veterinárních kontrol produktů dovážených z třetích zemí, a to podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 k této vyhlášce. Tyto záznamy zahrnují i výsledky kontrol těch zásilek, které nebyly uvolněny do volného oběhu na území Společenství.

(2)

Záznamy uvedené v odstavci 1 se uchovávají na pohraniční veterinární stanici nejméně po dobu 3 let ode dne provedení veterinární kontroly.

(3)

V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodu 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi vždy do 1. ledna a do 1. července příslušného kalendářního roku celkové přehledy o výsledcích všech veterinárních kontrol produktů dovážených z třetích zemí za uplynulých 6 měsíců, a to v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 7

Po provedení veterinárních kontrol uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) postupuje úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství3a.

Pohraniční veterinární stanice

§ 8

(1)

Pohraniční veterinární stanice musí

a)

být umístěna v bezprostřední blízkosti místa vstupu na území České republiky a v celním prostoru. Je-li to však nutné vzhledem k zeměpisným podmínkám, například se zřetelem k poloze letiště, přístavu, železniční stanice, silničního hraničního přechodu apod., může být pohraniční veterinární stanice umístěna v odpovídající vzdálenosti od místa vstupu,

b)

podléhat pravomoci úředního veterinárního lékaře odpovědného za provádění pohraniční veterinární kontroly.

(2)

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice zajišťuje také provádění všech činností souvisejících s počítačovým zpracováním veterinárních dovozních postupů,4 jmenovitě s uspořádáním a provozem databáze obsahující údaje o dovozech produktů do členských států.

(3)

V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi návrhy na schválení pohraničních veterinárních stanic s tím, zda na příslušné pohraniční veterinární stanici má být prováděna pohraniční veterinární kontrola všech, anebo jen některých kategorií produktů.

(4)

Schválená pohraniční veterinární stanice musí být vybudována, zařízena, udržována a provozována v souladu s podmínkami pro schválení pohraničních veterinárních stanic a s požadavky uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5)

Státní veterinární správa zveřejňuje seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, v nichž se provádějí veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na území Společenství, na svých webových stránkách.

§ 9

(1)

Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici nejméně:

a)

kancelář vybavenou komunikačními prostředky včetně telefonu, faxu, terminálu systému Animo a kopírovacího stroje s veškerou nezbytnou dokumentací a s možností archivování dokladů týkajících se kontroly produktů,

b)

sociální místnosti (šatny, toalety a vybavení pro mytí rukou), které budou společně používat pouze pracovníci provádějící kontroly,

c)

uzavřené a zastřešené místo pro vykládání produktů z dopravních prostředků. Zastřešení se nevyžaduje pouze v případě zásilek vlny, která není přepravována v kontejnerech, volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin neurčených pro lidskou spotřebu, hnoje, guana, tekutých olejů a tuků, které jsou přepravovány na lodích. V případě produktů, které vyžadují určitou teplotu a které jsou určeny k lidské spotřebě, s výjimkou ryb, musí být přechod mezi přepravním prostorem a místem vykládky uzavřen a chráněn před vnějším prostředím,

d)

místnost pro provádění veterinárních kontrol, kde se produkty kontrolují a kde se odebírají vzorky pro další testy. Místo odběru vzorků nemusí být odděleno od místnosti pro provádění kontrol,

e)

vhodné skladovací místnosti nebo jiné prostory, umožňující pod dohledem úředního veterinárního lékaře simultánně uchovávat pozastavené zásilky jak v chlazeném, tak i ve zmrazeném stavu, anebo při teplotách prostředí do té doby, než jsou známy výsledky laboratorních nebo jiných vyšetření.

(2)

Pohraniční veterinární stanice, která je schválena pro veterinární kontrolu produktů chlazených, mražených nebo uchovávaných při teplotě prostředí, musí mít k dispozici dostatečné skladovací prostory, aby v nich mohla být simultánně skladována odpovídající množství produktů z každé teplotní kategorie.

(3)

Používání obchodních skladovacích prostorů v blízkosti pohraniční veterinární stanice, ve stejném přístavu nebo ve stejném celním prostoru je možné pod dohledem úředního veterinárního lékaře a za předpokladu, že pozastavené produkty jsou skladovány odděleně od ostatních produktů v samostatné uzamykatelné místnosti nebo pásmu.

(4)

Skladování produktů ve zvláštních samostatných kontejnerech, trvale umístěných u místa vykládky, je možné za předpokladu, že tyto kontejnery jsou spojeny s místem vykládky takovým způsobem, že proces vykládky je chráněn před povětrnostními vlivy. Další skladování produktů všech kategorií v dopravních prostředcích, ve kterých byly přivezeny na pohraniční veterinární stanici, je možné pouze ve výjimečných případech pod dohledem úředního veterinárního lékaře, jde-li o pohraniční veterinání stanici v místě silničního nebo železničního hraničního přechodu, anebo v přístavu.

§ 10

(1)

Produkty určené k lidské spotřebě musí být kontrolovány v jiných místech vykládky, v jiných místnostech a v jiných skladovacích prostorech než produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. To však neplatí pro pohraniční veterinární stanici, která je schválena pouze pro balené produkty; v takové pohraniční veterinární stanici mohou být používána společná místa vykládky, pokud během vykládky a po vykládce jsou produkty určené k lidské spotřebě a produkty, jež nejsou určeny k lidské spotřebě, odděleny od sebe tak, aby nemohlo docházet ke křížové kontaminaci.

(2)

Pohraniční veterinární stanice, která odbavuje ročně méně než 500 zásilek produktů, může používat pro veškeré produkty stejné vybavení pro vykládku, kontrolu a skladování, pokud se příslušné prostory používají časově odděleně pro jednotlivé zásilky a pokud se tyto prostory podle potřeby mezi příchody různých zásilek řádně čistí a dezinfikují.

§ 11

(1)

Jestliže

a)

jsou produkty určeny pro členský stát nebo oblast, uplatňující v souladu s předpisy Evropských společenství zvláštní veterinární záruky,

b)

byly odebrány vzorky, ale výsledky jejich vyšetření nejsou v době, kdy dopravní prostředek opouští pohraniční veterinární stanici, ještě známy, nebo

c)

jsou produkty dováženy v souladu s předpisy Evropských společenství pro zvláštní účely,

musí být příslušnému úřadu místa určení sděleny prostřednictvím počítačové sítě provozované v souladu se zvláštním právním předpisem7 (dále jen „počítačová síť“) doplňkové informace související s uvedenými skutečnostmi.

(2)

Každá zásilka produktů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a určených pro jiný členský stát podléhá kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici na území České republiky, přes kterou tyto produkty vstupují na území Společenství, zejména za účelem ověření, zda tyto produkty odpovídají požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství a uplatňovaným v členském státě nebo oblasti určení. Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená, však podléhá kromě kontroly zdravotní nezávadnosti a vyšetření na rezidua podle zvláštního právního předpisu,8 také kontrole shody nebo fyzické kontrole prováděné podle zvláštních právních předpisů2 v podniku určení, do něhož musí být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a), a to spolu se vstupním dokladem. Výsledky uvedených veterinárních kontrol se pak předávají úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů na území Společenství. Podle potřeby se v závislosti na výsledku těchto kontrol činí opatření uvedená v § 25 odst. 1.

(3)

Vstupují-li produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) do České republiky, která není členským státem určení, musí být provedena veškerá opatření k zajištění jejich doručení do členského státu určení.

(4)

Jde-li o produkty, které mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropských společenství sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení, je třeba dodržet tyto podmínky:

a)

zásilka produktů je odeslána z pohraniční veterinární stanice do podniku v místě určení pod dohledem úředního veterinárního lékaře v jím zapečetěných nepropustných vozidlech nebo kontejnerech. Produkty uvedené v odstavci 1 písm. c) zůstávají pod celním dohledem až do místa určení spolu se vstupním dokladem, v němž je stanoveno povolené určení a v němž je podle potřeby uveden i způsob zamýšleného zpracování,

b)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje příslušný úřad odpovědný za podnik v místě určení prostřednictvím počítačové sítě 7 o místě původu a místě určení produktů,

c)

produkty jsou v podniku v místě určení ošetřeny způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství,

d)

příslušný veterinární úřad odpovědný za dozor v místě určení je informován vedením tohoto podniku o dodání produktů do místa určení a během 15 dnů o tom uvědomí úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, který mu zásilku ohlásil. Zároveň provede obvyklé kontroly, zejména kontrolu vstupních záznamů, za účelem ověření, že se produkty dostaly do podniku v místě určení.

(5)

Získá-li úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů do České republiky důkaz o tom, že produkty nebyly dodány do místa určení, učiní odpovídající opatření ve vztahu k dovozci.

(6)

Státní veterinární správa předloží Komisi seznam podniků schválených pro zacházení s produkty z třetích zemí uvedenými v odstavci 4.

§ 12

(1)

Zásilky produktů určené k dovozu na území Společenství, které byly dopraveny na určitou pohraniční veterinární stanici, jsou však určeny k dovozu přes jinou pohraniční veterinární stanici, která se nachází na území téhož nebo jiného členského státu, podléhají kontrole shody a fyzické kontrole na pohraniční veterinární stanici určení za předpokladu, že se jedná o leteckou nebo lodní dopravu; na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu se postupuje podle odstavců 2 a 3.

(2)

Je-li zásilka překládána z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu, a to buď přímo nebo po vyložení na letištní plochu nebo na nábřeží na dobu kratší 12 hodin, jedná-li se o letiště, či na dobu kratší 7 dnů, jedná-li se o přístav, informuje o tom dovozce příslušný úřad. Tento úřad může výjimečně, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, provést kontrolu dokladů, provázejících zásilku, popřípadě jejich ověřených opisů.

(3)

Jde-li o jiný případ vyložení zásilky, musí být

a)

skladována po dobu nejméně 12 a nejdéle 48 hodin, jedná-li se o letiště, anebo nejméně 7 a nejdéle 20 dnů, jedná-li se o přístav, pod dohledem úředního veterinárního lékaře v celním prostoru letiště nebo přístavu do doby, než bude vzduchem nebo po moři dopravena na další pohraniční veterinární stanici,

b)

podrobena kontrole dokladů uvedených v odstavci 2 větě druhé,

c)

podrobena výjimečně i kontrole shody a fyzické kontrole, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

(4)

Uplyne-li nejdelší doba uvedená v odstavci 3 písm. a), musí být zásilka na pohraniční veterinární stanici podrobena veterinárním kontrolám uvedeným v § 3 odst. 1, § 4.

(5)

Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů, označení pohraniční veterinární stanice určení, a je-li to nutné, i přesné umístění zásilky.

§ 13

Tranzit produktů z třetí země

(1)

Při povolování tranzitu zásilky produktů z jedné třetí země do jiné třetí země přes území České republiky je třeba vycházet z toho, zda

a)

tato zásilka pochází z třetí země, jejímž produktům není zakázán vstup na území Společenství, a zda je určena pro jinou třetí zemi. Od tohoto požadavku lze ustoupit pouze tehdy, jestliže jde o přeložení zásilky z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě do jiné v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu prováděné v souladu s § 12 odst. 2 pro účely jejího dalšího odeslání bez další zastávky na území Společenství,

b)

tento tranzit byl již dříve povolen úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice toho členského státu, na jehož území zásilka poprvé vstoupila na území Společenství,

c)

dovozce se předem zavázal, že znovu převezme zásilku, pokud budou produkty odmítnuty, a že s ní naloží v souladu s § 36 zákona.

(2)

Povolení tranzitu uvedeného v odstavci 1 je podmíněno tím, že

a)

zásilka předložená na pohraniční veterinární stanici k tranzitu je provázena doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady,

b)

zásilka je předložena na této pohraniční veterinární stanici k provedení kontroly dokladů a kontroly shody. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice však nemusí provádět tyto kontroly, jde-li o leteckou nebo lodní dopravu, jestliže zásilka

1.

není vyložena. V tomto případě se kontrola dokladů omezí jen na přezkoumání seznamu nákladu,

2.

je přeložena z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu způsobem uvedeným v § 12 odst. 2.

Může-li však být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, anebo vznikne-li podezření z pochybení, musí být provedena doplňková fyzická kontrola,

c)

v případě tranzitu přes území Společenství po silnici, železnici nebo vodní cestou je zásilka

1.

odeslána do místa jejího výstupu z území Společenství pod celním dohledem spolu s doklady uvedenými pod písmenem a) a vstupním dokladem, potvrzeným pohraniční veterinární stanicí, přes kterou zásilka opustí území Společenství,

2.

bez vyložení produktů nebo rozdělení přepravována po opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejich vstupu na území Společenství ve vozidlech nebo kontejnerech zapečetěných úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice. Manipulovat se zásilkou v průběhu přepravy není dovoleno,

3.

zásilka opustí území Společenství přes pohraniční veterinární stanici nejpozději do 30 dnů od opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejího vstupu na území Společenství, pokud není stanoveno jinak se zřetelem na velkou zeměpisnou vzdálenost,

d)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povolil tranzit, informuje úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Společenství prostřednictvím počítačové sítě, 7

e)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Společenství potvrdí na vstupním dokladu, že zásilka opustila území Společenství, a jeho opis zašle na pohraniční veterinární stanici v místě jejího vstupu na území Společenství. Pokud úřední veterinární lékař této pohraniční veterinární stanice není informován o výstupu produktů z území Společenství ve lhůtě uvedené pod písmenem c) bodem 3, oznámí tuto skutečnost příslušnému celnímu orgánu, který zahájí šetření nutné ke zjištění skutečného místa doručení produktů.

(3)

Kontrola zásilky na pohraniční veterinární stanici v místě jejího výstupu z území Společenství se provádí za účelem ověření, zda zásilka opouštějící území Společenství odpovídá té zásilce, která byla odeslána z místa jejího vstupu na území Společenství, a že se shoduje s údaji ve vstupním dokladu.

(4)

Po dokončení kontrol se vstupní doklad, který provází zásilku, opatří poznámkou „Formality při výstupu z ES a kontroly tranzitního zboží potvrdily správnost a soulad s čl. 11 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES.“, datem, razítkem pohraniční veterinární stanice a podpisem úředního veterinárního lékaře.

Produkty určené pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad

§ 14

(1)

Zásilky produktů, přicházejících z třetí země a určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (dále jen „sklad“), mohou být propuštěny, pokud dovozce předem prohlásil, že tyto produkty jsou určeny k volnému oběhu na území Společenství, anebo zda jsou určeny k jinému konečnému použití, a dále, zda tyto produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Není-li jednoznačně uvedeno jiné konečné použití produktů, považují se za produkty určené k volnému oběhu na území Společenství.

(2)

Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu na území Společenství kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole za účelem ověření, zda dovážené produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Fyzická kontrola se však nevyžaduje, s výjimkou případů podezření na ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, jestliže kontrola dokladů prokáže, že produkty neodpovídají dovozním podmínkám.

(3)

Zásilky uvedené v odstavci 1 musí být provázeny doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady.

(4)

Jestliže se ukáže, že dovozce učinil nepravdivé prohlášení podle odstavce 1, postupuje se v souladu s § 36 zákona.

§ 15

(1)

Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky jsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním dokladům, a produkty mohou vstoupit do skladu. Z veterinárního hlediska jsou způsobilé k následnému uvolnění do volného oběhu.

(2)

Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky nejsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním dokladům, produkty však mohou vstoupit do skladu pouze za předpokladu, že

a)

produkty nepřicházejí z třetí země, jejímž produktům je zakázán vstup na území Společenství,

b)

sklad je schválen pro skladování takových produktů. K tomu, aby byl sklad schválen pro tento účel, musí

1.

být tvořen uzavřeným prostorem s vchody a východy, které jsou pod stálou kontrolou vedení skladu. Obvod a vstupní a výstupní místa svobodného celního pásma a svobodného celního skladu jsou pod dohledem celních orgánů,

2.

zajistit každodenní zaznamenávání veškerých zásilek přicházejících do skladu nebo opouštějících sklad. Tyto záznamy musí obsahovat podrobné údaje o povaze a množství produktů v zásilce, jakož i jméno, popřípadě jméno a příjmení, pokud se jedná o fyzickou osobu, a obchodní firmu a sídlo v případě právnické osoby, a adresu příjemce, a musí být uchovávány po dobu nejméně 3 let,

3.

mít k dispozici skladovací nebo chladírenské prostory, které umožňují oddělené skladování produktů neodpovídajících veterinárním požadavkům. Krajská veterinární správa může dát v případě stávajících skladů souhlas k oddělenému skladování uvedených produktů ve stejných skladovacích prostorech, jestliže jsou tyto produkty uloženy v uzamykatelných odděleních,

4.

mít k dispozici prostory určené pro orgány provádějící veterinární kontroly s telefonem a faxem pro potřebu úředního veterinárního lékaře,

5.

splňovat podmínky pro schválení zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, stanovené zvláštním právním předpisem,9

6.

být pod státním veterinárním dozorem,

c)

produkty jsou podrobeny kontrole dokladů při dodání do skladu, jakož i kontrole dokladů a kontrole shody v průběhu skladování a před odesláním ze skladu, a to za účelem ověření jejich původu a místa určení. Jejich odeslání ze skladu je podmíněno souhlasem orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor. Dojde-li k rozdělení zásilky, musí zůstat balení jednotlivých částí zásilky nezměněno,

d)

produkty uložené ve skladu jsou v zájmu jejich identifikace opatřeny na každém kusu číslem příslušného vstupního dokladu,

e)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vystaví opisy veterinárních dokladů provázejících produkty, které uloží na pohraniční veterinární stanici.

(3)

Objeví-li se podezření z ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, může být provedena fyzická kontrola všech produktů dodaných do skladu, skladovaných nebo odesílaných ze skladu.

(4)

Zaznamenávání zásilek podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 musí umožňovat sledování všech zásilek a porovnávání množství produktů přicházejících do skladu a opouštějících sklad. Musí obsahovat dále

a)

zemi původu a následnou vstupní pohraniční veterinární stanici (jde-li o zásilku přicházející do skladu),

b)

pořadové číslo vstupního dokladu, anebo dokladu uvedeného v § 19 odst. 3 písm. a),

c)

označení (číslo, adresa) skladu určení, náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 (v případě potřeby),

d)

plavidlo určení nebo třetí zemi místa určení a pohraniční veterinární stanici v místě výstupu (v případě potřeby).

(5)

Dojde-li ve skladu k rozdělení zásilky produktů, které nesplňují dovozní podmínky, do dvou nebo více částí, vydá úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární osvědčení na každou část zásilky a vyznačí v něm odkaz na původní vstupní doklad, který provázel produkty při jejich příchodu do skladu. Tento doklad pak zůstane na pohraniční veterinární stanici.

§ 16

Veterinární kontroly skladů a skladovacích prostorů se zaměřují především na

a)

dodržování podmínek pro schválení skladu,

b)

dodržování požadavků, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, nebyly skladovány ve stejné místnosti nebo ve stejném uzavřeném prostoru, v němž jsou skladovány produkty, které tyto podmínky splňují,

c)

kontrolu vchodů do skladu a východů ze skladu zejména v době, kdy je sklad přístupný, za účelem zabránění tomu, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, neopustily skladovací prostory bez souhlasu orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor,

d)

zabránění jakýmkoli změnám nebo záměnám skladovaných produktů, jakož i jakýmkoli změnám jejich druhého nebo prvního balení, anebo zpracování.

§ 17

(1)

Produkty

a)

nemusí být se zřetelem na ochranu zdraví zvířat nebo lidí přijaty do skladu, jestliže nesplňují dovozní podmínky,

b)

nesmí být přijaty do skladu, jestliže jejich zásilka není opatřena celními pečetěmi.

(2)

Zásilky uvedené v § 15 odst. 2 mohou opustit sklad pouze za účelem

a)

odeslání do třetí země, jsou-li dodrženy požadavky § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a), c), d) a e),

b)

přepravy do skladu náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 za použití veterinárního osvědčení podle § 19 odst. 3 písm. a), které obsahuje označení a umístění skladu,

c)

přepravy na místo, na němž jsou produkty po jejich denaturaci neškodně odstraněny.

(3)

Zásilky uvedené v odstavci 2 se odesílají v nepropustných, úředním veterinárním lékařem zapečetěných vozidlech nebo kontejnerech. Jejich přeprava probíhá bez vyložení produktů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře; nesmí být přepravovány mezi sklady.

(4)

Státní veterinární správa předkládá Komisi jednak seznam schválených skladů, jednak seznam provozovatelů uvedených v § 19 odst. 1.

(5)

Nejsou-li dodržovány požadavky uvedené v § 14, 15, 16 a § 17 odst. 1 až 4, uplatňují se sankce podle zákona. Nejsou-li dodržovány požadavky, které se týkají skladů, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení; Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

§ 18

Přeprava produktů uvedených v § 15 odst. 2 do skladu nebo ze skladu může probíhat jen za splnění těchto podmínek:

a)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se přesvědčil o tom, že sklad, do něhož mají být produkty přepraveny, je schválen pro přijetí produktů tohoto druhu, nesplňujících dovozní podmínky,

b)

použité pečeti jsou takového druhu, že se rozlomí při jakémkoli otevření vozidla nebo kontejneru,

c)

použité dopravní prostředky jsou v případě potřeby po použití řádně vyčištěny a dezinfikovány,

d)

příslušný úřad odpovědný za místo odeslání uvědomí o přepravě produktů příslušný úřad odpovědný za místo určení, a to prostřednictvím počítačové sítě, 7

e)

produkty dojdou do stanoveného místa určení do 30 dnů ode dne odeslání. Nestane-li se tak, uvědomí o tom orgány provádějící veterinární kontroly příslušný celní orgán.

§ 19

Produkty dodávané ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě

(1)

Provozovatelé, kteří dodávají produkty uvedené v § 15 odst. 2 a určené ke spotřebě posádkou a cestujícími přímo na plavidla v mezinárodní námořní přepravě, musí kromě splnění požadavků vyplývajících z § 37 odst. 3 zákona a § 14, § 15 odst. 2 písm. a), b) bodů 2, 3 a 5, § 16 a § 17 odst. 1 splňovat následující podmínky

a)

produkty, kterými se zásobují, nesmí být zpracovány, pokud nevyhovují v nezpracovaném stavu požadavkům Společenství,

b)

oznámí neprodleně příslušnému orgánu státního veterinárního dozoru dodání produktů do svého skladu.

(2)

Je-li sklad provozovatele uvedeného v odstavci 1 umístěn ve svobodném celním pásmu, musí splňovat požadavek uvedený v § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1 větě druhé.

(3)

Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musí

a)

dodávat produkty přímo na palubu námořního plavidla nebo do zvlášť schváleného skladu v přístavu určení, a to takovým způsobem, aby dodávané produkty nemohly být přemístěny z přístavního pásma do jiného místa určení. V průběhu přepravy ze skladu původu do přístavu určení, která probíhá pod celním dohledem, musí být produkty provázeny veterinárním osvědčením vystaveným podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce. Pro zásilku obsahující produkty získané z různých zásilek musí být použito jediné veterinární osvědčení,

b)

hlásit předem příslušnému úřadu přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, a příslušným úřadům přístavu v členském státě určení datum odeslání produktů a podrobnosti o místě jejich určení. Toto hlášení se provádí prostřednictvím veterinárního osvědčení uvedeného pod písmenem a). Je-li zásilka určena do přístavu v jiném členském státě, předává se opis tohoto osvědčení příslušnému úřadu v přístavu místa určení. Po nalodění produktů a podpisu osvědčení za příslušný úřad v přístavu místa určení se toto osvědčení vrací úřednímu veterinárnímu lékaři jako důkaz o dodání produktů,

c)

poskytnout důkaz o tom, že produkty dosáhly místa svého konečného určení,

d)

uchovávat záznamy o vstupech produktů do skladu a o jejich výstupech ze skladu, umožňující kontrolovat části zásilek zůstávajících ve skladu, po dobu nejméně 3 let.

(4)

Provozovatelé musí zajistit, aby nebyly na lodě dodávány produkty, které nesplňují požadavky předpisů Evropských společenství, s výjimkou dodávek pro posádku a cestující mimo pobřežní pásma na území Společenství.

(5)

Příslušný úřad přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, uvědomí příslušný úřad přístavního pásma v členském státě určení o odeslání produktů nejpozději v den jejich odeslání a sdělí mu místo jejich určení, a to prostřednictvím počítačové sítě. 7

(6)

Ustanovení § 17 odst. 5 a § 18 platí obdobně.

Zpětný dovoz produktů odmítnutých třetí zemí

§ 20

(1)

Zpětný dovoz zásilky produktů, které pocházejí z území Společenství a byly odmítnuty třetí zemí, nelze odmítnout, jestliže příslušný úřad, který vydal osvědčení provázející produkty, souhlasí s jejich vrácením a jestliže jsou splněny podmínky § 37 odst. 2 zákona.

(2)

Přeprava zpětně dovážených produktů až do podniku původu probíhá v nepropustných dopravních prostředcích, označených a zapečetěných příslušným úřadem tak, aby při jakémkoli otevření dopravního prostředku byly pečetě porušeny.

(3)

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povoluje přepravu podle odstavce 2, informuje o ní příslušný úřad v místě určení prostřednictvím počítačové sítě. 7

§ 21

(1)

Dojde-li k odeslání produktů dovážených z třetí země zpět, protože nesplňují dovozní podmínky nebo došlo k jinému pochybení nebo nesrovnalosti [§ 36 odst. 2 písm. a) zákona], úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice

a)

postupuje jako při změně cesty zásilky v souladu se zvláštními právními předpisy,10

b)

zabezpečí, aby produkty nebyly odeslány zpět přes jinou pohraniční veterinární stanici.

(2)

Mají-li být produkty uvedené v odstavci 1 neškodně odstraněny [§ 36 odst. 2 písm. b) zákona], odstraňují se v zařízení pohraniční veterinární stanice nebo v jiném zařízení, určeném a schváleném k tomuto účelu, které se nachází nejblíže pohraniční veterinární stanici, a to způsobem uvedeným v přímo použitelném předpisu Evropských společenství11.

(3)

Byl-li povolen dovoz produktů uvedených v odstavci 1 k jiným účelům než k lidské spotřebě (§ 36 odst. 4 zákona), postupuje se při jejich přepravě a ošetření v souladu se zvláštním právním předpisem). Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje krajskou veterinární správu, v jejímž obvodu je zařízení určené jako příjemce produktů, o odeslání produktů do tohoto zařízení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo.7

§ 22

Čerstvé produkty rybolovu bezprostředně vyložené z rybářské lodě plující pod vlajkou třetí země se před dovozem na území Společenství podrobují veterinárním kontrolám stanoveným pro ryby bezprostředně vykládané z rybářských lodí plujících pod vlajkou členského státu.12

§ 23

(1)

V případě podezření na nedodržení dovozních podmínek, anebo při pochybnostech o totožnosti nebo skutečném místě určení produktů či o tom, zda produkty odpovídají požadavkům a zárukám stanoveným zvláštními právními předpisy,2 provede úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární kontroly, které pokládá za vhodné k potvrzení nebo vyvrácení uvedeného podezření nebo pochybností.

(2)

Dojde-li k případu uvedenému v odstavci 1, zůstávají produkty pod dohledem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, dokud nejsou k dispozici výsledky kontrol.

(3)

Potvrdí-li se podezření nebo pochybnosti uvedené v odstavci 1, posílí se veterinární kontrola produktů stejného původu.

(4)

Zjistí-li se, že došlo k porušení dovozních podmínek, uplatňují se sankce podle zákona.

(5)

Produkty, které podle celně schváleného určení zboží nejsou určeny k dovozu na území Společenství (§ 3 odst. 1), anebo pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (§ 14 odst. 1), ale jsou určeny k jinému účelu, musí být podrobeny kontrole shody a fyzické kontrole, zda splňují či nesplňují dovozní podmínky. Kontrola se neprovádí, jsou-li tyto produkty neškodně odstraněny nebo vráceny.

Ochranná opatření

§ 24

(1)

Prokáže-li některá z veterinárních kontrol uvedených v této vyhlášce, že zásilka produktů může představovat nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí, krajská veterinární správa

a)

nařídí v souladu s § 49 odst. 1 písm. d), § 54 odst. 1 zákona znehodnocení a neškodné odstranění produktů,

b)

informuje neprodleně prostřednictvím systému výměny informací uvedeného v § 3 odst. 2 ostatní pohraniční veterinární stanice a Komisi o zjištěných skutečnostech a o původu produktů, jichž se tyto skutečnosti týkají, popřípadě i o potřebě přijetí odpovídajících opatření.

(2)

Vyskytne-li se nebo šíří-li se na území některé třetí země nákaza uvedená v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosná ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jakýkoli jiný jev nebo jiná okolnost, které mohou představovat závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo vyžaduje-li to jiný závažný veterinární důvod, zejména s přihlédnutím k výsledkům veterinárních kontrol prováděných na pohraniční veterinární stanici nebo ke zjištění jiných orgánů státního veterinárního dozoru, může Státní veterinární správa požádat Komisi o přijetí některého z těchto opatření:

a)

zastavení dovozu produktů z příslušné třetí země nebo z některé její části, popřípadě z třetí země, která je zemí tranzitní,

b)

stanovení zvláštních podmínek pro produkty přicházející z příslušné třetí země nebo z některé její části,

c)

vypracování požadavků pro vhodné veterinární kontroly, které mohou zahrnovat i specifické vyhledávání rizik pro zdraví zvířat nebo lidí a v závislosti na výsledcích těchto kontrol i zvýšení četnosti fyzických kontrol.

(3)

Jestliže Komise nepřijme na základě informace Státní veterinární správy odpovídající opatření, může Státní veterinární správa vyhlásit v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 zákona mimořádné veterinární opatření, týkající se vztahů k příslušné třetí zemi a k produktům z ní dováženým.

§ 25

(1)

Nasvědčují-li výsledky veterinární kontroly podle této vyhlášky vážnému nebo opakovanému porušení předpisů Evropských společenství upravujících dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Společenství, Státní veterinární správa

a)

informuje Komisi o povaze příslušné zásilky produktů a o způsobu jejich použití,

b)

nařídí provádění přísnějších veterinárních kontrol všech zásilek produktů stejného původu. Zejména musí být pozastaveno dalších 10 zásilek produktů stejného původu a musí být vyžádána záloha na náhradu nákladů na veterinární kontrolu, spočívající ve fyzické kontrole včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce. Potvrdí-li tato kontrola, že produkty nesplňují dovozní podmínky, naloží se závadnou zásilkou nebo její částí podle § 36 odst. 2 až 6 zákona.

(2)

Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích přísnějších veterinárních kontrol podle odstavce 1 písm. b).

(3)

Jestliže se zjistí překročení limitů reziduí stanovených zvláštními právními předpisy,13 provádějí se přísnější veterinární kontroly podle odstavce 1 písm. b).

§ 26

(1)

Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru v místě prodeje produktů dovážených z třetích zemí, že na pohraniční veterinární stanici jiného členského státu nebo ve skladu uvedeném v § 14 odst. 1 nejsou dodržovány předpisy Evropských společenství upravující dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Společenství, uvědomí o tom Státní veterinární správa neprodleně příslušný úřad tohoto členského státu s tím, aby ji informoval o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech. Nepovažuje-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o možnostech a prostředcích nápravy.

(2)

O opakovaném pochybení uvědomí Státní veterinární správa Komisi a členské státy.

(3)

Státní veterinární správa může požádat členský stát uvedený v odstavci 1, aby po dobu šetření Komise posílil veterinární kontroly na příslušné pohraniční veterinární stanici nebo v příslušném skladu. Zároveň může být posílena veterinární kontrola dovážených produktů stejného druhu.

Kontrola produktů dovážených ze třetích zemí určených k výživě zvířat

§ 27

(1)

Každá zásilka produktů k výživě zvířat přicházejících z třetích zemí podléhá při vstupu na území Společenství kontrole dokladů a namátkové kontrole shody k ověření jejich druhu, původu a místa určení. V případě potřeby může být provedena před propuštěním těchto produktů do volného oběhu i jejich namátková fyzická kontrola k ověření, zda odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů14 stanoveným v souladu s předpisy Evropských společenství.

(2)

Kontroly podle odstavce 1 se provádějí v místě vstupu produktů k výživě zvířat na území Společenství; jednotlivá místa vstupu mohou být určena pro různé druhy produktů k výživě zvířat.

(3)

Dovozce uvědomí orgány provádějící kontroly podle odstavce 1 o příchodu produktů k výživě zvířat do místa vstupu.

§ 28

(1)

Zjistí-li kontroly podle § 27 odst. 1, že produkty k výživě zvířat neodpovídají požadavkům uvedeným v § 27 odst. 1 větě druhé, nemohou být tyto produkty propuštěny do volného oběhu a musí být odeslány zpět; o tom je třeba informovat Komisi a členské státy.

(2)

Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže se souhlasem orgánů odborného dozoru podle zvláštních právních předpisů14 a za jimi stanovených podmínek jsou produkty k výživě zvířat

a)

uvedeny do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů14 ve lhůtě, která musí být stanovena,

b)

dekontaminovány nebo jinak vhodně upraveny,

c)

použity k jinému účelu,

d)

neškodně odstraněny.

(3)

Při úvaze o tom, jak z hlediska odstavce 2 naložit s produkty k výživě zvířat, je třeba mít vždy na zřeteli ochranu zdraví lidí a zvířat i ochranu životního prostředí.

§ 29

(1)

Nejsou-li produkty k výživě zvířat přicházející z třetích zemí uvedeny do oběhu na území České republiky, na němž byly provedeny kontroly podle § 27 odst. 1, vydají orgány provádějící tyto kontroly dovozci doklad osvědčující provedení kontrol, jejich povahu a výsledky; vzor tohoto dokladu je v příloze č. 10 k této vyhlášce. Obchodní doklady provázející produkty k výživě zvířat obsahují pak odkaz na tento doklad.

(2)

Doklad uvedený v odstavci 1, vyplněný v jednom z jazyků Společenství, musí provázet produkty k výživě zvířat až do jejich uvedení do oběhu na území Společenství. Musí být předložen příslušnému úřadu členského státu, v němž jsou tyto produkty uvedeny do oběhu, v případě potřeby spolu s výsledky laboratorního vyšetření.

(3)

Dojde-li k rozdělení zásilky produktů k výživě zvířat na několik částí, musí být doklad uvedený v odstavci 1 vypracován a předán pro každou z těchto částí.

(4)

Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění členského státu určení provádět namátkové kontroly dovážených produktů k výživě zvířat.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 30

(1)

Ustanovení § 1 této vyhlášky se nevztahují na produkty, které

a)

tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu, pokud jejich množství nepřekračuje množství stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a, a pokud pocházejí z členského státu nebo z třetí země či z její části, jež jsou uvedeny na seznamu schváleném Komisí15 a z nichž není zakázán dovoz,

b)

jsou posílány jako malé zásilky soukromým osobám za předpokladu, že nejsou dováženy jako obchodní zboží, pokud odesílané množství nepřekračuje množství stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a, a pokud pocházejí z třetí země či z její části, jež jsou uvedeny na seznamu schváleném Komisí15 a z nichž není zakázán dovoz,

c)

jsou na palubě dopravního prostředku v mezinárodní dopravě a jsou určeny ke spotřebě členy posádky a cestujícími za předpokladu, že nevstoupí na území Společenství. Jsou-li však tyto produkty nebo kuchyňský odpad z uvedeného dopravního prostředku vyloženy, musí být neškodně odstraněny. To neplatí, jen jsou-li v témž přístavu překládány pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku v mezinárodní dopravě do jiného,

d)

jsou, pokud jejich množství nepřekračuje množství stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a, tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřené nádobě, přičemž je dosaženo hodnoty F0 = 3 nebo vyšší, a pokud jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu, anebo pokud jsou posílány jako malé zásilky soukromým osobám a nejsou dováženy jako obchodní zboží,

e)

jsou posílány jako obchodní vzorky nebo jsou určeny na výstavy za předpokladu, že byly pro uvedený účel předem schváleny Státní veterinární správou, nejsou určeny k obchodování a budou po skončení výstavy neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou,

f)

jsou určeny pro zvláštní studie nebo rozbory, pokud lze úřední kontrolou ověřit, že nejsou dodávány pro lidskou spotřebu a že budou po provedení zvláštních studií nebo rozborů, s výjimkou množství spotřebovaného ke studiím nebo rozborům, neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou.

(2)

Veterinární kontroly podle této vyhlášky se však provádějí také u masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků dovážených za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství16.

(3)

Při veterinárních kontrolách dovážených směsných potravinářských produktů17, které obsahují pouze omezené množství produktů živočišného původu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, se použijí veterinární požadavky stanovené právními předpisy České republiky.

§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:

Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1

PRODUKTY PODLÉHAJÍCÍ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

A.

 

I.1. Sperma - vajíčka - embrya

Kód Animo

Položka KN (kombinovaná nomenklatura

 

1

2

3

 

01 Sperma - vajíčka - embrya

 

 

 

 

 

01 Sperma skotu*)

46010100000000

 

 

 

0511

02 Sperma prasat

46010200000000

 

 

 

0511

03 Sperma jiných živočišných druhů

 

 

 

 

 

01 Koně

46010901000000

 

 

 

0511

02 Ovce

46010902000000

 

 

 

0511

03 Kozy

46010903000000

 

 

 

0511

04 Jiné živočišné druhy

46010999

 

 

D2

0511

04 Vajíčka skotu

46020100000000

 

 

 

0511

05 Vajíčka jiných živočišných druhů

 

 

 

 

 

01 Prasata

46020901000000

 

 

 

0511

02 Koně

46020902000000

 

 

 

0511

03 Ovce

46020903000000

 

 

 

0511

04 Kozy

46020904000000

 

 

 

0511

05 Jiné živočišné druhy

46020999

 

 

D2

0511

06 Embrya skotu

46030100000000

 

 

 

0511

07 Embrya jiných živočišných druhů

 

 

 

 

 

01 Prasata

46030901000000

 

 

 

0511

02 Koně

46030902000000

 

 

 

0511

03 Ovce

46030903000000

 

 

 

0511

04 Kozy

46030904000000

 

 

 

0511

05 Jiné živočišné druh

46030999

 

 

D2

0511

I.2. Produkty živočišného původu

 

01 Čerstvé maso domácích živočišných druhů a zvěře včetně masa, masných polotovarů, drobů a krve k lidské spotřebě (zahrnuje masné polotovary - viz M2)

 

 

 

 

 

01 Čerstvé maso lichokopytníků

 

 

 

 

 

01 Jatečně opracovaná těla

310101

M1

 

 

0205

02 Díly

310103

M1

 

 

0205

03 Droby

310102

M1

 

 

0206

02 Čerstvé maso skotu

 

 

 

 

 

01 Jatečně opracovaná těla

310201

M1

 

 

0201, 0202

02 Díly

310203

M2

 

 

0201, 0202

03 Droby

310202

M3

 

 

0206

03 Čerstvé maso prasat

 

 

 

 

 

01 Jatečně opracovaná těla

310301

M1

 

 

0203

02 Díly

310303

M2

 

 

0203

03 Drob

310302

M3

 

 

0206

04 Čerstvé maso ovcí

 

 

 

 

 

01 Jatečně opracovaná těla

310401

M1

 

 

0204

02 Díly

310403

M2

 

 

0204

03 Droby

310402

M3

 

 

0206

05 Čerstvé maso koz

 

 

 

 

 

01 Jatečně opracovaná těla

310501

M1

 

 

0204

02 Díly

310503

M2

 

 

0204

03 Droby

310502

M3

 

 

0206

06 Maso zvěře ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

01 Farmová pernatá zvěř (směrnice 90/539/EHS)

311001

PO

A

 

0208

02 Jiná farmová pernatá zvěř

31100199

BI

 

 

0208

03 Velcí farmoví přežvýkavci

31110102

RU

 

 

0208

04 Velká farmová prasata

31110101

SU

 

 

0208

05 Farmoví zajíci (lagomorpha)

31110104

LA

 

 

0208

06 Jiná velká farmová zvěř

31110199000000

 

 

 

0208

07 Maso volně žijící zvěře

 

 

 

 

 

01 Volně žijící pernatá zvěř (směrnice 90/539/EHS)

311002

PO

A

 

0208

02 Jiná volně žijící pernatá zvěř

31100299

BI

 

 

0208

03 Velcí volně žijící přežvýkavci

31110202

RU

 

 

0208

04 Velká volně žijící prasata

31110201

SU

 

 

0208

05 Volně žijící zajíci (lagomorpha)

31110204

LA

 

 

0208

06 Jiná velká volně žijící zvěř

31110299000000

 

 

 

0208

08 Čerstvé drůbeží maso

 

 

 

 

 

01 Slepice a kuřata

311201

M4

A

 

0207

02 Krůty

311202

M4

 

 

0207

03 Perličky

311203

M4

A

 

0207

04 Kachny

31120401

M4

 

 

0207

05 Husy

31120402

M4

 

 

0207

09 Maso farmových králíků

31130000000000

 

 

 

0208

10 Jiné maso

 

 

 

 

 

01 Mořští živočichové

31190100000000

 

 

 

0208

02 Plazi

311902

RE

 

 

0208

03 Hmyz

311903

IN

 

 

0208

04 Jiné živočišné druhy

31199900000000

 

 

 

0208

05 Perissodactyla - lichokopytníci

311905

PE

 

 

0208

06 Sirenia - sirény (např. moroni, kapustňáci)

31190600000000

 

 

 

0208

07 Hyracoidae - damani (tj. tlustoši, damani)

31190700000000

 

 

 

0208

08 Proboscidae - chobotnatci

311908

PB

 

 

0208

09 Tubulidentata - hrabáči (např. hrabáči)

31190900000000

 

 

 

0208

10 Camivora - šelmy

311910

CA

 

 

0208

11 Pinnipedia - ploutvonožci

311911

PN

 

 

0208

12 Cetacea - kytovci

311912

CE

 

 

0208

13 Rodentia - hlodavci

911913

RO

 

 

0208

14 Primates - primáti (opice a lemuři)

31191400000000

 

 

 

0208

15 Pholidota - luskouni (např. luskoun)

31191500000000

 

 

 

0208

16 Edenta - chodozubí (např. (pásovec, lenochod, mravenečník

31191600000000

 

 

 

0208

17 Chiroptera - letouni (např. netopýři)

31191700000000

 

 

 

0208

18 Insectivora - hmyzožravci (např. rejsci, krtci, ježci)

31191800000000

 

 

 

0208

19 Dermoptera - letuchy (např. letucha)

31191900000000

 

 

 

0208

20 Marsupiala - vačnatci (např. klokani, koala, vačice, ďábel medvědovitý)

31192000000000

 

 

 

0208

21 Monotrema - ptakořitní (např. ježura, ptakopysk)

31192100000000

 

 

 

0208

22 Artiodactyla - sudokopytníci, Camelidae - velbloudovití

311922

CM

 

 

0208

02 Masné výrobky a jiné výrobky živo-

 

 

 

 

 

čišného původu k lidské spotřebě

 

 

 

 

 

01 Syrové nasolené vepřové maso (uzené nebo jinak upravené)

 

 

 

 

 

01 Krátké zrání (< 9 měsíců)

311701

M5

 

 

0209, 0210

02 Dlouhé zrání (> 9 měsíců)

311711

M5

 

 

0209, 0210

02 Jiná nasolená masa (uzená nebo jinak upravená)

311705

M6

A

 

0209, 0210

03 Žaludky, měchýře a střeva, vyčištěné, solené, sušené nebo tepelně opracované

 

 

 

 

 

01 Skot

3117150200000

 

 

 

0504

02 Prasata

31171503000000

 

 

 

0504

03 Ovce

31171504000000

 

 

 

0504

04 Kozy

31171505000000

 

 

 

0504

05 Jiný živočišný druh

31171509000000

 

 

 

0504

04 Jiné produkty živočišného původu (směrnice 77/99/EHS) a jiné pro dukty sušené, solené nebo marinované (uzené nebo jinak upravené)

311706

M6

 

 

0210, 1601

05 Konzervované maso, F0 ¤ 3 (se zeleninou nebo bez ní)

 

 

 

 

 

01 Konzervované hovězí maso

31150701000000

 

 

 

1602, 1601

02 Jiné kuchyňské polotovary obsahující pouze hovězí nebo telecí maso

31150702000000

 

 

 

1602, 1601

03 Šunka (vepřová)

31150703000000

 

 

 

1602, 1601

04 Vepřová plec

31150704000000

 

 

 

1602, 1601

05 Paštiky vyrobené pouze s vepřovým masem

31150705000000

 

 

 

1602, 1601

06 Paštiky vyrobené s vepřovým, hovězím nebo telecím masem

31150706000000

 

 

 

1602, 1601

07 Paštiky vyrobené s vepřovým a drůbežím masem

31150707000000

 

 

 

1602, 1601

08 Paštiky vyrobené s vepřovým a králičím masem

31150708000000

 

 

 

1602, 1601

09 Paštiky a pirohy vyrobené s vepřovým masem

31150709000000

 

 

 

1602, 1601

10 Jiné paštiky vyrobené s vepřovým masem

31150710000000

 

 

 

1602, 1601

11 Jiné kuchyňské polotovary obsahující vepřové maso

31150711000000

 

 

 

1602, 1601, 2005

12 Paštika z husích jater (drůbež)

31150712000000

 

 

 

1602, 1601

13 Kuchyňské polotovary obsahující pouze drůbeží maso

31150713000000

 

 

 

1602, 1601

14 Jiné konzervy obsahující pouze drůbeží maso

31150714000000

 

 

 

1602, 1601

15 Kuchyňské polotovary obsahující pouze králičí maso

31150715000000

 

 

 

1602, 1601

16 Kuchyňské polotovary obsahující pouze zvěřinu

31150716000000

 

 

 

1602, 1601

17 Jiné masové konzervy, F0 ¤ 3

33115079900000

 

 

 

1602, 1601

06 Masové polokonzervy pasterované, Fo < 3 (teplota v jádře nejméně 70°C)

 

 

 

 

 

01 Šunka (vepřová)

31150803000000

 

 

 

1602, 1601

02 Vepřová plec

31150804000000

 

 

 

1602, 1601

03 Jiné masové polokonzervy

31150811000000

 

 

 

1602, 1601

04 Polokonzervy z hovězího a telecího masa

31150801000000

 

 

 

1602, 1601

05 Paštika z husích jater (drůbež)

31150812000000

 

 

 

1602, 1601

06 Jiné polokonzervy z drůbežího masa

31150814000000

 

 

 

1602, 1601

07 Jiné polokonzervy z masa jiných živočišných druhů nebo z masa více než jednoho živočišného druhu

31150899000000

 

 

 

1602, 1601

07 Masové polokonzervy nepasterované, F0 < 3 (teplota v jádře nižší než 70°C)

 

 

 

 

 

01 Hovězí nebo telecí maso

31150902000000

 

 

 

1602, 1601

02 Vepřové maso

31150903000000

 

 

 

1602, 1601

03 Drůbeží maso

31150912000000

 

 

 

1602, 1601

04 Jiné

31150999000000

 

 

 

1602, 1601

08 Masové polokonzervy podrobené ošetření uvedenému v čl. 4 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 80/215/EHS

 

 

 

 

 

01 Pouze vepřové maso

31151003000000

 

 

 

1601, 1602 ,

02 Vepřové maso s jiným masem

31151099000000

 

 

 

1601, 1602

09 Kuchyňské polotovary a jiné balené masné výrobky, vařené nebo nevařené a konzervované chladem

 

 

 

 

 

01 Podrobené tepelnému ošetření při v 700 teplotě jádře nejméně C

311801

M7

 

 

1601, 1602, 1902, 2104

02 Podrobené tepelnému ošetření při v nižší než 700 teplotě jádře C

311802

M7

 

 

1602, 1902, 2104

10 Masové výtažky

31151200000000

 

 

 

1603

11 Tavené nebo škvařené živočišné tuky (včetně kostí)

 

 

 

 

 

01 Jedlý lůj (koně, skot, ovce, kozy)

31160201000000

 

 

 

1502, 1503

02 Lůj určený k rafinaci (koně, skot, ovce, kozy)

31160202000000

 

 

 

1502, 1503

03 Jedlé sádlo (prasata)

31160101000000

 

 

 

1501

04 Sádlo určené k rafinaci (prasata)

31160102000000

 

 

 

1501

05 Jiné jedlé živočišné tuky

31169901000000

 

 

 

1503, 1504, 1506

06 Jiné živočišné tuky určené k rafinaci

31169902000000

 

 

 

1503, 1504, 1505, 1506

12 Zpracované živočišné bílkoviny

 

 

 

 

 

01 Sušený hřbetní tuk

31151301000000

 

 

 

0210

02 Masokostní moučka, sušená krev a krevní moučka

31151302000000

 

 

 

0210

03 Škvarky

31151303000000

 

 

 

0210

03 Tekuté mléko

 

 

 

 

 

01 Syrové mléko k přímé spotřebě

330101

LM

 

 

0401

02 Syrové mléko pro mlékárenský průmysl

310102

LM

 

 

0401

03 Termizované mléko

330103

LM

 

 

0401

04 Tepelně ošetřené mléko

 

 

 

 

 

01 Pasterované mléko

33010401

LM

 

 

0401

02 UHT mléko

33010410

LM

 

 

0401

03 Sterilizované mléko

33010411

LM

 

 

0401

05 Tekuté mléko, neurčené k lidské spotřebě nebo přímo k výživě zvířat

 

 

 

 

 

01 Kolostrum

33010901

LM

 

 

2309

02 Jiné tekuté mléko

33010999

LM

 

 

2309

04 Mléčné výrobky

 

 

 

 

 

01 Tepelně ošetřené mléčné výrobky (k lidské spotřebě)

 

 

 

 

 

01 Smetana, máslo, ochucené, želírované, mražené nebo fermentované mléko

330301

L1

 

 

0403, 2105, 0405

02 Jiné tekuté výrobky

 

 

 

 

 

01 Syrovátka

33030301

LM

 

 

0404

02 Podmáslí

33031401

LM

 

 

0403

03 Zahuštěné mléko

33010412

LM

 

 

0402

03 Sušené výrobky

330302

L2

 

 

3501, 3502, 3504, 170210

04 Sýry

 

 

 

 

 

01 Čerstvý sýr

33040101

LM

 

 

0406

02 Měkký sýr

33040201

LM

 

 

0406

03 Tvrdý sýr

33040301

LM

 

 

0406

04 Dlouhozrající sýr

330404

LM

 

 

0406

05 Tavený sýr

330405

LM

 

 

0406

05 Mléčné pomazánky

33040600000000

 

 

 

0405

02 Výrobky obsahující syrové mléko (k lidské spotřebě)

 

 

 

 

 

01 Smetana, máslo, ochucené, želírované, mražené nebo fermentované mléko

330201

L1

 

 

0403, 2105

02 Jiné tekuté výrobky

 

 

 

 

 

01 Syrovátka

33030302

LM

 

 

0404

02 Podmáslí

33031402

LM

 

 

0403

03 Sýry

 

 

 

 

 

01 Čerstvý sýr

33041101

LM

 

 

0406

02 Měkký sýr

33041201

LM

 

 

0406

03 Tvrdý sýr

33041301

LM

 

 

0406

04 Dlouhozrající sýr

330414

LM

 

 

0406

04 Mléčné pomazánky

33041600000000

 

 

 

0405

03 Jiné mléčné výrobky (k lidské spotřebě)

 

 

 

 

 

01 Ricotta

33090100000000

 

 

 

0404,2106

02 Mléčné vločky

33090200000000

 

 

 

0404, 1901, 2106

03 Jiné výrobky

33099900000000

 

 

 

0404, 1901, 2106, 3504, 170210

05 Produkty rybolovu k lidské spotřebě

 

 

 

 

 

01 Ryby, játra, jikry

 

 

 

 

 

01 Živé ryby k okamžité lidské spotřebě

 

 

 

 

 

01 Druhy ryb vnímavé k infekční anémii lososovitých (ISA), virové hemoragické septikémii (VHS), infekční nekróze krvetvorné tkáně (IHN) a jarní virémii kaprů (SVC)

320111

PI

Y

 

0301

02 Jiné druhy ryb

320199

PI

N

 

0301

02 Celé nebo kuchané ryby, s hlavou nebo bez hlavy, chlazené nebo mražené

 

 

 

 

 

01 Chlazené

320121

PI

 

 

0302

02 Mražené

320131

PI

 

 

0303

03 Filety, plátky nebo drť z čerstvých, chlazených nebo mražených ryb

 

 

 

 

 

01 Chlazené

320122

PI

 

 

0304

02 Mražené

320132

PI

 

 

0304

04 Syrové filety z ryb ve strouhance nebo v omáčce, mražené

320135

PI

 

 

0304

05 Ryby sušené a filety ze sušených ryb, solené, nebo nesolené

320140

PI

 

 

0305

06 Ryby nesušené a filety z nesušených ryb, solené nebo ve slaném nálevu

320150

PI

 

 

0305

07 Ryby uzené a filety z uzených ryb

320160

PI

 

 

0305

08 Rybí konzervy, F0 ¤ 3

320180

PI

 

 

1604

09 Játra a jikry

 

 

 

 

 

01 Čerstvé nebo chlazené

320221

PI

 

 

0302

02 Mražené

320231

PI

 

 

0303

03 Sušené, uzené nebo neuzené

320240

PI

 

 

0305

04 Solené nebo ve slaném nálevu, uzené nebo neuzené

320250

PI

 

 

0305

05 Kaviár (ve vzudchotěsných nádobách)

32029500000000

 

 

 

1604

06 Náhražky kaviáru (ve vzduchotěsných nádobách)

32029600000000

 

 

 

1604

07 Jiné konzervy nebo polokonzervy z rybích jater a jiker

320297

PI

 

 

1604

02 Korýši

 

 

 

 

 

01 Živí korýši k okamžité lidské spotřebě

 

 

 

 

 

01 Vnímavé druhy korýšů

32101100000000

 

 

 

0306

02 Nevnímavé druhy korýšů (1)

321012

CR

N

 

0306

02 Syroví korýši, vcelku nebo v kusech

 

 

 

 

 

01 Chlazení

321021

CR

 

 

0306

02 Mražení

321031

CR

 

 

0306

03 Vaření korýši ve skořápce

 

 

 

 

 

01 Chlazení

321023

CR

 

 

0306

02 Mražení

321033

CR

 

 

0306

04 Vaření korýši bez skořápky

 

 

 

 

 

01 Chlazení

321024

CR

 

 

0306

02 Mražení

321034

CR

 

 

0306

05 Konzervovaní korýši

321080

CR

 

 

1605

03 Měkkýši

 

 

 

 

 

01 Živí měkkýši k okamžité lidské spotřebě

 

 

 

 

 

01 Druhy měkkýšů vnímavé k bonamióze (Bonamia ostreae) a marteilióze (Marteilia refringens)

322011

MO

Y

 

0307

02 Nevnímavé druhy měkkýšů (1)

322012

MO

N

 

0307

02 Syroví měkkýši celí

 

 

 

 

 

01 Chlazení

322021

MO

 

 

0307

02 Mražení

322031

MO

 

 

0307

03 Syroví měkkýši ve skořáp ce

 

 

 

 

 

01 Chlazení

322022

MO

 

 

0307

02 Mražení

322032

MO

 

 

0307

04 Vaření měkkýši celí

 

 

 

 

 

01 Chlazení

322023

MO

 

 

0307

02 Mražení

322033

MO

 

 

0307

05 Vaření měkkýši bez skořápky

 

 

 

 

 

01 Chlazení

322024

MO

 

 

0307

02 Mražení

322034

MO

 

 

0307

06 Sušení měkkýši, uzení nebo neuzení

322040

MO

 

 

0307

07 Solení nebo marinovaní měkkýši, uzení nebo neuzení

322050

MO

 

 

0307

08 Konzervovaní měkkýši

322080

MO

 

 

1605

04 Jiní vodní bezobratlí

 

 

 

 

 

01 Jiní živí vodní bezobratlí k okamžité lidské spotřebě

323011

AQ

 

 

0307

02 Jiní syroví vodní bezobratlí, celí nebo v kusech

 

 

 

 

 

01 Chlazení

323021

AQ

 

 

0307

02 Mražení

323031

AQ

 

 

0307

03 Jiní sušení vodní bezobratlí, uzení nebo neuzení

323040

AQ

 

 

0307

04 Jiní vodní bezobratlí, solení nebo ve slaném nálevu

323050

AQ

 

 

0307

05 Jiní konzervovaní vodní bezobratlí, F0 ¤ 3

323080

AQ

 

 

1605

05 Jiné produkty rybolovu

 

 

 

 

 

01 Poživatelné moučky, šroty a pelety

 

 

 

 

 

01 Z ryb

32017000000000

 

 

 

0305

02 Z korýšů

32107000000000

 

 

 

0306

03 Z měkkýšů a jiných vodních bezobratlých

32407000000000

 

 

 

0307

02 Rybí bílkoviny ve formě gelu (Surimi)

 

 

 

 

 

01 Chlazené

32019200000000

 

 

 

1603,1604

02 Mražené

32019300000000

 

 

 

1603,1604

03 Vařené nebo předvařené kuchyňské polotovary

 

 

 

 

 

01 Z ryb, chlazené

320126

PI

 

 

1604, 1902

02 Z ryb, mražené

320136

PI

 

 

1604, 1902

03 Z korýšů, chlazené

321026

CR

 

 

1605, 1902

04 Z korýšů, mražené

321036

CR

 

 

1605, 1902

05 Z měkkýšů, chlazené

322026

MO

 

 

1605, 1902

06 Z měkkýšů, mražené

322036

MO

 

 

1605, 1902

07 Směsné, chlazené

32402600000000

 

 

 

1604, 1605, 1902

08 Směsné, mražené

32403600000000

 

 

 

1604, 1605, 1902

04 Výtažky a šťávy

 

 

 

 

 

01 Z ryb, včetně rybích olejů

32019400000000

 

 

 

1504, 1603, 2104

02 Z korýšů

32109400000000

 

 

 

1603, 2104

03 Z měkkýšů

32209400000000

 

 

 

1603,2104

04 Z jiných vodních bezobratlých

32309400000000

 

 

 

1603, 2104

06 Vejce - vaječné výrobky - včelí produkty

 

 

 

 

 

01 Vejce

 

 

 

 

 

01 Slepičí

34010100000000

 

 

 

0407

02 Jiných živočišných druhů

34010900000000

 

 

 

0407

02 Tepelně ošetřené vaječné výrobky

 

 

 

 

 

01 Tekuté, zahuštěné nebo mražené

34020100000000

 

 

 

0408

02 Sušené

34020200000000

 

 

 

0408,3502

03 Koagulované

34020300000000

 

 

 

0408,3502

04 Krystalizované

34020400000000

 

 

 

0408, 3502

03 Tepelně neošetřené vaječné výrobky

34030100000000

 

 

 

0408, 3502

04 Včelí produkty

 

 

 

 

 

01 K lidské spotřebě

390401

HO

 

 

0409, 0410

02 K použití při chovu včel

390402

HO

 

 

0511, 0409, 1521

03 K průmyslovému použití

390403

HO

 

 

0511, 1521

07 Hlemýždi, žáby a žabí stehýnka

 

 

 

 

 

k lidské spotřebě

 

 

 

 

 

01 Hlemýždi

 

 

 

 

 

01 Živí

39220101000000

 

 

 

0307

02 Chlazení nebo mražení

39220102000000

 

 

 

0307

03 Konzervovaní (tepelné ošetření při F0 ¤ 3)

39220103000000

 

 

 

1605

02 Jiní suchozemští plži

 

 

 

 

 

01 Živí

39229901000000

 

 

 

0307

02 Chlazení nebo mražení

39229902000000

 

 

 

0307

03 Konzervovaní (tepelné ošetření při F0 ¤ 3)

39229903000000

 

 

 

1605

03 Žáby a žabí stehýnka

 

 

 

 

 

01 Živé žáby

39210100000000

 

 

 

0106

02 Chlazené nebo mražené

39210200000000

 

 

 

0208

03 Konzervované, F0 ¤ 3

39210300000000

 

 

 

1602

08 Kůže kopytníků, vlna, srst, koňské žíně, štětiny, peří, prachové peří nebo části peří - lovecké trofeje

 

 

 

 

 

01 Surové kůže nebo holiny (směrnice 64/433/EHS, směrnice 72/462/EHS)

 

 

 

 

 

01 Surové kůže skotu (hověziny)

43010100000000

 

 

 

4101

02 Surové kůže ovcí (skopovice)

43010200000000

 

 

 

4102

03 Surové kůže koz (koziny)

43010300000000

 

 

 

4103

04 Surové kůže prasat (vepřovice)

43010400000000

 

 

 

4103

05 Surové kůže lichokopytníků (koniny)

43010500000000

 

 

 

4101

06 Surové kůže jiných kopytníků

43010900000000

 

 

 

4103

07 Jiné surové kůže a holiny (z ptáků, běžců nebo ryb)

43011900000000

 

 

 

4103

02 Ošetřené kůže nebo holiny (směrnice 92/118/EHS)

 

 

 

 

 

01 Kůže skotu (hověziny)

43020100000000

 

 

 

4101

02 Kůže ovcí (skopovice)

43020200000000

 

 

 

4102, 4301

03 Kůže koz (koziny)

43020300000000

 

 

 

4103

04 Kůže prasat (vepřovice)

43020400000000

 

 

 

4103

05 Kůže lichokopytníků (koniny)

43020500000000

 

 

 

4101

06 Kůže jiných kopytníků

43020900000000

 

 

 

4103

03 Vlna, srst, koňské žíně, štětiny

 

 

 

 

 

01 Surové a suché

440101

H1

 

 

0502, 0503, 5101, 5102, 5103

02 Barvené, tepelně ošetřené, vařené nebo jinak ošetřené

440201

H1

 

 

0502, 0503, 5101, 5102, 5103

04 Peří, prachové peří nebo části peří

 

 

 

 

 

01 Surové a suché

45010000000000

 

 

 

0505

02 Barvené, tepelně ošetřené, vařené nebo jinak ošetřené

45020000000000

 

 

 

0505

05 Lovecké trofeje

 

 

 

 

 

01 Neošetřené

46010000000000

 

 

 

0506, 0507, 4103, 9705

02 Ošetřené

46020000000000

 

 

 

0506, 0507, 4103, 9705

09 Kosti, rohy, kopyta, paznehty a jejich vedlejší produkty jiné než jsou moučky, želatina, suroviny určené k výrobě želatiny a příbuzné produkty

 

 

 

 

 

01 Kosti, rohy, kopyta a paznehty a jiné kožní deriváty k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat

 

 

 

 

 

01 Skot

48010100000000

 

 

 

0410, 0506, 0507

02 Ovce a kozy

48010200000000

 

 

 

0410, 0506, 0507

03 Prasata

48010300000000

 

 

 

0410, 0506, 0507

04 Jiné živočišné druhy (včetně ryb)

48010900000000

 

 

 

0410, 0506, 0507, 0508

02 Produkty obsahující kosti, rohy, kopyta, paznehty a jiné kožní deriváty k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat

 

 

 

 

 

01 Želatiny pro použití v potravinářském průmyslu

48011100000000

 

 

 

3503

02 Jiné produkty včetně kolagenu, hydrolizovaných bílkovin a fosforečnanu vápenatého

48011900000000

 

 

 

3504

03 Kosti, rohy, kopyta, paznehty nebo jejich vedlejší produkty k průmyslovému použití

 

 

 

 

 

01 Průmyslové želatiny

48012100000000

 

 

 

3503

02 Jiné produkty včetně kolagenu, hydrolizovaných bílkovin a fosforečnanu vápenatého

48012900000000

 

 

 

3504

10 Krev, výrobky z krve, plodová voda pro farmaceutický průmysl, k technickému použití jinému než v krmivech nebo k jinému použití. Patogenní činitelé

 

 

 

 

 

01 Krev a výrobky z krve koní

 

 

 

 

 

01 K použití ve farmaceutické výrobě

490101

BL

 

 

3002

02 K technickému použití v jiných odvětvích

490102

BL

 

 

3002

02 Krev a výrobky z krve jiných živočišných druhů než jsou koně

 

 

 

 

 

01 K použití ve farmaceutické výrobě

490103

BL

 

 

3002

02 K technickému použití v jiných odvětvích

490104

BL

 

 

3002

03 Patogenní činitelé

49020000000000

 

 

 

3002

11 Jiné živočišné odpady: velmi nebezpečné neošetřené materiály - málo nebezpečné suroviny pro farmaceutický průmysl, k technickému použití a do krmiv

 

 

 

 

 

01 Velmi nebezpečné neošetřené materiály

 

 

 

 

 

01 Kadávery mrtvě narozených nebo předčasně narozených zvířat, plody, placenty

48021001000000

 

 

 

0511

02 Kadávery zvířat uhynulých během přepravy

48021002000000

 

 

 

0511

03 Jiné kadávery včetně kůží uhynulých zvířat

48021099000000

 

 

 

0511

04 Zvířata poražená v rámci protinákazových opatření

48022001000000

 

 

 

0511

05 Odpady ze zvířat vykazujících při porážce příznaky přenosných onemocnění

48022002000000

 

 

 

0511

06 Části poražených zvířat, které se obvykle nepředkládají k prohlídce (s výjimkou kůží, rohů, kopyt, paznehtů, vlny, pen, krve)

48023001000000

 

 

 

0511

07 Nepoživatelné maso, ryby, potraviny živočišného původu

48023002000000

 

 

 

0511

08 Maso a rybí produkty dovezené z třetích zemí a neodpovídající právním předpisům Společenství

48023003000000

 

 

 

0511

09 Živočišné odpady, mléko a produkty obsahující rezidua

48023004000000

 

 

 

0511

10 Ryby vykazující příznaky přenosných onemocnění

48023005000000

 

 

 

0511

 

 

 

 

 

 

02 Málo nebezpečné materiály k výrobě farmaceutických výrobků, jiné než jsou krev, výrobky z krve a plodová voda

 

 

 

 

 

01 Čerstvé rybí vnitřnosti

50010601000000

 

 

 

0510, 3001

02 Srdce

50010102

AN

 

 

0510, 3001

03 Střeva

50010103

AN

 

 

0510, 3001

04 Slinivka břišní

50010104

AN

 

 

0510, 3001

05 Slezina

50010105

AN

 

 

0510, 3001

06 Nadledviny

50010106

AN

 

 

0510, 3001

07 Mandle

50010107

AN

 

 

0510, 3001

08 Pohlavní orgány

50010108

AN

 

 

0510, 3001

09 Štítná žláza

50010109

AN

 

 

0510, 3001

10 Mozky, podvěsek mozkový

50010410

AN

 

 

0510, 3001

11 Kloubní maz

50011011

AN

 

 

0510, 3001

12 Žluč

50010112

AN

 

 

0510, 3001

13 Střevní sliznice nebo střevní šťávy

50011013

AN

 

 

0510, 3001

14 Jiné lymfatické tkáně

50010114

AN

 

 

0510, 3001

15 Jiné, včetně mléka

50011099

AN

 

 

0510, 3001

03 Málo nebezpečné suroviny k výrobě technických výrobků, s výjimkou krve, výrobků z krve a plodové vody

 

 

 

 

 

01 Skot

50020100000000

 

 

 

0511

02 Lichokopytníci

50020200000000

 

 

 

0511

03 Ovce,kozy

50020300000000

 

 

 

0511

04 Prasata

50020400000000

 

 

 

0511

05 Drůbež

50020500000000

 

 

 

0511

06 Ryby

50020600000000

 

 

 

0511

07 Jiné

50029900000000

 

 

 

0511, 0510

04 Málo nebezpečné materiály k výrobě krmiv nebo krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

 

 

 

 

 

01 Živočišné odpady vznikající při produkci čerstvého masa

5003

AN

 

 

0511

02 Vodního původu

 

 

 

 

 

01 Ryby ulovené k výrobě šrotů nebo mouček

50030615000000

 

 

 

0511

02 Odpady a vnitřnosti z čerstvých ryb

50030601000000

 

 

 

0511

05 Tavené a škvařené tuky a oleje k technickým nebo farmaceutickým účelům nebo ke krmení zvířat

50040000000000

 

 

 

1505, 1506, 1516, 1517, 1518, 1522

12 Zpracované živočišné bílkoviny, které jsou nebo nejsou určeny do krmiv (moučky a škvarky) - krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

 

 

 

 

 

01 Savčí bílkoviny k použití v krmivech (zpracované v souladu s přílohou k rozhodnutí Komise 99/534/ES

 

 

 

 

 

01 Masokostní moučka

47010101000000

 

 

 

2301

02 Krevní moučka

47010103000000

 

 

 

2301

03 Kostní šrot

47010104000000

 

 

 

0506

04 Rohová moučka

47010105000000

 

 

 

0507

05 Kopytní moučka

47010106000000

 

 

 

0507

06 Sušené škvarky

47010108000000

 

 

 

2301

07 Směsi těchto mouček

47010199000000

 

 

 

2309

02 Zpracované savčí odpady, které nejsou určeny do krmiv

 

 

 

 

 

01 Masokostní moučka

47010301

 

 

D4

2301

02 Krevní moučka

47010303

 

 

D4

2301

03 Kostní šrot

47010304

 

 

D4

0506

04 Rohová moučka

47010305

 

 

D4

0507

05 Kopytní moučka

47010306

 

 

D4

0507

06 Sušené škvarky

47010308

 

 

D4

2301

07 Směsi těchto mouček

47010399

 

 

D4

2309

03 Zpracované živočišné bílkoviny, které nepocházejí ze savců a jsou určeny do krmiv

 

 

 

 

 

01 Rybí moučka

47010102000000

 

 

 

2301

02 Masokostní moučka z drůbežího odpadu

47010109000000

 

 

 

2301

03 Péřová moučka

47010107000000

 

 

 

0505

04 Směsi těchto nebo jiných mouček, včetně vaječných výrobků

47010499000000

 

 

 

2309

04 Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

 

 

 

 

 

01 Mražená, tepelně neošetřená

47010201000000

 

 

 

2309

02 Konzervovaná (tepelné ošetření při F0 ¤ 3)

47010202000000

 

 

 

2309

03 Polosuchá

47010203000000

 

 

 

2309

04 Sušená

47010204000000

 

 

 

2309, 4205

05 Ze zpracovaných kůží

47010205000000

 

 

 

2309

05 Zpracované savčí živočišné bílkoviny určené do krmiv a neuvedené v bodě 12 - 01

 

 

 

 

 

01 Masokostní moučka

47010501000000

 

 

 

2301

02 Krevní moučka

47010503000000

 

 

 

2301, 2309

03 Kostní šrot

47010504000000

 

 

 

0506

04 Sušené škvarky

47010508000000

 

 

 

2301

05 Směsi těchto mouček

47010599000000

 

 

 

2301, 2309

13 Hnůj

 

 

 

 

 

01 Zpracované výrobky obsahující hnůj

48150100000000

 

 

 

3101

02 Nezpracovaný hnůj

 

 

 

 

 

01 Drůbež

48150201000000

 

 

 

0511, 3101

02 Koňovití

48150202000000

 

 

 

0511, 3101

03 Jiné živočišné druh

48150209000000

 

 

 

0511, 3101

 

*)

§ 2 písm. b) vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

 

B.

 

1. Sláma

2. Seno

 

C.

 

Doplnění všeobecného označení skupin zvířat, živočišných druhů a druhů živočišných produktů

 

AN

A

0100

Skot

 

A

0200

Lichokopytníci

 

A

0300

Prasata

 

A

0400

Ovce

 

A

0500

Kozy

 

 

0600

Drůbež

 

A

9900

Jiné

AQ

N

9100

Pláštěnci, sumky, salpy (Ascidiacea - sumky)

 

N

9210

Ježovky (Echinoidae - ježovky)

 

N

9999

Jiní vodní bezobratlí

BI

 

0101

Passeriformes - pěvci (např. vlaštovky, vrány, kanáři)

 

 

0201

Piciformes - šplhavci (např. datli, tukani)

 

 

0301

Coraciiformes - srostloprstí (např. ledňáčci, zoborožci, vlhy)

 

 

0401

Trogoniformes - trogoni (např. trogoni)

 

 

0501

Coliiformes - myšáci (např. myšáci)

 

 

0601

Apodiformes - svišťouni (např. rorýs, kolibřík)

 

 

0701

Caprimulgiformes - lelkové (např. lelci)

 

 

0801

Strigiformes - sovy (např. sovy)

 

 

0901

Cuculiformes - kukačky (např. kukačky)

 

 

1001

Psittaciformes - papoušci (např. papoušci, andulky)

 

 

1101

Columbiformes - měkkozobí (jiní než holubi, např. hrdličky)

 

 

1201

Gruiformes - krátkokridli (např. jeřábi)

 

 

1301

Charadriiformes - bahňáci (např. racci, alky, kulici)

 

 

1401

Galliformes - hrabaví (jiní než drůbež, např. pávi)

 

 

1501

Falconiformes - dravci (např. orli, sokoli, supi)

 

 

1601

Anseriformes - vrubozobí (jiní než kachny nebo husy, např. labuť)

 

 

1701

Ciconiiformes - brodiví (např. volavky, čápi, plameňáci)

 

 

1801

Pelicaniformes - veslonozí (např. pelikáni, kormoráni)

 

 

1901

Procellariiformes - trubkonosí (např. albatros, buřňák)

 

 

2001

Podicipediformes - potápky (např. potápky)

 

 

2101

Gaviiformes - potáplice (např. potáplice)

 

 

2201

Tinamiformes - tinamy (např. tinamy)

 

 

2301

Apterygiformes - kiviové (např. ldviové)

 

 

2401

Casuariformes - kasuáři (např. kasuáři)

 

 

2501

Rheiformes - nanduové (např. nanduové)

 

 

2601

Struthioniformes - pštrosové (např. pštros)

 

 

2701

Spheniciformes - tučňáci (např. tučňáci)

BL

 

0100

Plná čerstvá krev (neošetřená)

 

 

0150

Krev (plně ošetřená)

 

 

0200

Sérum (neošetřené)

 

 

0250

Sérum (plně ošetřené)

 

 

0300

Krvinky (zahuštěná krev)

 

 

0400

Plodová voda (neošetřená)

 

 

0450

Plodová voda (plně ošetřená)

 

 

0500

Výrobky z krve

 

 

0600

Výrobky pro diagnostiku in vitro

 

 

0700

Laboratorní činidla obsahující výrobky z krve

 

 

9900

Jiné výrobky

CA

 

0100

Kočky

 

 

0200

Psi

 

 

0300

Hyenidae - hyenovití (např. hyeny)

 

 

0400

Viverridae - cibetkovití (např. promyka, cibetka)

 

 

0500

Mustelidae-kunovití (např. norek, kuna, jezevec)

 

 

0600

Procyonidae - medvídkovití (např. mýval, panda)

 

 

0700

Ursidae - medvědovití (např. medvědi)

CE

 

0100

Velryba

 

 

0102

Delfín

 

 

0103

Jiní kytovci - Cetacea

CM

 

0100

Velbloudi dvouhrbí

 

 

0101

Velbloudi jednohrbí

 

 

0102

Lama

 

 

0103

Vikuňa

 

 

0104

Jiní velbloudovití - Camelidae

CR

N

7010

Vilejš růžkový-Pollicipes cornucopia(Scalpellidae-vilejši)

 

N

7020

Vilejši (Balanidae - svijonožcovití)

 

N

7110

Krill antarktický (Euphausidae - krunýřovky)

 

N

7120

Bílé krevety (Penaeidae - krevetovití) - z tropických moří

 

N

7130

Růžové krevety (Palaemonidae - lcrevetovití) - ze studených moří (Balt)

 

N

7140

Garnáti (Crangonidae - garnátovití)

 

N

7199

Jiné krevety/jiní garnáti

 

N

7200

Langusty (Palinuridae - langustovití)

 

N

7310

Langusta americká - Orconectes spp. (Astacidae - rakovití)

 

N

7399

Jiní raci z čeledi Astacidae

 

N

7410

Humr evropský/americký- Homarus spp. (Nephropidae - humrovití)

 

N

7420

Humr norský - Nephrops norvegicus (Nephropidae - humrovití)

 

N

7510

Jedlí krabi - Cancer spp. (Cancridae - krabi)

 

N

7599

Jiní krabi

 

N

7900

Jiní korýši

H1

 

0100

Ovčí vlna

 

 

0200

Srst skotu

 

 

0300

Srst jezevce

 

 

0400

Koňské žíně

 

 

0500

Prasečí štětiny

 

 

0600

Štětiny černé zvěře

 

 

9900

Srst hlodavců a jiných živočichů

HO

A

0100

Med

 

A

0200

Vosk

 

A

0300

Mateří kašička

 

A

0400

pyl

 

A

0500

Výrobky z medu

 

 

0600

Propolis

 

A

0700

Jiné

IN

 

0103

Hymenoptera-blanokřídlí: včelí královna

 

 

0203

Hymenoptera-blanokřídlí: včelí roj

 

 

0209

Jiní motýlí (Lepidoptera) - např. dospělí jedinci, kukly, housenky

 

 

0303

Lepidoptera-motýli: larvy bource morušového

 

 

9903

Jiní blanokřídlí (Hymenoptera) - např. mravenci, vosy

L1

 

0100

Smetany

 

 

0200

Másla

 

 

0300

Jogurty

 

 

0400

Jiné fermentované mléko

 

 

0500

Ochucené mléko

 

 

0600

Želírované nebo okyselené mléko nebo mléčné dezerty

 

 

0700

Zmrzliny a mléčné zmrzliny

L2

 

0100

Sušené mléko

 

 

0200

Sušené směsi z mléka

 

 

0300

Sušená syrovátka a deriváty

 

 

0400

Sušené podmásli a deriváty

 

 

0500

Kasein, kaseináty a jiné bílkovinné frakce

 

 

9900

Jiné sušené mléčné výrobky

LA

 

0100

Králík

 

 

0200

Divoký králík

 

 

0300

Zajíci

 

 

0400

Jiní zajíci (Lagomorpha)

LM

 

0100

Kravské mléko

 

 

0200

Buvoli mléko

 

 

0300

Ovčí mléko

 

 

0400

Kozí mléko

 

 

0500

Velbloudí mléko

 

 

0600

Kobylí mléko

 

 

0700

Jiné

MI

 

0100

Celá jatečně upravená těla

 

 

0200

Půlky jatečně upravených těl

 

 

0300

Čtvrtě

M2

 

0100

Půlky jatečně upravených těl rozdělené na nejvýše tří části

 

 

0200

Díly

 

 

0300

Vykostěné maso

 

 

0400

Maso v kouscích menších než 100 g

 

 

0500

Mleté maso

 

 

0600

Masné polotovary

 

 

0700

Separované maso

 

 

0800

Jedlé syrové tuky

M3

A

0100

Srdce

 

A

0200

Brániční svaly

 

A

0300

Žvýkací svaly

 

A

0400

Jazyky

 

A

0500

Mleté droby

 

A

0600

Polotovary obsahující droby

 

A

0700

Celá játra

 

A

0800

Krájená játra

 

 

0900

Brzlík

 

A

1000

Mozky nebo jiná nervová tkáň (mícha)

 

A

1200

Krev

 

A

9900

Jiné droby

M4

A

0100

Zcela vykuchaná jatečně upravená těla

 

A

0200

Částečně vykuchaná jatečně upravená těla

 

A

0300

Jatečně upravená těla jejichž kuchání bylo odloženo

 

A

0400

Díly

 

A

0500

Vykostěné

 

A

0600

Masné polotovary

 

A

0700

Separované maso

 

A

0800

Játra

 

 

0900

Husí játra

 

A

1000

Drůbeží žaludky

 

A

9900

Jiné droby

M5

 

0100

Vykostěné šunky

 

 

0200

Šunky s kostí

 

 

0300

Plecka

 

 

0400

Uzeniny (včetně směsí)

M6

A

0100

Lichokopytníci

 

A

0200

Skot

 

 

0300

Prasata

 

A

0400

Ovce

 

A

0500

Kozy

 

A

0600

Pernatá farmová zvěř

 

A

0700

Farmová černá zvěř

 

A

0800

Jiná farmová zvěř

 

A

0900

Pernatá volně žijící zvěř

 

A

1000

Volně žijící černá zvěř

 

A

1100

Jiná volně žijící zvěř

 

A

1200

Drůbež

 

A

1300

Králík

 

A

1400

Jiné živočišné druhy

M7

 

0100

Vařené pokrmy obsahující maso

 

 

0200

Jiné vařené pokrmy

 

 

0300

Uzeniny

 

 

9900

Jiné vařené nebo předvařené masné výrobky

MO

Y

0100

Ústřice jedlá - Ostrea edulis (Ostreidae - ústřicovití)

 

N

8110

Mořští plži - ušně (Haliotidae - ušňovití)

 

N

8120

Mořští plži - surmovka velká, surmovka vlnitá (Buccinidae - surmovití, Buccinum undatum)

 

N

8130

Mořští plži - břeženky (Littorinidae - břeženkovití)

 

N

8199

Jiní mořští plži

 

N

8211

Ústřice pacifická - Crassostrea gigas (Ostreidae - ústřicovití)

 

N

8299

Jiné ústřice (Ostreidae - ústřicovití)

 

N

8311

Hřebenatka svatojakubská - Pecten Jacobeus (Pectinidae - hřebenatkovití)

 

N

8312

Hřebenatka kuchyňská - Pecten maximus

 

N

8319

Jiné hřebenatky z rodu Pecten (Pecten spp.)

 

N

8399

Jiní hřebenatkovití (Pectinidae)

 

N

8410

Mušle z rodu slávka (Mytilus spp.)

 

N

8499

Jiné mušle (jiní slávkovití - Mytilidae)

 

N

8510

Sépie obecná - Sepia officinalis (Sepiidae - sépiovití)

 

N

8520

Sepioly (Sepiolidae - sépiolovití)

 

N

8530

Pobřežní olihně = kalamáry (Loliginidae - olihňovití)

 

N

8540

Létavé olihně (Ommastrephidae - olihňovití)

 

N

8550

Chobotnice (Octopodidae - chobotnicovití)

 

N

8900

Jiní měkkýši

PB

 

0101

Slon africký

 

 

0201

Slon indický

PE

 

0101

Rhinocerotidae - nosorožcovití

 

 

0201

Tapiridae - tapírovití

PI

Y

0400

Pstruh americký - Salmo gairdnen (VHS, IHN)

 

Y

0401

Kapr obecný- Cyprinus carpio (SVC)

 

Y

0402

Karas stříbřitý/zlatý - Carassius auratus (SVC)

 

Y

0403

Karas obecný - Carassius carassius (SVC)

 

Y

0404

Amur bílý - Ctenopharyngodon idella (SVC)

 

Y

0405

Tolstolobik obecný - Hypophthalmichtys molitrix (SVC)

 

Y

0406

Tolstolobik pestrý - Hypophthalmichtys nobilis (SVC)

 

Y

0407

Jelec jesen-Leuciscus idus (SVC)

 

Y

0408

Lín obecný - Tinca tinca (SVC)

 

Y

0409

Plotice obecná - Rutilus rutilus (SVC)

 

Y

0410

Perlín ostrobřichý- Scardinius erythrophtalmus (SVC)

 

Y

0500

Jiní lososovití (VHS, IHN)

 

Y

0600

Losos obecný - Salmo salar (ISA, VHS, IHN)

 

Y

0700

Lipan podhorní - Thymallus thymallus (VHS)

 

Y

0701

Sumec velký - Silurus glanis (SVC)

 

Y

0800

Síh - Coregonus spp. (VHS, IHN)

 

Y

0900

Štika obecná- Esox lucius (VHS, IHN, SVC)

 

N

0999

Jiné sladkovodní ryby

 

N

1000

Platýsi = halibuti - Reinhardtius spp. / Hippoglossus spp.

 

N

1100

Platýs evropský - Pleuronectes platessa

 

N

1200

Jazyk- Solea spp.

 

Y

1901

Kambala velká- Scophthalmus maximus (VHS)

 

N

1999

Jiní platýsové

 

N

2000

Tuňák křídlatý = bílý - Thunnus alalunga

 

N

2100

Tuňák žlutoploutvý - Thunnus albaceres

 

N

2200

Tuňák malý - Euthynnus pelamis

 

N

2999

Jiné ryby z rodů Thunnus a Euthynnus

 

N

3000

Sledi - Clupea spp.

 

N

3100

Tresky - Gadus spp.

 

N

3200

Sardinky, ančovičky, šproty- Sardina spp., Sardinella spp., Sprattus

 

N

3300

Treska skvrnitá - Melanogrammus aeglefinus

 

N

3400

Treska tmavá - Pollachius virens

 

N

3500

Makrely- Scomber spp.

 

N

3600

Žraloci - všechny druhy

 

N

3700

Rejnoci - Raja spp.

 

N

4000

Jeseteři - Acipenser spp.

 

N

4100

Úhoři - Anguilla spp.

 

N

4200

Vlkouš severní = hltoun severní - Anarchichas lupus

 

N

4300

Kanicové - Dicentrarchus spp.

 

N

4400

Treska bezvousá - Merlangus merlangus

 

N

4500

Treska modrá = modrý vitling - Gadus poutassou

 

N

4600

Mníci - Molva spp.

 

N

4700

Treska aljašská = mintaj - Theragra chalcogramma / Pollachius

 

N

4800

Marlíni - Makaira spp.

 

N

5000

Žralok tmavoplotvý - Centroscymnus coelolepis

 

N

5100

Sardele - Engraulis spp.

 

N

5200

Zubatec obecný - Dentex dentex (Pagallus spp. - pražmáni)

 

N

5300

Štikozubci - Merluccius spp.

 

N

5400

Pražmy - Brama spp.

 

N

5500

Ďasi - Lophius spp.

 

N

5600

Ryby druhu Orcynopsis unicolor (pelamida stejnobarvá)

 

N

5700

Okouník mořský, okouník červený- Sebastes spp.

 

N

5800

Treska polární = sajda - Boreogadus saida

 

N

6000

Šupinoploutvec - Lepidopus caudatus / Aphanopus carbo

 

N

6100

Mečoun obecný - Xiphias gladius

 

N

6200

Kranas obecný = stavrida - Caranx trachurus / Trachurus trachurus

 

N

6300

Jedovaté ryby (směrnice 91/493/EHS, článek 5)

 

N

6900

Jiné ryby

PN

 

0101

Tuleňovití - Phocidae (např. tuleň)

 

 

0201

Mrožovití - Odobenidae (např. mrož)

 

 

0301

Lachtani - Otaridea (např. lachtan ušatý)

PO

 

0100

Slepice (kur domácí)

 

 

0200

Krůty

 

 

0300

Perličky

 

 

0400

Kachny

 

 

0500

Husy

 

A

0600

Křepelky

 

 

0700

Holubi

 

A

0800

Bažanti

 

A

0900

Koroptve

 

 

0950

Jiná malá pernatá farmová zvěř

 

A

1000

Běžci - Ratitae

RE

 

0100

Šupinatí - Squamata (např. hadi)

 

 

0200

Šupinatí - Squamata (např. ještěrky)

 

 

0300

Krokodýlové - Crocodylia (např. krokodýl, aligátor)

 

 

0400

Karetovití - Chelonidae (např. karety) - tj. vodní želvy

 

 

0500

Jiní želvovití - Testudinidae tj. - suchozemské želvy

RO

 

0100

Morčatovití - Cavidae (např. morče)

 

 

0200

Dikobrazovití - Hystrichidae (např. dikobraz)

 

 

0300

Myšovití - Muridae (např. krysy, myši)

 

 

0400

Křečkovití - Cricetidae (např. křeček)

 

 

0500

Bobrovití - Castoridae (např. bobr)

 

 

0600

Činčilovití - Chinchillidae (např. činčila)

 

 

0700

Veverkovití - Sciuridae (např. veverka, svišť)

 

 

9900

Jiní hlodavci

RU

 

0101

Tur domácí

 

 

0105

Jiní turovití - Bovidae

 

 

0201

Antilopy

 

 

0205

Sobi

 

 

0301

Žirafy

 

 

0401

Jeleni

 

 

0405

Jiní jelenovití

 

 

0501

Jiní přežvýkavci

SU

 

0101

Hroši

 

 

0201

Jiní prasatovití

 

 

0301

Černá zvěř (prase divoké)

 

D.

 

Seznam možných míst určení pro živá zvířata, sperma, vajíčka, embrya a živočišné produkty

 

D1

01

Do zoologické zahrady

 

02

Do organizace, ústavu nebo schváleného střediska

 

03

K chovu nebo obnově stáda

 

04

Přemísťování cirkusových zvířat nebo vystavovaných zvířat

D2

01

Do zoologické zahrady

 

02

Do organizace, ústavu nebo schváleného střediska

 

03

K chovu

D3

02

Do organizace, ústavu nebo schváleného střediska

 

03

K chovu

D4

01

Ne k použití jako krmivo - pouze ke spálení nebo použití jako palivo

 

02

Ne k použití jako krmivo - pouze ke zpracování

Příloha č. 2

zrušena

Příloha č. 3

zrušena

Příloha č. 4

FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTU Z TŘETÍCH ZEMÍ

A.

 

Cílem fyzické kontroly živočišných produktů je zajistit, aby tyto produkty stále odpovídaly účelu uvedenému ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu. Proto musí být ověřeny záruky původu produktů osvědčené třetí zemí a zároveň musí být zajištěno, že jejich další přeprava nezmění původně zaručovaný stav, k čemuž se používají:

a)

smyslová vyšetření - pach, barva, konzistence, chuť;

b)

jednoduché fyzikální a chemické zkoušky - krájení, rozmrazování, tepelná úprava;

c)

laboratorní zkoušky ke zjištění reziduí, patogenů, kontaminujících látek a důkazů porušení produktů.

U všech druhů produktů musí být provedeny následující úkony:

a)

kontrola podmínek přepravy a dopravních prostředků zaměřená především na odhalení nedostatků nebo porušení chladového režimu;

b)

srovnání skutečné hmotnosti zásilky s údajem uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu a v případě potřeby zvážení celé zásilky;

c)

kontrola obalového materiálu a všech jeho označení (razítka, etikety), aby se zjistilo, zda odpovídají stanoveným požadavkům;

e)

prohlídka celého souboru balení, anebo - v případě volně ložených produktů - vzorků před provedením smyslových vyšetření a fyzikálních, chemických a laboratorních zkoušek. Tyto zkoušky musí být prováděny na dostatečném počtu vzorků odebraných z celé zásilky, která může být v případě potřeby částečně vyložena, aby se zajistil přístup ke všem jejím částem. Vyšetřeno musí být 1 % kusů nebo balení z každé zásilky, přičemž minimální počet jsou 2 kusy nebo balení a maximální počet 10 kusů nebo balení. V závislosti na produktech a okolnostech mohou však být provedeny i rozsáhlejší kontroly. V případě volně ložených produktů musí být odebráno nejméně 5 vzorků z různých částí zásilky;

f)

pokud výsledky laboratorních zkoušek namátkově odebraných vzorků nemohou být bezprostředně k dispozici a pokud není přímo ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, může být zásilka uvolněna. Jsou-li však laboratorní zkoušky prováděny z důvodu podezření z pochybení, anebo měly-li předchozí zkoušky pozitivní výsledky, nemůže být zásilka uvolněna, dokud nejsou výsledky zkoušek negativní;

g)

dopravní prostředek musí být zcela vyložen pouze v následujících případech:

-

naložení bylo provedeno tak, že pouhé částečné vyložení neumožňuje přístup k celé zásilce,

-

namátkovou kontrolou bylo zjištěno pochybení,

-

úřední veterinární lékař má podezření na pochybení;

h)

po dokončení fyzické kontroly musí úřední veterinární lékař osvědčit provedení kontroly tím, že uzavře a opatří úředním razítkem všechna otevřená balení a znovu zapečetí všechny kontejnery, přičemž číslo pečeti zaznamená do dokladu o přechodu hranice.

 

B.

 

zrušeno

Příloha č. 6

zrušena

Příloha č. 7

ZÁZNAMY O KONTROLE ZÁSILEK DOVÁŽENÝCH NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ

Skupina produktů podle kódu uvedeného v příl.č. 5

Země původu (kód ISO o 2 znacích)

Počet zásilek

Počet odmítnutých zásilek

Důvody odmítnutí (uveďte 1 z níže uvedených kódů

Pozn.1)

 

 

 

 

 

 

1) Včetně záznamu o čísle podniku, z něhož odmítnutá zásilka nebo odmítnuté zásilky pocházejí, jestliže existuje seznam podniků. Kódy odmítnutí: A: neuspokojivý výsledek kontroly dokladů B: neuspokojivý výsledek fyzické kontroly z hlediska zdraví zvířat C: neuspokojivý výsledek fyzické kontrol z hlediska zdraví lidí

Příloha č. 9

Veterinární vyšetření
Příloha č. 10

Doklad osvědčující provední kontrol


Poznámky pod čarou:

Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (32002R1774) ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (32004R0854) ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (31992R2913) ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

Čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (31992R2913).

Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Například § 3a vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, § 3a vyhlášky č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, a § 3a vyhlášky č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.

Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 381/2003 Sb.

Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejnižší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy k němu.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy k němu.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy k němu.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Například rozhodnutí Komise 97/296/ES ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Například rozhodnutí Komise 97/296/ES ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 754/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.

Článek 3 rozhodnutí Komise 2002/349/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví seznam produktů, které je třeba vyšetřovat na stanovištích hraniční kontroly podle směrnice Rady 97/78/ES.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

1a

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

1b

Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.

1c

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (32002R1774) ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

1d

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (32004R0854) ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

1e

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (31992R2913) ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

1f

Čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (31992R2913).

2

Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

2a

Například § 3a vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, § 3a vyhlášky č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, a § 3a vyhlášky č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.

3

Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

3a

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

4

Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.

5

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

7

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

8

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

9

Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

10

Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

12

Vyhláška č. 381/2003 Sb.

13

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejnižší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

14

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy k němu.

15

Například rozhodnutí Komise 97/296/ES ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

16

Nařízení Komise (ES) č. 754/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.

17

Článek 3 rozhodnutí Komise 2002/349/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví seznam produktů, které je třeba vyšetřovat na stanovištích hraniční kontroly podle směrnice Rady 97/78/ES.