Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

376/2003 Sb. znění účinné od 1. 6. 2013 do 14. 1. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 108/2013 Sb.

1.6.2013

vyhláškou č. 59/2008 Sb.

1.3.2008

vyhláškou č. 375/2006 Sb.

25.7.2006

Více...

376

 

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o veterinárních kontrolách

dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 33 odst. 6, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tato vyhláška1 zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a a

a)

místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice,

b)

součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen „dovozce“), poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,

c)

podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,

d)

rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,

e)

požadavky na dovoz produktů určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad, a na jejich pohraniční veterinární kontrolu,

f)

podrobnosti povolování zpětného dovozu produktů, které byly odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek produktů určených ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě,

g)

podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí,

h)

případy, kdy se na dovážené produkty nevztahují některá ustanovení o dovozu produktů z třetích zemí.

(2)

Veterinární kontrole podle této vyhlášky podléhají dovážená zvířata a produkty, jejichž seznam je uveden v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b.

§ 2

Podle této vyhlášky se rozumí

a)

produkty – produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy 1c, vedlejší živočišné produkty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1d, produkty, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie1e, a rostlinné produkty uvedené v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b,

b)

veterinární kontrolou – jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,

c)

kontrolou dokladů – ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a jiných dokladů provázejících produkty,

d)

kontrolou shody – vizuální prohlídka, jejímž účelem je ověření, zda veterinární osvědčení nebo jiný doklad provázející produkty odpovídá označení a těmto produktům,

e)

fyzickou kontrolou – kontrola produktů, která může zahrnovat i kontrolu balení a teploty, jakož i odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření,

f)

dovozcem – fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1f, a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen „území Unie“),

g)

zásilkou – určité množství produktů téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem a pocházející z téže třetí země nebo části třetí země,

h)

pohraniční veterinární stanicí – stanoviště hraniční kontroly určené a schválené Evropskou komisí (dále jen „Komise“) k provádění pohraniční veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na hranice některého z členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“),

i)

dovozem – propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1g,

j)

dovozními podmínkami – veterinární požadavky na dovážené produkty, stanovené zákonem, touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy2 v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie

k)

příslušným úřadem – ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena.

Veterinární kontrola produktů dovážených z třetích zemí

§ 3

(1)

Každá zásilka produktů, přicházejících ze třetí země a určených pro dovoz na území Unie,

a)

musí splňovat veterinární požadavky na výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění produktů do oběhu, uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2a , anebo veterinární požadavky, které jsou těmto požadavkům rovnocenné,

b)

musí být provázena prvopisy veterinárních osvědčení nebo jiných požadovaných průvodních dokladů, které potvrzují splnění veterinárních požadavků uvedených pod písmenem a), jakož i zvláštních dovozních podmínek, pokud byly stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie,

c)

je bez ohledu na celně schválené určení zboží3 podrobena pohraniční veterinární kontrole, a to kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole, jde-li o zásilku zvířat a produktů uvedených v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b.

(2)

Dovozce oznamuje pohraniční veterinární stanici příchod zásilky produktů způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie3a. Tímto předpisem se řídí i při vyplňování Společného veterinárního vstupního dokladu (dále jen „vstupní doklad“) a při nakládání s tímto dokladem.

(3)

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice postupuje po oznámení příchodu zásilky produktů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a. Kontroly dokladů a shody, uvedené v odstavci 1 písm. c), se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a přílohy I, laboratorní zkoušky a vyšetření úředních vzorků se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a přílohy II.

(4)

Mají-li být dovezeny produkty, pro které nebyly dosud dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, požádá dovozce Státní veterinární správu nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto produktů o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze tyto produkty z příslušné třetí země dovážet.

§ 4

(1)

Kontrolou dokladů se ověřuje, zda údaje obsažené ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,

a)

odpovídají informacím uvedeným dovozcem ve vstupním dokladu,

b)

potvrzují, že jsou splněny v těchto dokladech uvedené veterinární záruky.

(2)

Kontrola shody se provádí za účelem ověření, že produkty odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty. Nehledě na zásilky volně ložených produktů, jichž se týká zvláštní právní předpis,5 kontrola shody zahrnuje

a)

v případě, že jsou produkty živočišného původu přepravovány v kontejnerech, ověření, zda jsou pečetě, pokud jsou vyžadovány, připevněné úředním veterinárním lékařem (nebo jiným správním úřadem) a neporušené a zda údaje na nich uvedené odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,

b)

v ostatních případech kontrolu, zda jsou produkty řádně opatřeny razítky, označeními zdravotní nezávadnosti, popřípadě jinými požadovanými značkami, zda z nich jsou patrné země a podnik původu produktů a zda odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty, a jsou-li produkty baleny v prvních nebo druhých obalech, zda jsou řádně opatřeny požadovanou etiketou.

(3)

Při fyzické kontrole se postupuje způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

(1)

Fyzické kontroly se provádějí takovým způsobem, aby dovozce nemohl předem odhadnout, která zásilka bude této kontrole podrobena.

(2)

Četnost fyzických kontrol, jimž jsou podrobeny zásilky produktů z třetích zemí, je pro jednotlivé skupiny produktů stanovena v příloze č. 5 k této vyhlášce; tím však nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu5 o fyzických kontrolách.

(3)

V souladu s § 48 odst. 1 zákona může Státní veterinární správa požádat Komisi řádně odůvodněnou žádostí, zejména s přihlédnutím k výsledkům předchozích veterinárních kontrol, o snížení četnosti fyzických kontrol produktů, pro něž již byly dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, jestliže

a)

tyto produkty pocházejí z třetí země nebo její části, které poskytují dostatečné veterinární záruky, pokud jde o kontroly produktů určených k vývozu na území Společenství prováděné v místě původu, a které jsou uvedeny v seznamu schválených třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet produkty na území Unie,

b)

tyto produkty pocházejí z podniků, které jsou uvedeny v seznamu schválených podniků z třetích zemí,

c)

byla pro dané produkty vystavena dovozní veterinární osvědčení.

§ 6

zrušen

§ 7

Po provedení veterinárních kontrol uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) postupuje úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice podle přímo použitelných předpisů Evropské unie3a.

Pohraniční veterinární stanice

§ 8

(1)

Pohraniční veterinární stanice musí

a)

být umístěna v bezprostřední blízkosti místa vstupu na území České republiky a v celním prostoru. Je-li to však nutné vzhledem k zeměpisným podmínkám, například se zřetelem k poloze letiště, přístavu, železniční stanice, silničního hraničního přechodu apod., může být pohraniční veterinární stanice umístěna v odpovídající vzdálenosti od místa vstupu,

b)

podléhat pravomoci úředního veterinárního lékaře odpovědného za provádění pohraniční veterinární kontroly.

(2)

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice do počítačové sítě provozované v souladu s předpisem Evropské unie o zavedení systému Traces4 (dále jen „počítačová síť“) zapisuje a aktualizuje údaje o:

a)

společných veterinárních vstupních dokladech pro zvířata dovezená do České republiky, která není členským státem určení,

b)

společných veterinárních vstupních dokladech pro produkty přepravované přes území Unie a pro produkty dovezené podle § 11, § 15 odst. 2 a § 19,

c)

společných veterinárních vstupních dokladech pro všechna zvířata dovážená do Evropské unie,

d)

společných veterinárních vstupních dokladech pro všechny odmítnuté zásilky a všechny produkty, které

1.

mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení podle § 11 odst. 4,

2.

pochází z jedné třetí země a jsou určeny do jiné třetí země podle § 13 odst. 1,

3.

pochází z třetí země a jsou určeny pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad podle § 14 odst. 1,

4.

jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě podle § 19 odst. 1,

5.

pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí zemí podle § 20.

(3)

V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi návrhy na schválení pohraničních veterinárních stanic s tím, zda na příslušné pohraniční veterinární stanici má být prováděna pohraniční veterinární kontrola všech, anebo jen některých kategorií produktů.

(4)

Schválená pohraniční veterinární stanice musí být vybudována, zařízena, udržována a provozována v souladu s podmínkami pro schválení pohraničních veterinárních stanic a s požadavky uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5)

Státní veterinární správa zveřejňuje seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, v nichž se provádějí veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na území Unie, na svých internetových stránkách.

§ 9

(1)

Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici nejméně:

a)

kancelář vybavenou komunikačními prostředky včetně telefonu, faxu, terminálu systému Animo a kopírovacího stroje s veškerou nezbytnou dokumentací a s možností archivování dokladů týkajících se kontroly produktů,

b)

sociální místnosti (šatny, toalety a vybavení pro mytí rukou), které budou společně používat pouze pracovníci provádějící kontroly,

c)

uzavřené a zastřešené místo pro vykládání produktů z dopravních prostředků. Zastřešení se nevyžaduje pouze v případě zásilek vlny, která není přepravována v kontejnerech, volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin neurčených pro lidskou spotřebu, hnoje, guana, tekutých olejů a tuků, které jsou přepravovány na lodích. V případě produktů, které vyžadují určitou teplotu a které jsou určeny k lidské spotřebě, s výjimkou ryb, musí být přechod mezi přepravním prostorem a místem vykládky uzavřen a chráněn před vnějším prostředím,

d)

místnost pro provádění veterinárních kontrol, kde se produkty kontrolují a kde se odebírají vzorky pro další testy. Místo odběru vzorků nemusí být odděleno od místnosti pro provádění kontrol,

e)

vhodné skladovací místnosti nebo jiné prostory, umožňující pod dohledem úředního veterinárního lékaře simultánně uchovávat pozastavené zásilky jak v chlazeném, tak i ve zmrazeném stavu, anebo při teplotách prostředí do té doby, než jsou známy výsledky laboratorních nebo jiných vyšetření.

(2)

Pohraniční veterinární stanice, která je schválena pro veterinární kontrolu produktů chlazených, mražených nebo uchovávaných při teplotě prostředí, musí mít k dispozici dostatečné skladovací prostory, aby v nich mohla být simultánně skladována odpovídající množství produktů z každé teplotní kategorie. Hluboce zmrazené sperma a embrya, vedlejší produkty nebo krevní produkty živočišného původu, které jsou přepravovány k využití pro technické účely, včetně farmaceutického využití, lze kontrolovat na pohraniční veterinární stanici pomocí vybavení určeného pro manipulaci se zabalenými produkty při teplotě prostředí, jsou-li tyto zásilky přepravovány při teplotě prostředí, v hermeticky uzavřených nádobách opatřených vlastní regulací teploty.

(3)

Používání obchodních skladovacích prostorů v blízkosti pohraniční veterinární stanice, ve stejném přístavu nebo ve stejném celním prostoru je možné pod dohledem úředního veterinárního lékaře a za předpokladu, že pozastavené produkty jsou skladovány odděleně od ostatních produktů v samostatné uzamykatelné místnosti nebo pásmu.

(4)

Skladování produktů ve zvláštních samostatných kontejnerech, trvale umístěných u místa vykládky, je možné za předpokladu, že tyto kontejnery jsou spojeny s místem vykládky takovým způsobem, že proces vykládky je chráněn před povětrnostními vlivy. Další skladování produktů všech kategorií v dopravních prostředcích, ve kterých byly přivezeny na pohraniční veterinární stanici, je možné pouze ve výjimečných případech pod dohledem úředního veterinárního lékaře, jde-li o pohraniční veterinání stanici v místě silničního nebo železničního hraničního přechodu, anebo v přístavu.

§ 10

(1)

Produkty určené k lidské spotřebě musí být kontrolovány v jiných místech vykládky, v jiných místnostech a v jiných skladovacích prostorech než produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. To však neplatí pro pohraniční veterinární stanici, která je schválena pouze pro balené produkty; v takové pohraniční veterinární stanici mohou být používána společná místa vykládky, pokud během vykládky a po vykládce jsou produkty určené k lidské spotřebě a produkty, jež nejsou určeny k lidské spotřebě, odděleny od sebe tak, aby nemohlo docházet ke křížové kontaminaci.

(2)

Na základě vyhodnocení rizika krajskou veterinární správou může pohraniční veterinární stanice, která odbavuje ročně omezený počet zásilek produktů jakékoli kategorie, a to produktů určených pro lidskou spotřebu, nebo produktů určených k jiné než lidské spotřebě, používat pro veškeré produkty, pro které je stanoviště schváleno, stejné vybavení pro vykládku, kontrolu a skladování, pokud se příslušné prostory používají časově odděleně pro jednotlivé zásilky a pokud se toto vybavení podle potřeby mezi manipulací a kontrolami řádně čistí a dezinfikuje.

§ 11

(1)

Jestliže

a)

jsou produkty určeny pro členský stát nebo oblast, uplatňující v souladu s předpisy Evropské unie zvláštní veterinární záruky,

b)

byly odebrány vzorky, ale výsledky jejich vyšetření nejsou v době, kdy dopravní prostředek opouští pohraniční veterinární stanici, ještě známy, nebo

c)

jsou produkty dováženy v souladu s předpisy Evropské unie pro zvláštní účely,

musí být příslušnému úřadu místa určení sděleny prostřednictvím počítačové sítě provozované v souladu se zvláštním právním předpisem7 (dále jen „počítačová síť“) doplňkové informace související s uvedenými skutečnostmi.

(2)

Každá zásilka produktů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a určených pro jiný členský stát podléhá kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici na území České republiky, přes kterou tyto produkty vstupují na území Unie, zejména za účelem ověření, zda tyto produkty odpovídají požadavkům stanoveným předpisy Evropské unie a uplatňovaným v členském státě nebo oblasti určení. Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená, se podrobí kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici podle věty první; kontrole zdravotní nezávadnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě1e, a případně vyšetření na rezidua podle právního předpisu upravujícího sledování (monitoring) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech8 se podrobí v podniku v místě určení, do něhož musí být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a), a to spolu se vstupním dokladem. Výsledky uvedených veterinárních kontrol se pak předávají úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů na území Unie. Podle potřeby se v závislosti na výsledku těchto kontrol činí opatření uvedená v § 25 odst. 1.

(3)

Vstupují-li produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) do České republiky, která není členským státem určení, musí být provedena veškerá opatření k zajištění jejich doručení do členského státu určení.

(4)

Jde-li o produkty, které mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropských společenství sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení, je třeba dodržet tyto podmínky:

a)

zásilka produktů je odeslána z pohraniční veterinární stanice do podniku v místě určení pod dohledem úředního veterinárního lékaře v jím zapečetěných nepropustných vozidlech nebo kontejnerech. Produkty uvedené v odstavci 1 písm. c) zůstávají pod celním dohledem až do místa určení spolu se vstupním dokladem, v němž je stanoveno povolené určení a v němž je podle potřeby uveden i způsob zamýšleného zpracování,

b)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje příslušný úřad odpovědný za podnik v místě určení prostřednictvím počítačové sítě 7 o místě původu a místě určení produktů,

c)

produkty jsou v podniku v místě určení ošetřeny způsobem stanoveným předpisy Evropské unie,

d)

příslušný veterinární úřad odpovědný za dozor v místě určení je informován vedením tohoto podniku o dodání produktů do místa určení a během 15 dnů o tom uvědomí úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, který mu zásilku ohlásil. Zároveň provede obvyklé kontroly, zejména kontrolu vstupních záznamů, za účelem ověření, že se produkty dostaly do podniku v místě určení.

(5)

Získá-li úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů do České republiky důkaz o tom, že produkty, které byly určeny pro podnik schválený pro zacházení s produkty, nebyly dodány do místa určení, učiní odpovídající opatření ve vztahu k dovozci. Tím není dotčen postup podle § 23.

(6)

Státní veterinární správa předloží Komisi seznam podniků schválených pro zacházení s produkty z třetích zemí uvedenými v odstavci 4.

§ 12

(1)

Zásilky produktů určené k dovozu na území Unie, které byly dopraveny na určitou pohraniční veterinární stanici, jsou však určeny k dovozu přes jinou pohraniční veterinární stanici, která se nachází na území téhož nebo jiného členského státu, podléhají kontrole shody a fyzické kontrole na pohraniční veterinární stanici určení za předpokladu, že se jedná o leteckou nebo lodní dopravu; na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu se postupuje podle odstavců 2 a 3.

(2)

Je-li zásilka překládána z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu, a to buď přímo nebo po vyložení na letištní plochu nebo na nábřeží na dobu kratší 12 hodin, jedná-li se o letiště, či na dobu kratší 7 dnů, jedná-li se o přístav, informuje o tom dovozce příslušný úřad. Tento úřad může výjimečně, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, provést kontrolu dokladů, provázejících zásilku, popřípadě jejich ověřených opisů.

(3)

Jde-li o jiný případ vyložení zásilky, musí být

a)

skladována po dobu nejméně 12 a nejdéle 48 hodin, jedná-li se o letiště, anebo nejméně 7 a nejdéle 20 dnů, jedná-li se o přístav, pod dohledem úředního veterinárního lékaře v celním prostoru letiště nebo přístavu do doby, než bude vzduchem nebo po moři dopravena na další pohraniční veterinární stanici,

b)

podrobena kontrole dokladů uvedených v odstavci 2 větě druhé,

c)

podrobena výjimečně i kontrole shody a fyzické kontrole, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat; tím není dotčen postup podle § 23

(4)

Uplyne-li nejdelší doba uvedená v odstavci 3 písm. a), musí být zásilka a první dosažené pohraniční veterinární stanici podrobena kontrole shody a fyzické kontrole podle § 3 odst. 1, § 4.

(5)

Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice

a)

pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů,

b)

označení pohraniční veterinární stanice určení v Evropské unii v případě dovozu nebo tranzitu přes Evropskou unii nebo třetí zemi určení v případě přepravy přímo do třetí země,

c)

přesné umístění zásilky, není-li nakládána přímo do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení, a

d)

odhadovanou dobu trvání nakládky zásilky do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení.

§ 13

Tranzit produktů z třetí země

(1)

Při povolování tranzitu zásilky produktů z jedné třetí země do jiné třetí nebo do téže třetí země země přes území České republiky je třeba vycházet z toho, zda

a)

tato zásilka pochází z třetí země, jejímž produktům není zakázán vstup na území Unie, a zda je určena pro jinou třetí zemi. Od tohoto požadavku lze ustoupit pouze tehdy, jestliže jde o přeložení zásilky z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě do jiné v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu prováděné v souladu s § 12 odst. 2 pro účely jejího dalšího odeslání bez další zastávky na území Společenství,

b)

tento tranzit byl již dříve povolen úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice toho členského státu, na jehož území zásilka poprvé vstoupila na území Unie,

c)

dovozce se předem zavázal, že znovu převezme zásilku, pokud budou produkty odmítnuty, a že s ní naloží v souladu s § 36 zákona.

(2)

Povolení tranzitu uvedeného v odstavci 1 je podmíněno tím, že

a)

zásilka předložená na pohraniční veterinární stanici k tranzitu je provázena doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady,

b)

zásilka je předložena na této pohraniční veterinární stanici k provedení kontroly dokladů a kontroly shody. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice však nemusí provádět tyto kontroly, jde-li o leteckou nebo lodní dopravu, jestliže zásilka

1.

není vyložena. V tomto případě se kontrola dokladů omezí jen na přezkoumání seznamu nákladu,

2.

je přeložena z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu způsobem uvedeným v § 12 odst. 2.

Může-li však být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, anebo vznikne-li podezření z pochybení, musí být provedena doplňková fyzická kontrola,

c)

v případě tranzitu přes území Unie po silnici, železnici nebo vodní cestou je zásilka

1.

odeslána do místa jejího výstupu z území Unie pod celním dohledem spolu s doklady uvedenými pod písmenem a) a vstupním dokladem, potvrzeným pohraniční veterinární stanicí, přes kterou zásilka opustí území Unie,

2.

bez vyložení produktů nebo rozdělení přepravována po opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejich vstupu na území Unie ve vozidlech nebo kontejnerech zapečetěných úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice. Manipulovat se zásilkou v průběhu přepravy není dovoleno,

3.

zásilka opustí území Unie přes pohraniční veterinární stanici nejpozději do 30 dnů od opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejího vstupu na území Unie, pokud není stanoveno jinak se zřetelem na velkou zeměpisnou vzdálenost,

d)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povolil tranzit, informuje úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Unie prostřednictvím počítačové sítě, 7

e)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Společenství potvrdí na vstupním dokladu, že zásilka opustila území Unie, a jeho opis zašle na pohraniční veterinární stanici v místě jejího vstupu na území Unie. Pokud úřední veterinární lékař této pohraniční veterinární stanice není informován o výstupu produktů z území Unie ve lhůtě uvedené pod písmenem c) bodem 3, oznámí tuto skutečnost příslušnému celnímu orgánu, který zahájí šetření nutné ke zjištění skutečného místa doručení produktů.

(3)

Kontrola zásilky na pohraniční veterinární stanici v místě jejího výstupu z území Unie se provádí za účelem ověření, zda zásilka opouštějící území Unie odpovídá té zásilce, která byla odeslána z místa jejího vstupu na území Unie, a že se shoduje s údaji ve vstupním dokladu.

(4)

Po dokončení kontrol se vstupní doklad, který provází zásilku, opatří poznámkou „Formality při výstupu z ES a kontroly tranzitního zboží potvrdily správnost a soulad s čl. 11 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES.“, datem, razítkem pohraniční veterinární stanice a podpisem úředního veterinárního lékaře.

Produkty určené pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad

§ 14

(1)

Zásilky produktů, přicházejících z třetí země a určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (dále jen „sklad“), mohou být propuštěny, pokud dovozce předem prohlásil, že tyto produkty jsou určeny k volnému oběhu na území Unie, anebo zda jsou určeny k jinému konečnému použití, a dále, zda tyto produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Není-li jednoznačně uvedeno jiné konečné použití produktů, považují se za produkty určené k volnému oběhu na území Společenství.

(2)

Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu na území Unie kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole za účelem ověření, zda dovážené produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Fyzická kontrola se však nevyžaduje, s výjimkou případů podezření na ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, jestliže kontrola dokladů prokáže, že produkty neodpovídají dovozním podmínkám.

(3)

Zásilky uvedené v odstavci 1 musí být provázeny doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady.

(4)

Jestliže se ukáže, že dovozce učinil nepravdivé prohlášení podle odstavce 1, postupuje se v souladu s § 36 zákona.

§ 15

(1)

Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky jsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním dokladům, a produkty mohou vstoupit do skladu. Z veterinárního hlediska jsou způsobilé k následnému uvolnění do volného oběhu.

(2)

Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky nejsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním dokladům, produkty však mohou vstoupit do skladu pouze za předpokladu, že

a)

produkty nepřicházejí z třetí země, jejímž produktům je zakázán vstup na území Unie,

b)

sklad je schválen pro skladování takových produktů. K tomu, aby byl sklad schválen pro tento účel, musí

1.

být tvořen uzavřeným prostorem s vchody a východy, které jsou pod stálou kontrolou vedení skladu. Obvod a vstupní a výstupní místa svobodného celního pásma a svobodného celního skladu jsou pod dohledem celních orgánů,

2.

zajistit každodenní zaznamenávání veškerých zásilek přicházejících do skladu nebo opouštějících sklad. Tyto záznamy musí obsahovat podrobné údaje o povaze a množství produktů v zásilce, jakož i jméno, popřípadě jméno a příjmení, pokud se jedná o fyzickou osobu, a obchodní firmu a sídlo v případě právnické osoby, a adresu příjemce, a musí být uchovávány po dobu nejméně 3 let,

3.

mít k dispozici skladovací nebo chladírenské prostory, které umožňují oddělené skladování produktů neodpovídajících veterinárním požadavkům. Krajská veterinární správa může dát v případě stávajících skladů souhlas k oddělenému skladování uvedených produktů ve stejných skladovacích prostorech, jestliže jsou tyto produkty uloženy v uzamykatelných odděleních,

4.

mít k dispozici prostory určené pro orgány provádějící veterinární kontroly s připojením k internetu pro potřebu úředního veterinárního lékaře,

5.

splňovat podmínky pro schválení zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, stanovené zvláštním právním předpisem,9

6.

být pod státním veterinárním dozorem,

c)

produkty jsou podrobeny kontrole dokladů při dodání do skladu, jakož i kontrole dokladů a kontrole shody v průběhu skladování a před odesláním ze skladu, a to za účelem ověření jejich původu a místa určení. Jejich odeslání ze skladu je podmíněno souhlasem orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor. Dojde-li k rozdělení zásilky, musí zůstat balení jednotlivých částí zásilky nezměněno,

d)

produkty uložené ve skladu jsou v zájmu jejich identifikace opatřeny na každém kusu číslem příslušného vstupního dokladu,

e)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vystaví opisy veterinárních dokladů provázejících produkty, které uloží na pohraniční veterinární stanici.

(3)

Objeví-li se podezření z ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, může být provedena fyzická kontrola všech produktů dodaných do skladu, skladovaných nebo odesílaných ze skladu.

(4)

Zaznamenávání zásilek podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 musí umožňovat sledování všech zásilek a porovnávání množství produktů přicházejících do skladu a opouštějících sklad. Musí obsahovat dále

a)

zemi původu a následnou vstupní pohraniční veterinární stanici (jde-li o zásilku přicházející do skladu),

b)

pořadové číslo vstupního dokladu, anebo dokladu uvedeného v § 19 odst. 3 písm. a),

c)

označení (číslo, adresa) skladu určení, náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 (v případě potřeby),

d)

plavidlo určení nebo třetí zemi místa určení a pohraniční veterinární stanici v místě výstupu (v případě potřeby).

(5)

Dojde-li ve skladu k rozdělení zásilky produktů, které nesplňují dovozní podmínky, do dvou nebo více částí, vydá úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární osvědčení na každou část zásilky a vyznačí v něm odkaz na původní vstupní doklad, který provázel produkty při jejich příchodu do skladu. Tento doklad pak zůstane na pohraniční veterinární stanici.

§ 16

Veterinární kontroly skladů a skladovacích prostorů se zaměřují především na

a)

dodržování podmínek pro schválení skladu,

b)

dodržování požadavků, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, nebyly skladovány ve stejné místnosti nebo ve stejném uzavřeném prostoru, v němž jsou skladovány produkty, které tyto podmínky splňují,

c)

kontrolu vchodů do skladu a východů ze skladu zejména v době, kdy je sklad přístupný, za účelem zabránění tomu, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, neopustily skladovací prostory bez souhlasu orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor,

d)

zabránění jakýmkoli změnám nebo záměnám skladovaných produktů, jakož i jakýmkoli změnám jejich druhého nebo prvního balení, anebo zpracování.

§ 17

(1)

Produkty

a)

nemusí být se zřetelem na ochranu zdraví zvířat nebo lidí přijaty do skladu, jestliže nesplňují dovozní podmínky,

b)

nesmí být přijaty do skladu, jestliže jejich zásilka není opatřena celními pečetěmi.

(2)

Zásilky uvedené v § 15 odst. 2 mohou opustit sklad pouze za účelem

a)

odeslání do třetí země, jsou-li dodrženy požadavky § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a), c), d) a e),

b)

přepravy do skladu náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 za použití veterinárního osvědčení podle § 19 odst. 3 písm. a), které obsahuje označení a umístění skladu,

c)

přepravy na místo, na němž jsou produkty po jejich denaturaci neškodně odstraněny.

(3)

Zásilky uvedené v odstavci 2 se odesílají v nepropustných, úředním veterinárním lékařem zapečetěných vozidlech nebo kontejnerech. Jejich přeprava probíhá bez vyložení produktů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře; nesmí být přepravovány mezi sklady.

(4)

Státní veterinární správa předkládá Komisi jednak seznam schválených skladů, jednak seznam provozovatelů uvedených v § 19 odst. 1.

(5)

Nejsou-li dodržovány požadavky uvedené v § 14, 15, 16 a § 17 odst. 1 až 4, uplatňují se sankce podle zákona. Nejsou-li dodržovány požadavky, které se týkají skladů, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení; Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

§ 18

Přeprava produktů uvedených v § 15 odst. 2 do skladu nebo ze skladu může probíhat jen za splnění těchto podmínek:

a)

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se přesvědčil o tom, že sklad, do něhož mají být produkty přepraveny, je schválen pro přijetí produktů tohoto druhu, nesplňujících dovozní podmínky,

b)

použité pečeti jsou takového druhu, že se rozlomí při jakémkoli otevření vozidla nebo kontejneru,

c)

použité dopravní prostředky jsou v případě potřeby po použití řádně vyčištěny a dezinfikovány,

d)

příslušný úřad odpovědný za místo odeslání uvědomí o přepravě produktů příslušný úřad odpovědný za místo určení, a to prostřednictvím počítačové sítě, 7

e)

produkty dojdou do stanoveného místa určení do 30 dnů ode dne odeslání. Nestane-li se tak, uvědomí o tom orgány provádějící veterinární kontroly příslušný celní orgán.

§ 19

Produkty dodávané ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě

(1)

Provozovatelé, kteří dodávají produkty uvedené v § 15 odst. 2 a určené ke spotřebě posádkou a cestujícími přímo na plavidla v mezinárodní námořní přepravě, musí kromě splnění požadavků vyplývajících z § 37 odst. 3 zákona a § 14, § 15 odst. 2 písm. a), b) bodů 2, 3 a 5, § 16 a § 17 odst. 1 splňovat následující podmínky

a)

produkty, kterými se zásobují, nesmí být zpracovány, pokud nevyhovují v nezpracovaném stavu požadavkům Evropské unie,

b)

oznámí neprodleně příslušnému orgánu státního veterinárního dozoru dodání produktů do svého skladu.

(2)

Je-li sklad provozovatele uvedeného v odstavci 1 umístěn ve svobodném celním pásmu, musí splňovat požadavek uvedený v § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1 větě druhé.

(3)

Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musí

a)

dodávat produkty přímo na palubu námořního plavidla nebo do zvlášť schváleného skladu v přístavu určení, a to takovým způsobem, aby dodávané produkty nemohly být přemístěny z přístavního pásma do jiného místa určení. V průběhu přepravy ze skladu původu do přístavu určení, která probíhá pod celním dohledem, musí být produkty provázeny veterinárním osvědčením vystaveným podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce. Pro zásilku obsahující produkty získané z různých zásilek musí být použito jediné veterinární osvědčení,

b)

hlásit předem příslušnému úřadu přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, a příslušným úřadům přístavu v členském státě určení datum odeslání produktů a podrobnosti o místě jejich určení. Toto hlášení se provádí prostřednictvím veterinárního osvědčení uvedeného pod písmenem a). Je-li zásilka určena do přístavu v jiném členském státě, předává se opis tohoto osvědčení příslušnému úřadu v přístavu místa určení. Po nalodění produktů a podpisu osvědčení za příslušný úřad v přístavu místa určení se toto osvědčení vrací úřednímu veterinárnímu lékaři jako důkaz o dodání produktů,

c)

poskytnout důkaz o tom, že produkty dosáhly místa svého konečného určení,

d)

uchovávat záznamy o vstupech produktů do skladu a o jejich výstupech ze skladu, umožňující kontrolovat části zásilek zůstávajících ve skladu, po dobu nejméně 3 let.

(4)

Provozovatelé musí zajistit, aby nebyly na lodě dodávány produkty, které nesplňují požadavky předpisů Evropských společenství, s výjimkou dodávek pro posádku a cestující mimo pobřežní pásma na území Unie.

(5)

Příslušný úřad přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, uvědomí příslušný úřad přístavního pásma v členském státě určení o odeslání produktů nejpozději v den jejich odeslání a sdělí mu místo jejich určení, a to prostřednictvím počítačové sítě. 7

(6)

Ustanovení § 17 odst. 5 a § 18 platí obdobně.

Zpětný dovoz produktů odmítnutých třetí zemí

§ 20

(1)

Zpětný dovoz zásilky produktů, které pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí zemí, nelze odmítnout, jestliže příslušný úřad, který vydal osvědčení provázející produkty, souhlasí s jejich vrácením a jestliže jsou splněny podmínky § 37 odst. 2 zákona.

(2)

Přeprava zpětně dovážených produktů až do podniku původu probíhá v nepropustných dopravních prostředcích, označených a zapečetěných příslušným úřadem tak, aby při jakémkoli otevření dopravního prostředku byly pečetě porušeny.

(3)

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povoluje přepravu podle odstavce 2, informuje o ní příslušný úřad v místě určení prostřednictvím počítačové sítě. 7

§ 21

(1)

Dojde-li k odeslání produktů dovážených z třetí země zpět, protože nesplňují dovozní podmínky nebo došlo k jinému pochybení nebo nesrovnalosti , úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice

a)

postupuje jako při změně cesty zásilky v souladu se zvláštními právními předpisy,10

b)

zabezpečí, aby produkty nebyly odeslány zpět přes jinou pohraniční veterinární stanici.

(2)

Mají-li být produkty uvedené v odstavci 1 neškodně odstraněny , odstraňují se v zařízení Evropské unie, určeném a schváleném k tomuto účelu, které se nachází nejblíže pohraniční veterinární stanici, a to způsobem uvedeným v přímo použitelném předpisu Evropské unie1d .

(3)

Byl-li povolen dovoz produktů uvedených v odstavci 1 k jiným účelům než k lidské spotřebě (§ 36 odst. 4 zákona), postupuje se při jejich přepravě a ošetření v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1d ). Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje krajskou veterinární správu, v jejímž obvodu je zařízení určené jako příjemce produktů, o odeslání produktů do tohoto zařízení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo.7

§ 22

Čerstvé produkty rybolovu bezprostředně vyložené z rybářské lodě plující pod vlajkou třetí země se před dovozem na území Unie podrobují veterinárním kontrolám stanoveným pro ryby bezprostředně vykládané z rybářských lodí plujících pod vlajkou členského státu.12

§ 23

(1)

V případě podezření na nedodržení dovozních podmínek, anebo při pochybnostech o totožnosti nebo skutečném místě určení produktů či o tom, zda produkty odpovídají požadavkům a zárukám stanoveným zvláštními právními předpisy,2 provede úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární kontroly, které pokládá za vhodné k potvrzení nebo vyvrácení uvedeného podezření nebo pochybností.

(2)

Dojde-li k případu uvedenému v odstavci 1, zůstávají produkty pod dohledem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, dokud nejsou k dispozici výsledky kontrol.

(3)

Potvrdí-li se podezření nebo pochybnosti uvedené v odstavci 1, posílí se veterinární kontrola produktů stejného původu.

(4)

Zjistí-li se, že došlo k porušení dovozních podmínek, uplatňují se sankce podle zákona.

(5)

Produkty, které podle celně schváleného určení zboží nejsou určeny k dovozu na území Unie (§ 3 odst. 1), anebo pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (§ 14 odst. 1), ale jsou určeny k jinému účelu, musí být podrobeny kontrole shody a fyzické kontrole, zda splňují či nesplňují dovozní podmínky. Kontrola se neprovádí, jsou-li tyto produkty neškodně odstraněny nebo vráceny.

Ochranná opatření

§ 24

(1)

Prokáže-li některá z veterinárních kontrol uvedených v této vyhlášce, že zásilka produktů může představovat nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí, krajská veterinární správa

a)

nařídí v souladu s § 49 odst. 1 písm. d), § 54 odst. 1 zákona znehodnocení a neškodné odstranění produktů,

b)

informuje neprodleně prostřednictvím systému výměny informací uvedeného v § 3 odst. 2 ostatní pohraniční veterinární stanice a Komisi o zjištěných skutečnostech a o původu produktů, jichž se tyto skutečnosti týkají, popřípadě i o potřebě přijetí odpovídajících opatření.

(2)

Vyskytne-li se nebo šíří-li se na území některé třetí země nákaza uvedená v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosná ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jakýkoli jiný jev nebo jiná okolnost, které mohou představovat závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo vyžaduje-li to jiný závažný veterinární důvod, zejména s přihlédnutím k výsledkům veterinárních kontrol prováděných na pohraniční veterinární stanici nebo ke zjištění jiných orgánů státního veterinárního dozoru, může Státní veterinární správa požádat Komisi o přijetí některého z těchto opatření:

a)

zastavení dovozu produktů z příslušné třetí země nebo z některé její části, popřípadě z třetí země, která je zemí tranzitní,

b)

stanovení zvláštních podmínek pro produkty přicházející z příslušné třetí země nebo z některé její části,

c)

vypracování požadavků pro vhodné veterinární kontroly, které mohou zahrnovat i specifické vyhledávání rizik pro zdraví zvířat nebo lidí a v závislosti na výsledcích těchto kontrol i zvýšení četnosti fyzických kontrol.

(3)

Jestliže Komise nepřijme na základě informace Státní veterinární správy odpovídající opatření, může Státní veterinární správa vyhlásit v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 zákona mimořádné veterinární opatření, týkající se vztahů k příslušné třetí zemi a k produktům z ní dováženým.

§ 25

(1)

Nasvědčují-li výsledky veterinární kontroly podle této vyhlášky vážnému nebo opakovanému porušení předpisů Evropské unie upravujících dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Unie, Státní veterinární správa

a)

informuje Komisi o povaze příslušné zásilky produktů a o způsobu jejich použití,

b)

nařídí provádění přísnějších veterinárních kontrol všech zásilek produktů stejného původu. Zejména musí být pozastaveno dalších 10 zásilek produktů stejného původu a musí být vyžádána záloha na náhradu nákladů na veterinární kontrolu, spočívající ve fyzické kontrole včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce. Potvrdí-li tato kontrola, že produkty nesplňují dovozní podmínky, naloží se závadnou zásilkou nebo její částí podle § 36 odst. 2 až 6 zákona.

(2)

Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích přísnějších veterinárních kontrol podle odstavce 1 písm. b).

(3)

Jestliže se zjistí překročení limitů reziduí stanovených zvláštními právními předpisy,13 provádějí se přísnější veterinární kontroly podle odstavce 1 písm. b).

§ 26

(1)

Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru v místě prodeje produktů dovážených z třetích zemí, že na pohraniční veterinární stanici jiného členského státu nebo ve skladu uvedeném v § 14 odst. 1 nejsou dodržovány předpisy Evropské unie upravující dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Unie, uvědomí o tom Státní veterinární správa neprodleně příslušný úřad tohoto členského státu s tím, aby ji informoval o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech. Nepovažuje-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o možnostech a prostředcích nápravy.

(2)

O opakovaném pochybení uvědomí Státní veterinární správa Komisi a členské státy.

(3)

Státní veterinární správa může požádat členský stát uvedený v odstavci 1, aby po dobu šetření Komise posílil veterinární kontroly na příslušné pohraniční veterinární stanici nebo v příslušném skladu. Zároveň může být posílena veterinární kontrola dovážených produktů stejného původu.

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

Společná a závěrečná ustanovení

§ 30

(1)

Ustanovení § 1 této vyhlášky se nevztahují na produkty, které

a)

jsou na palubě dopravního prostředku v mezinárodní dopravě a jsou určeny ke spotřebě členy posádky a cestujícími za předpokladu, že nevstoupí na území Společenství. Jsou-li však tyto produkty nebo kuchyňský odpad z uvedeného dopravního prostředku vyloženy, musí být neškodně odstraněny. To neplatí, jen jsou-li v témž přístavu překládány pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku v mezinárodní dopravě do jiného,

b)

jsou posílány jako obchodní vzorky nebo jsou určeny na výstavy za předpokladu, že byly pro uvedený účel předem schváleny Státní veterinární správou, nejsou určeny k obchodování a budou po skončení výstavy neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou,

c)

jsou určeny pro zvláštní studie nebo rozbory, pokud lze úřední kontrolou ověřit, že nejsou dodávány pro lidskou spotřebu a že budou po provedení zvláštních studií nebo rozborů, s výjimkou množství spotřebovaného ke studiím nebo rozborům, neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou.

(2)

Veterinární kontroly se nevztahují na směsné produkty,

a)

které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než polovinu jejich hmoty tvoří zpracovaný mléčný výrobek, pokud jsou

1.

skladovány při pokojové teplotě nebo během výroby prošly úplným procesem vaření nebo jiným tepelným ošetřením v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány,

2.

výslovně označeny údajem o určení pro lidskou spotřebu,

3.

bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých nádobách,

4.

provázeny obchodním dokladem a označeny jedním z úředních jazyků členského státu Evropské unie tak, že obchodní doklad a označení společně poskytují informaci o povaze, množství a počtu balení směsného produktu, zemi původu, výrobci a složce, nebo

b)

které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než polovinu jejich hmoty tvoří jakýkoli jiný než zpracovaný mléčný výrobek, nebo

c)

které jsou uvedeny na seznamu potravin, na něž se nevztahují veterinární kontroly podle předpisu Evropské unie stanovujícího seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích17.

(3)

Všechny mléčné výrobky obsažené v jakýchkoli směsných produktech musí pocházet pouze ze zemí, jejichž seznam je uveden v předpise Evropské unie stanovujícím veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených pro lidskou spotřebu17a, a musí být ošetřeny způsobem stanoveným tímto předpisem Evropské unie.

(4)

Směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám podle této vyhlášky musí být dováženy za podmínek uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie stanovujícím požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů18.

§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:

Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1

zrušena

Příloha č. 2

zrušena

Příloha č. 3

zrušena

Příloha č. 4

FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTU Z TŘETÍCH ZEMÍ

A.

 

Cílem fyzické kontroly živočišných produktů je zajistit, aby tyto produkty stále odpovídaly účelu uvedenému ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu. Proto musí být ověřeny záruky původu produktů osvědčené třetí zemí a zároveň musí být zajištěno, že jejich další přeprava nezmění původně zaručovaný stav, k čemuž se používají:

a)

smyslová vyšetření - pach, barva, konzistence, chuť;

b)

jednoduché fyzikální a chemické zkoušky - krájení, rozmrazování, tepelná úprava;

c)

laboratorní zkoušky ke zjištění reziduí, patogenů, kontaminujících látek a důkazů porušení produktů.

U všech druhů produktů musí být provedeny následující úkony:

a)

kontrola podmínek přepravy a dopravních prostředků zaměřená především na odhalení nedostatků nebo porušení chladového režimu;

b)

srovnání skutečné hmotnosti zásilky s údajem uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu a v případě potřeby zvážení celé zásilky;

c)

kontrola obalového materiálu a všech jeho označení (razítka, etikety), aby se zjistilo, zda odpovídají stanoveným požadavkům;

d)

kontrola zachování předepsaných teplot v průběhu přepravy;

e)

prohlídka celého souboru balení, anebo - v případě volně ložených produktů - vzorků před provedením smyslových vyšetření a fyzikálních, chemických a laboratorních zkoušek. Tyto zkoušky musí být prováděny na dostatečném počtu vzorků odebraných z celé zásilky, která může být v případě potřeby částečně vyložena, aby se zajistil přístup ke všem jejím částem. Vyšetřeno musí být 1 % kusů nebo balení z každé zásilky, přičemž minimální počet jsou 2 kusy nebo balení a maximální počet 10 kusů nebo balení. V závislosti na produktech a okolnostech mohou však být provedeny i rozsáhlejší kontroly. V případě volně ložených produktů musí být odebráno nejméně 5 vzorků z různých částí zásilky;

f)

pokud výsledky laboratorních zkoušek namátkově odebraných vzorků nemohou být bezprostředně k dispozici a pokud není přímo ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, může být zásilka uvolněna. Jsou-li však laboratorní zkoušky prováděny z důvodu podezření z pochybení, anebo měly-li předchozí zkoušky pozitivní výsledky, nemůže být zásilka uvolněna, dokud nejsou výsledky zkoušek negativní;

g)

dopravní prostředek musí být zcela vyložen pouze v následujících případech:

-

naložení bylo provedeno tak, že pouhé částečné vyložení neumožňuje přístup k celé zásilce,

-

namátkovou kontrolou bylo zjištěno pochybení,

-

úřední veterinární lékař má podezření na pochybení;

h)

po dokončení fyzické kontroly musí úřední veterinární lékař osvědčit provedení kontroly tím, že uzavře a opatří úředním razítkem všechna otevřená balení a znovu zapečetí všechny kontejnery, přičemž číslo pečeti zaznamená do dokladu o přechodu hranice.

 

B.

 

zrušeno

Příloha č. 5

SKUPINY PRODUKTŮ A ČETNOST FYZICKÝCH KONTROL ZÁSILEK PRODUKTŮ DOVÁŽENÝCH Z TŘETÍCH ZEMÍ

Skupiny produktů

Četnost fyzických kontrol

Kategorie I

 

1.

Čerstvé maso a produkty, včetně drobů skotu, ovcí, koz, prasat a koní

pro všechny produkty: 20 %

2.

Produkty rybolovu v hermeticky uzavřených nádobách určené k uchování při teplotě prostředí, čerstvé a mražené ryby a sušené nebo solené produkty rybolovu

3.

Celá vejce

4.

Vepřové sádlo a tavené tuky

5.

Střeva zvířat

6.

Násadová vejce

 

 

Kategorie II

pro všechny produkty: 50 %

1.

Drůbeží maso a výrobky z drůbežího masa

2.

Králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, výrobky z tohoto masa

3.

Mléko a mléčné výrobky (k lidské spotřebě)

4.

Vaječné výrobky

5.

Zpracované živočišné bílkoviny (k lidské spotřebě)

6.

Jiné produkty rybolovu než ty, které jsou uvedeny v bodě I/2. a mlži

7.

Med

 

 

Kategorie III

 

1.

Sperma

pro všechny produkty: nejméně 1 % a nejvýše 10 %

2.

Embrya

3.

Hnůj

4.

Mléko a mléčné výrobky (neurčené k lidské spotřebě

5.

Želatina

6.

Žabí stehýnka a hlemýždi

7.

Kosti a výrobky z kostí

8.

Kůže a kožky

9.

Štětiny, vlna, srst a peří

10.

Rohy, výrobky z rohů, kopyta (paznehty) a výrobky z kopyt (paznehty)

11.

Včelařské produkty

12.

Lovecké trofeje

13.

Zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

14.

Suroviny k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

15.

Suroviny, krev, výrobky z krve, žlázy a orgány určené k farmaceutickému použití

16.

Krevní produkty určené k technickému využití

17.

Patogeny

18.

Seno a sláma

Příloha č. 6

zrušena

Příloha č. 7

zrušena

Příloha č. 8

POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ STANICE

A.

 

Obecné podmínky pro schválení pohraniční veterinární stanice

 

Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici:

-

personál potřebný ke kontrole dokladů provázejících produkty (osvědčení zdravotní nezávadnosti, veterinární osvědčení nebo jiné doklady stanovené předpisy Evropské unie);

-

veterinární a pomocný personál v dostatečném počtu odpovídajícím množství produktů, kterými se pohraniční veterinární stanice má zabývat, školený zvlášť pro provádění veterinárních kontrol zjišťujících, zda produkty odpovídají průvodním dokladům, a pro provádění systematických fyzických kontrol všech zásilek produktů;

-

dostatečný počet pracovníků pro namátkový odběr a zpracování vzorků ze zásilek produktů předkládaných na danou pohraniční veterinární stanici;

-

dostatečně velké prostory pro personál odpovědný za provádění veterinárních kontrol;

-

vhodné hygienické prostory a zařízení pro provádění běžných rozborů a odebírání vzorků v souladu s touto vyhláškou;

-

vhodné hygienické prostory a zařízení pro odběr a zpracovávání vzorků pro provádění běžných kontrol stanovených v předpisech Evropské unie (mikrobiologické standardy);

-

služby specializované laboratoře schopné provádět speciální rozbory vzorků odebraných na dané pohraniční veterinární stanici;

-

prostory a chladírenské prostory pro uskladnění částí zásilek odebraných k rozborům a produktů, jejichž uvolnění do volného oběhu úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice nepovolil;

-

vhodné vybavení umožňující rychlou výměnu informací s ostatními pohraničními veterinárními stanicemi a příslušnými veterinárními úřady;

-

služby podniku způsobilého k provádění činností spojených se zacházením s vedlejšími živočišnými produkty.

 

B.

 

Podrobné požadavky pro schválení a na činnost pohraniční veterinární stanice

 

Aby mohla být pohraniční veterinární stanice schválena a zařazena do seznamu, musí být postavena tak, aby umožňovala udržování přiměřené úrovně hygieny a bránila křížové kontaminaci. V místnostech, ve kterých se produkty vykládají, kontrolují nebo skladují, musí mít:

-

zdi opatřené hladkými omyvatelnými povrchy, které jsou stejně jako podlahy snadno čistitelné a dezinfikovatelé, a odpovídající odtokový systém;

-

čistý a snadno čistitelný strop;

-

odpovídající přirozené a umělé osvětlení;

-

odpovídající přívod teplé a studené vody do všech místností, v nichž se provádějí veterinární kontroly.

1.

Technické zařízení:

a)

Pohraniční veterinární stanice musí mít vždy k dispozici přinejmenším:

-

zařízení (přístup k zařízení), na kterém je možno kontrolované zásilky vážit;

-

zařízení potřebné k otevření a prohlédnutí zásilek předkládaných ke kontrole;

-

čisticí a dezinfekční zařízení vhodně umístěné a odpovídající potřebám stanice, nebo účinný a doložený systém čištění a dezinfekce zajišťovaný externí firmou;

-

zařízení k udržováni odpovídající teploty v místnostech s řízeným prostředím.

b)

V místnostech pro provádění kontrol musí být k dispozici přinejmenším:

-

pracovní stůl s hladkým omyvatelným povrchem, který se snadno čistí a dezinfikuje;

-

vybavení k odběru vzorků

-

pila, nůž, otvírák na konzervy, pomůcky k odběru vzorků ze zásilek a nádoby na vzorky;

-

lepicí páska a očíslované plomby a štítky, které jsou za účelem zajištění sledovatelnosti zásilek zřetelně označeny;

-

teploměr k měření povrchové teploty a teploty v jádře, váhy a pH metr pro čerstvé produkty;

-

zařízení k rozmrazování nebo mikrovlnná trouba;

-

zařízení pro dočasné skladování vzorků při řízené teplotě před jejich odesláním do laboratoře, jakož i vhodné nádoby na přepravu těchto vzorků.

2.

Pracovníci:

1.

Za pohraniční veterinární stanici odpovídá úřední veterinární lékař (v případě produktů rybolovu v pohraniční veterinární stanici umístěné v přístavu buď úřední veterinární lékař nebo k tomu účelu vyškolený a jmenovaný úřední jednatel), který musí být přítomen během kontrol produktů na stanici. Na pohraniční veterinární stanici musí být dostatečný počet pracovníků k provádění požadovaných kontrol.

2.

Úřednímu veterinárnímu lékaři mohou pomáhat zvlášť školení asistenti, kteří se podílejí na:

a)

kontrolování dokladů,

b)

provádění kontrol shody a fyzických kontrol, odběru vzorků a provádění všeobecných analýz,

c)

administrativních úkolech a postupech.

Za konečné rozhodnutí je odpovědný úřední veterinární lékař.

Pohraniční veterinární stanice vede záznamy o školení svých pracovníků na úseku veterinárních kontrol.

3.

Dokumentace:

Pohraniční veterinární stanice uchovává následující údaje:

Do doby zavedení systému Shift musí mít úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v určené kanceláři k dispozici přinejmenším:

1.

aktuální seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je povoleno odesílat produkty na území Unie, popřípadě do některých členských států;

2.

rozhodnutí Komise nebo členských států, ve kterých jsou stanoveny vzory veterinárních osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti, anebo jiné doklady, které musí provázet produkty z třetích zemí odesílané na území Unie, popřípadě do některých členských států;

3.

aktuální seznam podniků v třetích zemích, ze kterých je povoleno odesílat produkty na území Unie, v případě neharmonizovaných produktů seznam podniků povolených Českou republikou;

4.

rozhodnutí, kterými se zakazuje nebo omezuje dovoz některých produktů na území Unie;

5.

aktuální seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, uvádějící veškeré dostupné podrobnosti o těchto stanicích;

6.

aktuální seznam svobodných celních pásem, svobodných celních skladů a celních skladů schválených podle čl. 12 odst. 4 a seznam provozovatelů ve všech členských státech schválených podle čl. 13 směrnice 97/78/ES;

7.

aktuální seznam podniků schválených pro příjem produktů odesílaných pod úředním dohledem v souladu s čl. 8 odst. 4 a 6 směrnice 97/78/ES;

8.

aktuální znění příslušných předpisů Evropské unie vztahující se na produkty a na postupy týkajících se veterinárních kontrol.

4.

Záznamy:

Nejsou-li na pohraniční veterinární stanici zaznamenávány údaje do systému Traces, uchovávají se následující náhradní záznamy v elektronické či papírové podobě

1.

aktuální údaje o zásilkách produktů, jejichž dovoz nebo vstup na území Unie byl odmítnut a jež byly odeslány zpět. Státní veterinární správa sdělí ostatním členským států, Komisi a všem pohraničním veterinárním stanicím veškeré údaje týkající se zpět odeslaných zásilek;

2.

registr (podle rozhodnutí Komise 97/394/ES), kterým se stanovují minimální údaje požadované pro databázi zvířat a živočišných produktů přivezených na území Unie;

3.

registr o všech zásilkách, které byly (podle rozhodnutí Komise 97/152/ES) buď odeslány zpět nebo byly zlikvidovány nebo u kterých úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice povolil jiné použití než použití k lidské spotřebě. Do tohoto registru se zaznamenávají všechny případy, ve kterých je pro úředního veterinárního lékaře v souvislosti s odmítnutým zbožím, se zbožím odeslaným v tranzitním režimu nebo zbožím odeslaným pod úředním dohledem stanovena lhůta pro jednání nebo rozhodnutí a ve kterých jsou požadovány další kroky;

4.

záznamy o všech vzorcích odebraných na pohraniční veterinární stanici pro účely laboratorního vyšetření, společně s podrobnostmi o požadovaném laboratorním vyšetření a o příznivých a nepříznivých výsledcích tohoto vyšetření.

5.

Postupy:

1.

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se snaží o zajištění spolupráce mezi různými orgány, které se podílejí na kontrole produktů z třetích zemí.

2.

Všechny kontroly shody a fyzické kontroly, s výjimkou kontroly plomb (pečetí), musí probíhat v prostorech vyhrazených pro kontroly. Provádějí se způsobem bránícím křížové kontaminaci, v případě potřeby se berou v úvahu řízené teplotní podmínky, ve kterých se produkty přepravují. Jde-li o nebalené produkty, určené k lidské spotřebě, musí být všechny kontroly prováděny tak, aby tyto produkty byly chráněny před povětrnostními vlivy a během vykládky a nakládky musí být zajištěno hygienické zacházení s nimi.

3.

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít přinejmenším přiměřené znalosti o způsobu neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů, které byly vyloženy z dopravních prostředků v místě jeho působnosti. Pokud je odpovědný za jejich likvidaci, musí vést záznamy o provedených kontrolách a zjištěných odchylkách. Pokud je za jejich likvidaci odpovědný jiný orgán, úřední veterinární lékař s ním úzce spolupracuje a má k dispozici všechny nezbytné významné údaje.

4.

Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít také přiměřené znalosti o svobodných celních pásmech, svobodných celních skladech, celních skladech nebo lodních dodavatelích v oblasti stanic nebo v její blízkosti. V těchto skladech nebo u těchto dodavatelů musí být prováděny pravidelné kontroly a na pohraniční veterinární stanici musí být vedeny o těchto kontrolách záznamy.

 

Příloha č. 9

Veterinární vyšetření

Příloha č. 10

zrušenaPoznámky pod čarou:

Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES (32007D0275) ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.

Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (32004R0854) ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES (32007D0275) ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).

Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008.

Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES (32007D0275) ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.

Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (32004R0854) ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

Vyhláška č. 381/2003 Sb.

Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejnižší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha II rozhodnutí Komise 2007/275/ES (32007D0275).

Příloha I rozhodnutí Komise 2004/438/ES (32007D0438) ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

1a

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

1b

Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES (32007D0275) ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.

1c

Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.

1d

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

1e

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (32004R0854) ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

1f

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).

1g

Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008.

2

Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

2a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

3

Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

3a

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.

4

Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.

Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.

5

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

7

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.

8

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

9

Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

10

Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.

Vyhláška č. 329/2003 Sb.

12

Vyhláška č. 381/2003 Sb.

13

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejnižší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

17

Příloha II rozhodnutí Komise 2007/275/ES (32007D0275).

17a

Příloha I rozhodnutí Komise 2004/438/ES (32007D0438) ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství, v platném znění.

18

Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009.